11
Phawuloosanne Barena Yesuusi Kiitteedda Giya Worddanchchatuwaa
Hintte ta eeyatethaa guuthaa danddayintto lo77a. Hayyanaa danddayite. Xoossay qanaattiyaawaadan, taanikka hinttew qanaatay; ayissi gooppe, taani hinttena itti attumawoo, Kiristtoosaw immana gaade, attumawaa erenna geeshsha wodorattiidan giigissa wothaaddi.
Shin shooshshay bare makkalaan Hewaano baletheeddawaadan, Kiristtoosaw hintte immeedda hintte suure qofay bayibeennawe wora banddeeshsha gaade hirggay. + Ayissi gooppe, itti uray yiide, nuuni hinttenttoo odeedda Yesuusappe hara Yesuusa hinttenttoo odooppe, woy hintte akkeedda Ayyaanaappenne wonggalaappe dumma ayyaanaanne wonggalaa hintte akkooppe, hintte eeno giide akkeeddita guussa.
Yesuusi kiitteedda ha waannatuwaappe taani ayankka laafiyaawaa taw malatenna. Taani haasayiyaa haasayan tamaarabeenna asaa gidooppekka, eratethan gidikke; shin nuuni hinttenttoo ha yewuwaa asaa ubbaa giddon ubba bagganna qonccisseeddo.
Woy taani hinttena miishshaa oochchennan, Xoossaa mishiraachchuwaa qaalaa hinttenttoo coo odeeddawenne hinttena dhoqqu oothanaw ta huuphiyaa toochcheeddawe taw nagaraa gidanddeeshsha? Taani hinttenttoo oothanaw hara ammaniyaa asaappe miishshaa akkeeddawoo, hewantta bonqqaaddi. Qassi taani hinttenanna de7ishshin, taana metina, hintteppe itti uraakka wayissabeykke. Ayissi gooppe, Maqidooniyaappe yeedda ishatuu taana koshsheedda ubbabaa taw immeeddino; taani hinttena waayissenna mala, kase tooko gidabeenawaadankka sinthawukka tooko gidikke. 10 Kiristtoosa tumatethay taanan de7ishshin, ha ta ceequu Akaayiyaa gadiyan haqaninne attenna. 11 Taani hawaa ayissi gaytaa? Hinttena siiqenna diraassee? Taani hinttena siiqiyaawaa Xoossay eree.
12 Shin he barenttu ceeqettiyaawaan nuuni oothiyaawaadan oothanaw gaasottiyaawanttu gaasuwaa digganaw, ha77i taani oothiyaa oosuwaa gujjaade oothana. 13 Ayissi gooppe, unttunttu Yesuusi kiittibeenna worddo asatuwaa; hewanttu mala asatuu Kiristtoosi kiitteeddawantta malatanaw barenttu malaa laamerethiyaa kiitettibeenna worddanchchatuwaanne labanchchaa oosanchchatuwaa. 14 Hewe maalalissiyaawaa gidenna; ayissi gooppe, Seexaanay bare huuphew poo7uwaa kiitanchchaa malatanaw bare malaa laammee. 15 Hewaa diraw, Seexaanaa oosanchchatuu xillotethaa oosanchchatuwaa malatanaw barenttu malaa laamooppe, hewe wolqqaamabaa gidenna; unttunttu wurssethaan barenttu oosuwaa malaa akkana.
Phawuloosa Gakkeedda Metuwaa
16 Taani laa7ethuwaakka gay; taana ooninne eeya giide qoppoppo; shin hintte taana, I eeya goopekka, taani guuthaa ceeqettanaadan, taana eeya giite. 17 Taani hawaadan xalaade ceeqettaadde haasayiyawe, eeyatethaa haasayaappe attin, taana Goday azazina gidenna. 18 Daro asay ha sa7aaban ceeqettiyaa diraw, taanikka ceeqettana. 19 Hintte aadhdheedda eranchcha gidiyaa diraw, eeya asaawaa nashechchan danddayiita. 20 Ayissi gooppe, ooninne hinttena ayilleyooppe, woy hinttewaa mooppe, woy hinttewaa bonqqooppe, hintte bolla otorettooppe, woy hintte shayyiyaa baqqooppe, danddayiita. 21 Nuuni hewaa oothanaw daro daaburanchcha gideeddawaa taani yeellataadde oday.
Shin ooninne ittiban xaliide ceeqettooppe, taanikka ceeqettanaw xalay; taani eeya asaadan haasayay. 22 Unttunttu Ibraawee? Taanikka Ibraawe. Unttunttu Israa7eeliyaa asee? Taanikka Israa7eeliyaa asaa. Unttunttu Abraahaame zaree? Taanikka qassi Abraahaama zare. 23 Unttunttu Kiristtoosa qoomatee? Taanikka unttunttuppe aadhdhiyaa qoomaa; taani gooyiyaa asaadan haasayay; taani daro ootha daaburaaddi; daro wodiyaa qashettaaddinne lissuwan shocettaaddi; qassi daro wodiyaa hayiqqaadde attaaddi. 24 Ayihudatuu taana ichcheshu gede, hattamanne uddupunuwaa lissuwan shoceeddino. + 25 Roome asay taana heezzu gede xam77aan shoceedda; itti gallassi shuchchan caddi caddiide aggeedda; markkabii heezzu gede me77ina, abbaa giddon itti qammaanne itti gallassaa aqaade peeshaaddi. 26 Taani daro ogiyaa hamettaaddi; taana kuntho haathayinne bonqqanchchatuu bonqqi digiide ashsheedda; qassi ta biittaa asaynne Ayihuda gidenna asay bonqqi digiide ashsheeddino. Qassikka katamay, bazzuu, abbay, taana yashisseedda; wordduwaa dabbatuukka taana bonqqi digiide ashsheeddino. 27 Taani daaburaaddinne metootaaddi. Daro gede gemi77ishuwaa dhayaaddi; koshattaaddi; saamettaaddi. Daro gede xoomaaddi; qassi meegettaaddinne kallottaaddi.
28 Harabaa ubbaappekka ubba gallassi taw tookuwaa gideeddabay, woosa golliyaa ubbaw hirggiyaawaa. 29 Daaburiyaawe oonee? Taani daaburikkitaayee? Nagaraan geliyaawe oonee? Taani un77ettaade aw qarettikkitayee?
30 Taani ceeqettanaw koshshiyaawaa gidooppe, taani daaburanchcha gidiyaawaa erissiyaawan ceeqettana. 31 Medhinaw anjjetteedda Xoossay, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa Aawuu, taani worddotennawaa eree. 32 Damasqqo katamaan Aretaasa giya kaatiyaappe garssanna gadiyaa mooddiyaawe, taana oythanaw Damasqqo Katamaa naagissee. 33 Shin Katamaa gimbbiyaa dirssaa maskkootiyaanna taana taayyiyan duge wothina, aappe kessa akkaaddi.
+ 11:3 Dom 3:1-5 + 11:24 Zar 25:3