4
ጎዳቶ፥ ሂንቴዉካ ሳሉዋን ጎዳይ ዴዒያዋ ኤሪዴ፥ ሂንቴንቱ ኣዪሌቶ ፂሎቴꬃኒኔ ሱሬቴꬃን ኮሺያዋ ኦꬂቴ።
ዞሪያ
ፆሳ ኣጌናን ዎሲቴ፤ ቃሲ ዎሲዴ ኣዛሌናን፥ ኣ ጋላቲዴ ዎሲቴ። ቃሲ ሂንቴንቱ ዎሲያ ዎዴ ኡባን፥ ካሴዴፔ ኣሳው ቆንጪቤናዋ፥ ኪሪስቶሳዋ ኑኒ ኦዳና ማላ፥ ፆሳይ ኑሲ ኢንጄያናዳን፥ ኑሲካ ፆሳ ዎሲቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃዒ ታኒ ቃሾ ጎሊያን ዴዒያዌ ሄዋሳ። ቃሲካ ታኒ ቤሲያዋ ኬና ቆንጪሳዴ ሃ ዬዉዋ ኦዳና ማላ፥ ታው ፆሳ ዎሲቴ።
ሂንቴው ዴዒያ ዎዲያ ጎዒ ባዪናሳን ꬋዪሴናን፥ ኣማኔናዋንቱ ማታን ጪንጫቴꬃን ዴዒቴ። ሂንቴንቱ ኣሳ ኡባው ዎቲ ዛራናው ቤሲንቶ ኤራና ማላ፥ ሂንቴንቱ ሃሳያይ ኡባ ዎዴ፥ ሲሳናው ሎዒያዋኔ ናሼቺያዋ ጊዳናው ቤሴ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
ኑ ሲቆ ኢሻይ ቲኪቆሲ፥ ታናና ኢቲፔ ጎዳ ኦሱዋን ቆማ ጊዴዳ ኣማኔቲያ ኦሳንቻይ፥ ታ ዴዑዋባ ሂንቴንታ ኤሪሳና። ታኒ ኣ ሂንቴኮ ኪቲያዌ፥ ኑኒ ዋኒ ዴዒንቶ ሂንቴንቶ ኢ ኦዲዴ፥ ሂንቴንታ ሜንꬄꬃና ዲራሳ። ኣናሲሞሲ፥ ኣማኔቲያ ሲቆ ኢሻይ፥ ሂንቴንቱ ጋዴዌ፥ ኣናና ኢቲፔ ሂንቴኮ ቤ፤ ኡንቱንቱ ሃዋን ሃኒያ ኡባባ ሂንቴንታ ኤሪሳና። +
10 ታናና ቃሹዋን ዴዒያ ኣሪስፂሮኮሲኔ ባርናባሳው ኣዉዋ ጊዴዳ ማርቆሲ ሂንቴንታ ሳሮቲኖ፤ ታኒ ሂንቴንታ ካሴ ኣዛዜዳዋዳን፥ ማርቆሲ ሂንቴኮ ቦፔ፥ ዎዛናፔ ኣ ሞኪቴ። + 11 ዮስፆሳ ጊያ ዬሱሲካ ሂንቴንታ ሳሮ ሳሮ ጌ፤ ኣዪሁዳ ኣሳቱዋፔ ታናና ፆሳ ካዉቴꬃው ኦꬂያዌ፥ ሃ ሄዙ ኣሳቱዋፔ ሃራይ ባዋ፤ ሃዋንቱ ታና ዳሮ ማዴዲኖ።
12 ኤፓፊሪ፥ ሂንቴንቱ ጋዴዌ፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ቆማይ፥ ሂንቴንታ ሳሮ ሳሮ ጌ። ኢ ሂንቴንቱ ፆሳን ሚኒዴ ኤቃናዳኒኔ ፆሳይ ኮዪያዌ ኡባይ ኣዬንቶ ኤሪዴ፥ ፖሊ ኣማናናዳን፥ ኡባ ዎዴ ፆሳ ሚኒሲ ዎሴ። + 13 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ሂንቴንቶ፥ ሎዶቂያ ኣሳዉኔ ሂራፖሊሳ ጊያ ካታማ ኣሳው ዳሮ ዳቡሪያዋ ታኒ ማርካታይ።
14 ኑ ሲቆ ዶቶሪ ሉቃሲኔ ዴማሲ ሂንቴንታ ሳሮ ዴዒቴ ያጊኖ። 15 ሎዶቂያን ዴዒያ ኑ ኢሻቶኔ ኒምፒው ቃሲ ኢዚ ጎሊያን ሺቂያ ኣማኒያ ኣሳቶ ኑ ሳሮታ ኦዲቴ።
16 ሃ ዳቢዳቢያ ሂንቴንቱ ናባቤዳዋፔ ጉዪያን፥ ሎዶቂያ ኣማኒያዋንቶካ ናባቢሲቴ፤ ሂንቴካ ሎዶቂያ ኣማኒያዋንቱካ ሂንቴንቶ ዬዲያ ዳቢዳቢያ ናባቢቴ። 17 ቃሲ ኣርኪፖሳው፥ «ጎዳይ ኔው ኢሜዳ ኦሱዋ ፖላናዋ ዶጎፓ» ያጊዴ ኦዲቴ። +
18 ታኒ ጳዉሎሲ፥ ታ ኩሺያን ሳሮታ ፃፌዳዋ ሃዋ ቤዒቴ፤ ታኒ ቃሹዋን ዴዒያዋ ዶጎፒቴ።
ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሂንቴንቱና ጊዶ።
+ 4:9 ፒም 10-12 + 4:10 ኪት 19፡29፤ 27፡2፤ ፒም 24፤ ኪት 12፡12፣ 25፤ 13፡13፤ 15፡37-39 + 4:12 ቆል 1፡7፤ ፒም 23 + 4:17 ፒም 2