7
Yesuusi Xeetuwaa Kaappuwaa Qoomaa Patheedda
(Mat 8:5-13; Yoh 4:43-54)
Yesuusikka hawaa ubba asaa sinthan haasay wurssowaappe guyyiyan hini Qifirinaahooma beedda. Hewankka itti xeetuwaa kaappuu de7ee. I daroppe dosiyaa A qoomay harggiide hayyanaw mateedda. Ikka Yesuusabaa siseedda wode, bare qoomaa woossiide pathana mala Yihudaa cimatuwaa hini aakko kiitteedda.
Unttunttukka Yesuusakko yiide, <<Ha bitani, Neeni A maaddanaadan daroppe koyyeedda; gaasuukka nu asaa I daroppe dosiide Ayihudatuwaa woossiyaa golliyaa keexissowekka A>> yaagiide daroppe woosseeddino.
Yesuusikka unttunttunna ittippe beedda. Ikka hini golliyaa heeraa gakkeedda wode xeetuwaa kaappuu bare laggethatuwaa barekko xeesiide, <<Ta Godaw, daaburoppa; ayissi gooppe, neena ta golliyaa kaaraappe garssa bagganna gelssanaw taw bessenna. Hawaa diraw ne sinthaan eqqanawukka haray atto bessiyaawaa gidikke. Shin neeni qaalaa xalalaa oda; ta qoomaykka paxanawaa. Taani taappe bollanna maatay de7iyaawanttussi eeno gaade de7iyaa asa. Taappe garssannakka taani kiitissiyaa wottaaddaratuu de7iino. Ittuwaa, <Ba> yaagiyaa wode, bee; haraakka qay, <Haaya> gooppe yee. Ta qoomaykka, hawaa <Ootha> giyaa wode azazettee; oothee>> yaageedda.
Yesuusikka hawaa sisiide A yewuwaan maalaletteedda; guyye simmiide A kaalliyaa daro asaa, <<Taani hinttenttoo tumuwaa gay; taani hawaa mala ammanuwaa haray atto, Israa7eeliyaa garssankka be7abeykke>> yaageedda. 10 Kase kiitetteedda asatuukka xeetuwaa kaappuwaa golle guyye simmiyaa wode, A qoomay paxowaa be7eeddino.
Yesuusi Am77atti Na7aa Hayquwaappe Dentheedda
11 Wonttissa gallassi Yesuusi barena kaalliyaawanttunnanne cora asaanna ittippe Nayno geetettiyaa katamatto beeddino. 12 Yesuusi katamaa gakkana mato wode, asay hayqqeedda anhaa tookkiide keseeddino. Hayqqowekka bare daayiw mexxi itti na7aa; aattakka asinay baynna am77atto. Daro katamaa asaykka izo kaalleeddino.
13 Yesuusikka izo be7eedda wode qarettiide, <<Yeekkoppa!>> yaageedda. 14 Shiiqiide shanchchamaa bochcheedda; tookkowanttukka eqqeeddino. Yesuusi, <<Neeno yalagaw, dendda gay!>> yaagina, 15 bitani suuri utteedda. Hasayaakka doommeedda. Yesuusikka A, A daayiw immeedda.
16 Ubbaykka yashshaan kumiide, <<Wolqqaama nabii nu garssan denddeedda; Xoossaykka bare asaa ashshanaw yeedda!>> yaagiide Xoossaa galateeddino. 17 Hewenneekka Yesuusa waarii Yihudaa yuushshuwaan de7iyaa gadiyaa ubbaan sisetteedda.
Xammaqiyaa Yohaannisa
(Mat 11:1-19)
18 Yohaannisa kaalliyaawanttu hanowaa ubbaa aw odeeddino. Yohaannisikka barena kaalliyaawanttuppe laa77atuwaa xeesiide, 19 <<Yaanawe neeneyee? Woy nuuni haraa naaganee?>> yaagi, unttunttu oochchana mala hini Yesuusakko kiitteedda.
20 Asatuukka Yesuusakko yiide, <<Xammaqiyaa Yohaannisi, yaana getetteeddawe neeneyee? Woy haraa naaganee? Yaagiide oochchana mala neekko kiitteedda>> yaageeddino.
21 He wodiyaan Yesuusi cora asaa dumma dumma harggiyaappe patheedda; tuna ayyaanatuwaakka asaappe kesseedda; cora qooqatuwaa ayfiyaa dooyyeedda. 22 Yesuusikka Yohaannisi kiittowanttoo, <<Biide hinttenttu be7eeddawaanne siseeddawaa Yohaannisaw odite; qooqatuu xeellanawantta; gunddatuu hamettanawantta; oolluu oyqqowanttu geeyyanawantta; tulleeddawanttu sisanawantta; hayqqeeddawanttu denddanawantta; hiyyeesatuwaasikka mishiraachchuwaa qaalay odettanawaa. 23 Taanan dhubettenna asay ubbay anjjetteeddawantta>> yaageedda.
24 Yohaannisi kiitteeddawanttu bidiggowaappe guyyiyan Yesuusi asaw Yohaannisabaa oduwaa doommeedda: <<Ayaa be7anaw biittaa bazzuwaa keseedditee? Carkkuu qaathiyaa uusunthaa? 25 Woy ayaa be7anaw keseedditee? Lo77o mayuwaa mayyeedda asaa de7uwaa? Lo77o mayuwaa mayyeeddawanttunne barena giigissiyaawanttu kaatiyaa gollen de7iino. 26 Woy ayaa be7anaw keseedditee? Nabiyaa be7anaw keseedditee? E; taani hinttenttoo yaagay; hinttenttu be7anaw kesowe nabiyaappekka aadhuwaa. 27 Xoossaa Maxaafan, <Ne ogiyaa neeppe sinthanna giigissiyaa kiitanchchaa neeppe sinthayaade kiittana> geetetti Yohaannisabay xaafetteeddawe hawaa. 28 Maccawanttuppe yeletteeddawanttu garssan xammaqiyaa Yohaannisappe aadhdhiyaa ooninne baawa. Xoossaa kawutethaan qassi ubbaappe laafa geetettiyaawekka aappe aadhdhanawaa>> yaageedda.
29 Haray attoshshin qaraxaa kessiyaawanttu attennaan hawaa Yesuusi haasayowaa siseedda ubbay Yohaannisa kushiyan xammaqettowanttu Xoossaw bessiyaa bonchchuwaa immeeddino. + 30 Shin higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu Yohaannisan xammaqettibeenna diraw, Xoossay unttunttoo qoppeeddawaa ixxeeddino.
31 Yesuusi, <<Simmi Taani ha wodiyaa asaa ayaanna leemisoo? Unttunttu ayaa malatiinoo? 32 Unttunttu geyaasan uttiide ittu ittuwa xeesiide, <Suusulliyaa hinttennttoo punninakka
kaa7ibeykkita;
yeekuwaa yethaa kesseeddoshshinkka
yeekkibeykkita
yaagettiyaa naanaa malatiino> geedda.
33 Xammaqiyaa Yohaannisi qumaa meennaan woyiniyaa eessaakka ushennaan yiina, <A bollaan gaaleenay de7ee> yaageeddita. 34 Taani Asaa Na7ay maaddenne ushaadde yiina, <Hawe nafisaamaa; woyiniyaa eessaakka ushiyaawaa; qaraxiyaawanttoonne nagaranchchatoo dabbuwaa> yaagiita. 35 Gidoppe attin Xoossaa aadho eratethay bare oosuwan tuma gidiide beetteedda>> yaageedda.
Parisaawiyaa Simoona
36 Parisaawatuwaappe ittu barenanna qumaa maana mala shoobbina, Yesuusi A soy biide maanaw utteedda. 37 He katamaan nagaranchchaa geetetteedda itti mishiratta de7ewunna, Yesuusi A soyin utteeddawaa sisaade, albbasxxiroosa geetettiyaa shuchchaappe oosetteedda bilqqaasiyaa kumeedda shittuwaa akkaa yaaddu. 38 Guyyenna A gediyaa mataan eqqaade, yeekkaadde A gediyaakka bare afothaan okaa doommaaddu; izi afothay bayizzeedda A gediyaakka bare huuphiyaa binnanaan quccaaddenne A gediyaa yeraadde gediyan shittuwaakka caccafaaddu. + 39 Yesuusa bare soy xeeseedda Parisaawiikka hawaa be7iide, <<Hawe nabiyaa gideeddentto, hanna A bochchiyaa mishiratta oonenttonne qaykka iza nagaranchchaa gidiyaawaa I eranashshin>> yaageedda.
40 Yesuusikka zaariide, <<Simoona, taani new odiyaa yewuu de7ee>> yaagina,
Simoonikka, <<Tamaarissiyaawoo, oda>> yaageedda.
41 Yesuusi, <<Itti bitaniyaappe miishshaa tal77eedda laa77u asatuu de7iino. Ittuwaa matan ichcheshu xeetu diinaari, qay yokkuwaa matan ishatamuu de7ee. 42 Laa77atookka ciggiyaawe dhayina, laa77atuwaa acuwaakka maarii aggeedda. Hawanttuppe haqawe loythi dosiyawaa malatii?>> yaageedda.
43 Simoonikka zaariide, <<Daruwaa aggowa malatee>> yaageedda. Yesuusikka, <<Tumuwaa zaaraadda>> yaageedda.
44 Yesuusi mishirattikko xeelliide, Simoona hawaadan yaageedda; <<Hanno mishiratto be7aaddii? Taani ne golle yiina haray attoshshin haathaakka ta gedew immabeykka; shin iza bare afothaan tagediyaa irxxissaaddu; bare huuphiyaa binnanaanikka quccaaddu. 45 Neeni Taana yera beykka; shin iza taani geloodeppe doommaade tagediyaa yeriyaawaa agga beykku. 46 Neeni ta huuphiyan zaytiyaa okka beykka; shin iza ta gediyan shittuwaa caccafaaddu. 47 Hawaa diraw ta hinttenttoo oday: daroppe iza doseeddawaa diraw, daro nagaray iziw de7iyaawe maaretteedda; guuthay maarettiyaawe guuthaa dosee>> yaageedda.
48 Yesuusi mishiratto, <<Ne nagaray qucetteedda>> yaageedda.
49 Yesuusanna ittippe qumaa maanaw utteeddawanttu barenttu wozanaan, <<Nagaraa maaranaw danddayiyaawe hawe oone?>> yaageeddino.
50 Yesuusi mishiratto, <<Ne ammanuu neena ashsheedda, sarotethaan ne golle ba>> yaageedda.
+ 7:29 Mat 21:32; Luq 3:12 + 7:38 Mat 26:7; Mar 14:3; Yoh 12:3