15
Yeerusalaame Shiiquwaa
Itti itti asatuu Yihudaappe Anxxookiyaa wodhdhiide, <<Muse wogaadan, hintte qaxxarettennawaa gidooppe, attanaw danddaykkita>> yaagiide ishatuwaa tamaarissuwaa doommeeddino. + Phawuloosinne Barnaabaasi unttunttunna darissi walaqettiide palumettina, Anxxookiyan de7iyaa itti itti hara asatuu he palumaa diraw, Phawuloosannanne Barinabaasanna Yeerusalaame biide, Yesuusi kiitteeddawanttunnanne cimatuwaanna gakettanaw qofay qashetteedda.
Ammaniyaa asatuu unttuntta kiittiide ogiyaan maaddishshin, Ayihuda gidennawanttu Xoossaakko simmeeddawaa odiidde, Pinqqiyaannanne Sammaariyaanna aadhdheeddino; hewe ishatuwaa ubbaa loythi nashechcheedda. Unttunttu Yeerusalaame gakkeedda wode, ammaniyaawanttu, Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu unttuntta mokkeeddino; Xoossay barenttun ootheeddawaa ubbaa odeeddino. Shin Parisaawatuwaa baggappe ammaneedda itti itti asatuu denddi eqqiide, <<Hinttenttu unttuntta qaxxaranawunne Muse higgiyaa naagana mala azazanaw bessee>> yaageeddino.
Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu hewaa zorettanaw shiiqeeddino. Loythi haasayeeddawaappe guyyiyan, Phexiroosi denddi eqqiide, unttuntta hawaadan yaageedda; <<Taanaadan ammaniyaawanttoo, Ayihuda gidennawanttu wonggalaa mishiraachchuwaa qaalaa ta doonaappe sisiide ammanana mala, taana Xoossay hintte giddoppe beni dooreeddawaa hinttenttu eriita. Asaa wozanaa eriyaa Xoossay Geeshsha Ayyaanaa nuussi immeeddawaadan, unttunttookka immiide tumayeedda. Unttunttu ammaneedda diraw, I unttunttu wozanaa geeshshiide, nu gidduwaaninne unttunttu gidduwan dummatethaa wothibeenna. 10 Hewaa diraw, nu aawatuunne nuuni tookkanaw danddayibeenna wolqqaama tookuwaa kaalliyaawanttu morggiyan wothiide, ha77i hintte ayissi Xoossaa paacciitee? 11 Shin Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethaan unttunttu atteeddawaadan, nuunikka atteeddawaa ammaneetto>> yaageedda.
12 Asay ubbay co77u giide, Barnnaabaasinne Phawuloosi Ayihuda gidenna asaa giddon barenttu bagganna Xoossay ootheedda malaataanne oorathabaa ubbaa odishshin sisee.
13 Unttunttu haasayaa wursseeddawaappe guyyiyan, Yayiqoobi hawaadan yaagiide zaareedda; <<Ishatoo, taani giyaawaa sisite. 14 Xoossay Ayihuda gidennawanttu giddoppe barew haniyaa asaa akkanaw Ayihuda gidennawanttoo koyro wooti qoppeeddentto Simooni odeedda. 15-18 Nabiyaa qaalay hawaanna giigee; Goday daro wodiyaappe doommiide, asaa hawaa erissiide, Xoossaa Maxaafan hawaadan yaageedda; +
<Hawaappe guyyiyan, sa7aan de7iyaa
hara asay ubbaynne tawaa gidanaw
taani xeeseedda Ayihuda gidenna asay ubbay
Godaa koyyana mala, taani simmana.
Taani kolettiide kunddeedda golliyaadan
haneedda Daawite kawutethaa denthana.
Koletteeddawaakka zaaraade keexxana;
taani laa7ethuwaa A essana>
yaageedda.
19 <<Hewaa diraw, ta qofaa gidooppe, Ayihuda gidennawanttuppe Xoossaakko simmiyaawantta nuuni metothanaw koshshenna. 20 Shin unttunttu eeqaani tuneeddawaa meenna mala, woshummenna mala, bakuteedda mehiyaa ashuwaa meenna malanne suuthaa ushenna mala, unttunttoo nuuni dabidaabbiyaa xaafanaw koshshee. + 21 Ayissi gooppe, Muse higgiyaa kase yeletaappe doommiide Sambbataan Sambbataan Ayihuda woosa golletuwaan nabbabiidde, A qaalaa katamaa ubbaan odiyaawanttu de7iino>> yaageedda.
22 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu woosa golle asaa ubbaanna ittippe barenttu giddoppe amareedda asatuwaa dooriide, Phawuloosannanne Barinabaasanna Anxxookiyaa yeddanaw qofaa qachcheeddino; unttunttu daro bonchchetteedda laa77u asatuwaa Barssaabaa geetettiyaa Yihudaanne Sillaasa dooreeddino. 23 Yaatiide hawaadan giyaa dabidaabbiyaa xaafiide, unttunttu bolla kiitteeddino; <<Nuuni Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu hintte ishatuu, Anxxookiyan, Sooriyaaninne Kilqqiyaan de7iyaa Ayihuda bagga gidenna ishatuwaassi nu sarotaa kiitteetto.
24 <<Nuuni azazibeenna asatuu nu giddoppe biide, <Hinttenttu qaxxarettanawunne Muse higgiyaa naaganaw bessee> giide, hinttentta metootheeddawaanne yiloyeeddawaa sisiide, 25-26 nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa sunthaa diraw, barenttu shemppuwaa oleedda nuuni siiqiyaa Barnnaabaasannanne Phawuloosanna dooretteedda asatuwaa hinttenttukko kiittanaw itti wozanaan nu qofaa qachcheeddo. 27 Hewaa diraw, nuuni xaafeeddawaa unttunttu barenttu huuphew barenttu doonaan hinttenttoo odana mala, Yihudaanne Sillaasa kiitteeddo.
28-29 <<Ayissi gooppe, eeqaw yarsheeddawaa mooppite; suuthaa ushoppite; bakuteedda mehiyaa ashuwaa mooppite; woshummoppite. Ha koshshiyaawanttuppe attin, hara deexiyaa yewuwaa hinttentta toossenna mala, nuuninne Geeshsha Ayyaanay yewuwaa eeno giide akkeeddo; ha ubbabaappe hintte huuphiyaa naagooppe, hinttenttu lo77obaa oothiita. Simmi saro de7ite>> yaageeddino.
30 Hewaa diraw, kiitetteeddawanttu moyizzetti, Anxxookiyaa wodhdhiide, ammaniyaa asaa shiishshiide, dabidaabbiyaa asaassi immeeddino. 31 Unttunttu he minissiyaa dabidaabbiyaa nabbabeedda wode, nashetteeddino. 32 Qassi Yihudaynne Sillaase barenttu huuphew nabatuwaa gidiyaa diraw, ishatuwaa loythi maqqiide minisseeddino. 33 Unttunttu Anxxookiyan amareedda gallassaa utteeddawaappe guyyiyan, ishatuu sarotethaan moyizzina, barentta kiitteeddawanttukko simmeeddino. 34 Shin Sillaase yaani attanaw bare qofaa qachcheedda. *
35 Qassi Phawuloosinne Barnaabaasi hara cora asatuwaanna ittippe Godaa qaalaa tamaarissiiddenne wonggalaa mishiraachchuwaa odiidde, Anxxookiyan utteeddino.
Phawuloosinne Barnaabaasi Shaaketteeddino
36 Amareedda gallassaappe guyyiyan, Phawuloosi Barnaabaasa, <<Nuuni Godaa qaalaa odeedda katamaa ubbaan nu ishatuu wooti de7iinontto, guyye simmiide, xomoosi be7oytte>> yaageedda. 37 Hewaappe guyye Barnaabaasi Marqqoossa geetettiyaa Yohaannisa barenttunna afanaw koyyeedda. 38 Shin Phawuloosi Marqqoossa barenttunna afanaw koyyibeenna; ayissi gooppe, I unttunttuppe Phinifiliyan shaaketteedda; qassi unttunttunna oosuwaassi bibeenna. 39 Unttunttu gidduwan lo77enna walassay kesina, ittu ittuwaappe shaaketteedda; Barnaabaasi Marqqoossa akkiide, markkabiyaan Qophiroosa beedda. 40 Shin Phawuloosi Sillaasa akkina, ishatuu A hadaraa Xoossaa aadho keekatethaw immeeddawaappe guyyiyan beedda. 41 Yaatiide ammaniyaa asatuwaa minissiide, Sooriyaannanne Kilqqiyaanna aadhdheedda.
+ 15:1 Wog 12:3 + 15:15-18 Amo 9:11-12 + 15:20 Kes 34:15-17; Wog 17:10-16; 18:6-23 * 15:34 Sillaase Anxxookiyan attanaw bare qofaa qachcheedda, giyaawe cora hara qaalaa bilethaan baawa.