3
Xammaqiyaa Yohaannisi Yesuusaw Ogiyaa Giigissee
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8)
Xibaariyoosa geetettiyaa kaatii kawuteedda tammanne ichcheshethiyaa laythaan Phenxxenaawiyaa Philaaxoosi Yihudaa mooddiyaa wode, Heroodise Galiilaan oyddenthiyaa shaakuwaa mooddiyaa wode, A ishay Piliphphoosikka Ixuuriyaaninne Xirkkonddoosan oyddenthiyaa shaakuwaa mooddiyaa wode, Lisaaniyoosikka Abileenen oyddenthiyaa shaakuwaa mooddiyawaa gidiide mooddi de7ishshin, Haanninne Qeyyaafay qeesatuwaa kaappatuwaa * gidiide de7ishshin, Xoossaa qaalay Zakkaraasa na7aa Yohaannisakko mela biittaan yeedda. Yohaannisi Yorddaanoosa Shaafaa heeraa ubbaa biide, <<Hintte nagaray atto geetettana mala nagaraa paaxiide xammaqettite>> yaagi tamaarisseedda.
Nabiyaa Iisiyaasa maxaafan xaafetteedda qaalaadan,+
<<Mela biittaan waassiyaa bitaniyaa kooshshay,
<Godaw ogiyaa giigissite;
A ogiyaakka suurissite.
<< <Ollay ubbay kumo;
deriinne zoozii denbbaa gido,
giigenna ogi ubbay giigo,
hanchchiro ogi ubbay liiqo.
<< <Hewaa gidooppe Asay ubbay Xoossay ashshiyaawaa be7ana> >>
yaageedda.
Hawaa diraw Yohaannisi A kushiyan xammaqettanaw keseedda asaw hawaadan oduwaa doommeedda, <<Hentteno, shooshshaa naatoo; yiyaa hanqquwaappe attana mala hinttentta ooni maqqeeddee? + Simmi hinttenttu nagaraappe simmeeddawanttoo bessiyaa ayfiyaa ayfite. Hinttenttu wozanaan Abraahaamo nu aabbu de7ee gooppite. Xoossay Abraahaamossi naanaa ha shuchchatuwaappe denthanaw danddayee yaagaade taani hinttenttoo oday. Ha77i ubba beexi mithaa xaphuwan qanxxanaw giigi utteedda; simmi lo77o ayfiyaa ayfenna mithay ubbay qanxxettiide tamaan olettanawaa.>>+
10 <<Yaatina ha77i nu ayaa udanee?>> yaagiide A cora asay oochcheedda.
11 Yohaannisikka, <<Laa77u mayuu de7iyaawe baynnawoo immo; qumay de7iyaawekka baynnawoo gisho>> yaagi zaareedda.
12 Qaraxaa shiishshiyaawanttukka xammaqettanaw yiide, <<Tamaarssiyaawoo, nu ayaa udanee?>> yaagi oochcheeddino.+
13 I unttunttoo, <<Geetettowaappe aadho qaraxaa aathi shiishshoppite>> yaagi odeedda.
14 Hewaappe kaalla wottaaddaratuu, <<Nuunishi, ayaa udanee?>> yaagi A oochcheeddino.
Yohaannisikka, <<Asaa shaluwaa naaquwaan bonqqi akkoppite, oonanne wordduwan mootoppite, hinttenttu dirgguu hinttenttoo gidana>> yaagi zaareedda.
15 He wode asay ubbay Kiristtoosa yuussaa naagiidde de7iyaa diraw Yohaannisa, <<Hawekka Kiristtoosa gidennaan attenna>> yaagiide barenttu wozanaan maleeddino. 16 Yohaannisi ubbatuwaakka, <<Taani haathaan xammaqay; gidoppe attin taappe wolqqaamaynne taanikka A caammaa qashuwaa billana danddayennawe biro yaanawaa; ikka Ayyaanaa Geeshshaaninne tamaan xammaqanawaa; 17 A kushiyan kathaa dalaappe shaakki geeshshiyaa layday de7ee. Kathaa uddummaan bukkowaa geeshshi punniide ayfiyaa diyyiyan qolee; shin dalaa to7enna tamaan guuddee.>>
18 Yohaannisikka hara cora qaalaan cora asaa maqqiidde mishiraachchuwaa qaalaa odeedda.
Heroodise Xammaqiyaa Yohaannisa Qachcheedda
19 Galiilaa mooddiyaa Heroodisa qassi bare ishaa Piliphphoosa machchatto Herodiyaado I akkeedda dirawunne haraakka cora iita kiitaa kiitetto diraw, Yohaannisi seereedda. 20 Hawaa diraw ha ubbaa gujjiide Heroodise Yohaannisa qasho golle gelsseedda. +
Yohaannisi Yesuusa Xammaqeedda
(Mat 3:13-17; Mar 1:9-11)
21 Asay ubbay xammaqetti simmowaappe guyyiyan Yesuusi xammaqetteedda. I woossi de7ishshinkka saluu dooyetti aggeedda. 22 Geeshsha Ayyaanaykka haraphphiya malatiide A bollaan wodhdheedda. Saluwaappekka, <<Ta dosiyaa na7ay neena; neenan Taani nashettay>> yaagiyaa qaalay yeedda. +
Yesuusa Yeletay Kase Guyye Mayizzaappe De7iyaa Payduwaa
(Mat 1:1-17)
23 Yesuusi tamaarssuwaa doommoode aw hattamu laythaa gideedda; cora asaykka barenttoo malatowaadan A Yooseefo na7aa yaagiino; Yooseefo Eele na7aa; 24 Eele Maate na7aa; Maate Leewiyaa na7aa; Leewii Milkke na7aa; Milkke Yoona na7aa; Yooni Yooseefo na7aa; 25 Yooseefo Maataatiyaa na7aa; Maataati Amooxe na7aa; Amooxe Naahoome na7aa; Naahoome Esiliime na7aa; Esiliime Naage na7aa; 26 Naage Maa7aate na7aa; Maa7aate Maataatiyyu na7aa; Maataatiyyu Seemeye na7aa; Seemeyi Yooseeqo na7aa; Yooseeqo Yooda na7aa; 27 Yoodi Yoonaana na7aa; Yoonaani Reese na7aa; Reese Zerubaabeela na7aa; Zerubaabeeli Salaatiyaala na7aa; Salaatiyaale Neele na7aa; 28 Neeli Milkke na7aa; Milkke Haadde na7aa; Haadde Yoosaase na7aa; Yoosaase Qoosaama na7aa; Qoosaami Elmaadoome na7aa; Elmaadoome Eere na7aa; 29 Eere Yoosee7e na7aa; Yoosee7e, Eli7eezera na7aa; Eli7eezere, Yooraame na7aa; Yooraami Maaxaate na7aa; Maaxaate Leewiyaa na7aa; 30 Leewii Simoona na7aa; Simoone Yihudaa na7aa; Yihuday Yooseefo na7aa; Yooseefo Yoonaana na7aa; Yoonaani Eeliyaaqeema na7aa; 31 Eeliyaaqeemi Meeliya na7aa; Meeliye Mayinaana na7aa; Mayinaani Maaxaate na7aa; Maaxaate Naataane na7aa; Naataane Daawite na7aa; 32 Daawite Issey na7aa; Issey Iyyoobeeda na7aa; Iyoobeedi Boo7eeza Na7aa; Boo7eezi Salmoona na7aa; Salmooni Nahishoona na7aa; 33 Nahishooni Aminadaaba na7aa; Aminaadaabi Raama na7aa; Raami Ariina na7aa; Ariinay Hezroona na7aa; Hezrooni Pereeza na7aa; Pereezi Yihudaa na7aa; 34 Yihuday Yayiqooba na7aa; Yayiqoobi Yisaaqa na7aa; Yisaaqi Abraahaamo na7aa; Abraahaamo Taara na7aa; Taari Naakoora na7aa; 35 Naakoori Seeroohe na7aa; Seeroohi Ragawa na7aa; Ragawi Pelega na7aa; Pelegi Abeera na7aa; Abeeri Saalla na7aa; 36 Saalli Qaynaana na7aa; Qaynaani Arfaakisiide na7aa; Arfaakisiide Seeme na7aa; Seemi Nohe na7aa; Nohe Laameehe na7aa; 37 Laameehi Maatusaala na7aa; Maatusaali Heenooke na7aa; Heenooki Yaareda na7aa; Yaaredi Malaali7eela na7aa; Malaali7eeli Qaynaana na7aa; 38 Qaynaani Heenoosa na7aa; Heenoosi Seete na7aa; Seeti Addaama na7aa; Addaami Xoossaa na7aa.
* 3:2 qeesatuwaa kaappatuu Haanninne Qeyyaafay: Haanna kaappotethaa wodi Yesuusi yelettanaappe kase 6-15 laythaa gakkanaassa. Qeyyaafaa geetettiyaa Haanna bolluu 18-37 laythaa kaappo gidiide Yesuusa yeletaappe kase gami77eedda. + 3:4 Isa 40:3-5 + 3:7 Mat 12:34; 23:33 3:8 Abraahaamossi naanaa: Ayihuda asatuu barentta Xoossay dooreedda asaa yaagi qoppiino. Gaasuunneekka, beni hidootaa qaalay Xoossaappe nu aabbu Abraahaamossi imetteedda yaagiide qoppiyaa diraassa. + 3:9 Mat 7:19 + 3:12 Luq 7:29 3:16 A caammaa qashuwaa billana danddayennawe: Hawe qoomaa woy danggaaxiratti oosuwaa. + 3:20 Mat 14:3-4; Mar 6:17-18 + 3:22 Dom 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 1:17; Mar 1:11; Luq 9:35