2
Hiyyeesaa Kadhanaw Bessenna
Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hintte nu bonchcho Godaa Yesuusi Kiristtoosa ammani de7iidde, deemuwaa xeelliide, asaa bonchchoppite. Ayissi gooppe, worqqaa migiduwaa wothiide, lo77o mayuwaa mayyeedda itti asay hintte shiiquwaa yooppe, qassi curqqa mayuwaa mayyeedda hiyyeesaa asikka yooppe, lo77o mayuwaa mayyeedda bitaniyaa hintte aathi bonchchiide A, “Neeni hawaan ubbaappe lo77iyaa oydiyan utta” giide qassi hiyyeesaa bitaniyaa, “Neeni hininna eqqashsha; woy hawaan ta gediyaa matan sa7an utta” gooppe, yaatina hintte hintte giddon shaakotethaa medhdhiyaawanttanne iita qofaanna de7iyaa daannatuwaa gidikkiteeyee?
Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, sisite; Xoossay ha sa7an de7iya hiyyeesa asay ammanuwan durettanawunne barena siiqiyaawanttoo immana geedda saluwaa kawutethaa laattanaw dooribeenneyee? Shin hintte hiyyeesatuwaa toochcheeddita. Duretuu hinttena tuggayiyaawantta gidikkinooyee? Unttunttu hinttena daannan mootiyaawantta gidikkinooyee? Hinttew imetteedda lo77o sunthaa boriyaawanttu unttuntta gidikkinooyee?
Shin Xoossaa Maxaafan, “Ne shooruwaa ne huuphiyaadan siiqa” geetettiide xaafetteedda kaatiyaa higgiyaa * hintte polooppe, lo77obaa oothiita. + Shin hintte asaa deemuwaa xeelliide bonchchooppe, nagaraa oothiita; qassi higgii hintte bolla, higgiyaa mentheeddawanttudan pirddana. 10 Ayissi gooppe, ooninne higgiyaa ubbaa naagiide, ittinno menthiyaawaa gidooppe, he uray higgiyaa ubbaa menthee. 11 Ayissi gooppe, “Woshummoppa” geeddawe qassi “Wodhoppa” geedda; shin neeni woshummana dhayooppekka, wodheeddawaa gidooppe, higgiyaa menthaadda. + 12 Asa aylletethaappe kessiyaa higgiyan, pirddaa akkana asatuwaadan haasayitenne unttunttuwaadan oothite. 13 Ayissi gooppe, asaa maaribeenna uraa Xoossay maarennan pirddana; maarotethay pirddaa xoonee.
Ammanuwaanne Oosuwaa
14 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, itti uray barew ammanuu de7ee gooppe, qassi A ammanuwaa A oosuu erissana dhayooppe, A ay go77anee? A ammanuu A ashshanaw danddayii? 15 Itti ishay, woy itti michchatta kallottooppe, qassi unttunttoo ubba gallassi miyaabay dhayooppe, 16 hintteppe itti uray unttuntta, “Saro biite. Tamaa ho77ite. Kalliide miite” giide, unttunttoo koshshiyaawaa immana dhayooppe, unttuntta ay go77anee? 17 Hewaa diraw, ammanuu oosuu baynnaan barekka de7ooppe hayqqeeddawaa.
18 Shin itti uray, “New ammanuu de7ee; qassi taw oosuu de7ee. Neeni ne ammanuwaa ne oosuwaappe shaakkaade taana bessa; taanikka ta ammanuwaa ta oosuwan neena bessana” gaana. 19 Neeni itti Xoossay de7iyaawaa ammanaasa; hewe lo77a. Xalahetuukka qassi ammaniino; yashshaan kokkoriino. 20 Neeni eeyay! Ammanuu oosuwaappe shaakettiide go77ennawaa eranaw koyyay? 21 Nu aabbu Abraahaamo bare na7aa Yisaaqa yarshshiyaa sa7aa bolla wotheedda wode, bare oosuwan xillibeennee? + 22 A ammanuunne A oosuu ittippe ootheeddawaanne A ammanuu A oosuwan poletteeddawaa be7ikkii? 23 Xoossaa Maxaafay “Abraahaamo Xoossaa ammaneedda. Xoossaykka hewaa aw xillotethan paydeedda” geeddawe poletteedda; qassi Xoossaa dabbo geetettiide I xeesetteedda. + 24 Asay ammano xalalaana gidennaan, oosuwan xilliyaawaa hintte be7iita.
25 Hewaadankka qassi caaratta Ra7aaba kiitettowantta mokkaade hara ogiyaanna unttuntta moyizzeedda wode, bare oosuwan xillabeykkee? +
26 Ayissi gooppe, shemppuu shaaketteedda bollay hayiqqeeddawaa gidiyaawaadan, hewaadankka qassi oosuu shaaketteedda ammanuu hayqqeeddawaa.
* 2:8 kaatiyaa higgiyaa: Ubbaappe aadhuwan go77iyaa higgiyaa; hawaa bilethay, kaatiyaappe imetteeddawaa guussaa. Kaatii oonee gooppe Xoossaappe imetteedda higgiyaa. + 2:8 Wog 19:18 + 2:11 Kes 20:13,14; Zar 5:17,18 2:20 go77ennawaa: Hawaa guussay hayqqeeddawaa guussaa. + 2:21 Dom 22:1-14 + 2:23 Dom 15:6; 2Od 20:7; Isa 41:8 + 2:25 Iya 2:1-21