3
ጳዉሎሲ፥ «ኑሲ ዎሲቴ» ያጌዳ
ዉርሴꬃን ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ጎዳ ቃላይ ሂንቴንቱ ጊዶን፥ ኤሌካ ኣካናዳኒኔ ቦንቼታናዳን፥ ኑሲ ፆሳ ዎሲቴ። ቃሲ ኣሳይ ኡባይ ኣማኔና ዲራው፥ ፆሳይ ኑና ናጋራንቻ ኣሳቱዋፔኔ ኢታ ኣሳቱዋፔ ኣሻና ማላ፥ ኑሲ ዎሲቴ።
ሺን ጎዳይ ኣማንꬂያዋ፤ ኢ ሂንቴና ሜንꬄꬃናኔ ቃሲ ኢታፔካ ናጋና። ኑኒ ሂንቴና ኣዛዚያዋ ሂንቴንቱ ሃዒ ኦꬂያዋኔ ቃሲ ሲንꬃፔካ ኦꬃናዋ ጎዳይ ኑና ሂንቴዋን ኣማንꬄ።
ጎዳይ ሂንቴንቱ ዎዛና ፆሳ ሲቁዋኮኔ ኪሪስቶሲ ኢሚያ ዳንዳያኮ ካሌꬆ።
ኪታ ኪቴቲ ዴዓናዌ ጊዴ
ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሂንቴንቱ ኑፔ ኣኬዳ ዎጋ ካሌናን ኣዛላ ዴዑዋ ዴዒያ ኢሻ ኡባፔ ሂንቴንቱ ሻኬታናዳን፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ሂንቴና ኣዛዜቶ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ሂንቴናና ዴዒያ ዎዴ ኣዛሊቤና ዲራው፥ ሂንቴንቱ ኑዋዳን ሃኒዴ ዴዓናው ቤሲያዋ ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ሁጲያን ኤሪታ። ኑኒ ሂንቴፔ ኦሲኔ ቶኩዋ ጊዴና ማላ፥ ቃማኔ ጋላሲ ዳቡሪዴኔ ጃሚዴ ኦꬂዴ ዴዔዳዋፔ ኣቲን፥ ኦፔኔ ቁማ ጮ ሚቦኮ። ኑኒ ሄዋ ኦꬄዳዌ ሂንቴንቱ ኑዋዳን ሃኒዴ ዴዓናዳን፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ሌሚሱዋ ጊዳናዳፔ ኣቲን፥ ሄዋ ሂንቴና ኦቻናው ኑሲ ማታይ ꬋዪና ጊዴና። 10 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ሃራይ ኣቶ ሂንቴናና ዴዒዴካ፥ «ኦꬃናው ኮዬና ኡራይ ኦኒኔ ሞፖ» ያጊዴ ሂንቴና ኣዛዜዶ።
11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳ ዬዉዋን ጌሊያዋፔ ኣቲን፥ ኣዪኔ ኦꬄናዋንቱ፥ ኣዛላ ዴዑዋ ዴዒያ ኣማሬዳ ኣሳቱ ሂንቴንቱ ጊዶን ዴዒያዋ ኑኒ ሲሴዶ። 12 ኑኒ ሄዋንቱ ማላ ኣሳቱ ማራ ዴዑዋ ዴዓናዳኒኔ ኦꬂዴ ቁማ ማናዳን፥ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ኣዛዜቶኔ ዞሬቶ።
13 ሺን ሂንቴንቱ ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሎዖ ኦሱዋ ኦꬃናው ኣዛሎፒቴ። 14 ቃሲ ኑኒ ሃ ዳቢዳቢያን ኪቴዳ ኪታው ኣዛዜቴና ኡራይ ኦኒኔ ዴዖፔ፥ ሄ ኡራ ኣኬኪቴ። ኢ ዬላታና ማላ፥ ኣፔ ሻኬቲቴ። 15 ሺን ኢሻዳን ኣ ሴሪቴፔ ኣቲን፥ ሞርኪያዳን ፄሎፒቴ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
16 ሳሮቴꬃ ጎዳይ ባሬ ሁጲያን ሂንቴንቶ ኡባ ዎዴኔ ኡባ ባጋና ሳሮቴꬃ ኢሞ። ጎዳይ ሂንቴናና ኡባና ጊዶ።
17 ታኒ ጳዉሎሲ፥ ሃ ሳሮታ ታ ኩሺያን ፃፋዲ፤ ታ ዳቢዳቢያ ኡባው ሃዌ ታ ፊርማ። ሃዌ ታኒ ፃፊያ ኦጊያ።
18 ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሂንቴናና ኡባና ጊዶ።