5
Yesuusi Koyro Barena Kaalliyaawantta Dooreedda
(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)
Itti gallassi Yesuusi Gensaareexe Abbaa * gaxaan eqqiide de7ishshin cora asay aakko shiiqiide Xoossaa qaalaa sisanaw sugetti de7iino. + He wode laa77u wongiratuu Abbaa gaxaan eqqowaa I be7eedda; moliyaa phiriyaawanttu qassi wonggiratuwappe wodhdhiide barenttu dabbaa meecci de7iino. Yesuusi wonggiratuwaa giddoppe Simoonawunno gideeddawunnini geliide sa7aappe yaa abbaakko guuthaa shiishshanaadan oochcheedda. Hewaappe guyye wonggiriyaa bollan uttiide asaa tamaarissuwaa doommeedda.
Tamaarissuwaa bethowaappe guyyiyan Simoona, <<Wonggiriyaa yaa abbaa ciimmuwakko shiishshite; hinttenttu dabbaakka moliyaa phiranaw olite>> yaageedda.
Simoonikka, <<Godaw, qammaa kummenthaa daaburi aqiide ayinneekka oyiqqibeykko; shin ha77i Neeni goowaadan dabbaa oleetto>> yaagi zaareedda. +
Hewaadankka ootheedda wode, daro cora moliyaa oyqqeeddino. Unttunttu dabbatuukka duuxerettanaw haneeddino. + Hara wonggiriyaan de7iyaa laggethatuu yiide maaddanaadan wutteeddino; unttunttu laa77u wonggiratuwankka moliyaa kunthina wonggiratuu mitettussaa doommeeddino.
Simooni Phexiroosikka hawaa be7eedda wode Yesuusa gulbbatan kunddiide, <<Godaw, taani nagaranchcha asa gido diraw taappe shaaketta>> yageedda. Hawaa geeddawe inne aananna ittippe de7iyaawanttu ubbay barenttu oyqqeedda moliyaa coratethaan maalaletteeddino. 10 Hewaadankka qay Simoona laggethaa gideeddawanttu Zabiddiyoosa naanatuu Yayiqoobinne Yohaannisi maalaletteeddino.
Yesuusikka Simoona, <<Yayyoppa hawaappe guyyiyan asaa phiriyaawaa gidanaassa>> geedda.
11 Unttunttukka wonggiratuwaa haathaappe gaxaa kessiide, ubbabaa aggiide Yesuusa kaalleeddino.
Yesuusi Oolluu Oyqqeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mat 8:1-4; Mar 1:40-45)
12 Yesuusi katamatuwaappe ittuwan de7ishshin oolluu bollaa ubbaa meedda bitani de7iyaawe Yesuusa be7iide A sinthankka kunddiide, <<Godaw, neeni koyyooppe taana pathanaw danddayaa>> yaagiide woosseedda.
13 Yesuusikka bare kushiyaa yeddi bochchiide, <<Dosay geeyya!>> geedda. Heman77iyankka oolluu A yeddeedda.
14 Yesuusi A, <<Hawaa oossinne odoppa. Shin qeesaakko baade neena bessa. Hewaappe guyye oolluwaa harggiyaappe paxeeddawaassi markka gidanaadan Muse higgiyan azazetteedda yarshshuwaa shiishsha>> geedda.
15 Gidoshshin A waarii loythi aakkiidde beedda; daro cora asaykka Yesuusi odiyaawaa sisanawunne barenttu harggiyappe paxanaw shiiqeeddino. 16 Yesuusi cora wode geemasaa biide woossee.
Yesuusi Bollay Sileedda Bitaniyaa Patheedda
(5:18-26; Mat 9:2-8; Mar 2:3-12)
17 Itti gallassi Yesuusi tamaarissiidde de7ishshin Galiilaappenne Yihuudaa heeraa ubbaappe, Yeerusalaame yeedda Parisaawatuunne higgiyaa tamaarissiyaawanttu utti de7ishshin hargganchchatuwaa pathana mala Xoossaa Aawuwaa wolqqay aw imetteedda. 18 He wode bollay sileedda § itti bitaniyaa amareedda asay shanchchamaan tookki ahi golle gelssiide Yesuusa sinthan wothanaw koyyeeddino. 19 Asaa coratethaappe denddeeddawaan Yesuusakko shiiqanaw danddayi beykkino. Hewaa diraw bollaw gi77i golliyaa kaaraa * qaariide A, shanchchamaanna asaa giddon Yesuusa sinthaan wotheeddino.
20 Yesuusikka unttunttu ammanuwaa be7iide, <<Ha bitanew, ne nagaray atto geetetteedda>> yaageedda.
21 Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu, <<Hawe Xoossaa boriyaawe oone? Itti Xoossaappe attin nagaraa atto gaanaw ooni danddayii?>> yaagi qofaa doommeeddino.
22 Yesuusikka unttunttu qofaa ero diraw hawaadan geedda, <<Ayissi hinttenttu wozanaan hawaadan qoppiitee? 23 <Ne nagaray atto geetetteedda> gaanawaappenne <Denddaade ba> gaanawaappe haqawe matee? 24 Yewuwaan qassi hawaa taani geeddawe, Asaa Na7ay biittaa bollan nagaraa maaranaw maatay de7iyaawaa hinttenttu eranaadana.>> Hewaappekka gunddeedda bitaniyaa, <<Dendda ne shanchchamaa tookkaade ne golle ba gay>> yaageedda.
25 Gunddaykka asaa sinthaan dendowaashshin bare shanchchamaa tookkiide Xoossaa galatiidde bare soy beedda. 26 Ha wode ubbatuukka darii maalaletteeddino; Xoossaakka galatiidde, <<Hachche malabaa be7eeddo>> yaagiide yashshaan kumeeddino.
Yesuusi Leewiyaa Dooreedda
(5:27-32; Mat 9:9-13; Mar 2:13-17)
27 Hewaappe guyyiyan Yesuusi kesiide beedda; Leewiyaa geetettiyaa qaraxaa shiishshiyaawe, qaraxaa shiishshiyaasan uttowaa be7iide, <<Taana kaalla>> geedda. 28 Ikka denddiide ubbabaa aggiide A kaalleedda.
29 Hewaappe simmiide Leewii bare gollen daro shoobiyaa giigisseedda; cora qaraxaa shiishshiyaawanttunne hara cora asaykka unttunttunna uttiide mide7iino. 30 Parisaawatuunne higgiya tamaarissiyaa, unttunttunna oothiyaawanttu, Yesuusa kaalliyaawanttu bollan, <<Ayissi qaraxaa qanxxiyaawanttunnanne nagaranchchatuwaanna miiteennee ushiitee?>> yaagiide zuuzummeeddino. +
31 Yesuusikka, <<Hargganchcha asaappe attin paxa asaassi aakimiyaa koshshenna. 32 Taani yeeddawe, nagaranchchatuu barenttu nagaraa paaxiide simmanaadanappe attin, xillatuwaa xeesanaw yabeykke>> yaagi zaareedda.
Yesuusi Xoomaabaa Ooshetteedda
(5:33-39; Mat 9:14-17; Mar 2:18-22)
33 Hawaappe guyyiyan Yesuusa, <<Yohaannisa kaalliyawanttunne Parisaawatuwaa kaalliyaawanttu ubba wode xoomiinonne woossiino; shin Neena kaalliyaawanttu qassi ubba gallassi miinonne ushiino>> yaagiide oochcheeddino.
34 Yesuusikka, <<Mishiray unttunttunna de7ishshin miyaatatuu xoomanaw danddayiinoo? 35 Yewuwaan qassi mishiray unttunttuppe shaakettiide baana wodii yaanawaa; he wode xoomanawantta>> yaagi zaareedda.
36 Yesuusikka kaalliyaa leemisuwaa odeedda: <<Ooratha mayuwaappe peedhi akkiide eca mayuwaa bollan dheppiyaawe baawa; gaasuukka hawaada udooppe ooratha mayuwaa peedhee; ooratha dhefiikka eca mayuwaan giigenna. 37 Hawaadankka eceedda cilggiyaan ooratha woyiniyaa eessaa wothiyaawe baawa; wothooppe qay ooratha woyiniyaa eessay cilggiyaa dhuussee; eessaykka gukkee; cilggayikka bayee. 38 Ooratha woyiniyaa eessaa, ooratha cilggiyaan wothanaw bessee. 39 Eca woyiniyaa eessaa ushiide ooratha koyyiyaawe ooninne baawa; gaasuukka ecay mal77ee giya diraw.>>
* 5:1 Gensaareexe Abbaa: Galiilaa Abbaassi imetteedda dumma sunthaa. + 5:1 Mat 13:1, 2; Mar 3:9, 10; 4:1 5:2 wonggiriyaa: Wonggiriyaa geetettowe, wogga haathaa woy abbaa bollaan asay hefintha bagga pinnanaw go77ettiyaa miishshaa. Hayqqo asay moogettiyaawaa gidennawaa eranaw koshshee. + 5:5 Yoh 21:3 + 5:6 Yoh 21:6 5:12 oolluwaa: 4:27 xeellite. § 5:18 bollay sileedda: Hawaa guussay Griike qaalaan <<Paralumoo7ay>> geetettiyaawaa. Ha qaalaa bilethay Inggilizeethuwaan <<Paraalayizid>> guussaa. Ha laa77atuwaakka Dawuroothuwan bilethaa immoode, keechcheeddawaa woy qaaxxenna mala daabureeddawaa guussaa. * 5:19 kaaraa: Ha payduwaan geetetteedda golliyaa kaaray Dawurowaa mala gidennaadan, Palestine gaden golliyaa bollan de7iyaa kaaray gede qerettiide keexettee. Hewe yaatiide qay dufettiide gaxaan gaxaan hara mithay tecettina loythi keexettee. Hewaa mala keexay ooratha qaalaa caaquwaa wodiyaan eretteeddawaa. + 5:30 Luq 15:1, 2 5:37 cilggiyaa: Hawoo Dawuroothuwan imettiyaa guja bilethay eessaa naa77iyaa ogoruwaa.