4
Phawuloosi Bare Oosuwan Ammanetteedda Asa
Simmi Xoossay nuussi ha oosuwaa bare maarotethan oothanaadan immeedda diraw, nuuni salettokko. Nuuni geeman oothiyaa yeellayiyaa oosuwaa ubbaa aggoytte; qassi geniyaa oosuwaakka oothokko; woy Xoossaa qaalaa wordduwaanna walakkokko. Hewaadankka, tumuwaa qoncciyaan haasayiide, Xoossaa sinthan suure wozanaw nuuna shiishshoytte.
Nuuni odiyaa wonggalaa mishiraachchuu geemmeeddawaa gidooppekka, dhayiyaa asatuwaa xalalaw geemmeedda. Ha sa7aa xoossay ammanenna asatuwaa qofaa jollisseedda; Kiristtoosa bonchchuwaa, wonggalaa mishiraachchuwaa poo7uwaa barenttoo poo7iyaawaa, Xoossaa malatiyaawaa unttunttu be7enna mala, unttuntta diggeedda. Ayissi gooppe, Yesuusi Kiristtoosi Godaa gidiyaawaanne A diraw nuuni nu huuphiyan hinttenttoo qooma gidiyaawaa odettoppe attin, nubaa odokko. Ayissi gooppe, <<Dhumaappe poo7uu poo7ana>> geedda Xoossay nu wozanaan bare poo7uwaa poo7isseedda; qassi I bare bonchcho eratethaa poo7uwaa Kiristtoosa sinthan poo7iyaawaa nuussi immanaw poo7isseedda. +
Shin ubbaappe aadhdhiyaa wolqqay Xoossawaappe attin, nuussa gidennawaa bessanaw nuussi ha minjjay urqqaappe medhetteedda miishshaa gideedda nu giddon de7ee.
Nuuni ubba baggannakka un77etteeddo; shin me7erettibeykko; qassi itti itti wode sidheetto; shin nu ubbannakka aggibeykko. Nuuni yederssetteeddo; shin Xoossay nuuna olibeenna; qassi nu morkketuu nuuna oli aggeeddino; shin nuuni dhayibeykko. 10 Qassi Yesuusa de7uu nu asatethan beettana mala, nuuni ubba wode A hayiquwaa nu asatethan tookki yuuyyeetto. 11 Ayissi gooppe, hayiqqiyaa nu asatethaa bolla Yesuusa de7uu beettana mala, paxa de7iya nuuni A diraw, ubba wode hayqqeetto. 12 Hewaa diraw, hayquu nu giddon oothee; shin de7uu qassi hintte giddon oothee.
13 Xoossaa Maxaafay, <<Taani ammaneedda diraw haasayaaddi>> yaage; he ammanuwaa ayyaanay nuussikka de7iya diraw, nuunikka ammaneetto; hewaa diraw, haasayeetto. + 14 Xoossay, Godaa Yesuusa hayiquwaappe dentheeddawe, nuunakka qassi Yesuusanna hayiquwaappe denthiide, hinttenanna ittippe bare sintha shiishshanawaa ereetto. 15 Hawe ubbay hintte diraassa; Xoossaa aadho keekatethay daro asaa gakkiya wode, asay Xoossaa bonchchoo daro galataa immana.
Ammanuwan De7ussaa
16 Hewaa diraw, nuuni salettokko; nuussi haray atto, bolla bagga asatethay wooqqinttokka, garssa bagga asatethay gallassan gallassan ooraxxee. 17 Ayissi gooppe, ha77iw waayyettiyaa ha guutha waayyii, ubbaappe loythi dariyaa medhinaa bonchchuwaa nuussi beetissana. 18 Nuuni beettennawaa xeelleettoppe attin, beettiyaawaa xeellokko; ayissi gooppe, beettiyaabay ha77issa; shin beettennawe medhinaw de7iyaawaa.
+ 4:6 Dom 1:3 + 4:13 Maz 116:10