2
ታኒ ሂንቴንቶኔ ሎዶቂያ ጊያ ካታማን ዴዒያ ኣሳቶኔ ቃሲ ታና ቤዒቤና ኣማኒያዋንቶ ኡባቶ ኣይ ኬና ባፄታዲታንቶ ሂንቴንቱ ኤራና ማላ ኮያይ። ኡንቱንቱ ዎዛናይ ሚናና ማላ፥ ሲቁዋን ኢቲፔ ጊዲዴ፥ ቱሙ ኣኬካን ቤቲያ ዱሬቴꬃ ኡባ ኡንቱንቱ ኣካና ማላኔ ቃሲ ኡንቱንቱ ፆሳይ ኣሳው ቆንጪሲቤናዋ፥ ኪሪስቶሳ ኣ ሁጴው ኤራና ማላ፥ ታኒ ዳቡራይ። ጌማን ፆሳይ ሚንጄዳ ኤራይኔ ኣꬌዳ ኤራቴꬃይ ኡባይ ኣኒ ዴዔ።
ኦኒኔ ሂንቴንታ ጪሚያ ቃላን ባሌꬄና ማላ፥ ታኒ ሂንቴንታ ሃሳዪሳይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቱ ማታፔ ሃካዴ ዴዖፔካ፥ ኣያናን ሂንቴንቱና ዴዓይ፤ ሂንቴንቱ ዴዒያ ማራኔ ኪሪስቶሳ ሂንቴንቱ ሚኒዴ ኣማኒያዋ ቤዓዴ ናሼታይ።
ኪሪስቶሳን ቤቲያ ኩሜንꬃ ዴዑዋ
ሲሚ ሂንቴንቱ ጎዳ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ኣኬዳዋዳን፥ ኣኒ ዴዒቴ። ኣኒ ፃጱዋ ዬዲዴ ዲጪቴ፤ ሂንቴንቱ ታማሬዳዋዳን ኣማኑዋን ሚኒቴ፤ ፆሳ ኡባ ዎዴ ጋላቲቴ።
ኪሪስቶሳፔ ጊዴና ቲሚርቲያን፥ ሃ ሳዓ ሞዲያ ኣያናቱዋ ቲሚርቲያኒኔ፥ ኣሳፔ ዬዳ ኤራቴꬃን፥ ቃሲ ሜላ ጪሙዋን ሂንቴንታ ኦኒኔ ኦሞዴና ማላ ናጌቲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኪሪስቶሳ ኣሳቴꬃ ቦላን ፆሳቴꬃ ሜꬌታ ኩሜንꬃይ ዴዔ። 10 ቃሲ ኡባ ኣያናቱዋ ካፖቴꬃዉኔ ጎዳቴꬃው ኡባው ሁጴ ጊዲያ ኪሪስቶሳፔ ኩሜንꬃ ዴዑዋ ዴሜዲታ።
11 ሂንቴንቱ ኪሪስቶሳና ኢቲ ኣሳ ማላ ጊዲዴ፥ ኣሳ ቃፃራ ማላ ጊዴናን፥ ሂንቴንቱ ናጋራንቻ ሜꬌታ ዲጊያ ቃፃራ፥ ሃዌካ ኣሹዋ ቃፃራ ጊዴናን ኪሪስቶሲ ኦꬄዳዋ። 12 ሂንቴንቱ ፃማቄቴዳ ዎዴ፥ ኪሪስቶሳና ሞጌቲዴ፥ ኪሪስቶሳ ሃዪቁዋፔ ዴንꬄዳ ፆሳ ዎልቃ ኣማኔዳ ዲራው፥ ኦራꬃ ዴዑዋሲ ፂንቃታን ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ዴንዴዲታ።
13 ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ናቁዋኒኔ ሂንቴንቱ ኤጫ ኣሳቴꬃ ቃፃሬቴናን ኣጌዳዋን ሃዪቂዴ ዴዒያ ዎዴ፥ ፆሳይ ሂንቴንቱ ናቁዋ ኣቶ ጊዴ፥ ኪሪስቶሳና ሂንቴንታ ፓፃ ዎꬄዳ። 14 ኑና ኢፂያ፥ ኣጩዋ ፓራማ ኣ ጫቁዋና ኢቲፔ ፆሳይ ዳኬዳ፤ ማስቃሊያ ቦላን ꬊሺዴ፥ ኦጊያፔ ዲጌዳ። 15 ኪሪስቶሲ ሄ ማስቃሊያን ካፓቱዋፔኔ ጎዳቱዋፔ ዎልቃ ዎꬂ ኣኪዴ፥ ባሬ ፆኑዋኔ ኦሞዴቴዳዋንታ ቆንጪያን ቤሴዳ።
16 ሄዋ ዲራው፥ ሙሳን ዎይ ኡሻን፥ ባላ ጋላሳ ዎይ ኣጌናይ ፄሪያ ዎዲያ ቦንቺያዋን፥ ዎይ ሳምባታ ቦንቺያዋን፥ ኦኒኔ ሂንቴንቱ ቦላ ፒርዶፖ። 17 ሃዋንቱ ሲንꬃፔ ያና ዬዋቱዋሲ ኤሹዋ፤ ሺን ቱማቴꬃይ ኪሪስቶሳዋ። 18 ዎርዱዋ ኣሺኬ ማላታናዉኔ ኪታንቻው ጎዪናናው ኮዪያዌ፥ ቤዒቤናዋ ሳፃን ቤዓዲ ጊዴ ኦቶሬቲያዌ፥ ኣሳቴꬃ ቆፋን ጮ ኣዪያዌ፥ ኦኒኔ ሂንቴንቱ ቦላ ፒርዶፖ። 19 ሄዋ ማላ ኣሳይ ሁጴ ጊዲያ ኪሪስቶሳ ሚኒሲ ኦይቄዳዋ ሌፒሴ። ቦላ ኡባይ ሄ ሁጲያፔ ዎልቃ ዴሚዴ፥ ቦላን ዴዒያ ኩሪያናኔ ፃጱዋና ኢቲፔ ኦይቄቲዴ፥ ፆሳይ ዲቺያ ዲሹዋዳን ዲጬ።
ሃይቁዋንካ ፓፃንካ ኪሪስቶሳና ዴዒያዋ
20-21 ሂንቴንቱ ሃ ሳዓ ሞዲያ ኣያናቱዋፔ ሃኪዴ፥ ኪሪስቶሳና ሃዪቄዲታ፤ ያቲና፥ ኣዪሲ ሃ ሳዓ ዎጋን ዴዒያ ኣሳዳን ዴዒቴ? «ኦይቆፓ፤ ባራ ቤዖፓ፤ ቦቾፓ» ያጊያ ሂጌቶ ኣዪሲ ኣዛዜቲቴ? 22 ሃ ኡባባይካ ኣሳይ ሜꬌዳ ሂጌኔ ቲሚርቴ ጊዲያ ዲራው፥ ዎዲያፔ ጉዪያን ꬋያና። 23 ኡንቱንቱ ኪታንቻው ጎዪኒያዋኒኔ ዎርዱዋ ኣሺኬ ማላቲያዋን ቃሲ ባሬንቱ ኣሳቴꬃ ጊልቂሲያዋን ኣꬌዳ ኤራንቻ ማላቲኖ፤ ሺን ኣሹዋ ኣሙዋ ዲጋናው ጎዔና።