Phawuloosi
Qoronttoosa Asaw
Xaafeedda Laa7entho Kiitaa
Geluwaa
Phawuloosi Qoronttoosa asaw xaafeedda laa7entho kiitay xaafetteeddawe, Phawuloosaw Qoronttoosan de7iya ammaniyaa asaanna de7iya gakkethay daro metuwaa giddo geli utteedda wodiyaana. Itti itti ammaniyaa asatuu itti itti tooshiyaa Phawuloosa bolla wotheeddino; gidooppenne Phawuloosi sigatethaa medhdhanaw laamotay barew de7iyaawaa bessiide, hewe haniyaa wode wolqqaama nashechchaa nashettanaw danddayiyaawaa qonccissee.
Ha kiitaa koyro doomethaan Phawuloosi Qoronttoosan de7iya ammaniyaawanttunna barew de7iya gakotethaa qonccissiide, ammaniyaawanttu giddon denddeedda tooshiyaassinne phalqqethaassi, I unttunttoo ayaassi mino zaaruwaa immeeddentto odee. Hewaannakka gathiide hawe A seeray unttuntta nagaraappe simaassinne sigatethaw kaaletheedda diraw, sisetteedda nashechchaa unttunttussi qonccissee. Kaalliide qassi Yihudaan de7iya ammaniyaawantta maaddiyaawaa barenttuwaappe coo immana mala, unttuntta hassayissee. Wurssethaa shemppatuwaan Phawuloosi Yesuussappe Kiitetteeddawaa gidiyaawaa bolla shiiqeedda mootuwaassi zaaruwaa qaalaa immee. Ayissi gooppe, Qoronttoosa ammaniyaawanttu giddon itti itti asatuu barentta tumu Yesuusi Kiitteeddawantta kessiide, “Phawuloosi Yesuusi Kiitteeddawaa gidenna; I wordduwaa” yaagiide, A mootiino.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Ubbaappe sinthatiyaa yewuwaa (1:1-11)
Phawuloosanne Qoronttoosan de7iyaa ammaniyaawantta (1:12-7:16)
Yihudaan de7iyaa ammaniyaawanttoo imetteedda maaduwaa (8:1-9:15)
Phawuloosi bare kiitetteedda maataw eqettanaw shiishsheedda qaalaa markkaa (10:1-13:10)
Wursethaa qutiyaa (13:11-14)
1
Taani Phawuloosi, Xoossaa sheniyaan, Kiristtoosi Yesuusi kiitteeddawenne nu ishay Ximootoosi Xoossaw goyinniyaa Qoronttoosa katamaan de7iyaa ammaniyaawanttoonne Akaayiyaan de7iya Xoossaa naanatoo ha dabidaabbiyaa xaafeetto.
Xoossaa nu Aawuwaappenne Godaa Yesuusi Kiristtoosappe, aadho keekatethayinne sarotethay hinttenttoo gido.
Phawuloosi Xoossaw Shiishsheedda Galataa
Xoossaa nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa Aawuwaa, maarotethaa Aawuwaanne menthethuwaa ubbaa Xoossaa galatay gakko; Xoossay nuuna nu huuphew menthetheedda menthethuwaadan, daro waayyiyaa waayyettiyaawantta nuunikka menthethanaadan, nu waayyiyaa ubbaan I nuuna menthethee. Ayissi gooppe, nuuni Kiristtoosa bagganna daro waayyiyaa waayyettiyaawaadan, hewaadankka, qassi nuuna A bagganna daro menthethuwan menthethee. Nuuni waayyettooppe, hewe hinttena menthethanaassanne hinttena ashshanaassa; qassi nuuni minettooppe, nuuni danddayeedda waayyiyaa malaa hinttekka gencciide danddayana mala, Xoossay hinttewukka qassi menthethuwaanne danddayaa immanaassa. Hintte demmana giide, hidootaan naagi utteeddawe daro mina; ayissi gooppe, hintte nuunanna waayyetteeddawaadan, hewaadan menthethuwaakka nuunanna akkanawaa nuuni ereetto.
Nu nuunaadan Xoossaa kaalliyaawantto, nuuni Iisiya gadiyan waayyetteedda waayyiyaa hinttena hassayissanaw koyyeetto; nu waayyii nu wolqqaappe darina, nuuna wodhee giide, hirggana gakkanaw, nuuna wogay bayinnawaa dexeedda. Nuuni nu bolla hayiquwaa pirdday pirddetteedda yaagiide qoppeeddo; shin hewe haneeddawe hayqqeedda asaa hayquwaappe denthiyaa Xoossaan nuuni ammanettanappe attin, nu huuphiyan ammanettennaadaana. 10 Xoossay hawaa mala iita hayiquwaappe nuuna ashsheedda; I nuuna ashshana; sinthappekka I nuuna ashshanawaa giide, hidootaan naagi utteeddo. 11 Hintte woosseedda daro woosan nuussi anjjuu simmeedda diraw, daro asay nu diraw Xoossaa galatana mala, hinttekka qassi nuuna woosan maaddana koshshee.
Laametteedda Phawuloosa Qofaa
12 Nuuni ceeqettiyaawe hawaa; ha sa7an nuuni de7iya de7uu, ubba qassi hinttenanna nuussi de7iya ittippetethay Xoossaa aadho keekatethaanappe attin, asaa aadhdheedda eratethaana gidennawaa, qassi Xoossay immeedda geeshshatethaaninne suuretethaan nuuni de7iyaawaa wozanaa qofay nuussi markkattee. 13-14 Ayissi gooppe, hintte nabbabanawunne akeekanaw danddayiyaawaa xalalaa hinttenttoo xaafiyaawaappe attin, nuuni harabaa hinttenttoo xaafokko. Nu Godaa Yesuusa gallassi nuuni hinttenan ceeqettanawaadan, hinttekka nuunan ceeqettana mala, hintte ha77i wurssi akeekenna yewuwaa gidini wurssi akeekana gaade qoppay.
15 Hewaa taani loytha ereedda diraw, hintte laa77u gede go77ettana mala, ubbaappe kasetaade hinttekko baanaw qofaa qachchaaddi. 16 Taani Maqidooniyaa baadde hinttenanna gakettanawaanne qassi yaappe simmaadde hintte mataanna Yihudaa aadhdhishshin, hintte taana maaddanawaa qoppa uttaaddi. 17 Hewaa diraw, taani hewaa qoppaadde taanan ammanettabeykkitaa? Taani ta qofaa qachchiyaa wode, sa7aa asaadan itti kuthaan, “E, E” woy, “Gidenna, gidenna” gaanaw giiga uttaadditaa?
18 Shin Xoossay ammanetteeddawaa gidiyaawe tuma gidiyaawaadan, nuuni hinttenttoo odiyaa qaalay “E” giyaawaanne “Gidenna” giyaawaa gidenna. 19 Ayissi gooppe, taani, Sillaasenne Ximootoosi hintte giddon odeedda Xoossaa Na7ay, Yesuusi Kiristtoosi “E” giyaawaappe attin, “Gidenna” giyaawaa gidenna. Shin Xoossaa bagganna I ubba wodekka “E”. 20 Ayissi gooppe, Xoossay immana geeddabaw ubbaw eeno geeddawe Kiristtoosa bagganna polettana; hewaa diraw, nuuni Kiristtoosa bagganna Xoossaa bonchchoo, amen77i * geetto. 21 Xoossay Kiristtoosa bagganna nuunanne hinttena menthetheenne okkee. 22 Nuuni aawaa gidiyaawaa erissiyaa maatafaa I nu bolla wothiide, bare Geeshsha Ayyaanaa waasiyaadan, nu wozanaa giddon wotheedda.
23 Qassi taani Qoronttoosa beennaan aggeeddawe hinttena Qohennaadaana. Hewe worddo gidooppe taana muranaw ta shemppuwaan Xoossay markka. 24 Nuuni hinttena nashechchanaw hinttenanna ittippe oothiyaawanttappe attin, hintte ammaniyaawan hinttena godetanaw koyyiyaawantta gidokko; ayissi gooppe, hinttenttu hintte ammanussan minniide de7iita.
* 1:20 Amen77i: “Amen77i” giyaa qaalay hawaan “E” yaagettiyaa bilethaa oyqqee.