Yayiqoobi
Xaafeedda Kiitaa
Geluwaa
Ha kiitaa xaafeedda Yayiqoobi Godaa Yesuusa ishaappe attin tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittuwaa gidenna. Ikka Yeerusaalaamen de7iyaa ammaniyaa asaa kaalethiyaa cimaa (Gal 2:9). Ha kiitay xaafetteeddawe itti woosa gollattiw gidennaan Roome kawutethaa giddon laaletteedda Ayihuda ammaniyaawanttu ubbatuwaassa gideedda, nuunakka hachche hachche de7uwaa kaalethiyaa qofatuwaa oyqqeedda. Xaafetteeddawekka “Alamiyaa ubbaan laaletteedda Xoossaa asaassa”. Ha maxaafaa xaafeeddawe aadhdheedda eratethaa nuuni oosuwan peeshshiyaa hiillaanne ammaniyaa asaa eeshshaanne hanootaa tamaarissiyaa ogiyaa kaalesuwaa immiyaa yewatuwaa misiliyaadan qoncciyaan bessee.
Hiyyeesatethaabaa, duretethaabaa, paacciyaabaa, lo77o eeshshaabaa, qanaatiyaabaa, ammanuwaabaanne lo77o oosuwaabaa, inxxarssaa maaduwaabaanne qohuwaabaa, aadhdheedda eratethaabaa, ittuu ittuwanna walaqettiyaabaa, otoruwaabaanne ashikketethaabaa, hara asaa bolla pirddiyaawaa, ceequwaabaa woy ayyuwaabaa, genccaabaanne woosaabaa, ammaniyaa asay de7anaw bessiyaa ogiyaa ubbaa xaafeedda.
Kiitaykka kiristtinnaa de7uwan ammanuu oosuwan peeshshana hanotaabaa qonccissiide bessee.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1)
Ammanuwanne aadhdheedda eratethaa (1:2-8)
Hiyyeesatethaabaanne duretethaa (1:9-11)
Paaciyaa (1:12-18)
Xoossaa qaalaa sisussaanne oosuwaa bolla peeshussaa (1:19-27)
Hanenna ogiyaan ittu haraassi maaddenna mala imetteedda oduwaa (2:1-13)
Ammanuwanne oosuwaa (2:14-26)
Ammaniyaa asaanne inxxarssaappe kesiyaa haasayaa (3:1-18)
Ammaniyaa asaanne ha alamiyaa (4:1-5:6)
Dumma dumma yewuwaassi imetteedda maqquwaa (5:7-20)
1
Taani Yayiqoobi Xoossaa aylliinne Godaa Yesuusi Kiristtoosa ayllii, biittaa ubbaan laaletteedda tammanne laa77u zerethatoo * sarotaa kiittay.
Danddayaa, Ammanuwaa, Aadhdheedda Eratethaa
2-3 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawantto, hintte ammanuu paacettiyaawe hinttenttoo danddayaa immanaawaa eriide, dumma dumma paacii hinttena gakkiya wode, hewaa kumentha nashechchaadan paydite. Hintte danddayay aynne bali baynnaan hinttena minneeddawanttanne paci bayinnawantta oothiide, bare oosuwaa polo. Shin hintteppe ooninne barew aadhdheedda eratethay dhayooppe, kadhennaani ubbaw keekatethan immiya Xoossaa woosso. I aw immana. Shin I ayaaninne sidhennaan ammanuwan Xoossaa woosso. Ayissi gooppe, sidhiyaa uray carkkuu sugina qaaxxiyaa abbaa beetaa mala. 7-8 Ayissi gooppe, laa77u qofay de7iya uray, bare ogiyaa ubbaan bare qofaa qachchennawe, he uray Godaappe ayinne demmanaw qoppoppo.
Hiyyeesa Asaanne Dure Asaa Nashechchaa
Shin hiyyeesaa ishay Xoossay A dhoqqu ootheedda wode nashetto. 10 Qassi dure ishaykka Xoossay A kawushisseedda wode nashetto. Ayissi gooppe, dure bitani maataa giddon dicciyaa ciishshaadan dhayana. + 11 Ayissi gooppe, away bare seelaanna kesiide, maataa melissina, ciishshay dhayee; qassi A malaa lo77otethaykka dhayee; hewaadankka qassi dure bitani barewaa oothiidde dhayana.
Asaa Bolla Gakkiya Paaciyaa
12 Waayyiyan gencciyaa uray anjjetteeddawaa; ayissi gooppe, he waayyiyaa xooneeddawaappe guyyiyan, Xoossay barena siiqiyaawanttoo immana geedda de7uwaa akililiyaa I akkana. 13 Ooninne paacetteedda wode, “Taana Xoossay paaccee” gooppo. Ayissi gooppe, Xoossay iitan paacettanaw danddayenna; qassi I bare huuphew oonanne paaccenna. 14 Shin asay huuphiyan huuphiyan bare huuphe iita amuwan gooshettiya wodenne cimettiyaa wode paacettee. 15 Hewaappe guyyiyan, amuu shahaariide, nagaraa yelee; qassi nagaray dicciide, hayquwaa yelee.
16 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, cimettoppite. 17 Lo77o imuwaa ubbayinne kumentha woytaa ubbay saluwaappe yee. Saluwaa poo7uwaa medhdheedda Aawuwaappe yee; Xoossay bare huuphew dummatennanne woy bare kuwaa laammenna. 18 Nuuni I medhdheedda medhetatuwaa giddon dhoqqasaa akkanaadan, nuuna bare sheniyaan tumu qaalaan yeleedda.
Siseeddawaa Oosuwan Peeshshiyaawaa
19 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hawaa hassayite; asay ubbay sisanaw elleello; shin haasayanawunne hanqqettanaw elleelloppo. 20 Ayissi gooppe, asaa hanqquu Xoossay koyyiyaa xillotethaa ahenna. 21 Hewaa diraw, tuna hanotaa ubbaanne iitatethaa ubbaa hintteppe dhayissiidde, Xoossay hintte wozanaan tookkeedda hintte shemppuwaa ashshanaw danddayiyaa qaalaa ashikketethan akkite.
22 Shin Xoossaa qaalaa oosuwan peeshshiteppe attin, sissa xalalaan hintte huuphiyaa cimmoppite. 23 Ayissi gooppe, qaalaa sisiide oothenna uray de7ooppe, I bare malaa masttootiyaa xeelliyaa uraa mala. 24 I barena xeelliide bee; ellekka I ay malenttonne dogi aggee. 25 Shin ooninne ayilletethaappe kessiyaa bali bayinna higgiyaa xeelliide, aani aqiyaawe qassi A naagiyaawe, siseeddawaakka dogennawe, he uray bare oothiyaa oosuwan anjjettana.
26 Bare inxxarssaa naagennan barena cimmiidde, barew Xoossaa goyinniyaawaa malatiyaa uray de7ooppe, A goynay mela. 27 Xoossaa Aawuwaa sinthan pokkuu bayinna geeshsha goynay hawaa; hewe haqawe gooppe, aatta aawuu bayinna naanatuwaanne waayyettiyaa am77etuwaa maaddanawaanne sa7aa nagaraa qitaappe bare huuphiyaa naaganawaa.
* 1:1 biittaa ubbaan laaletteedda tammanne laa77u zerethatoo: Yayiqoobi giidde de7iyaa qofay, Godaa kaalliyaa ammaniyaawantta gidiide tammanne laa77u Isra7eeliyaa zerethatuwaadan barenttu morkketuwan biittaa ubbaa laaletti gakkeeddawantta guussaa. + 1:10 Isa 40:6-7 1:12 de7uwaa akililiyaa: Bonchchetteedda de7uwaa guussaa.