6
Yesuusa Kaalliyaawanttu Sambbataan Tishaa Duutheeddino
(Mat 12:1-8; Mar 2:23-28)
Sambbata gallassi Yesuusi barena kaalliyaawanttunna ittippe itti goshshaa gidduwanna aadhdhiya wode A kaalliyaawanttu zarggaappe tishaa duuthiide barenttu kushiyan shigechchiide muussaa doommeeddino. Parisaawatuwaa giddoppe, <<Sambbata gallassaan oothanaw woga gidennawaa ayaw oothiitee?>> yaageeddino. Yesuusi, <<Kaatiyaa Daawitenne ittippe de7iyaawanttu koshatteedda wode ootheeddawaa nabbabi beykkitee? Daawite Xoossaa golliya geliide qeesatuwaappe attin hara asay meennaadan digetteedda, Xoossaw yarshshetteedda qumaa meedda. Ittippe de7iyaawanttukka I imminaade meeddino>> yaagi zaareedda. +
Hawaappe kaalliide Yesuusi, <<Asaa na7ay sambbataw Godaa!>> geedda.
Yesuusi Kushii Gunddeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mat 12:9-14; Mar 3:1-6)
Hara sambbata gallassaan Yesuusi Ayihudatuwaa woossiyaa golliyaa geliide tamaarissi de7ee. Hewankka ushechcha kushii sileedda bitani de7ee. Higgiyaa tamaarssiyaawanttunne Parisaawatuu Yesuusa mootiyaa gaasuwaa demmanaw I sambbataan asaa pathooppe be7ana giide naagi de7iino. Ikka unttunttu qofaa eriide kushii sileedda bitaniyaa, <<Dendda asaa gidduwan eqqa>> yaageedda. Bitaniikka denddi eqqeedda.
Hewaappe simmiide Yesuusi, <<Haninttonne sambbata gallassaan lo77obaa oothanaw bessiiyee iitabaa oothanaw bessii? Shemppuwaa ashshanaw bessiyee wodhanaw bessii?>> yaageedda. 10 Yesuusi bare yuushshuwaan de7iyaa asaa ubbaa xeellowaappe guyyiyan bitaniyaa, <<Ne kushiyaa micca!>> yaageedda. Ikka micciide paxeedda.
11 Unttunttu loythi hanqqeettiide Yesuusa bolla oothanawaa barenttu giddon maqqetteeddino.
Yesuusi Tammanne Laa77u Kiitetteeddawantta Dooreedda
(Mat 10:1-4; Mar 3:13-19)
12 He wodiyaan Yesuusi deriyaa bolla woossanaw keseedda; hewankka qammaa kumenthaa Xoossaakko woossiidde aqeedda. 13 Sa7ay wonttowaan barena kaalliyaawantta xeeseedda. Hewanttuppekka tammanne laa77atuwaa dooriide, <<Kiitetteeddawantta>> * yaagiide suntheedda. 14 Unttunttu sunthaykka: Phexiroosa giide I suntheedda Simoona, A ishaa Inddiraasa, Yayiqooba, Yohaannisa, Piliphphoosanne Barttalamoosa, 15 Maatoossa, Toomaasa, Ilppiyoosa na7aa Yayiqooba, bare gadew seelettiyaa Simoona, 16 Yayiqooba na7aa Yihudaanne Yesuusa aathi immeedda asqqorttu Yihudaa.
Yesuusi Cora Asaa Tamaarisseeddanne Patheedda
(Mat 4:23-25)
17 Yesuusikka unttunttunna ittippe deriyaappe wodhdhiide dembbasaan eqqeedda. A kaalliyaawanttuppekka cora asay hewaan de7ee. Qaykka Aappe sisanawunne barenttu harggiyaappe paxanaw Yihudaa gadiyaappe, Yeerusalaame katamaappe, abbaa matan de7iyaa Xiiroosappenne Sidonaappe yeedda cora asay hewaan de7iino. 18 Ha asaykka A sisanawunne barenttu harggiyaappe paxanaw yeeddino. Tuna ayyaanan oyqettiide metootiyaawanttukka paxeeddino. 19 Wolqqay aappe kesiide ubbaa pathiyaa diraw asay ubbay A bochchanaw koyyee.
Anjjuwaabaanne Metuwaabaa
(Mat 5:1-12)
20 Barena kaalliyaawantta xeelliide yaageedda:
<<Hinttenttu manqqatuu anjjetteeddawantta;
Ayissi gooppe, Xoossaa kawutethay hinttenttuwaa.
21 Hinttenttu ha77i koshattiyaawanttu anjjetteeddawantta;
gidini kaallanita; hinttenttu ha77i yeekkiyaawanttu
anjjetteeddawantta;
gidini miiccanita.
22 <<Asaa na7aa diraw hinttentta asay ixxiyaa wodenne toochchiyaa wode, hinttenttu sunthaakka iitaan denthiyaa wode, anjjetteeddita. 23 Saluwan hinttenttu akkana woytay dara gidiyaa diraw he gallassi nashechchaan guppite; gaasuukka kase hinttenttu aawotuu nabatuwaa bollan hawaadan oothiidde de7eeddino.
24 Yewuwaan qassi dure asatoo
hinttenttoo aayyee; hinttenttu ishalo de7uwan de7eeddita.
25 Hinttenttoo ha77i kalleeddawanttoo aayyee;
gidini koshattanita;
hinttenttoo ha77i miicciyaawanttoo aayyee;
gidini kayyottanitanne yeekkanita.
26 Asay ubbay hinttenttu lo77otethaabaa haasayiyaa wode,
hinttenttoo aayyee;
kase hinttenttu aawotuu worddo nabatoo
hawaadan ootheeddino.
Morkkiyaa Siiqanaw Bessee
(Mat 5:38-48; 7:12)
27 <<Shin Taani odiyaawaa sisiyaawanttoo yaagay: hinttenttu morkketuwaa dosite; hinttena ixxiyaawanttoo, lo77uwaa oothite; 28 hinttena sheqqiyaawantta anjjite, hinttena naaqqiyaawanttoo, woossite. 29 Itti bagga shayyiyaa baqqiyaawoo, laa7ethuwaakka bessa; ooninne ne kootiya akkiyawoo, ne shaamiciyaakka diggoppa.
30 <<New de7iyaawaa neena woossiyaawoo, imma; newaa akkeeddawaa, zaara gaade oochchoppa. 31 Asay hinttenttoo oothana mala hinttenttu dosiyaawadan, hinttenttukka haraw hawaadan oothite.
32 <<Hinttentta dosiyaawantta xalalaa dosooppe ay galatay de7ii? Hawaa gidooppe nagaranchchatuukka barena dosiyaawantta dosiino. 33 Hinttenttoo lo77obaa oothiyaawanttu xalalaw hinttenttu lo77obaa oothooppe hewoo ay galatay de7ii? Nagaranchchatuukka hawaadan oothiino. 34 Tal77iide hinttew zaaranaw danddayiyaawanttu xalalaw tal77ooppe ay galatay de7ii? Bare tal77eeddawaa zaariide akkanaw nagaranchchatuukka barenttu garssan tal77ettiino. 35 Shin hinttenttu, hinttenttu morkkiyaa dosite; unttunttookka lo77obaa oothite; hinttenttuppe tal77owaa zaariidi akkanaw qoppoppite. Hawaa hinttenttu polooppe hinttenttoo gatii daranawaa. Qassi hinttenttu Ubbaappe Bolla Xoossaa naanaa gidanita. I iitatoonne galatennawanttookka keeka. 36 Hinttenttu aabbu maariyaawaa gidowaadan hinttenttukka maariyaawantta gidite.
Hara Asaa Pirddanaw Bessenna
(Mat 7:1-5)
37 <<O bollankka pirddoppite, hinttenttu bollankka pirddettenna; haraa bolla kunaaniyaa oothoppite; hinttenttu bollankka kunaani oosettenna. Atto giite; Xoossay hinttenttoo atto gaana. 38 Immite; hinttenttoo imettana. Hinttenttu makkeedda makaan hinttenttoo makettana. Baqqi naaqqina siilli kumi palah laalettiyaa makaa hinttenttu kiwuwaan idinthana>> geedda.
39 Qassikka Yesuusi hawaappe kaalliyaa leemisuwaa odeedda; <<Qooqay qooqaa kaalethanaw danddayii? Qooqay qooqaa kaalethooppe laa77atuukka oyqettiide ollaan kunddikkinoo? + 40 Tamaariyaawe barena tamaarissiyaawaappe aadhdhenna; tamaariyaawe minni tamaarooppe barena tamaarissowaa mala gidanaw danddayee.
41 <<Ne ayfiyaa giddon de7iyaa tuussaa kessennaan de7aadde hara ne laggiyaa ayfiyaa giddon de7iyaa suullaa ayaw xeellay? 42 Ne ayfiyaa garssan de7iyaa tuussaa be7ennaan hara asaakko shiiqaade, <Ta ishaw, ne ayfiyaa garssappe suullaa ta kessoo?> yaaganaw woota danddayay? Ha lo77uwaa malatiyaa iitaw, koyrottaade ne ayfiyaa giddon de7iyaa tuussaa kessa. Hewaappe guyyiyan ne ishaa ayfiyaa giddon de7iyaa suullaa kessanaw geeshshaade xeellanaw danddayaa.
Mithattonne Iza Ayfeedda Ayfiyaa
(Mat 7:16-20; 12:33-35)
43 <<Lo77o mithay iita ayfiyaa ayfenna; hewaadankka iita mithay lo77o ayfiyaa ayfanaw danddayenna. 44 Mithay ubbay bare ayfiyaa ayfiyaawan erettee. Agunthaappe woddenthaa ayfii maxettenna; hawaadankka, xundduqiyaappe laadiyaa ayfiyaa maxanaw danddayettenna. + 45 Lo77o asay bare lo77o wozanaappe lo77o yewuwaa haasayee. Qay iita asay bare iita wozanaappe iita yewuwaa haasayee. Ayissi gooppe, asay bare doonan haasayiyawe bare wozanaan kumeeddawaa doonay haasayiyaa diraassa.
Laa77u Qommo Golliyaa Keexxiyaa Asaa
(Mat 7:24-27)
46 <<Taani odowaa oothikkita, shin ayaw Godaw, Godaw, yaagiide Taana xeegiitee? 47 Taakko yiyaa ubbay ta qaalaakka sisiide oosuwan peeshshiyaawe oona malatintto ta hinttentta bessana; 48 ikka golliyaa keexxiidde daro ollaa bookkiide zaallaa bolla ginbbiide keexxeedda asaa malatee; di7uu di77iide he golliyaa suginakka, mino zaallaa bolla keexetto diraw qaathanaw danddaybeenna. 49 Qay Ta qaalaa sisiide oosuwaan peeshshenna uray baasuu banttasaa shafiyaa bollan golliyaa keexxeeddawaa malatee. Di7uu di77iide he golliyaa sugo wode man77iyankka kunddeedda; he golliikka iita wodaa woddiide bayeedda>> yaageedda.
+ 6:4 Wog 24:9 * 6:13 Kiitetteeddawantta: Hawaa guussay tammanne laa77u Yesuusi kiitteedda hawaaratuwaa guussaa. 6:16 asqqorttu: Hawaa guussay Ayihuda gadiyaan de7iyaa Asqqorootu geetettiyaa gadiyaappe yeennaan attenna guussa. Ha sunthaa bilethay, <<Worddanchchaa>>. Qaykka, <<Hayqoo aathi immiyaawaa>> guussaa. + 6:39 Mat 15:14 6:44 xundduqiyaa: Ha mithay gomi77oriyaa zariyaa gidiide A ayifii ayawunne maaddennawaa. + 6:44 Mat 12:34