2
ዬሱሳ ላዔꬁዋ ዩሳባ
ሃዒ ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዩሳባዉኔ ኑኒ ኣናና ዴዓናው ኣኮ ሺቃናባው፥ ቲምቢቲያ ኣሳይ ሂንቴንቶ ኦዲያዋን ዎይ ሃራ ኣሳፔ ሲሴዳ ቃላን፥ ዎይ ኦኒኔ ኑፔ ዬዳ ኪታዳን ሃሳዪያዋን፥ «ጎዳ ጋላሳይ ጋኬዳ» ጊዴ ሂንቴንቱ ኤሌካ ዳጋሜናዳኒኔ ዎዛና ባዬናዳን፥ ኑኒ ሂንቴንታ ዎሴቶ። ሂንቴንታ ኦኒኔ ኣይ ኦጊያኒኔ ባሌꬆፖ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ካሴቲዴ ማካሊያዌኔ ቃሲ ናጋራንቻይ፥ ባሻ ናዓይ ቆንጬናን ዴዒሺን፥ ሄ ጋላሳይ ጋኬና። ኣሳይ ጎዪኒያ ኡባባኔ ኣሳይ ፆሳ ጊያ ኡባባ ኢ ኢፃና። ኢ ባሬና ኡንቱንቱ ኡባፔ ꬎቁ ኦꬃና። ቃሲ ሃራይ ኣቶ ፆሳ ጌሻ ጎሊያ ጌሊ ኡቲዴካ፥ «ታኒ ፆሳ» ጋና።
ሂንቴንቱ ሃሳዪኪቴ? ታኒ ሄዋ ሂንቴንቶ ሂንቴናና ዴዓዴ ኦዳዲ። ኢ ባሬ ዎዲያን ያናፔ ኣቲን፥ ሃዒ ያናዋ ኣያይ ኣ ቴቂንቶ፥ ሂንቴንቱ ኤሪታ።
ኣዪሲ ጎፔ፥ ፁራ ጊዴዳ ማካላይ ሃዒ ኦꬄ፤ ሺን ሄ ቴዒያዌ ኦጊያፔ ኪቻና ጋካናው፥ ኢ ቆንጬና። ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሄ ማካላንቻይ ቆንጪና፥ ጎዳይ ዬሱሲ ባሬ ዶና ፔኑዋን ኣ ዎꬋና። ቃሲ ዬሱሲ ባሬ ላዔንꬆ ቦንቾ ዩሳን ኣ ሙሌካ ꬋዪሳና። + ሄ ማካላንቻይ ሴፃና ኦሱዋን ዪዴ፥ ዳሮ ዎልቃን ዎርዶ ማላታኔ ማላሊሲያዋ ኦꬃና። + 10 ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ꬋዪያ ኣሳቱዋ ዱማ ዱማ ኢታ ጪሙዋን ባሌꬃና። ꬋዪያዋንቱ ኣታናው ቱማቴꬃ ሲቂዴ ኣኪቤና ዲራው ꬋያና። 11-12 ሄዋ ዲራው፥ ቱማቴꬃ ኣማኒቤና ኡባ ኣሳቱ፥ ናጋራ ኦꬂያዋን ናሼቲያዋንቱ ኡባይ ፒርዴታናዳኒኔ ዎርዶ ጊዲያባ ኣማናናዳን፥ ፆሳይ ዎልቃማ ባላ ኡንቱንቱ ጊዶ ዬዳና።
ኣቶቴꬃው ዶሬቴዳ ኣሳቱዋ
13 ሺን ጎዳይ ሲቂያ ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ኑኒ ፆሳ ሂንቴንቱ ዲራው፥ ኡባ ዎዴ ጋላታናው ቤሴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ጌሻ ኣያና ዎልቃኒኔ ቱማቴꬃ ሂንቴንቱ ኣማኒያዋን ሂንቴንታ ኣሻናው፥ ፆሳይ ሂንቴና ባይራዳን ዶሬዳ። 14 ፆሳይ ሂንቴንታ ኑኒ ሂንቴንቶ ኦዴዳ ኑ ሚሺራቹዋ ቃላ ባጋና ፄሴዳዌ፥ ሂንቴንቱ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ቦንቼታናሳ። 15 ሲሚ ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሚኒዴ ኤቂቴ፤ ኑኒ ሂንቴና ኑ ዶናን ጊዲና፥ ዎይ ኑ ዳቢዳቢያን ጊዲና፥ ታማሪሴዳ ዎጋ ኦይቂቴ።
16-17 ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ባሬ ሁጲያን ቃሲ ፆሳይ፥ ኑ ኣዉ ኑና ሲቂዴ፥ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃን ኑሲ ሜꬊና ዳንዳያኔ ሎዖ ሂዶታ ኢሜዳዌ፥ ቃሲ ሂንቴንቱ ሎዖባ ኡባ ኦꬃናዳኒኔ ሃሳያናዳን፥ ሂንቴንቱ ዎዛና ሚኒሶኔ ሜንꬄꬆ።
+ 2:8 ኢሳ 11፡4 + 2:9 ማት 24፡24