9
Yesuusi Barena Kaalliyaa Tammanne Laa77atuwaa Kiitteedda
(Mat 10:5-15; Mar 6:7-13)
Yesuusi tammanne laa77u A kaalliyaawantta ittippe barekko xeesiide, xalahiyaa ubba asaappe kessanawunne harggiyaawantta pathana mala wolqqaanne maataa immeedda. Xoossaa kawutethaabaa odanawunne hargganchchatuwaa pathana mala unttuntta kiitteedda. I unttuntta kiittiidde, <<Ogiyaa biidde, xam77aa gidinakka, woy qarcciitiyaa, woy qumaa, woy miishshaa gidinakka ayaanne oyqqoppite; laa7ethiyaa mayuwaakka oyqqoppite. + Hinttena asay haqan mokkooppenne, hewaappe kesana gakkanaw, hinttenttu geleedda golliyan gami77ite. He katamaa asay hinttena mokkennaan ixxooppe, hewaappe kesiidde, unttunttu hinttena mokkennaan ixxowoo markka gidana mala, hinttenttu gediyaappe baanaa shoci diiggiide biite>> yaageedda.
A kaalliyaawanttu biide, qeeri katamaa ubbaan mishiraachchuwaa qaalaa odiiddenne hargganchchaa pathiidde yuuyyeeddino.
Heroodise Ootheeddabaa
(Mat 14:1-12; Mar 6:14-29)
Ha77i Galiilaa biittaa kaatiyaa Heroodisekka haneedda yewuwaa sisiide yatti geedda. Gaasotethaynneekka itti itti asay, <<Yohaannisi hayquwaappe denddeedda>> yaagee. Hara asay, <<Eelaasi kesiide beetteedda>> yaagiyaa wode, haranttu qassi, <<Beni nabatuwaappe ittu hayquwaappe denddeedda>> yaagiino. Heroodisekka, <<Taani Yohaannisa qoodhiyaa qanxxissa diggaaddishshin, hawaadan asay haasayiyaa bitani oonee?>> yaagiide, Yesuusa be7anaw koyyeedda.
Yesuusi Ichcheshu Sha77a Asaa Miziide Kalisseedda
(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Yoh 6:1-14)
10 Yesuusi kiittowanttu simmiide, unttunttu ootheeddawaa ubbabaa Yesuusaw odeeddino. Ikka unttuntta akkiide, Beetesayda yaagettiyaa katamaa matan de7iyaa takkasaa beedda. 11 Asay I de7iyaasaa eriide kaallina, unttuntta mokki akkiide Xoossaa kawutethaabaa odeedda; harggiyaappe paxanaw bessiyaawanttakka patheedda.
12 Sa7ay omarssiyaa wode, Yesuusa kaalliyaa tammanne laa77atuu aakko yiide, <<Ha asay ubbay nu yuushshuwaan de7iyaa heeraa giddonne qeeri katamatuwaa giddo biide, aqiyaasaanne qumaa demmana mala moyizza; ayaw gooppe nuuni hawaan asay baynnasan de7eetto>> yaageeddino.
13 Shin Yesuusi unttuntta, <<Asaw meetettiyaabaa hinttenttu immite>> yaageedda.
Unttunttu zaariide, <<Ane biide, ha ubba asaw qumaa shammennaan dhayooppe nuussi ichcheshu soolluwaappenne laa77u moliyaappe haray baawa; hewaassi nuuni ha cora asaw qumaa shammana mala koyyay?>> yaageeddino. 14 [Gaasuukka, hewaan de7iyaa asay ichcheshu sha77aa keena] *
Yesuusi barena kaalliyaawantta, <<Ishatamu ishatamu asaa citan citan shaakki shaakki utissite>> yaageedda.
15 Unttunttukka I gowaadan ubba asaakka utisseeddino. 16 Yesuusikka ichcheshu soolluwanne laa77u moliyaa oyqqiide, pude saluwaa bonggotti xeelliidde Xoossaa galateedda; duuthiide, asaw gishana mala A kaalliyaawanttoo immeedda. 17 Asay ubbaykka miide kalleeddino. Unttunttuppe atteedda dokkaa, tammanne laa77u samppaa kumeeddawaa dentheeddino.
Phexiroosi Yesuusabaa Awaayyeedda
(Mat 16:13-19; Mar 8:27-29)
18 Itti gallassi Yesuusi barekka woossiyaa wode, A kaalliyaawanttukka aananna ittippe de7ishshin, <<Asay taana oona giinoo?>> giide unttuntta oochcheedda.
19 Unttunttu zaariide, <<Asay neena xammaqiyaa Yohaannisa yaagee; hara asay qassi Eelaasa yaagee; haray qassi beni nabatuwaappe ittu denddeedda yaagee>> yaageeddino.+
20 Yesuusi unttuntta, <<Hintteshi, taana oona giitee?>> yaageedda.+
Phexiroosikka zaariide, <<Neeni Xoossay okkeedda Kiristtoosa>> yaageedda.
Yesuusa Kaalliyaawanttu Hananaw Bessiyaabaa
(Mat 10:38-39; 16:24-26; Mar 8:34-38; Luq 14:26-27)
21 Yesuusikka unttuntta, <<Hawaa oossinne odoppite>> yaagi minissi azaziidde, 22 <<Taani, Asaa Na7ay, daro metuwaa akkanaw bessee; cimatuwan, qeesatuwaa kaappatuwaaninne Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttun ixettanaw koshshee; unttunttu taana wodhanawantta; taanikka heezzentho gallassi hayquwaappe denddanaw bessee>> yaageedda.
23 Yesuusikka asaa ubbaa, + <<Taana kaallanaw dosiyaawe de7ooppe, bare huuphiyaa kaddo; bare masqqaliyaa gallassaan gallassaan tookkiide taana kaallo. 24 Bare shemppuwaa ashshanaw dosiyaawe ubbay bayizzee; shin ta diraw bare shemppuwaa bayizziyaawe ubbay ashshee. 25 Itti uray ha alamiyaabaa ubbaa ashshiide bare shemppuwaa bayizzooppe woy barew pacissooppe, ayaa maaddii? 26 Asay taananinne taqaalaan yeellatooppe, taani Asaa Na7ay, ta bonchchuwaannanne geeshsha kiitanchchatuwa bonchchuwanna yiyaa wode aani yeellatanawaa. 27 Taani hinttenttoo tumuwaa yaagay; hawaan de7iyaa asaappe, Xoossaa kawutethaa be7ana gakkanaw hayquwaa hayqqennawanttu ittu ittu de7iino>> yaageedda.
Yesuusa Malay Laametteedda
(Mat 17:1-8; Mar 9:2-8)
28 Yesuusi hawaa goowaappe guyyiyan, itti saaminttaa keena gami77iide, Phexiroosanne Yohaannisa, Yayiqoobakka akkiide, woossanaw deriyaa huuphiyaa keseedda. + 29 I woossishshin, A deemuwaa malay laametteedda; A mayuukka booxxiide pholqqeedda. 30 Qoppennaan laa77u asatuu, Musenne Eelaas kesi beettiide, Yesuusanna haasay de7iino. 31 Unttunttu bonchchuwan qoncci beettiide, Yesuusi Xoossaa qofaa polanaw Yeerusalaamen hayqqanawaa § aananna haasayeeddino. 32 Phexiroosanne aananna ittippe de7iyaawantta gemi77ishuu geeroyeeddashshin, ellekka beegottiide A bonchchuwanne aananna gatho eqqeedda laa77u asatuwaa be7eeddino. 33 He laa77u asatuu, Yesuusa miyyiyaappe shaakettiyaa wode, Phexiroosi Yesuusa, <<Godaw, hawaan de7iyaawe nuussi lo77a gidiyaa diraw, heezzu daasiyaa ittuwaa new, ittuwaa Musew, ittuwaa Eelaasaw keexxana>> yaageedda.
34 Phexiroosi hewaa haasay de7ishshin, shaarii yiide unttuntta kammi aggina Yesuusa kaalliyaawanttu yayyeeddino. 35 Shaariyaappekka, <<Taani dooreedda ta Na7ay hawaa; I giyaawaa sisite>> yaagiyaa qaalay yeedda.
36 Qaalay sisettowaappe guyyiyan, Yesuusi bare xalalaa gidiide beetteedda; unttunttukka yewuwaa barenttu wozanaan oyqqiide he wodiyan ooninneekka ayaanne odibeenna.
Yesuusi Iita Ayyaanaan Oyqetteedda Laa77u Asatuwaa Patheedda
(Mat 17:14-18; Mar 9:14-27)
37 Wonttetha gallassi, Yesuusinne heezzu A kaalliyaawanttu deriyaappe duge wodhdhiyaa wode, cora asay Yesuusanna gaketteedda. 38 He wode asaappe itti bitani bare kooshshaa dhoqqu oothiide, <<Tamaarissiyaawoo, taw de7iyaawe itti na7aa gido diraw, neeni A be7ana mala neena woossay; 39 qassi iita ayyaanay wozanaa aathennaan denddiide A waasissee; doonaanna paaroyana gakkanaw A kokkorssiide, ubba gallassi metoothiyaawaappe attin, A elle yeddenna. 40 Neena kaalliyaawanttu he iita ayyaanaa kessana mala, taani unttuntta woossaaddi; shin danddaybeykkino>> yaageedda.
41 Yesuusi zaariide unttuntta, <<Ammanenna ha wodiyaa desha asaw, taani hinttenanna awude gakkanaw de7anee? Qassi hinttenttubaa awude gakkanaw danddayanee? Ne na7aa haa akkaaya>> yaageedda.
42 Na7ay yiidde de7ishshin, iita ayyaanay A sa7aan oliide kokkorsseedda; Yesuusi iita ayyaanaa agga gi na7aa pathiide A aabboo zaariide immeedda. 43 Asay ubbaykka Xoossaa wolqqaama wolqqaappe denddowaan maalaletteeddino.
Yesuusi Bare Hayquwaabaa Laa7enthuwaa Odeedda
(Mat 17:22-23; Mar 9:30-32)
44 <<Taana Asaa Na7aa, asay asaa kushiyaan aathiide immanawaa; hinttenttu ha yewuwaa dogoppite>> yaageedda. 45 Shin I giyaawaa unttunttu akeekibeykkino. Unttunttoo gelenna mala unttunttuppe geemmeedda diraw, ha yewuwaa Yesuusa oochchanaw yayyeeddino.
Ubbaappe Aadhdhiyaawe Ooneeshsha? Yaagiyaa Ooshaa
(Mat 18:1-5; Mar 9:33-37)
46 A kaalliyaawanttu, <<Nu giddoppe dariyawe oonee?>> yaagiide palumetteeddino. + 47 Yesuusi unttunttu wozanaa qofaa eriide, guutha na7aa ahiide, bare matan essiide, 48 <<Ha guutha na7aa ta sunthaan mokkiyaawe ooninne taana mokkeedda; qassi taana mokkiyaa ubbay, taana kiitteedda ta aabba mokkee. Hinttenttu ubbaappe guuxxiyaawe ubbaappe dara>> yaageedda.
Hinttenttu Giyaawaa Phalqqenna Uray Hinttenttu Bagga
(Mar 9:38-40)
49 Yohaannisikka zaariide, <<Godaw, itti asay ne sunthaan iita ayyaanatuwaa kessiyaawaa nuuni be7iide, nu bagga gidenna diraw, A diggeeddo>> yaageedda.
50 Shin Yesuusi A, <<Hinttenttu giyaawaa phalqqennawe hinttenttu bagga gidiyaa diraw, A diggoppite>> yaageedda.
Sammaariyaa Katamaa Asatuu Yesuusa Mokkanaw Koyyibeykkino
51 Yesuusi saluwaa biyaa wodii matina, bare wozanaa qofaa Yeerusalaamekko zaareedda. 52 Bareppe sinthaw ubba yewuwaa giigissana mala, kiitettiyaa asaa Sammaariyaa katamaa kiitteedda. 53 Shin I Yeerusalaame baanaw denddeedda diraw, asay A mokkibeykkino. 54 A kaalliyaawanttu Yayiqoobinne Yohaannisi hewaa be7iide, <<Godaw, nuuni Eelaasi udowaadan, * tamay saluwaappe yiide unttuntta maanaadan xeesana mala koyyay?>> yaageeddino.
55 Shin Yesuusi guyye simmiide, unttuntta seereedda. 56 <<Taani, Asaa Na7ay, asaa shemppuwaa ashshanaw yoowaappe attin, bayizzanaw yabeykke>> yaageedda. Unttunttu harasaan de7iyaa qeeri katamaa beeddino.
Yesuusa Kaalliyaawantta Gakkiyaa Paaciyaa
(Mat 8:19-22)
57 Unttunttu ogiyanna biishshin, itti bitani Yesuusa, <<Godaw, neeni biyaasaa ubbaa taani neena kaallana>> yaageedda.
58 Yesuusi A, <<Worakanatoo ollay, saluwaa kafatookka gollii de7ee; shin taani, Asaa Na7ay, gela shemppa akkiyasay taw baawa>> yaageedda.
59 Yesuusi hara uraa, <<Taana kaalla>> yaageedda.
Shin, bitani, <<Godaw, taani kasiyan baade ta aabba moogana>> yaageedda.
60 Yesuusi, <<Hayqqowantta barenttu hayqqowanttu moogino; neeni baade, Xoossaa kawuteethaabaa oda>> yaageedda.
61 Qassi hara bitani, <<Godaw, taani neena kaallana; shin koyruwaan ta soy asaa baade sarotana>> yaageedda. +
62 Shin Yesuusi A, <<Booraa goshanaw doommowe ooninne guyye xeellooppe Xoossaa kawutethaw bessenna>> yaageedda.
+ 9:3 Luq 10:4-11 * 9:14 ichcheshu sha77a: Israa7eeliyaa wogaan maccawenne qeeri naanay paydettenna diraw, ichcheshu sha77aa guussay maccawaanne qeeri naanaa paydennaan kumeeddawaa. Ha payduu de7iyaa koyro maaray beni maxaafaa ittuwa ittuwan baawa. 9:19 Eelaasa: Ha nabii I hayqqoodeppe daro wodeppe guyye, Yesuusi Kiristtoosi biittaa bollan tamaarissiidde deriyaa bolla woosaw kesiide laametti booxxeeddawaappe guyye baggaan aanannanne Musenna haasayeedda. Hewaa guussay hayqqi simmiide daro cora wodiyaappe guyye paxa qoncceedda guussaa. + 9:19 Mat 14:1, 2; Mar 6:14, 15; Luq 9:7, 8 + 9:20 Yoh 6:68, 69 + 9:23 Mat 10:38; Luq 14:27 9:23 masqqaliyaa: Hawaa guussay, itti asay bare laythaa ubbaan Xoossaa kaalliidde shaakettennaan tookkanaw bessiyaa metuwaanne waayyiyaa. + 9:28 2Phx 1:17, 18 § 9:31 hayqqanawaa: Griike maxaafaa qofaan hawaa guussay, <<Yesuusi saluwaa biyaawaa>>; hawe qay I hayquwaappe denddiyaawaanne yaatiide saluwaa biyaawaa ubbaa shiishshi oyqqeedda qofaa. + 9:46 Luq 22:24 * 9:54 Eelaas udowaadan: Itti itti Geeshsha Maxaafaa bilethaan, <<Ha asaa wurssanaw>> yaagee. 9:55 unttuntta seereedda: Itti itti Geeshsha Maxaafaan de7iyaa bilethay, <<Neeni ayi mala ayyaanentto, neena erikkii? Asaa Na7ay asaa shemppuwaa ashshanaw yeeddappe attin, bayizzanaw yibeenna>> yaagee. + 9:61 1Kat 19:20