ጳዉሎሲ
ቴሴሎንቂያ ኣሳው
ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ኪሪስቶሳ ላዔንꬆ ዩሳ ፄሊያዋን ዴንዴዳ ኦሻይ ዋላሳ ሜꬊዴ ቤዳ ዲራው፥ ቴሴሎንቄን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳ ጊዶን ሜቱ ዳሪዴ ቤዳ። ጳዉሎሲ ቴሴሎንቂያ ኣሳሲ ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታይ፥ «ጎዳይ ያና ጋላሳይ ማቴዳ» ያጊያ ኣማኑዋ ሚኒሲዴ ኦዴ። ጳዉሎሲ ኡንቱንቱሲ ኦዲዴ፥ «ኪሪስቶሲ ያናፔ ካሴቲዴ ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያ ጳልቂያ ኢቲ፥ ‹ማካላ ኣሳ› ጌቴቲያ ኪሪስቶሳ ኢፂያዌ ካሌꬂና ኣላሚያ ቦላን ኢታቴꬃይኔ ማካላይ ዳሪዴ ባና» ያጊዴ ኡንቱንቱ ኣማኑዋ ሱሪሳናው ማሌ።
ዬሱሲ ኪቴዳዌ ናባቢያዋንቱሲ፥ «ሜቱኔ ዋዪ ዳሮፔካ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኣማኑዋን ሚናናዳን፥ ኢካ ኣናና ኢቲፔ ኦꬂያዋንቱካ ኦꬂያዋዳን፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ዴዑዋሲ ኮሺያዋ ዴማናው፥ ሚኒዴ ኦꬃናዳን፥ ሄዋዳንካ ቃሲ ሎዖ ኦሱዋ ኦꬃናው ꬊቤናዳን» ያጊ ኡንቱንታ ሚኒሲዴ ዞሬ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-2)
ጋላታኔ ሃዳራ (1፡3-12)
ዬሱሳ ላዔንꬁዋ ዩሳው ኢሜቴዳ ቲሚርቲያ (2፡1-17)
ኣማኑዋን ዴዑዋባ ማቁዋ (3፡1-15)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (3፡16-18)
1
ኑኒ ጳዉሎሲ፥ ሲላሴኔ ፂሞቶሲ፥ ቴሴሎንቄን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ። ሄዋንቱ ፆሳ ኑ ኣቡዋንታኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳዋንታ።
ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ኪሪስቶሳ ዩሳ ጋላሲ ሃናና ፒርዳ
ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሂንቴንቱ ኣማኑ ሎይꬂ ዲጪያ ዲራዉኔ፥ ሂንቴንቱ ኢቱ ኢቱዋ ሲቂያ ሲቁ ዳሪያ ዲራው፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ቤሲያዋዳን፥ ፆሳ ኡባ ዎዴ ጋላታናው ቤሴ። ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴንታ ዬዴሳይኔ ዋዪያ ኡባይ ጋኪናካ ሂንቴንቱ ጌንጪያዋኔ ኣማኒያዋ ኑኒ ኑ ሁጴው ፆሳ ኣማኒያዋንቶ ኦዲዴ፥ ሂንቴዋን ጬቄቴቶ።
ሂንቴንቱ ዋዬቲያ ፆሳ ካዉቴꬃው ቤሲያዋንታ ጊዲዴ ፓይዴታና ማላ፥ ፆሳይ ፒርዲያ ፂሎ ፒርዳ ቤሲያ ማላ። 6-7 ፆሳይ ቱሙ ፒርዳ ፒርዳና። ጎዳይ ዬሱሲ ባሬ ዎልቃማ ኪታንቻቱዋና ታማ ላጩዋ ጊዶን ሳሉዋፔ ዪያ ዎዴ፥ ፆሳይ ሂንቴንታ ዋዪሲያዋንቱ ቦላ ዋዪያ ኣሃና። ቃሲ ዋዬቲያ ሂንቴናኔ ኑና ሼምፒሳና። ቃሲ ፆሳይ ባሬና ኤሬናዋንታኔ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዎንጋላ ሚሺራቾ ኣዛዜቴናዋንታ ሙራና። 9-10 ሄ ጋላሲ ኢ ባሬ ጌሻቱዋን ቦንቼታናዉኔ ቃሲ ባሬና ኣማኒያ ኡባቱዋን ሳቤታናው ዪያ ዎዴ፥ ኡንቱንቱ ጎዳ ሲንꬃፔኔ ኣ ዎልቃ ቦንቹዋፔ ሻኬቲዴ፥ ሜꬊና ባሻን ሙሬታና። ጋሱኔካ፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ኦዴዳ ኪታይ ኣማኔቴዳ። +
11 ኑኒ ሂንቴንቶ ኡባ ዎዴ ፆሳ ዎሲያዌ ሄዋሳ። ኑ ፆሳይ ፄሴዳ ዴዖ ሂንቴንታ ቤሲያዋንታ ጊዴ ፓይዳናዳን፥ ኑኒ ኣ ዎሴቶ፤ ሂንቴንቱ ሎዖባ ኡባ ኣሞቲያዋኔ ሂንቴንቱ ኣማኑዋ ኦሱዋ ኢ ባሬ ዎልቃን ፖሎ። 12 ሄዋን ኑ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃኒኔ ቃሲ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃን፥ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ሂንቴንቱ ቦንቻና፤ ሂንቴናካ ኢ ቦንቻና።
+ 1:9-10 ኢሳ 2፡10