2
Taani laa7enthuwaa hinttena kayyoyenna mala, hinttekko beennaadan, ta qofaa qachchaaddi. Ayissi gooppe, taani hinttena kayyoyiyaawaa gidooppe, ha taani kayyoyeedda hintte taana nashechchaanappe attin, oonee taana nashechchanawe? Taani hinttenttoo he dabidaabbiyaa xaafeeddawe, taana nashechchanaw bessiyaa asatuwan taani kayyottanaw hinttekko baanaw koyyabeennawaassa; taani nashettiyaa wode, hintte ubbaykka qassi nashettanawaa hintte ubbaan ammanettay. Ayissi gooppe, taani hinttenttoo daro waayyiyaaninne tuggaan qassi daro afothaanna xaafeeddawe, hinttena kayyoyanaassa gidenna; shin taani hinttena ubbatuwaa ay keenaa siiqaytantto hintte eranaadaana.
Bayizzanchchaw Atto Giyaawaa
Shin itti uray haraa kayyoyeeddawaa gidooppe, taani A yewuwaa darissanaw koyyikke; I hinttena ubbatuwaa kayyoyeeddappe attin, ta xalalaa kayyoyibeenna. Hintteppe dariya bagga asay he bitaniyaa mala asaa hewaadan murooppe, he muray aw gidanawa. Hewaa diraw, he bitani loythi kayyottenna mala, hintte aw atto gaanawunne A menthethanaw bessee. Hewaa diraw, hintte A minissiide siiqiyaawaa I erana mala, taani hinttena woossay. Ayissi gooppe, hintte taw azazettanaw ubba wode giigi utteedditenttonne qassi paaciyaa hintte danddayintto eranaw, he dabidaabbiyaa hinttenttoo xaafaaddi. 10 Itti uray naaqqeeddawaa hintte atto giya wode, taanikka qassi atto gay; taani atto geeddawaa gidooppe, atto geeddawaa ayaanne Kiristtoosa sinthan hintte diraw, atto gaaddi. 11 Seexaanay nuukko yiide, nuuna cimmenna mala, taani aatto gaaddi; ayissi gooppe, nuuni A qofaa ereetto.
Ooratha Caaquwaa Oosanchchatuwaa Xoonuwaa
12 Taani Kiristtoosa mishiraachchuwaa qaalaa odanaw Xiro7aadaa beedda wode, Goday yaani taw penggiyaa dooyyi wotheedda. 13 Taani ta ishaa Tiita yaani demmabeenna diraw, taw ayyaanay shemppibeena. Hewaa diraw, yaani de7iya asaa, <<Saro de7ite>> gaade Maqidooniyaa baaddi.
14 Shin Kiristtoosa bagganna ubba wode nuuna xoonoo kaalethiyaa Xoossaa, qassi Kiristtoosa timirttiyaa nu bagganna shittuwaadan, ubbasaa gathiyaawaa galatay gakko. 15 Ayissi gooppe, nuuni attiyaa asaa gidduwaaninne dhayiyaa asaa giddon Kiristtoosi Xoossaw yarshshiyaa sawuwaa toshikku giyaa shittuwaa mala. 16 Nuuni dhayiyaawanttoo zee77iyaa hayquwaa; qassi attiyaawanttoo de7uwaa immiyaa sawiyaa shittuwaa; yaatina, hewaa oothanaw danddayiyaawe oonee? 17 Nuuni Xoossaa qaalaa gelobaadan, walakkiide zali77iyaa hara cora asatuwaa mala gidokko; shin Xoossay nuuna kiittina, ammanettiide Xoossaa sinthan Kiristtoosa bagganna qaalaa odeetto.