3
ሲሚ ሂንቴንቱ ኪሪስቶሳና ሃዪቁዋፔ ዴንዴዳዋ ጊዶፔ፥ ፆሳፔ ኡሼቻ ባጋና ኡቴዳ ኪሪስቶሲ ዴዒያሳን ሳሉዋን ዴዒያዋ ሚኒሲ ኮዪቴ። ሳሉዋን ዴዒያዋ ሂንቴንቱ ቆፓናፔ ኣቲን፥ ሳዓን ዴዒያዋ ቆፖፒቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ሃዪቄዲታ፤ ቃሲ ሂንቴንቱ ሼምፑ ፆሳን ኪሪስቶሳና ጌሜዳ። ሂንቴው ዴዖ ጊዴዳ ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ዎዴ፥ ሄ ዎዴ ሂንቴካ ኣናና ቦንቹዋን ቆንጫና።
ኤጫኔ ኦራꬃ ዴዑዋ
ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንቱን ዴዒያ ሃ ሳዓ ኣሞቱዋ ዎꬊቴ፤ ሄዋንቱካ ዎሹሚያዋ፥ ቱናቴꬃ፥ ዎሹማናው ኮዪያዋ፥ ኢታ ኣሙዋ፥ ሚሻ ኣሞቲያዋ። ዮራንቻ ጊዱሳይ ኤቃው ጎዪኒያዋፔ ዱማቴና። ሃዋንቱ ጋሱዋን፥ ፆሳይ ኣዛዜቴና ኣሳቱዋ ሃንቄታናዋ። ካሴ ሂንቴንቱ ሃ ኢታ ቆፋቱዋን ዴዒያ ዎዴ ኡንቱንቱን ሞዴቴዲታ።
ሺን ሃዒ ሂንቴንቱ ቃሲ ሃንቁዋ፥ ዪሉዋ፥ ኢፁዋ፥ ሂንቴንቱ ዶናፔ ኬሲያ ጫሻኔ ዬላዪያ ሃሳያ ሃዋንታ ኡባ ሂንቴፔ ꬋዪሲቴ። ኢቱ ኢቶ ዎርዶቶፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ናጋራንቻ ሜꬌታ ኣ ኦሱዋና ሂንቴፔ ꬋዪሲ ዲጊዴ፥ + 10 ፆሳይ፥ ኣ ሜꬌዳዌ፥ ባሬና ማላቲሳናዉኔ ባሬው ዴዒያ ኤራቴꬃ ኡባ ኢማናው፥ ኡባ ዎዴ ኦራꬂያ ኦራꬃ ሜꬌታ ማዬዲታ። + 11 ሃ ኦራꬃ ሜꬌታን፥ ጊሪኬ ኣሳ ዎይ ኣዪሁዳ ኣሳ፥ ቃፃሬቴዳዋ ዎይ ቃፃሬቲቤናዋ፥ ኢማꬃቱዋኔ ኣይኔ ታማሪቤናዋ፥ ኣዪሊያ ዎይ ዎማኑዋ ጊዴ ሻኪያባይ ባዋ፤ ሁጴ ኣላሊ ኪሪስቶሳ፤ ኢ ኡባንካ ዴዔ።
12 ሄዋ ዲራው፥ ፆሳይ ዶሬዳዋንቱዳን፥ ጌሻኔ ሲቂያዋንታ ጊዲዴ፥ ማሮቴꬃ፥ ቃሬታ፥ ኬካቴꬃ፥ ሂንቴንቱ ሁጲያ ካዉሺያዋ፥ ኣሺኬቴꬃኔ ዳንዳያ ማዪቴ። 13 ኢቱ ኢቱዋዋ ዳንዳዪቴ፤ ኦኒኔ ባሬ ላጊያ ቦላ ሃንቄቴዳዌ ዴዖፔ፥ ኢቱ ኢቶ ኣቶ ያጎ። ኪሪስቶሲ ሂንቴንቶ ኣቶ ጌዳዋዳን፥ ሂንቴካ ኣቶ ጊቴ። 14 ሄዋ ኡባ ቦላ፥ ኡባባ ኢቲፔ ሺሺ ቃቺያ ሲቁዋ ማዪቴ። 15 ኪሪስቶሲ ኢሚያ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንታ ሞዶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ሂንቴንታ ኢቲ ኣሳ ኡዲዴ፥ ሄ ሳሮቴꬃው ፄሴዳ ፆሳ ጋላቲቴ።
16 ኪሪስቶሳ ቃላይ ሂንቴንቱ ዎዛናን ኩሚዴ ዴዖ፤ ሂንቴንቶ ዴዒያ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ኡባን ኢቱ ኢቱዋ ታማሪሲቴኔ ዞሪቴ፤ ሂንቴንቱ ዎዛናን ፆሳ ጋላቲዴ፥ ዎሳኔ ማዚሙሪያ፥ ፆሳ ሱንꬃ ꬎቁ ኦꬂያ ዬꬃ ዬፂቴ። + 17 ሂንቴ ኣይ ሃሳዪያዋ ዎይ ኣይ ኦꬂያዋ ጊዶፔካ፥ ኣዉዋ ፆሳ ዬሱሳ ባጋና ጋላቲዴ፥ ኦꬂያዋ ኡባ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃን ኦꬂቴ።
ኣማኒያ ኣሳቱዋ ጎሌን ዴዓናው ቤሲያ ዎጋ
18 ማቼቶ፥ ኣማኒያ ኣሳው ቤሲያዋዳን፥ ሂንቴንቱ ኣሲናው ሞዴቲቴ። +
19 ኣቱማ ኣሳቶ፥ ሂንቴንቱ ማጫ ኣሳ ሲቂቴ፤ ኡንቱንቱና ዎፑ ጊዴ ዴዒቴ። +
20 ናቶ፥ ሂንቴንታ ዬሌዳዋንቶ ኡባባኒ ኣዛዜቲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ኡንቱንቶ ኣዛዜቲያዌ ፆሳ ዳሮ ናሼቼ። +
21 ኣዋቶ፥ ሂንቴንቱ ናናይ ዎዛና ባዬና ማላ፥ ኡንቱንታ ዪሎዮፒቴ። +
22 ኣዪሌቶ፥ ሳዓን ሂንቴንቶ ጎዳ ጊዲያዋንቶ ኡባባኒ ኣዛዜቲቴ፤ ጎዳው ያዪዴ፥ ሱሬ ዎዛናን ኦꬂቴፔ ኣቲን፥ ኣሳ ናሼቻናዉኔ ኣሳይ ቤዖ ጊያዋን ኣዛዜቲያዋንታ ጊዶፒቴ። + 23 ሂንቴ ኦꬂያ ኦሱ ኡባ ኣሳው ጊዴናን ጎዳው ኦꬂያዋዳን፥ ዎዛናፔ ኦꬂቴ። 24 ጎዳ ኪሪስቶሳው ሂንቴንቱ ኦꬂያ ዲራው፥ ኢ ባሬዋንቶ ኢማናው ጊጊሲ ዎꬄዳዋ ሂንቴንቱ ላታናዋ ኣኬኪቴ። 25 ባላባ ኦꬄዳ ኡራይ ኦኒኔ፥ ባሬ ኦꬄዳ ባላዳን ዎይታ ኣካና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ፒርዲዴ፥ ኦናኔ ማዴና። +
+ 3:9 ኤፌ 4፡22 + 3:10 ዶም 1፡26፤ ኤፌ 4፡24 + 3:16 ኤፌ 5፡19-20 + 3:18 ኤፌ 5፡22፤ 1ጵፅ 3፡1 + 3:19 ኤፌ 5፡25፤ 1ጵፅ 3፡7 + 3:20 ኤፌ 6፡1 + 3:21 ኤፌ 6፡4 + 3:22 ኤፌ 6፡5-8 + 3:25 ዛር 10፡17፤ ኤፌ 6፡9