3
Xoossaa Ooratha Caaquwaa
Nuuni shirettiide, nu huuphiyaa sabbanaw doommeeddoyee? Woy hara asatuwawaadan, sabaa dabidaabbiyaa hinttenttoo yeddanaw woy hintteppe akkanaw koyyeettoo? Hinttenttu hintte huuphiyan asay ubbay eranaadaaninne nabbabanaadan, nu wozanaan xaafetti utteedda nu dabidaabbiyaa. Ha dabidaabbiyaa Kiristtoosi bare huuphiyan xaafiide, nu bolla kiitteeddawe tuma; ha dabidaabbii de7uwaa Xoossaa Geeshsha Ayyaanan asaa wozanaan xaafetteeddawaappe attin, shuchchaa bolla qalamiyaan xaafettibeenna. +
Nuussi Kiristtoosa bagganna Xoossaan hawaa mala ammanuu de7ee. Nu danddayay Xoossaappe yiyaawaappe attin, ha oosuwaa nuuni nu huuphiyan oothanaw danddayeetto giyaawe nuussi ayayiinne baawa. Nuuni Ooratha Caaqoo oothana mala, Xoossay nuuna danddayisseedda; he Ooratha Caaquu Geeshsha Ayyaanawaappe attin, xaafetteedda higgiyaawaa gidenna. Xaafetteedda higgii hayiquwaa ahee; shin Geeshsha Ayyaanay de7uwaa ahee. +
Shuchchaa woociide xaafeedda higgii imettiyaa wode, Xoossaa bonchchuu beetteedda; Muse som77iyaan de7iyaa phoolethay dhayiyaawaa gidooppekka, he phoolethay daro wolqqaama gidiyaa diraw, Israa7eeliyaa asay A som77iyaa tishshshi oothi xeellanaw danddayibeenna. Hayiquwaa ahiyaa higgii oothiyaa oosuu hawaa mala bonchchuwaanna yiyaawaa gidooppe, + Geeshsha Ayyaanay oothiyaa oosuwaa bonchchuu ay keenaa daranee? Ayissi gooppe, asay pirddaa akkiya oosuu bonchcho gidooppe, asay xilliyaa oosuwaa bonchchuu waaniide daranddeeshsha? 10 Ayissi gooppe, kase bonchchuu ha77i bareppe loythi aadhdhiyaa bonchchuwaa gaasuwan bonchuwaa dhayeeddawe tuma. 11 Ayissi gooppe, he dhayeeddawan bonchchuu de7iyaawaa gidooppe, medhinaw de7iyaawaan ay keenaa wolqqaama bonchchuu de7anddeeshsha?
12 Nuuni hidootaan naagiyaa hawaa malabay nuussi de7iya diraw, qoncciyaan xaliide haasayeetto. 13 Israa7eeliyaa asay dhayiyaa bonchchuwaa wurssethaa be7enna mala, bare som77iyaa naxalaan kammeedda Muse mala gidokko. + 14 Shin unttunttu wozanay donccilleedda; ayissi gooppe, unttunttu Eca Caaquwaa nabbabiyaa wode, hachche gakkanaassikka, he naxalay unttunttu wozanaa kammi wotheedda; ooninne Kiristtoosanna gakettiyaa wode xalalaan he naxalay kichchee. 15 Shin unttunttu Muse maxaafaa nabbabiyaa wode ubbaan hachche gakkanaassikka, he naxalay unttunttu wozanaa kammi wotheedda. 16 Shin Xoossaa Maxaafay, <<Ooninne Godaakko simmiyaa wode, awudenne he naxalay qaarettee>> yaagee. + 17 Goday Geeshsha Ayyaana. Godaa Ayyaanay de7iyaasaan ayilletethay baawa. 18 Nuuni ubbaykka naxalaan kamettibeenna som77iyaan Godaa bonchchuwaa be7ana * qassi Geeshsha Ayyaana gidiyaa Godaappe yiyaa he bonchchuu nuuna barena malatissiide, bonchchuwaappe bonchchoo laammana.
+ 3:3 Kes 24:12; Erm 31:33; Hiz 11:19; 36:26 + 3:6 Erm 31:31 + 3:7 Kes 34:29 + 3:13 Kes 34:33 + 3:16 Kes 34:34 * 3:18 naxalaan kamettibeenna som77iyaan: Itti asaa de7uwan sintha hananabay, kahaa garssan pholqqi beettiyaawadan guussaa.