10
Mishiraachchuwaa Qaalaw Kiitetteedda Asatuwaa
Hawaappe kaalla Goday hara laappun tammu * asaa sunthiide laa77uwaa laa77uwaa udiide I baanaw de7iyaa katamaa ubbaa kiitteedda. Yesuusi unttuntta, +
<<Qoychchaw gakkeedda kathay dara; kiitettiyaa asay guutha. Simmi qoycettiyaa kathaa Goday, qoychchaw kiitettiyaawantta yeddana mala woossite. Taani dorssatuwaadan wallatuwaa giddo hinttena kiittay, biite. + Hinttenttu ogew ayaanne oyqqoppite: borssaa, qarcciitiyaa, caammaa, gidinakka oyqqoppite; asaanna sarotettiidde ogiyaan wodiyaa wurssoppite. +
<<Hinttenttu geliyaa golle ubbaa kasiyan, <Sarotethay ha gollew gido> yaagite. He golliyan sarotethaa dosiyaa asay de7ooppe, hinttenttu sarotay he golliyan aqanawaa; koyyennawaa gidooppe, hinttenttu sarotay hinttenttoo simmanawaa. He golliyan unttunttoo de7iyaawaappe miiddinne ushiidde de7ishshite; oosanchchaw A dirgguwaa cigay koshshee; itti golliyaappe hara golliyaa yuuyyoppite. +
<<Ay katamaanne hinttenttu geliyaa wode, asay hinttena mokki akkiide mizanaw shiishshowaa ayaanne miite. He katamattin de7iyaa hargganchchatuwaa pathiidde asaw, <Xoossaa Kawutethay hinttekko mateedda> yaagiide odite. 10 Yewuwaan qassi ay katamaanne geloode, asay hinttentta mokki akkennawantta gidooppe he katamaa qadhdhaakko kesinnee, 11 <Nuuni hinttena yeellayanaw, haray atto nu gediya bollan de7iyaa hinttenttu katamaa baanaakka hinttenttoo qoqqofeetto§; yewuwaan qassi, Xoossaa Kawutethay hinttenttukko mateeddawaa erite> yaagite.+ 12 Pirdda gallassi ha katamattippe Sodoomaa katamaa gakkeedda muray kawushanawaa yaagaade taani hinttew oday. +
Ammanennaan Ixxeedda Katamatuwaa
(Mat 11:20-24)
13 <<Aayye new Koraaziine; aayye new Beetesayde; hinttenttun haneedda malaatatuu Xiiroosa katamaaninne Sidoonaa katamaan haneeddentto, hewaan de7iyaa asatuu kayyuwaa mayuwaa mayyiide, bidinthaa bollan uttiide, benippe barenttu nagaraappe simmanawanttashshin. 14 Hawaa diraw, murettiyaa gallassi hinttenttuppe aathiide Xiiroosa katamawunne Sidoonaa katamaw muray kawushanawaa. 15 Hanne Qifirinaahoome, neeni saluwaa pude dhoqqu gaanaw koyyaaddi? Duge Si7ooliyaa wodhdhanaassa. +
16 <<Hinttenttu giyaawaa sisiyaa asay, taani giyaawaa sisee; hinttentta ixxiyaa uray taana ixxee; taana ixxiyaa uray taana kiitteeddawaakka ixxee>> yaageedda. +
A Kaalliyaawanttu Kiitetteeddasaappe Simmeeddino
17 Laappun tammu asatuukka, <<Godaw, iita ayyaanatuukka ne sunthaan nuussi azazetteeddino>> yaagiidde nashechchaan simmeeddino.
18 Yesuusikka unttunttoo, <<Seexaanay walqqanthaadan saluwaappe wodhdhishshin be7aaddi. 19 Simmi shooshshaanne sogguwaa yedhdhanaadan hinttenttu morkkiyaa xalahiyaa wolqqaa xoonana mala maataa immaaddi. Hinttentta qohanawe aynneekka de7enna. 20 Gidoppe attin hinttenttu sunthay saluwaa maziggobiyaan xaafetto diraw, nashettiteppe attin iita ayyaanatuu azazetto diraw nashettoppite>> yaageedda.
Yesuusi Bare Nashechchaa Qonccisseedda
(Mat 11:25-27; 16:13-17)
21 He wodiyaan Yesuusi Ayyaanaa Geeshshaan daro nashettiide, <<Saluwaanne sa7aa Godaw, neeni ha yewuwaa tamaarowanttuppenne aadho eranchchatuwaappe genthaade, qeeri naanaw qonccisso diraw, neena galatay; E, ta Aabboo, ayissi gooppe, hawaa oothanaw ne lo77o shene gideedda.
22 <<Ubba yewuu taw ta Aabbuppe imetteedda. Na7ay oonentto Aawuwappe attishshin ooninne eriyaawe baawa; hewaadankka Aawuu oonentto Na7aappenne I qonccissanaw koyyo uraappe attin, haray ooninne eriyaawe baawa>> yaageedda.
23 Kaalliiddekka Yesuusi barena kaalliyaawanttukko simmi wodhdhiide, unttunttu xalalaa, <<Hinttenttu be7iyaawaa xeelliyaa ayfatuu anjjetteeddawantta. 24 Ta hinttew odiyaawe ayee gooppe, cora nabatuunne kaatatuu hinttenttu be7iyaawaa be7anaw amotteeddinoshshin be7ibeykkino; hinttenttu sisiyawaakka sisanaw amotteeddino; shin sisibeykkino>> yaageedda.
Asaw Qarettiyaa Sammaariyaa Bitaniyaa
25 Itti gallassi higgiyaa eriyaawe ittu Yesuusa paaccanaw aakko yiide, <<Tamaarissiyaawoo, medhinaa de7uwa laattanaw, taani ayaa udoo?>> yaagi oochcheedda.
26 Yesuusi zaariide, <<Muse higgiyaa maxaafan xaafettowe ayee? Neeni ayaa gaade billay?>> yaageedda.
27 Bitaniikka, <<Muse higgiyaa maxaafay, <Xoossaa ne Godaa polo ne wozanaappe, polo ne shemppuwaappe, polo ne wolqqaappenne polo ne qofaappe siiqa; hewaadankka ne laggethaakka ne huuphiyaadan dosa> gee>> yaageedda.+
28 Yesuusi A, <<Likke, tumuwaa gaadda; simmi neenikka hawaa ootha; de7uwan de7anaassa>> yaageedda.
29 Muse higgiyaa tamaarissiyaa bitani qay barena xillo oothanaw koyyiide Yesuusa, <<Hanoshshin, ta laggethay oonee?>> yaagiide oochcheedda.
30 Yesuusi zaariide, <<Itti bitani Yeerusalaameppe Iyyarkko biidde de7ishshin, ogiyaa bollan paannatuu A demmiide, A mayuwaa qaarowaappe guyye shociide, hayqqanaw pollu goode oliide beeddino. 31 Qoppennaan itti qeesay he ogiyaanna bide7iyaawe, shocettiide kunddeedda bitaniyaa be7eedda wode, ayaanne udennaan miyyiyaanna aadhdhiide beedda. 32 Hewaadankka itti Leewii he ogiyaanna bide7ee. Ikka bitaniyaa be7iide, miyyeti aadhdheedda. 33 Shin Sammaariyaa asa gideedda itti bitani, he bagganna aadhdhiidde, ha bitaniyaakko yeedda. A be7eedda wode aw qaretteedda.+ 34 Aakkokka shiiqiide, zaytiyaanne woyiniyaa eessaa * A maythaan tigiide, qachcheedda. Hewaappe guyye bare hariyaa togissiide, imathay aqiyaa golliyaa akki beedda; hewaan bidhayiidde naageedda. 35 Wonttetha gallassi guutha biraa bare kiisiyaappe kessiide, imathay aqiyaa golliyaa godaw immiide, <Ha bitaniyaa taw loytha bidhaya; hawaappe daruwaa neeni kessooppekka, taani simmiyaa wode new ciggana> yaageedda.
36 <<Simmi ha heezzu asatuwaappe, paannatuwaa kushiyan shocettiide kunddeedda bitanew, lagge gideeddawe haqawaa malatii?>> yaageedda.
37 Higgiyaa tamaarissiyaawekka, <<He aw qarettowaa>> yaageedda.
Yesuusikka A, <<Simmi baade neenikka hewaadan ootha>> yaageedda.
Yesuusi Marttinne Mayraami Soy Beedda
38 Yesuusi barena kaalliyaawanttunna ogiyaa biidde, itti heeraa garssa gakkeedda. Hewaan Martto geetettiyaa itti mishiratta bare gollen mokkaaddu.+ 39 Iziwukka Mayraamo geetettiyaa michchatta de7aw; hennakka Yesuusa gediyaa mataan uttaade, I odiyaawaa hayzzaadde de7aw. 40 Martta qay soybaa giigissaadde daabura de7aw; hewaa diraw Yesuusakko shiiqaade, <<Hanna ta michchatta, kiitaa ubbaa ta bolla olina, taani taarekka labbanoode xeellaadde co77u gay? Hayyanaa taana maaddanaadan iziw oda>> yaagaaddu.
41 Yesuusikka zaariide izo, <<Marttee, Marttee, neeni cora yewuwaa qoppaadde hirggaa; qassikka metootaa. 42 Shin koshshiyaawe ittibaa; Mayraama bareppe ooninne akkenna lo77obaa dooraaddu>> yaageedda.
* 10:1 laappun tammu: Itti itti Geeshsha Maxaafaa bilethaan, <<Laappun taamanne laa77a>>. Ayihuda wogaan biittaa bollan de7iyaa asaa zerethay laappun tamma. Shin kase Eca Griike Maxaafaa bilethaan de7iyaawe, <<Laappun tammanne laa77a>>. Ooni eri Yesuusi bare qaalaa alamiyaa yuushshuwaan gathanaw ha payduwaanna qara asaa sunthiide kiittennaan aggenna yaagiyaa qofay de7ee. + 10:2 Mat 9:37, 38 + 10:3 Mat 10:16 10:4 asaanna sarotettiidde ogiyaan wodiyaa wurssoppite: He gallassaan garatethaan udiyaa sarotay wodiyaa loythi miyaa diraw, hawe haasayetteedda. + 10:4 Mat 10:7-14; Mar 6:8-11; Luq 9:3-5 + 10:7 1Qor 9:14; 1Xim 5:18 10:9 Xoossaa Kawutethay hinttekko mateedda: Hawaa guussay, <<Xoossaa Kawutethay hawaan woy hinttenttu giddon de7ee>> guussaa. § 10:11 baanaakka hinttenttoo qoqqofeetto: Hawaa guussay, ixuwaa bessiyaawaa. + 10:11 Kit 13:51 + 10:12 Dom 19:24-28; Mat 10:15; 11:24 + 10:15 Isa 14:13-15 + 10:16 Mat 10:40; Mar 9:37; Luq 9:48; Yoh 13:20 + 10:27 Wog 19:18; Zar 6:5 + 10:33 2Od 28:15 * 10:34 zaytiyaanne woyiniyaa eessaa: Ooratha Caaquwaa wodiyaan hawanttu dhalliyaawantta geetettiide akettiino. Ubba hawaani xaafetteedda zaytii, ooratha dhalliyaa malaataa geetettee. Yay 5:14 xeellite. + 10:38 Yoh 11:1