2
Taani hinttenttoonne Lodooqiyaa giya katamaan de7iya asatoonne qassi taana be7ibeenna ammaniyaawanttoo ubbatoo ay keenaa baaxetaadditantto hinttenttu erana mala koyyay. Unttunttu wozanay minnana mala, siiquwan ittippe gidiide, tumu akeekan beettiyaa duretethaa ubbaa unttunttu akkana malanne qassi unttunttu Xoossay asaw qonccissibeennawaa, Kiristtoosa A huuphew erana mala, taani daaburay. Geeman Xoossay minjjeedda eraynne aadhdheedda eratethay ubbay Aani de7ee.
Ooninne hinttentta cimmiyaa qaalaan balethenna mala, taani hinttentta hassayissay. Ayissi gooppe, taani hinttenttu matappe haakkaade de7ooppekka, ayyaanan hinttenttunna de7ay; hinttenttu de7iya maaraanne Kiristtoosa hinttenttu minniide ammaniyaawaa be7aade nashettay.
Kiristtoosan Beettiyaa Kumentha De7uwaa
Simmi hinttenttu Godaa Kiristtoosi Yesuusa akkeeddawaadan, Aani de7ite. Aani xaphuwaa yeddiide diccite; hinttenttu tamaareeddawaadan ammanuwan minnite; Xoossaa ubba wode galatite.
Kiristtoosappe gidenna timirttiyaan, ha sa7aa mooddiyaa ayyaanatuwaa timirttiyaaninne, asaappe yeedda eratethan, qassi mela cimuwan hinttentta ooninne omoddenna mala naagettite. Ayissi gooppe, Kiristtoosa asatethaa bollan Xoossatethaa medhetaa kumenthay de7ee. 10 Qassi ubbaa ayyaanatuwaa kaappotethawunne godatethaw ubbaw huuphe gidiyaa Kiristtoosappe kumentha de7uwaa demmeeddita.
11 Hinttenttu Kiristtoosanna itti asaa mala gidiide, asaa qaxxaraa mala gidennaan, hinttenttu nagaranchcha medhetaa diggiyaa qaxxaraa, hawekka ashuwaa qaxxaraa gidennaan Kiristtoosi ootheeddawaa. 12 Hinttenttu xammaqetteedda wode, Kiristtoosanna moogettiide, Kiristtoosa hayiquwaappe dentheedda Xoossaa wolqqaa ammaneedda diraw, ooratha de7uwaassi xinqqatan Kiristtoosanna ittippe denddeeddita.
13 Hinttenttu hinttenttu naaquwaaninne hinttenttu eca asatethaa qaxxarettennan aggeeddawan hayiqqiide de7iya wode, Xoossay hinttenttu naaquwaa atto giide, Kiristtoosanna hinttentta paxa wotheedda. 14 Nuuna ixxiyaa, acuwaa paramaa A caaquwaanna ittippe Xoossay daakkeedda; masqqaliyaa bollan dhishiide, ogiyaappe diggeedda. 15 Kiristtoosi he masqqaliyan kaappatuwaappenne godatuwaappe wolqqaa wothi akkiide, bare xoonuwaannee omoddetteeddawantta qoncciyaan besseedda.
16 Hewaa diraw, muussaan woy ushshaan, baalaa gallassaa woy agenay xeeriyaa wodiyaa bonchchiyaawan, woy Sambbataa bonchchiyaawan, ooninne hinttenttu bolla pirddoppo. 17 Hawanttu sinthaappe yaana yewatuwassi eeshuwaa; shin tumatethay Kiristtoosawaa. 18 Wordduwaa ashikke malatanawunne kiitanchchaw goyinnanaw koyyiyaawe, be7ibeennawaa saxaan be7aaddi giide otorettiyaawe, asatethaa qofaan coo ayyiyaawe, ooninne hinttenttu bolla pirddoppo. 19 Hewaa mala asay huuphe gidiyaa Kiristtoosa minissi oyqqeeddawaa leppissee. Bollaa ubbay he huuphiyaappe wolqqaa demmiide, bollan de7iyaa kuriyaannanne xaphuwaanna ittippe oyqqettiide, Xoossay dichchiyaa dishuwaadan diccee.
Hayquwankka Paxankka Kiristtoosanna De7iyaawaa
20-21 Hinttenttu ha sa7aa mooddiyaa ayyaanatuwaappe haakkiide, Kiristtoosanna hayiqqeeddita; yaatina, ayissi ha sa7aa wogaan de7iya asaadan de7iitee? “Oyqqoppa; baara be7oppa; bochchoppa” yaagiyaa higgetoo ayissi azazettiitee? 22 Ha ubbabaykka asay medhdheedda higgenne timirtte gidiyaa diraw, wodiyaappe guyyiyan dhayana. 23 Unttunttu kiitanchchaw goyinniyaawaaninne wordduwaa ashikke malatiyaawan qassi barenttu asatethaa gilqqissiyaawan aadhdheedda eranchcha malatiino; shin ashuwaa amuwaa digganaw go77enna.