8
Xoossaa Asatuwaa Keekatethaa Imotaa
Nuwaadan Xoossaa asatoo, Xoossaa aadho keekatethay Maqidooniyaa ammaniyaawanttu giddon ootheeddawaa hinttena erissanaw koyyeetto. Unttunttu aadhdheedda waayyiyan wolqqaama paaciyaa paacetteeddino; shin unttunttu hiyyeesa gidooppekka, barenttu immiyaawan daro keekinonne qassi wolqqaama nashechchaa nashettiino. Ayissi gooppe, unttunttu barenttu wolqqaa keenaa qassi haray atto barenttu wolqqaappekka dariyaawaa dosiide immeeddawoo taani markka. Unttunttu Xoossaa asatuwaa maaddiyaa lo77o oosuwaa nuunanna oothanaw nuuna daro woosseeddino. Unttunttu nuuni qoppeeddawaappe aathiide ootheeddino; kasetiide unttunttu barenttu huuphiyaa Godaw immeeddawaappe guyyiyan, Xoossaa sheeniyaadan, nuussikka barenttu huuphiyaa immeeddino.
Hewaa diraw, nuuni ha lo77o oosuwaa doommeedda Tiito gujji oothanaadaninne hinttena maaddiide, he oosuwaa polissanaadan A woosseeddo. Shin hintte ubbabaani, ammanuwan, haasayan, eratethan, wolqqaama lo77o amuwan, nuuna siiqiyaawankka duretteeddawaadan, ha lo77o oosuwankka hinttenttu keeka gidanawaa nuuni koyyeetto.
Taani hewaa azazanaw giikke; shin haratuwaa wolqqaama lo77o amuwaa bagganna hintte siiquu ay keenaa tumentto eranaw gay. Ayissi gooppe, hintte nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethaa eriita; Kiristtoosi dure gidi de7iide, hintte A hiyyeesatethan durettanaadan, hintte diraw hiyyeeseedda.
10 Taani ha yewuwaa hinttena zoriyaawe hawaa; zillaythi hintte doommeeddawaa ha77i wurssiyaawe hinttenttoo lo77a; hintte ooso xalalaw gidennaan, oothana qofawukka kaseteeddawantta. 11 Hintte oothanaw loythi amotteeddawe oothiide poleeddawaanna giiga gidana mala, hinttenttoo danddayetteeddawaadankka oosuwaa polite. 12 Ayissi gooppe, itti uray immanaw loythi koyyooppe, I barew de7eedda keenaa immanaappe attin, aw baynnawaa aappe akkenna.
13 Ayissi gooppe, taani haranttu waayyiyaappe shemppina, hintte waayyettite giikke; hintte ubbaykka qaraa de7anaadanappe attin. 14 Unttunttu palahay hintte pacaa kunthana mala, hinttenttoo ha wodiyaan de7iya palahay unttunttu pacaa kunthana koshshee; laa77uukka hewan qaraan go77ettiino. 15 Xoossaa Maxaafan, “Darissiide shiishsheeddawoo palahibeenna; qassi guuthaa shiishsheeddawookka paccibeenna” geetettiide xaafetteedda. +
Tiitanne A Laggethaa
16 Shin nuuni hinttenttoo qoppiyaawaa mala, wolqqaama qofaa Tiita qofisseedda Xoossaa galatay gakko. 17 Tiito hinttekko baanaw bare qofaa qachcheeddawe, bare huuphiyan hinttena maaddanaw daro amotteedda gishshaappe attin, nu zoriyaa xalalaa akkeeddawaana gidenna. 18 Mishiraachchuwaa qaalaa odiyaa bare oosuwan ammanettiya ammaniyaawanttu sinthaa ubbaan daro bonchchetteedda ishaa nuuni aananna ittippe kiitteetto. 19 Hewaa bollan qassi, ha nuuni oothiyaa lo77o oosuwaa I nuunanna ittippe oothanawunne Godaa bonchchoo nuuni haratuwaa maaddanaassi loythi amottiyaawaa bessanaw ammaniyaa asatuu A dooriide suntheeddino.
20 Nuuni oothiyaa ha keeka imotaa diraw, ooninne nuuna zigirenna mala naagetteetto. 21 Ayissi gooppe, nuuni Godaa sinthaan lo77obaa oothanawaa xalalaa gidenna; shin asaa sinthankka lo77obaa oothanaw qoppeetto. +
22 Nuuni daro gede paacci be7eedda nu ishaa, ubba wode hinttena maaddanaw daro amottiyaawaa, ha asatuwaanna hinttekko kiitteetto; qassi ha77i I hinttena daro ammaniyaa diraw, hinttena maaddanaw kasewaappe aathiide loythi amottee. 23 Tiitowaa gidooppe, I hinttena maaddanaw taananna ittippe oothiyaa ta laggiyaa; yokko ishatuwaabaa gidooppe, unttunttu ammaniyaa asatuu kiitteeddawanttanne unttunttu de7uu Kiristtoosa bonchchissiyaawaa. 24 Simmi ammaniyaawanttu ubbatuu hintte siiquu tuma gidiyaawaa erana mala, qassi nuuni hinttewaa sabbiyaawe likke gidiyaawaa erana mala, hintte siiquwaa unttuntta bessite.
+ 8:15 Kes 16:18 + 8:21 Lem 3:4