10
Phawuloosi Mootiyaawanttussi Zaareedda Zaaruwaa
Taani Phawuloosi, hintte, “I nuunanna de7iya wode ashikke” giyaawe, qassi, “Nuuppe haakki de7iya wode nu bolla xalee” giyaawe, lo77anne ashikke gideedda Kiristtoosa bagganna hinttena woossay. Nuuna ha sa7aa dooyaadan de7iino giide qoppiyaa itti itti asatuwaa bolla taani xalanawaa eray; shin taani hinttekko biya wode hintte taana xalissenna mala, hinttena woossay. Ayissi gooppe, nuuni ha sa7an de7ooppekka, ha sa7aa asaadan olettokko. 4-5 Ayissi gooppe, nuuni olettiyaa tooray ha sa7aawaa gidenna. Shin geessuwaa laalanaw wolqqaana de7iya Xoossaa tooraa. Nuuni asaa qofaa dhayisseetto; qassi Xoossaa eratethaa bolla denddiide dhubbiyaa otoro qofaa ubbaa laaleetto. He qofaa ubbay Kiristtoosaw azazettana mala omoddeetto. Hintte azazettiyaawaa poleeddawaappe guyyiyan, azazettennan ixxiyaawaa ubbaa nuuni muranaw giigettana.
Hintte sinthan de7iyaawaa xeellite; ooninne barena Kiristtoosawaa giide qoppooppe, hewaa gujji qoppo; Kiristtoosawaa I gideeddawaadan, nuunikka qassi aawaa. Ayissi gooppe, Goday nuussi immeedda nu aawotethaani taani loytha otorettiyaawaa gidooppekka, hewan yeellatikke; he nuussi immeedda aawotethay hinttena keexxanaassappe attin, kolanaassa gidenna. Taani ta dabidaabbiyaan hinttena yashissanaw xaafo asa malaataade beettanaw koyyikke. 10 Ayissi gooppe, itti itti asay, “Phawuloosa dabidaabbii deexonne wolqqaama; shin xeelliyaa wode I daaburanchcha; A haasayaykka pathenna” yaagee. 11 Hewaa mala asay nuuni haakuwan de7iidde xaafiyaa dabidaabbiyaaninne yaani hinttenanna de7iidde oothiyaa oosuwan dummatethi bayinnawaa akeekana koshshee.
12 Nuuni barena nashshiyaa itti itti asatuwaanna nuuna paydanaw woy likkissanaw koyyokko; shin unttunttu barena ittuu ittuwaanna likkissiiddinne qassi barena ittuu ittuwaanna qarayiidde, ubbanna eeyeeddino.
13 Shin nuuni Xoossay nuussi esseedda zawaa giddon ceeqettiyaawaappe attin, he zawaappe pinniide ceeqettokko; he zaway hinttekkokka gakkee. 14 Nuuni hinttekko gakkibeennawaa malatiide, zawaa pinnokko; ayissi gooppe, nuuni Kiristtoosa mishiraachchuwaa qaalaa odiidde, hinttekko kase gakkeeddo. 15 Nuuni Xoossay esseedda zawaa pinniide, hara asay ootheedda oosuwan ceeqettokko; shin hintte ammanuu dicci dicci biya wode, nuuni hintte giddon oothiyaa oosuwaa zaway kasewaappe loythi aakki aakki baanawaa giide qoppeetto. 16 Nuuni mishiraachchuwaa qaalaa hintte de7iyaasaappe hini baggan odana; qassi hara zawaan ooseettidiggeedda oosuwaankka ceeqettokko. 17 Shin Xoossaa Maxaafay,
“Ceeqettiyaa uray ooninne
Godaa lo77otethaabaan ceeqetto”
yaage. + 18 Ayissi gooppe, Goday nashshiyaa uraappe attin, barena nashshiyaa uray galatettenna.
+ 10:17 Erm 9:24