ጳዉሎሲ
ቆላሲያሳ ኣሳው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ጳዉሎሲ ቆላሲያሳ ኣሳሲ ፃፌዳ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ኤፌሶኔ ኣሳው ፃፌቴዳ ኪታና ኢቲ ዎዲያና ማላቴ። ሄዌካ ቄሪ ኢሲያን፥ ኤፌሶኔፔ ኣዋይ ዶሊያ ባጋና ቤቲያ ቆላሲያሳን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳቱዋሳ ጊዲዴ ላዑዋ ጊዶን ዴዒያ ዱማቴꬃይ፥ ቆላሲያሳ ኣሳው ፃፌቴዳ ኪታይ ኪሪስቶሲ ሜꬌታ ኡባሲ ሁጴ ጊዲያዋ ቤሲያ ዎዴ ኤፌሶና ኣሳሲ ፃፌቴዳ ኪታይ ቃሲ ኪሪስቶሲ ዎሳ ጎሌው ሁጴ ጊዲያዋ ቤሴ። ሃ ኣሳቱዋሲ ቃላ ማርካቴዳዌ ጳዉሎሳ ጊዳና ꬋዮፔካ፥ ሮሜ ጋዲያን፥ ኢሲያ ዋና ካታማ ጊዲያ ኤፌሶኔፔ ኡንቱንቱሲ ኦꬂያ ኣሳቱዋ ኪቲያዌ ኣ ጊዲያ ዲራው፥ ቆላሲያሳዉካ ኣዎቲያ ሃኖታይ ኣው ዴዔ። ቆላሲያሳ ኣማኒያዋንቱ ጊዶን፥ «ፆሳ ኤራናዉኔ ኩሜንꬃ ኣቶቴꬃ ዴማናው፥ ኣሳይ ኡባይ ኣያና ዎልቃቱዋሲኔ ማታይ ዴዒያዋንቱሲ ጎዪናናው ኮሼ» ያጊያ ዎርዶ ኣስታማራቱ ዴዒያዋ ጳዉሎሲ ሲሴዳ። ሃ ኣስታማራቱ ሃራባ ቃሲ፥ «ኣሳይ ኡባይካ ቃፃራ ማላቲያ ዎጋቱዋሲ ሞዴታናዉኔ ቁማ ዎጋኔ ሃራ ዎጋቱዋ ኡባ ናጋናው ኮሼ» ያጊኖ።
ጳዉሎሲ ሃ ኪታ ፃፌዳዌ ቱማንቻ ጊዲያ ኪሪስቲና ኪታ ኦዲያዋን፥ ኡንቱንቱ ዎርዶ ቲሚርቲያ ጳልቃናሳ። ኢ ዛሬዳ ዛሩዋፔ ዋናቲያዌ «ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኩሜንꬃ ኣቶቴꬃ ኢማናው ዳንዳዬ፤ ሃ ሃራ ኣማናቱኔ ኦሳቱ ኣፔ ሃሳናው ዳንዳዪኖ» ያጊያዋ። ፆሳይ ኪሪስቶሳ ባጋና ሃ ኣላሚያ ሜꬌዳ። ቃሲ ኣ ባጋና ዛሪዴ ኣ ባሬኮ ኣሃና። ሃ ኣላሚያሲ ኪሪስቶሳ ዎዛናፔ ኣማኒያዋ ፃላላን ኣቶቴꬃ ሂዶታይ ዴዔ። ሃዋ ማራን ጳዉሎሲ ሃ ዎልቃማ ቲሚርቲ ኣማኒያ ኣሳ ዴዑዋን ዋኒዴ ኦሱዋን ፔሻናው ዳንዳዪንቶ ኦዴ።
ሃ ኪታ ጳዉሎሳፔ ኣኪዴ፥ ቆላሲያሳ ጋꬃናው ኪቴቴዳ ቲኪቆሳና ኢቲፔ ቤዳዌ ኣናሲሞሳ ጊዲያዋ ቤዒያዌ ጎዒያዋ። ዋኒዴ ጎፔ፥ ጳዉሎሲ ሃ ኣናሲሞሳ ጌቴቲያ ባሬ ኦሳንቻባ ዴንꬂዴ፥ ፒሊሞናው ሃራ ኪታ ፃፌዳ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-8)
ኪሪስቶሳ ኤሻኔ ኦሱዋ (1፡9-2፡19)
ዬሱሳን ቤቲያ ኦራꬃ ዴዑዋ (2፡20-4፡6)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (4፡7-18)
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ፆሳ ሼኒያን ኪሪስቶሲ ዬሱሲ ኪቴዳዋ ጊዴዳዌኔ ኑ ኢሻይ ፂሞቶሲ፥ ቆላሲያሳ ጊያ ካታማን ዴዒያ ፆሳ ናናቶ፥ ኪሪስቶሳን ኣማኔቴዳ ኢሻቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ።
ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃዪኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ጳዉሎሲ ዎሴዳ ጋላታ ዎሳ
ኑኒ ሂንቴንቶ ዎሲዴ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣዉዋ፥ ፆሳ ኡባ ዎዴ ጋላቴቶ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ሂንቴንቱ ኣማኒያዋኔ ፆሳ ኣሳቱዋ ኡባ ሲቂያዋ ሲሴዶ። ቱሙ ኪታይ ዎንጋላይ ኮዪሮ ሂንቴኮ ዬዳ ዎዴ፥ ፆሳይ ሲንꬃፔ ኢማና ጌዳዋ ሲሴዲታ። ሲሚ ሂንቴንቱ ኣማኑኔ ሲቁ ሳሉዋን ጊጊዴ ናጊያ፥ ፆሳይ ሲንꬃፔ ኢማና ጌዳዋን ዶሜቴዳ። ሄ ዎንጌሊ ሂንቴኮ ጋኬዳ፤ ሂንቴንቱ ኣ ሲሶዴፔኔ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ቱማቴꬃን ኤሮዴፔ ዶሚዴ፥ ሂንቴንቱ ጊዶን ዴዒያዋዳንካ፥ ቢታ ኡባን ኣንጁዋ ኣሄኔ ኡባሳ ኣኬ።
ሂንቴንቱ ሄዋ ኑናና ኢቲፔ ቆማ ጊዴዳ ሲቆ ኤፓፊራፔ ታማሬዲታ፤ ኢ ኑ ዲራው ኪሪስቶሳው ኣማኔቲዴ ኦꬂያዌ፥ ፆሳ ኣያናን ሃራቱዋ ሂንቴንቱ ሲቂያዋ ኑሲ ኦዴዳ።
ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ቃሲ ሄዋ ሲሴዳ ጋላሳፔ ዶሚዴ፥ ፆሳይ ሂንቴንቶ ባሬ ሼኒያ ኤሪያ ኤራቴꬃ፥ ፆሳ ኣያናይ ኢሚያ ኣꬌዳ ኤራቴꬃናኔ ኣኬካና ኢቲፔ ኩንꬂዴ ኢማናዳን፥ ኡባ ዎዴ ባሌናን ፆሳ ዎሴቶ። 10 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጎዳይ ኮዪያዋዳን ሂንቴንቱ ዴዓናዉኔ፥ ኡባ ዎዴ ኣ ናሼቺያባ ኦꬃናው ዳንዳያና፤ ሂንቴንቱ ኦꬂያ ሎዖ ኦሱዋ ኡባን ሂንቴንቱ ዴዑ ጎዓና ዴዒያዋ ጊዳናዋ፤ ቃሲ ፆሳ ኤሪያዋን ዲጪ ዲጪ ባኒታ።
11 ሂንቴንቱ ኡባባኒ ናሼቻን ጌንጫናዳኒኔ ዳንዳያናዳን፥ ፆሳይ ባሬ ቦንቹዋ ጊታቴꬃዳን ኢሚያ ዎልቃ ኡባን ሚኒቴ። 12 ቃሲ ፆሳ ናናቶ ጊጌዳ ፖዖ ካዉቴꬃ ላታናው፥ ኑና ዳንዳዪሴዳ ፆሳ ኣዉዋ ጋላቲቴ። 13 ኢ ኑና ꬉማ ዎልቃፔ ኣሺዴ፥ ባሬ ሲቂያ ናዓ ካዉቴꬃኮ ፒንꬄዳ። 14 ቃሲ ኢ ባሬ ናዓን ኑና ዎዚዴ፥ ኑ ናጋራ ኣቶ ጌዳ።
ኪሪስቶሳ ፆሳቴꬃኔ ኣ ኦሱዋ
15 ኪሪስቶሲ ቤቴና ፆሳ ቆንጪሲያዋ፤ ኢ ሜꬌቴዳዋ ኡባፔ ኣꬊያ ባይራ ናዓ። 16 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡባባይካ ኣኒ ሜꬌቴዳ፤ ቤቲያዋንቱ፥ ቤቴናዋንቱ፥ ኣያናቱዋፔ ቤቲያ ዎልቃይኔ ጎዳቴꬃይ፥ ꬎቃቴꬃይኔ ማታይ፥ ሳሉዋኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኡባባይካ ኣኒኔ ኣው ሜꬌቴዳ። 17 ኢ ኡባባፔ ካሴ ዴዔዳ፤ ኡባባይካ ኣኒ ባሬ ሳዓ ሳዓ ኦይቂዴ ዴዔ። 18 ኢ ባሬ ሁጴው፥ ዎሳ ጎሌው ሁጴኔ ዴዖ፤ ኢ ኡባፔ ቦላ ጊዳና ማላ፥ ካሴቲዴ ሃዪቁዋፔ ዴንዴዳ ባዪራ ናዓ ጊዴዳ።
19 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኮዬዳዋዳን፥ ኣኒ ፆሳቴꬃ ኩሜንꬃይ ዴዔ። 20 ያቲና ፆሳይ ኪሪስቶሳ ባጋና ኡባባ ባሬናና ሲጌꬃናው ዬዉዋ ቃቼዳ፤ ባሬ ናዓይ ማስቃሊያ ቦላን ጉሴዳ ሱꬃን ሳሉዋኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኡባባ ባሬናና ሲጌꬄዳ።
21 ሃዋፔ ካሴ፥ ሂንቴንቱ ኢታባ ቆፔዳ ዲራዉኔ ኦꬄዳ ዲራው፥ ፆሳፔ ሻኬቲዴ፥ ኣናና ሞርኬቴዲታ። 22 ሺን ፆሳይ ሃዒ ሂንቴንታ ፖኮባይ ባዪናዋንታኔ ቃሲ ጌሻቱዋ ኦꬂዴ፥ ባሬ ሲንꬃ ሺሻናው፥ ባሬ ናዓ ሃዪቄዳዋ ኣሳቴꬃን ባሬናና ሂንቴንታ ሲጌꬄዳ። 23 ሄዌ ሂንቴንቱ ቱሙ ኣማኑዋን ሚኒ ኤቂዴ፥ ሚሺራቹዋ ቃላ ሲሲዴ፥ ሲንꬃፔ ኣካና ጌዳዋፔ ቃፄናን ሚኒዴ ዴዖፔ ሃናና፤ ሄ ዎንጋላ ሚሺራቹ ሳዓን ዴዒያ ሜꬌታ ኡባ ማታን ኦዴቴዳ። ታኒ ጳዉሎሲካ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲያዋ ጊዳዲ።
ጳዉሎሲ ዬሱሲ ኪቴዳዋ ጊዲዴ ኦꬄዳ ኦሱዋ
24 ታኒ ሂንቴንቶ ዋዬቴዳ ዲራው፥ ሃዒ ናሼታይ፤ ኪሪስቶሲ ባሬ ሁጴው፥ ሄዋ ጊያዌ ዎሳ ጎሌው፥ ዋዬቲሺን ፓጬዳዋ ታኒ ታ ቦላ ሳኩዋን ኩንꬃይ። 25 ፆሳይ ታና ሂንቴንታ ማዲያዋኔ ኣ ቃላ ፖላዴ ኦዲያ ኣሺካሬቴꬃ ኪታ ታው ኢሜዳ። 26 ሃ ቃላይ ሃዋፔ ካሴ ባጋ ኡባን፥ ኣሳ ኡባው ኤሬቴናን ጌሚዴ ዴዔ፤ ሺን ባሬና ኣማኒያዋንቶ ፆሳይ ሃዒ ቆንጪሴዳ። 27 ፆሳይ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳው ዎꬄዳ ሃ ኣሳው ቆንጪቤና ቦንቹዋኔ ዱሬ ዬዉ ኣዬንቶ ጌሻቱዋ ኤሪሳናው ኮዬዳ፤ ሃ ኣሳው ሃዒ ቆንጬዳዌ ኣዬ ጎፔ፥ ኪሪስቶሲ ሂንቴንቱን ዴዒያዋ፤ ሄዋ ጊያዌ ፆሳ ቦንቹዋ ኣናና ሂንቴንቱ ኣካናዋ።
28 ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ኣሳ ኡባው ኪሪስቶሳዋ ኦዴቶ፤ ኣሳ ኡባ ኪሪስቶሳን ኩሜንꬃ ኣሳ ኦꬂዴ፥ ፆሳኮ ሺሻና ማላ፥ ኑሲ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ኡባን ሂንቴንታ ሴሬቶኔ ታማሪሴቶ። 29 ታኒ ሃዋ ፖላናው፥ ታናን ኦꬂያ ኪሪስቶሲ ታው ኢሚያ ዎልቃን ባፄታይኔ ዳቡራይ።