14
Phawuloosinne Barnaabaasi Iqooniyoone Beeddino
Kasewaadankka Phawuloosinne Barnaabaasi Iqooniyoonen Ayihudatuwaa woosa golle geliide, qaalaa odeeddino; hewaappe guyyiyan cora Ayihudatuunne Ayihuda gidennawanttu ammaneeddino. Shin ammanibeenna Ayihudatuu Ayihuda gidennawanttu wozanaa laammiide, ishatuwaa bolla hanqqetheeddino. Yesuusi kiitteeddawanttu hewaan daro wodiyaa gami77eeddino; unttunttu Godaabaa yayyennaan odeeddino; Goday malaataanne oorathabaa unttunttu oothana mala, unttunttoo wolqqaa immeeddawaan bare aadho keekatethaa qaalaabay tuma gideeddawaa markkatteedda. Shin katamaa asay shaaketti, baggay Ayihudatuwakko, baggay Yesuusi kiitteeddawanttukko simmeeddino.
Ayihuda gidennawanttunne Ayihudatuu barenttu kaappatuwaanna ittippe Yesuusi kiitteeddawantta qohanawunne shuchchan caddanaw qoppeedda wode, Yesuusi kiitteeddawanttu hewaa eriide, Lisxxiraanne Derbbe geetettiyaa Liqaa7ooniyaa katamatuwaanne unttunttu heeran de7iyaa gadiyaa bii aggeeddino; hewaan wonggalaa mishiraachchuwaa odiino.
Bare dayi uluwaappe yelettoodeppe doommiide, laa77u gedi silina, ubbakka hamettenna itti bitani Lisxxiraan de7ee. He bitani Phawuloosi odishshin sisee; Phawuloosi A caddi xeelliyaa wode, paxanaw aw ammanuu de7iyaawaa be7iide, 10 kooshshaa dhoqqissiide A, <<Sitti gaade ne gediyaan eqqa>> yaageedda; guppi denddiide, hametaa doommeedda.
11 Phawuloosi ootheeddawaa asay be7iide, bare kooshshaa Liqaa7ooniyaa qaalaan dhoqqu oothiide, <<Xoossatuu asaa malatiide nuukko wodhdheeddino>> yaageedda. 12 Asay Barnaabaasa, <<Diyaa>> * giide, Phawuloosi haasayaassi waannatiyaa diraw, A, <<Hermeesa>> giide suntheedda. 13 Geeshsha Golli katamaa matan de7iyaa Diyaa qeesaynne asay korumatuwaanne darii lo77iyaa ciishshatuwaa Yesuusi kiitteeddawanttussi yarshshuwaa yarshshanaw koyyiide, penggiyaa aheeddino.
14 Shin Yesuusi kiitteedda Barnnaabaasinne Phawuloosi hewaa siseedda wode barenttu mayuwaa peedhiide, asaa giddo woxxiidde, 15 barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide, hawaadan yaageeddino; <<Asaw, hawaa ayissi oothiitee? Nuunikka hinttenttuwaadan medhetteedda asaa; ha pathenna yewuwaappe saluwaanne sa7aa, abbaanne unttunttu giddon de7iyaa ubbabaa medhdheedda de7uwaa Xoossaakko hintte simmana mala, hinttenttoo nuuni wonggalaa mishiraachchuwaa odeetto. + 16 I beni asaa zerethay ubbay barenttu ogiyaa baana mala yeddii aggeedda. 17 Hinttenttoo iraa saluwaappe bukisseedda; kathaakka I wodiyaan immeedda; qassi qumaa immiide, hinttentta loythi nashechchee; yaatiide hinttenttoo lo77obaa oothiide, ubba wodekka barew markkaa dhayibeenna>> yaageeddino. 18 Yesuusi kiitteeddawanttu hewaa giide, barenttoo asay yarshshenna mala, metootiide diggeeddino.
19 Anxxookiyaappenne Iqooniyooneppe yeedda Ayihudatuu asaa barenttu bagga zaariide, shuchchan Phawuloosa caddeeddino; unttunttoo hayqqeeddawaa malatina, katamaappe karew A goochchi kesseeddino. 20 Shin kaalliyaawanttu A matan yuuyyi aadhdhiide eqqishshin, I denddiide, katamaa geleedda. Wonttetha gallassi Barinabaasanna ittippe Derbbe beedda.
Phawuloosinne Barnaabaasi Anxxookiyaa Simmeeddino
21-22 Unttunttu Deribe katamaan wonggalaa mishiraachchuwaa odiide, cora asay Yesuusa ammanana mala ootheeddawaappe guyyiyan, Lisxxiraa, Iqooniyoonenne Phiisiidiyan de7iyaa Anxxookiyaa simmeeddino; yaatiide hewaan kaalliyaawantta minissiiddenne unttunttu ammanuwan minni de7ana mala zoriidde, <<Nuuni Xoossaa kawutethaa gelanaw loythi waayyettana bessee>> yaageeddino. 23 Qassi ammaniyaawanttoo de7iyaasan de7iyaasan cimatuwaa dooriide, xoomeeddawaappenne woosseeddawaappe guyyiyan, unttunttu ammaneedda Godaassi unttuntta hadaraa immeeddino.
24 Phiisiidiyaa gadiyaappe aadhdhiide, Phinifiliyaa yeeddino; 25 Pherggen qaalaa odeeddawaappe guyyiyan, Axaaliyaa beeddino. 26 Hewaappe unttunttu barenttu poleedda oosuwaa diraw, asay unttunttu hadaraa Xoossaa aadho keekatethaw immeedda Anxxookiyaa Markkabiyan simmeeddino.
27 Anxxookiyaa gakkeedda wode ammaniyaa asaa shiishshiide, Xoossay barenttunna ittippe ootheedda ubbabaanne, Ayihuda gidenna asay ammanana mala, unttunttoo penggiyaa dooyyeeddawaa, asaw odeeddino. 28 Yaatiide hewaan kaalliyaawanttunna daro wodiyaa gami77eeddino.
* 14:12 Diyaa: Guussay Griikatuwaa xoossatuwaa ubbatuwaappe bolla geetetti paydettiyaa unttunttu eeqaa. + 14:15 Kes 20:11; Maz 146:6