8
Yesuusa Kaalleedda Maccawantta
Yesuusi hawaappe simmiide, sabbakiiddinne Xoossaa kawutethaa mishiraachchuwaa qaalaa katamaaninne heeraan odiidde aadhdheedda. Tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttukka aananna ittippe de7iino. Iita ayyaanaappenne wolqqaama harggiyaappe paxeeddawanttu itti itti maccawanttukka de7iino. Hewanttukka: Laappu xalahii keseedda Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraamonne, Heroodisa golliyan suntha gideedda Kuuza machchatti Yohaanno, Soosina geetettewunnanne hara coratuwanna ittippe gidiide, Yesuusanne A kaalliyaawantta miishshaan maaddeeddino.
Zerethaa Leemisuwaa
(Mat 13:1-9; Mar 4:1-9)
Cora asay daro katamatuwaappe shiiqiide, Yesuusakko yeedda wodiyaan leemisuwan, <<Zeriyaawe zerethaa zeranaw keseedda. Zeriyaa wode itti itti zerethay, ogiyaa doonan wodhdhiide yedhetteedda. Yatina saluwaa kafuu hewaa meedda. Haray qay zaallaa bolla wodhdhiide doleedda wode koshshiyaa haathaa demmenna diraw meleedda. Hara zerethay agunthaa garssan wodhdheedda. Agunthay ittippe dicciide mitteedda. Haray lo77iyaa tu7e biittaan wodhdheedda. Dolowaappe guyyiyan, zerettowaappe xeetu kushiyaa dakkuwaa mokkeedda>> yaageedda.
Yesuusi Leemisuwan Haasayeedda Gaasuwaa
(Mat 13:10-17; Mar 4:10-12)
Yesuusi hawaa haasayiidde, <<Haythay de7iyaa ubbay siso>> yaagi qaalaa dhoqqu udiide waasseedda.
A kaalliyaawanttu, <<Ha leemisuu ayaa guussee?>> yaagi A oochcheeddino. 10 Ikka zaariide, +
<<Hinttenttoo Xoossaa kawutethaa xuuraa eray imetteedda; shin haratoo, xeelliiddikka erenna mala, sisiiddikka akeekenna mala leemisuwan oday>> yaageedda.
Yesuusi Zerethaa Leemisuwaa Billiide Odeedda
(Mat 13:18-23; Mar 4:13-20)
11 Yesuusi, <<Zerethaa leemisuu hawaa: Zerethay Xoossaa qaalaa. 12 Ogiyaa gaxaan wodhdheedda zerethay, guutha wodew qaalaa sisiyaa asaa; ellekka xalahii yiinne, unttunttu sisowaan amman attenna malanne qaalay wozanaappe dogettana mala oothee. 13 Zaallaa bollan wodhdheedda zerethay, koyro qaalaa nashechchaan sisiyaawantta. Hewanttukka guutha wodiyaa ammaninnee paacii gakkiyaa wodiyaan xaphuu bantta diraw ellekka ammanuwaa kaddiino. 14 Agunthaa garssan wodhdheedda zerethay, qaalaa sisiyaawantta; shin de7uwaa hirggaynne duretethaa ishaluu cuulleeddawantta. Hewanttu lo77o ayfiyaa immanaw danddayikkino. 15 Lo77o tu7e biittaan wodheedda zerethay bessiyaawe, lo77anne xillo wozanaan qaalaa sisiide naagiyaa asaanne he qaalaan minni eqqiide lo77o ayfiyaa ayfiyaawantta.
Xomppiyaa
(Mar 4:21-25)
16 <<Xomppiyaa sathiide ittibaan qum77i aggiyaawe woy arssaappe garssanna wothiyaawe ooninne baawa. + 17 Qonccennaan qosuwan attiyaabay itti yewuunne baawa. Erettennaaninne beettiyaasaa kesennaan attanabay aynne baawa. + 18 Hewaa gidiyaa diraw loythi akeekaan sisite. Wozanaappe sisiyaawoo ubbaw gujji akeekay imettana; akeekennawaappe he aw de7iyaawaa malatiyaa akeekaykka akettanawaa>> yaageedda. +
Yesuusa Daayonne A Ishatuwaa
(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)
19 He wodiyaan aattanne ishatuu Yesuusanna gakettanaw aakko yeeddino; shin asaa coratethaappe denddo gaasuwan A demmanaw danddaybeykkino. 20 Itti bitani, <<Ne daayanne ne ishatuu neenanna gakettanaw koyyo diraw karen yiide eqqeeddino>> yaagi odeedda.
21 Ikka, <<Ta daayanne ta ishatuu, Xoossaa qaalaa sisiide oosuwaa bollan peeshshiyaawantta>> yaagi zaareedda.
Yesuusi Beetaa Co77u Ootheedda
(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)
22 Itti gallassi Yesuusi barena kaalliyawanttunna ittippe wonggiriyaa geliide, <<Abbaappe hefintha boytte>> geedda. Unttunttukka denddiide hametaa doommeeddino. 23 Pinni de7iyaa wode, Yesuusi gemi77isheedda. Abbaan gotuwaa carkkuu denddo diraw, wonggiriyaa garssan haathay kumina daro metooteeddino. 24 Unttunttu Yesuusakko shiiqiide, <<Godaw, Godaw! Nuuni bayoyttettee!>> yaagiide A beegotheeddino.
Ikka beegottiide gotuwaanne haathaa beetaa seerina, gotuunne haathaa beetay eqqeedda; ubbabaykka co77u geedda. 25 Ikka, <<Hinttenttoo ammanuu haqan de7ii?>> yaageedda.
Unttunttukka yayyi maalalettiide ittu ittuwaa, <<Hawaadan carkkuunne haathay co77u giite giina azazettiyaawe hawe oone?>> yaagetteeddino.
Yesuusi Xalahii Oyqqeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)
26 Galiilaa Abbaappe hefinthanna de7iyaa Gerggesenoona geetettiyaa gadiyaa, Yesuusinne A kaalliyaawanttu, wonggiriyaan pinniide gakkeeddino. 27 He haathaappe pinni sa7aa wodhdho wode, iita ayyaanan oyqetteedda itti bitani, katamaappe kesiide aananna gaketteedda. Daro wodiyaappe doommiide mayuwaa mayyennaan kallo golliyaa aggiide duufuwan de7ee.
28 Yesuusa demmowaappe guyyiyan, waassi A sinthaan guufanniide wolqqaama kooshshaan, <<Wolqqaama Xoossaa na7aa Yesuusaa, tawunne new aybe ittippetethay de7ii? Taana waayissoppaarikki; ta neena woossay>> yaageedda. 29 I hewaa ayissi geeddee gooppe, bitaniyaa yeggi kesana mala Yesuusi A azazo diraassa.
Iita ayyaanay bitaniyaa oyqqoodeppe daro wode gido diraw, birataa santhalataan gediyaanne kushiyaa qashettiide naagettee. Santhalataa duuthi akkiide iita ayyaanay kaalethina bazzuwaa bee.
30 Yesuusikka, <<Ne sunthay oone?>> yaagi oochcheedda. Ikka cora iita ayyaanay geli utto diraw, <<Leegiyoona>> * yaageedda. 31 Barentta Yesuusi, <<Hini ciimmo ollaa biite>> yaagenna mala woosseeddino.
32 Hewaan de7iyaa zooziyaa gaxaan hemettiyaa cora gudunthatuu de7iino. Cora tuna ayyaanatuu, he gudunthatuwaa garssa, <<Gelite>> gaana mala Yesuusa woosseeddino. Ikka, <<Biide gelite>> geedda. 33 Iita ayyaanatuukka bitaniyaappe kesiide gudunthatuwaa garssa geleeddino. Gudunthaa wudiikka lanqqiyappe kajjottiidde ellekka abbaan mitetteeddino.
34 Gudunthaa heemmiyaawanttu hanowaa ubbaa be7o wode harasaa biide, he katamaaninne yuushshuwaan hanowaa odeeddino. 35 Ayee haneeddentto be7anaw kesiide, asay Yesuusakko yeeddino. Iita ayyaanay keseedda bitani, A wozanay simmina mayuwaa mayyiide Yesuusa gediyaa mataan uttowaa be7iide yayyeeddino.
36 Iita ayyaanan oyqetteedda bitani wooti paxeeddentto be7eedda asay, hara asaw odeeddino. 37 Gerggesenoona gadiyaaninne he heeran de7iyaa asay ubbay darii yayyeedda diraw, Yesuusi barenttu matappe baana mala woosseeddino. Ikka wonggiriyaan geliide beedda. 38 Iita ayyaanay keseedda bitaniikka Yesuusanna baana giide, A woosseedda; shin Yesuusi, 39 <<Ne golle simmaade Xoossay new ootho wolqqaamabay ayentto markkatta>> yaagi yeddeedda.
Hayqqeedda Naattonne Sakettiyaa Mishiratto
(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)
40 Yesuusi simmeedda wode asay ubbay naagi de7iyaa diraw, A mokki akkeeddino. 41 He wode, Ayihude asaa woosa gollew sunthaa gideedda Yaa7iroosa yaagettiyaa bitani aakko yeedda. Ikka Yesuusa gediya sinthaan kunddiide, bare golle gelana mala woosseedda. 42 Gaasotethaykka tammanne laa77u laythay kumeedda aw de7iyaa itti naatta hayqqanaw mata utto diraassa.
Yesuusi biya wode cora asay A yuushshuwaan sugettiidde metootheeddino. 43 He asaa giddon he wodiyaan tammanne laa77u laythaa ubbaa suuthay goggiyaa mishiratta de7aw. Bare de7iyaa shaluwaa ubbaa dhaliyaa eriyaawanttoo wurssinakka pathanaw danddayowe ooninne baawa.
44 Guyyenna yaade A mayuwaa macaraa bochchaaddu; he man77iyankka iippe goggiyaa suuthay eqqii aggeedda. 45 Yesuusi, <<Oone taana bochchowe?>> yaageedda.
Ubbay kaddina Phexiroosi, <<Godaw, asay sugettiidde metoothiyaa wode, <Oone taana bochchowe> yaagay?>> geedda.
46 Shin Yesuusi, <<Itti asay taana bochcheedda; wolqqaykka taappe kesowaa taani eray>> yaageedda. 47 Mishirattakka, Yesuusa iza bochchowe erettennaan attibeennawaa eraade, kokkoraadde yoonna Yesuusa sinthan kunddaa aggaaddu. Ayaa gaasuwan Yesuusa bochchaaddentto iza paxowaa ubba asaa sinthan odaaddu.
48 Ikka iziw, <<Ha mishirattee! Ne ammanuu neena patheedda; saro ba>> yaageedda.
49 Yesuusi haasay de7ishshin, Ayihuda asaa ammaniyaawanttu sunthaa soyippe itti bitani yeeddawe, <<Ne naatta hayyaaddu; simmi tamaarissiyaawaa metoothoppa>> yaageedda.
50 Yesuusi hawaa sisiide, <<Yaa7iroosaa, ammanappe attin, yayyoppa! Iza paxanawunnu>> yaagi zaareedda.
51 Soy geliide: Phexiroosappe, Yayiqoobappe, Yohaannisappe, naatti aabbuppenne naatti daayippe attin, ooninne gelanaadan eeno gibeenna. 52 Ubbay he naattiw yeekkiiddenne kayyottiiddi de7iino. Shin Yesuusi, <<Yeekkoppite, gisaadduppe attin hayyabeykku>> yaageedda.
53 Iza hayqqeeddawaa eriide A bolla miicceeddino. 54 Gidoppe attin Yesuusi izi kushiyaa ooyqqiide, <<Ha naattee, beegotta!>> yaageedda. 55 Izi shemppuukka simmina ellekka dendda eqqina maanabaa immana mala, Yesuusi azazeedda. 56 Izi aabbunne izi daaya maalaletteeddino; shin Yesuusi unttuntta, hano yewuwaa oossinne odenna mala azazeedda.
+ 8:10 Isa 6:9 + 8:16 Mat 5:15; Luq 11:33 + 8:17 Mat 10:26; Luq 12:2 + 8:18 Mat 25:29; Luq 19:26 * 8:30 Leegiyoona: Ha sunthay Giriike geetettiyaa qaalaappe aketteedda. Sunthaa bilethay <<Coraa>> guussaa.