2
Yesuusa Yeletaabaa
(Mat 1:18-25)
He wode * Roomaa kawutethaa garssan de7iyaa asay ubbay sunthaa xaafettanaadaninne paydettanaadan Awugisxxoose Qeesareppe azazuu keseedda. Hewenneekka, Qereneyoose Sooriyaa gadiyaa mooddiyaa wode haneedda koyro asaa payduwaa.
Hawaa diraw itti itti asay xaafettanaw bare katamaa bare katamaa beedda. Yooseefokka Daawita golliyaappenne yaraappe gidiyaa diraw Galiilaa Awuraajjaan de7iyaa Naazireete katamaappe denddiide Daawita katamaa gideeddawunnikko Yihudaan de7iyaa Beeteliheeme geetettiyaa katamaa keseedda. He wode yeliyaa wodii mateedda aw ooshetta utteedda Mayraamakka aananna ittippe baaddu. Unttunttu hewaan de7ishshin iziw yeliyaa wodii gakkii aggeedda. Izakka bayra Na7aa § gideedda attuma Na7aa yelaaddu; imathay shemppiyaasaa demma beenna diraw, na7aa mayuwan xaaxaade gaphatiyaan * qeraaddu.
Wudiyaa Heemmiyaawanttanne Kiitanchchatuwaa
He gadiyaan qamma barenttu wudiyaa heemmiidde dembban aqiyaawanttu de7iino. Xoossaa kiitanchchay qoppennaan yiide unttunttu miyyiyaan eqqeedda; Godaa bonchchuu unttunttu yuushshuwaan poo7eedda wode, wolqqaama yashshay unttuntta oyqqeedda. 10 Kiitanchchay unttuntta, <<Yayyoppite, asaw ubbaw haniyaa daro nashechchiyaa mishiraachchuwaa taani hinttenttoo ahaaddi. 11 Hachche Daawita katamaan ashshiyaawe yeletteedda. Ikka Godaa Kiristtoosa. 12 Hawe hinttenttoo malla gido: Gacino na7ay mayuwan xaaxettiide gaphatiyaa giddon giseeddawaa demmanita>> yaageedda.
13 Qoppennaan cora Xoossaa kiitanchchatuu koyro kiitanchchaanna ittippe qoncceeddino.
14 Xoossaakka galatiide, hawadan geeddino:
<<Bonchchuu Xoossaw
bolla saluwan gido.
sa7an I dosiyaa asaw
sarotethay gido>>
yaageeddino.
15 Kiitanchchatuu unttunttuppe shaakettiide saluwaa kesowaappe guyye, wudiyaa heemmiyaawanttu, <<Goday nuussi qonccisseeddawaa, hawaa haneedda yewuwaa be7anaw Beeteliheeme boytte>> geetetteeddino.
16 Unttunttukka elleelliide beeddino. Mayraamonne Yooseefa demmiide, gacino na7aykka gaphatiyaan giseeddawaa be7eeddino. 17 Hewaappe guyyiyan guutha na7aa diraw odetteeddawaa qonccissiide odeeddino. 18 Hawaa siseedda ubbay unttunttu odeedda yewuwaan maalaletteeddino. 19 Mayraama qay hawaa ubbaa bare wozanaan oyqqaade qoppaadde gami77aaddu. 20 Wudiyaa heemmiyaawanttukka ubba yewuu unttunttoo odetteeddawaadan hanina demmo diraw, siseeddawoonne be7eeddawoo ubbaw Xoossaa bonchchiiddinne galatiidde simmeeddino.
21 Na7aw hosppun gallassa gidina qaxxarettiyaa wodii gakko wode, I aatti uluwaan attanaappe kase, kiitanchchay kesso sunthaan, Yesuusa geetetteedda. +
Yesuusi Geeshsha Golliyan Xoossaw Sheedhetteedda
22 Muse wogaa maaraadan geeyyiyaa wodii poletteedda wode Yooseefonne Mayraama gacino na7aa Xoossaw sheedhdhanaw Yeerusalaame akki beeddino. 23 Hewenneekka Godaa wogaan, <<Attuma na7aa gideedda bayra na7ay ubbay Xoossaw dummateeddawaa gidanawaa>> geetetti xaafetteeddawaadaninne, + 24 qassikka Godaa wogaan, <<Laa77u dogommatuwaa woy laa77u haraphphe maratuwaa>> geetettowaadan, Godaw yarshshuwaa yarshshanaw afeeddino.
25 He wode xillonne gencca gideedda Simoona geetettiyaa itti bitani Yeerusalaamen de7ee. Ikka, Israa7eeliyaa asaw atotethaa hidootaa naagiyaawaanne Ayyaanaa Geeshshay A bollaan shemppeedda asa. 26 Godan oketteedda Kiristtoosa be7ennaan hayqqennawaa Ayyaanaa Geeshshaan aw qonccisseedda.
27 Ikka he wode Ayyaanaa Geeshshay kaalethina, Geeshsha Golliyaa geleedda. Na7aa yelawanttu eriya wogaa maaraadan, koshshiyaawaa aw polanaw guutha na7aa Yesuusa oyqqiide gelo wode, 28 Simoone mokki akki na7aa idimmiide Xoossaa galatiidde hawaa yaageedda:
29 <<Godaw, Neeni qaalaa gelo maaraadan
ha77i taana ne aylliyaa saruwan neekko afa.
30-31 Gaasuukka, ta ayfatuu
asaa ubbaa sinthan Neeni giigisseedda,
ashshiyaa hidootaa be7eeddino.
32 Hewekka Israa7eeliyaa gidenna asaw
qonccethaa immiya poo7uwaa.
Qassi Ne asaw Israa7eelew bonchchuwaa.>>
33 Yooseefonne A daaya A diraw haasayetteedda yewuwaassi maalaletteeddino. 34 Simoonikka anjjiide Mayraamo, <<Hawe Na7ay Israa7eeliyan coratuwassi dendduwassinne kunddethaw gaaso gidanaw, qassikka iitaa haasayiyaawanttussi malla gidanaw dooretteedda. 35 Coratookka wozanaa qofay qonccowaa gidanaw, ne shemppuukka mashshaan qanxxowaadan seelettanawaa>> yaageedda.
36 Qassikka Aaseera yaraappe gideedda Paanu7eela naatta Haanno geetettiyaa nabatta de7aw; Izakka loytha cimaaddu. Bare wodorotethaan geleedda asinaanna laappu laythaa de7eeddawunno. 37 Izi laythaykka hosppun tammanne oydduwaa gidana gakkanaw gallassaanne qammaa geeshsha golliyaappe shaakettennaan xoomaaninne woosaan kiitettaadde am77e § gidaade gami77aaddu.
38 He wodekka shiiqaade Xoossaa galataaddu; Qassikka Yeerusalaame asay wozettanaw naagiyaawanttoo ubbatoo gacino Na7aa Yesuusabaa odaaddu.
Yooseefonne Mayraama Naazireete Simmeeddino
39 Yooseefonne Mayraama Godaa higgiyan azazetteeddawaa ubbaa polowaappe guyye Galiilaa Awuraajjaan de7iyaa barenttu katamaa Naazireete simmeeddino. + 40 Guutha na7aykka dicciiddenne minniidde beedda; aadho eraanikka kumeedda; Xoossaa aadho keekatethay Aabollaan shemppeedda.
Guutha Na7aa Yesuusi Geeshsha Golliyan
41 Yooseefonne Mayraama laythaan laythaan Paasigaa Baalaa bonchchanaw Yeerusalaame katamaa biino. + 42 Na7awukka tammanne laa77u laythaa gido wode dooyaadan baalaw hini Yeerusalaame keseeddino. 43 Baalaa polowaappe kaalla barenttu golle unttunttu simmoode guutha na7aa Yesuusi Yooseefonne Mayraama erennaan Yeerusalaamen atti aggeedda. 44 Unttunttunna ittippe de7iyaawaa malatina itti gallassaa ogiyaa hametteeddino. Guyyeppe qassikka barenttu dabbatuwaannanne barenttu siiqettiyaawanttu matan koshshaa dommeeddino.
45 Dhayo wode koyyiidde hini Yeerusalaame simmeeddino. 46 Heezzu gallassaappe guyye, tamaarissiyaawanttu giddon Yesuusi uttiide unttunttu giyaawaa sisiiddenne unttuntta oochchiidde Geeshsha Golliyaa garssan de7iyaawaa be7eeddino. 47 Sisiyaawanttu ubbatuukka, A akeekaaninne A zaaruwan maalaletteeddino.
48 Yooseefonne A daaya A be7o wode maalaletteeddino. A daayakka, <<Ta Na7aw, ayaw nuuna hawadan oothay? Ne aabbunne taanne Neena koyyiidde, daro metooteeddo>> yaagaaddu.
49 Yesuusikka unttunttoo, <<Ayaw taana koyyiitee? Ta aabbu gollen* de7anaw taw koshshiyaawaa eribeykkitee?>> yaagi zaareedda. 50 Hewaa yaagi odoppe attin, unttunttoo I odeedda yewuu ayaa gintto gelibeenna.
51 Hewaappe simmiide, unttunttunna ittippe hini Naazireete beedda; hewankka unttunttoo azazettee. A daayakka hewaa ubbaa bare wozanaan wothaaddu. 52 Yesuusikka eraaninne geesan, sabaanikka Xoossaanne asaa sinthan dicceedda. +
* 2:1 Hewode, geetettowe Xammaqiyaa Yohaannisi yeletti simmiide biro guuthatethaan de7ishshin Yesuusi yelotto wodiyaana. 2:1 Qeesaara, giyaa sunthay kaatiyaa guussa. Hewenneekka cora gadiyaa mooddiyaa wolqqay de7iyaa cora kaatatuwaa kaatiyaa guussaa. 2:2 Qereneyoosa, geetettiyaawe Roomaa kaatii Awugisxxoose, Sooriyaa geetettiyaa Yihudaanne Galiilaa Awuraajjatuwaa oyqqeedda gadiyan sunthayeeddawaa. § 2:7 bayra na7aa: Isiraa7eeliyaa asay yeletteedda na7aa ubba golliyaankka Xoossaw bessiyaawaa giino. * 2:7 gaphatiyaa: Ha miishshay miyay miyaabay sa7aan laalettennaan maana mala yeggiide immiyaabaa. + 2:21 Wog 12:3; Luq 1:31 2:22 geeyyiyaa wodi: Ayihudatuwaa macca asay attuma na7aa yelowaappe guyyiyaan, <<Geeshsha gidukku>> yaagi qoppiino. Qaykka he na7ay qaxxarettana gakkanaw iza soyippe kesennaadaan udettaw. Ha wodii, geeyyiyaa wodiyaa geetettee. 2:23 bayra na7ay: 2:7 xeellite. + 2:23 Kes 13:2, 12 § 2:37 am77e: Am77e guussay asinay hayqqina gelennaan gami77eedda maccawunno. Ha payduwaan xaafetteedda mishiratta laappu laythaa xalalaa asinaanna gami77owaappe guyye 84 laythaa ubbaa am77e gidaade gami77aaddu. + 2:39 Mat 2:23 + 2:41 Kes 12:1-27; Zar 16:1-8 * 2:49 Ta aabbu gollen: Guussay, Ta aabbu kiitteedda oosuwaa polanaw bessee guussaa. + 2:52 1Sam 2:26; Lem 3:4