3
Simmi hinttenttu Kiristtoosanna hayiquwaappe denddeeddawaa gidooppe, Xoossaappe ushechcha bagganna utteedda Kiristtoosi de7iyaasaan saluwan de7iyaawaa minissi koyyite. Saluwan de7iyaawaa hinttenttu qoppanaappe attin, sa7an de7iyaawaa qoppoppite. Ayissi gooppe, hinttenttu hayiqqeedita; qassi hinttenttu shemppuu Xoossaan Kiristtoosanna geemmeedda. Hinttew de7o gideedda Kiristtoosi qoncciyaa wode, he wode hinttekka aananna bonchchuwan qonccana.
Ecaanne Ooratha De7uwaa
Hewaa diraw, hinttenttun de7iya ha sa7aa amotuwaa wodhite; hewanttukka woshummiyaawaa, tunatethaa, woshummanaw koyiyaawaa, iita amuwaa, miishshaa amottiyaawaa. Yoranchchaa gidussay eeqaw goyinniyaawaappe dummatenna. Hawanttu gaasuwan, Xoossay azazettenna asatuwaa hanqqettanawaa. Kase hinttenttu ha iita qofatuwaan de7iya wode unttunttun moodetteeddita.
Shin ha77i hinttenttu qassi hanqquwaa, yiilluwaa, ixuwaa, hinttenttu doonaappe kesiyaa cashshaanne yeellayiyaa haasayaa hawantta ubbaa hintteppe dhayissite. Ittuu ittoo worddotoppite; ayissi gooppe, nagaranchcha medhetaa A oosuwaanna hintteppe dhayissi diggiide, + 10 Xoossay, A medhdheeddawe, barena malatissanawunne barew de7iya eratethaa ubbaa immanaw, ubba wode oorathiyaa ooratha medhetaa mayyeeddita. + 11 Ha ooratha medhetaan, Giriike asaa woy Ayihuda asaa, qaxxaretteeddawaa woy qaxxarettibeennawaa, imathatuwaanne aynne tamaaribeennawaa, ayilliyaa woy womaanuwaa giide shaakkiyaabay baawa; huuphe allaalli Kiristtoosa; I ubbankka de7ee.
12 Hewaa diraw, Xoossay dooreeddawanttudan, geeshshanne siiqiyaawantta gidiide, maarotethaa, qaretaa, keekatethaa, hinttenttu huuphiyaa kawushshiyaawaa, ashikketethaanne danddayaa mayyite. 13 Ittuu ittuwaawaa danddayite; ooninne bare laggiyaa bolla hanqqetteeddawe de7ooppe, ittuu ittoo atto yaago. Kiristtoosi hinttenttoo atto geeddawaadan, hinttekka atto giite. 14 Hewaa ubbaa bolla, ubbabaa ittippe shiishshi qachchiyaa siiquwaa mayyite. 15 Kiristtoosi immiya sarotethay hinttentta mooddo; ayissi gooppe, Xoossay hinttentta itti asaa udiide, he sarotethaw xeeseedda Xoossaa galatite.
16 Kiristtoosa qaalay hinttenttu wozanaan kumiide de7o; hinttenttoo de7iya aadhdheedda eratethaa ubbaan ittuu ittuwaa tamaarissitenne zorite; hinttenttu wozanaan Xoossaa galatiidde, woosaanne mazimuriyaa, Xoossaa sunthaa dhoqqu oothiyaa yethaa yexxite. + 17 Hintte ay haasayiyaawaa woy ay oothiyaawaa gidooppekka, Aawuwaa Xoossaa Yesuusa bagganna galatiidde, oothiyaawaa ubbaa Godaa Yesuusa sunthan oothite.
Ammaniyaa Asatuwaa Gollen De7anaw Bessiyaa Wogaa
18 Machchetoo, ammaniyaa asaw bessiyaawaadan, hinttenttu asinaw moodettite. +
19 Attuma asatoo, hinttenttu macca asaa siiqite; unttunttunna woppu giide de7ite. +
20 Naatoo, hinttentta yeleedawanttoo ubbabaani azazettite. Ayissi gooppe, hinttenttu unttunttoo azazettiyaawe Xoossaa daro nashechchee. +
21 Aawatoo, hinttenttu naanay wozanaa bayenna mala, unttuntta yiloyoppite. +
22 Ayilletoo, sa7an hinttenttoo godaa gidiyaawanttoo ubbabaani azazettite; Godaw yayyiide, suure wozanaan oothiteppe attin, asaa nashechchanawunne asay be7o giyaawaan azazettiyaawantta gidoppite. + 23 Hintte oothiyaa oosuu ubbaa asaw gidennaan Godaw oothiyaawaadan, wozanaappe oothite. 24 Godaa Kiristtoosaw hinttenttu oothiyaa diraw, I barewanttoo immanaw giigissi wotheeddawaa hinttenttu laattanawaa akeekite. 25 Balabaa ootheedda uray ooninne, bare ootheedda balaadan woytaa akkana; ayissi gooppe, Xoossay pirddiidde, oonanne maaddenna. +
+ 3:9 Efe 4:22 + 3:10 Dom 1:26; Efe 4:24 + 3:16 Efe 5:19-20 + 3:18 Efe 5:22; 1Ph 3:1 + 3:19 Efe 5:25; 1Ph 3:7 + 3:20 Efe 6:1 + 3:21 Efe 6:4 + 3:22 Efe 6:5-8 + 3:25 Zar 10:17; Efe 6:9