4
Yesuusaw Shiiqeedda Xalahiyaa Paaciyaa
(4:1-13; Mat 4:1-11; Mar 1:12, 13)
Yesuusi Geeshsha Ayyaanaan kumiide Yorddaanoosa Shaafaappe simmeedda; Ayyaanaan mela sa7aa kaalesettiide beedda. Hewaan oytamu gallassaa daabiloosan paacetteedda. He gallassatuwan ayaanne mibeenna diraw wurssethaa poluwaa heeran I koshatteedda.
Daabiloosikka, <<Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe ha shuchchaa, <Ukitha gida> gaade azaza>> yaageedda.
Yesuusikka, << <Asay Xoossaa Qaalaa ubbaappe attin ukithaa xalalaan de7enna> geetetti Xoossaa Qaalaan xaafetteedda>> yaagi zaareedda. +
Daabiloosikka dhoqqa gideedda deriyaa Yesuusa kessiide alamiyaa kawutethaa ubbaa lipho ayfii simmanaw besseedda. Daabiloosikka, <<Ha kawutethaa maataynne bonchchuu ubbay taw imetteedda. Taani ta dosiyaa oossinne immana; newukka immana. Hewaa gidiyaa diraw, ne ta sinthaan taw goyinnooppe ha ubbay neessa gidanawaa>> yaageedda.
Yesuusikka zaariide, << <Godaa Xoossaw goyinna, A xalalaa Godaya> geetetti Xoossaa Qaalaan xaafetteedda>> yaageedda.
9-11 Daabiloosikka Yesuusa Yeerusalaame afiide Geeshsha Golliyaa huuphiyaa kessiide,
<< <Xoossay neena naagana mala
kiitanchchatuwaa kiittanawaa,
unttunttukka ne gedi shuchchaan dhubettenna mala
barenttu kushiyaan neena denthanawantta>
yaagettiide Geeshsha Maxaafaan xaafetteedda;
ane Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe
hawaappe duge neena ola>> +
yaageedda.
12 Yesuusikka zaariide, << <Ne Godaa Xoossaa paaccoppa> geetetteedda>> yaageedda.
13 Daabiloosikka paaciyaa ubbaa wurssowaappe guyye guutha wodew Yesuusappe shaaketteedda.
Yesuusi Galiilaan Oosuwaa Doommeedda
(Mat 4:12-17; Mar 1:14, 15)
14 Yesuusikka Ayyaanaa wolqqaan Galiilaa gadiyaa simmeedda. A waariikka yuushshuwaan de7iyaa ubbaa gakkeedda. 15 Yesuusikka Ayihudatuwaa Woosa Golliyan tamaarissiide asaan ubbaan galatetteedda.
Naazireeten Yesuusa Ixxeeddino
(Mat 13:53-58; Mar 6:1-6)
16 I bare dicco katamaa Naazireete yeedda; kase oothiyaawadankka sambbata gallassi Ayihudatuwaa woosa golle geliide nabbabanaw denddiide eqqeedda. 17-19 Nabiyaa Isiyaasan xaafettiide xaaxetteedda maxaafaa aw immeeddino. He maxaafaa billiide:
<<Taani hiyyesatuwassi mishiraachchuwaa odanaw
oketteedda diraw Godaa Ayyaanay Ta bollan de7ee.
Qashetteeddawanttussi bilethaa,
qooqatuwassi xeellana mala odanaw,
qaykka naaqetteeddawantta naaquwaappe
kessana mala dosetteedda Godaa laythaa
odana mala, Taana kiitteedda>>
geetetti xaafetteeddasaa demmeedda. +
20 Maxaafaakka xaaxiide Ayihudatuwaa woosa golliyan oothiyaawoo immiide utteedda. Ayihudatuwaa woosa golliyan de7iyaa asay ubbay A caddi xeelleedda. 21 Yesuusikka, <<Hachche hinttew nabbabettina hinttenttu siseedda qaalay poletteedda>> yaageedda.
22 Ubbay aw markkatteeddino. A doonaappe kesiyaa aadho keekatethaa qaalaappe denddeeddawaan maalalettiidde, <<Hawe Yooseefo na7aa gidennee?>> geeddino.
23 Yesuusikka sidhe banttaan ha leemisuwan, <<Hinttenttu taw <Dhaliyaa Godaw, ne huuphiyaa patha, neeni Qifirinaahooman oothina nu sisowaa ubbaa ha ne katamaanikka qassi ootha> yaagiide odiita>> yaageedda. 24 Qassikka, <<Tumuwaa yaagay, nabii bare yeletto gadiyaan gammakka bonchchettenna. +
25 <<Yewuwaan qassi tumuwaa oday: Eelaasa wodiyaan heezzu laythanne usuppun agenaa iray bukkennaan ixxina sa7aa ubbaan wolqqaama koshay geleedda wode, Israa7eelen cora am77atuu de7iino. + 26 Eelaasikka Sidoonaa gadiyaan de7iyaa Seraafta heeraa itti am77attikko kiitetteeddappe attin ookkonne kiitetti beenna. + 27 Nabiyaa Elssaa7a wodiyankka Israa7eeliyaan cora oolluwaa harggiyan * oyqetteeddawanttu de7iino; Sooriyaa biittaan de7iyaa Ni7imaaneppe attin unttunttuppe ooninne paxi beenna>> yaageedda. +
28 Ayihudatuwaa woosa golliyan de7iyaawanttu ubbatuu hawaa sisiide darissiide hanqqetteeddino. 29 Unttunttu denddiide Yesuusa katamaappe gaxaa kessiide duge olanaw katamay keexetteedda deriyaa huuphiyaa afeeddino. 30 Shin Yesuusi unttunttu gidduwanna aadhdhiide beedda.
Iita Ayyaanay Oyqqeedda Bitaniyaa
(4:31-37; Mar 1:21-28)
31 Hewaappe guyyiyaan Yesuusi Galiilaa gadiyaan de7iyaa Qifirinaahooma katamaa beedda. Sambbata gallassaankka asaa tamaarisseedda. 32 I tamaarissiyaa timirttii maataan gidiyaa diraw siseedda asay ubbay maalaletteeddino. +
33 Ayihudatuwaa woosa golliyan iita ayyaanay oyqqeedda bitani de7ee; bare kooshshaa dhoqqu udi waassiide, 34 <<Hayya godo aggaarikki Naazireetiyaa Yesuusa; nuussi neenanna ay ittippetethay de7ii? Nuuna bayizzanaw yaaddi? Neeni oonentto eraaddi; Neeni Xoossaa Aawuu kiitteedda geeshshaa gidikkii!>> yaageedda.
35 Yesuusikka, <<Co77u ga, aappekka kesa>> yaagi seereedda. Iita ayyaanay bitaniyaa unttunttu gidduwan kunddissiide aynne qohennaan aappe keseedda.
36 Asay ubbay maalalettiide ittu ittoo, <<Hawe ayaa qaalee? Barew de7iyaa maataaninne wolqqaan iita ayyaanatuwaa seeree; qassi iita ayyaanaykka kesee>> yaagiidde haasayeeddino. 37 A waariikka he yuushshuwaan de7iyaa gadiyaa ubbaa gakkeedda.
Yesuusi Cora Hargganchcha Asaa Patheedda
(Mat 8:14-17; Mar 1:29-34)
38 Yesuusi Ayihudatuwaa woosa golliyappe denddiide Simoona golliyaa geleedda, Simoona bollotatta wolqqaama qoxuwaa harggiyan harggettaade giseeddawunniw Yesuusi izo pathanaadan asay A woosseedda. 39 I matan eqqiide qoxuwaa harggiyaa seerina, harggii yeddiisheedda; hewodiyankka denddaade unttunttoo kiitettaaddu.
40 Away wullo wodiyaan dumma dumma harggiyan oyqetteedda harganchchatuwa ubbaa aakko aheeddino; ikka ittuwa ittuwa bolla bare kushiyaa wothiide patheedda. 41 Iita ayyaanatuukka, <<Neeni Kiristtoosa Xoossaa Na7aa>> yaagi waassiidde cora asaappe keseeddino. I Kiristtoosa gidowaa unttunttu ereedda diraw haasayenna mala diggeedda.
Yesuusi Galiilaan Tamaarisseedda
(Mat 4:23-25; Mar 1:35-39)
42 Sa7ay wontto wode asay baynnasaa beedda; asay ubbay A koyyiidde I de7iyaasaa yeeddino. Barenttuppe shaaketti beennaadan digganaw koyyeeddino. 43 I qay, <<Hini hara katamatuwassi baade Xoossaa Kawutethaa mishiraachchuwaa Qaalaa odanaw koshshee; taani kiitetteeddawe hawaa diraassa>> yaageedda.
44 Galiilaan de7iyaa Ayihudatuwaa woosa gollen Qaalaa tamaarissiidde gami77eedda.
+ 4:4 Zar 8:3 + 4:9-11 Maz 91:11-12 + 4:17-19 Isa 61:1-2 + 4:24 Yoh 4:44 + 4:25 1Kat 17:1 + 4:26 1Kat 17:8-16 * 4:27 oolluwaa harggiyaa: Xoossaa qaalay tamaarissettiyaa wodiyaa ubbaan, <<Oolluwaa>> giyaa qaalay galbbaa bollan sakkiyaa sakuwaa ubbaassi akettiyaawaa. + 4:27 2Kat 5:1-14 + 4:32 Mat 7:28, 29