9
Pacay De7iyaawantta Maadussaa
Yihudaan de7iya geeshsha asatuwaa maaddanaw yeddiyaabaw taani hinttenttoo xaafanaw koshshenna. Hintte maaddanaw loythi amottiyaawaa taani eriya diraw, Maqidooniyan de7iya asaw hinttewaa sabbaaddi. Taani unttunttoo, “Akaayiyaan de7iya ishatuu zillaythippe doommiide, maaddanaw giigetteeddino” yaagaade odaaddi; qassi hintte wolqqaama amuukka unttunttuppe dariya baggaa denthetheedda. Shin taani unttunttoo geeddawaadankka nuuni ha yewuwaa hinttenan ceeqettiyaawe mela gidenna mala, hintte giigetteeddawantta gidanaadan, ha ishatuwaa hinttekko kiittay. Maqidooniyaa asatuu taananna yiide, hintte giigettennan de7ishshin, hinttena demmooppe, nu xalalaa gidennaadan, hintte nuuppe aadhuwaa yeellatanita; shin nuuni hinttena loythi ammaniide ceeqetteeddawaassa. Hewaa diraw, taani ha ishatuu taappe sinthati hinttekko biide, hintte immana geedda imotaa kasetiide giigissana mala, unttuntta woossanaw koshshiyaawaa akeekaaddi. Hewaappe guyyiyan, he imotay taani gakkiya wode giigi uttanawaa; hewe qassi wolqqaan hintte immiyaawaa gidennaan, dosiide immiyaawaa erissee.
Hawaa akeekite; guutha zerethaa zeriyaa uray guutha kathaa cakkana; daro zerethaa zeriyaa uray qassi daro kathaa cakkana. Xoossay nashechchan immiya uraa siiqiyaa diraw, qarettiidde woy dosennan immiyaawaa gidennaan, immiya uray huuphiyan huuphiyan bare wozanaan qoppeeddawaa immo. Xoossay hinttenttoo gidiyaawe ubba wode de7anaadaaninne qassi haratookka hintte immanaw gidiyaawe de7anaadan hinttena koshshiyaa ubbabaa hinttenttoo immanaw danddayee. Xoossaa Maxaafay,
“I hiyyeesaa asaw darissiide immee;
qassi A xillotethay medhinaw de7anawaa”
yaagee. + 10 Xoossay, zeriyaawoo zerethaanne maanaw qumaa immiyaawe, hinttena koshshiyaa zerethaa ubbaa hinttenttoo immana; qassi hintte xillotethaappe daro ayfiyaa ayifissanaw he zerethaa dichchanawaa. +
11 Daro asay hintte immiya imotaa nuuppe akkiide, Xoossaa galatanaadan, hintte ubba wode darissiide immiyaawantta gidana mala, Xoossay hinttena ubba bagganna dureyana. 12 Ayissi gooppe, ha hintte oothiyaa oosuu Xoossaa naanaw koshshiyaawaa kunthi immiyaawaa xalalaa gidenna; shin Xoossaw daro galataa immiyaawan kumiide goggee. 13 Ha hintte oosuu hintte ammanuwaa erissiyaa diraw, daro asay Kiristtoosa wonggalaa hintte ammaniide markkattiyaawoonne hintte maaduwaa unttunttunnanne haraa ubbatuwaanna shaakkiide, darissi immiyaawoo Xoossaa bonchchana. 14 Unttunttu hinttenttoo Xoossaa woossiidde, hinttenan de7iya Xoossaa aadho keekatethay zaway bayinnawaa diraw, hinttena laamoteetto. 15 Zaway bayinna Xoossaa aadho keekatethaa diraw, Xoossaa galatay gakko.
+ 9:9 Maz 112:9 + 9:10 Isa 55:10