11
Yesuusi Woosaabaa Tamaarisseedda
(Mat 6:9-13; 7:7-11)
Itti gallassi Yesuusi ittisaan woosaa woossi de7ee. Woosaa wurssowaappe guyye A kaalliyaawanttuppe ittuu, <<Godaw! Yohaannisi barena kaalliyaawantta woosaa tamaarissowaadan, nuunakka neeni waagi woossanentto tamaarissa>> yaageedda.
Ikka unttuntta, <<Xoossaa woossiidde yaagi woossite:
<Saluwan de7iyaa nu aabboo,
ne sunthay anjjetto;
ne kawutethay yo;
ne shenii saluwan hanowaadan sa7ankka hano;
<< <Gallassaan gallassaan koshshiyaa qumaa
nuussi hachche imma;
<< <Nuuni nuuna naaqqeeddawanttuwaa
ubbaa atto goowaadan,
neenikka nunaaquwaa atto yaaga;
nuuna iitaappe naagappe attin,
paaciyaan gelssoppa>
yaagite>> yaageedda.
Qaykka Yesuusi barena kaalliyaawantta, <<Hinttenttuppe ittoo siiqo laggi de7intto giddo bilahiyan aakko yiide, <Ta siiqo laggew, taw heezzu soolluwaa tal77a; Ayissi gooppe, itti ta laggethay yiina A miziyaawaa dhayaaddi> yaagi woosseedda goytte. Bare gollen de7iyaa A siiqo laggi soyippe haasayiidde, <Taana metoothoppa; penggi qashetteedda; tanaanaykka taananna giseeddino; hewaa diraw taani denddaade new aynne immanaw danddaykke> gaanawee? Taani hinttenttoo odiyaawe ayee gooppe, I aw siiqo laggiyaa gido diraw, immennenttonneekka un77etho diraw I koyyiyaawaa ubbaa immee. Hawaa diraw, <Woossite, hinttenttookka imettanawaa; koyyite, demmanita; kariyaa yiide xeesite, hinttenttoo dooyettanawaa> yaagay. 10 Gaasuukka, woossiyaa ubbay akkanawaa; koyyiyaa uraykka demmanawaa; kariyaa yiide xeesiyaa uraw, kari dooyettanawaa.
11 <<Hinttenttu giddoppe bare na7aw, moliyaa woossina shooshshaa, qumaa imma giina shuchchaa immiya aawuu de7ii? 12 Woy quuqulliyaa woossina sogguwaa immiyee? 13 Hinttenttu iita gidi de7iidde hinttenttu naanaw lo77obaa immiyaawaa erooppe, yaatina saluwan de7iyaa hinttenttu aawuu barena woossiyaawanttoo Ayyaanaa Geeshshaa wooti darissiide immanddeeshsha?>> yaageedda.
Yesuusanne Bi7eel-Zebuula
(Mat 12:22-30; Mar 3:20-27)
14 Itti gallassi Yesuusi itti bitaniyaappe duudissiyaa ayyaanaa kessowaappe guyye duude bitani haasayaa doommina, asay maalaletteedda. 15 Shin unttunttuppe ittu ittu, <<Gaalenatuwaa kaappuwaa Bi7eel-Zebuuli aw wolqqaa immina gaaleenatuwaa kessee>> yaageeddino.+
16 Ittu ittu qassi Yesuusa paaccanaw saluwaappe malaataa bessanaadan aappe koyyeeddino.+ 17 Shin Yesuusikka unttunttu qofaa eriide unttuntta hawaa yaageedda: <<Bare giddon shaakettiyaa kawutethay ubbay dhayanawaa; shaakettiyaa golliikka kunddee. 18 Yaatina Seexaanaa kawutethay bare giddon shaakettooppe A kawutethay wooti eqqanawee? Hinttenttu taana, <Xalahiyaa kaappuwaa Bi7eel-Zebuuli new wolqqaa immina kessaa> yaagi haasayiita. 19 Simmi taani bi7eel-zebuula wolqqaan gaaleenatuwaa kessiyaawaa gidooppe hinttenttu naanay O wolqqaan kessanawanttee? Hawaa gidiyaa diraw, unttunttu hinttenttu bollan pirddiyaawantta gidanawantta. 20 Shin taani gaaleenatuwaa kessiyaawe Xoossaa wolqqaana gidooppe, simmi Xoossaa kawutethay hinttenttukko yeeddawaa erite.
21 <<Wolqqaama asay bessiyaawaadan minniide bare golliyaa naagooppe, A shaluu loythi naagettanawaa. 22 Yewuwaan qassi aappe minuwaa dariyaawe yiide A qohooppenne xoonooppe I ammanetteedda tooraanne gonddalliyaa aappe wothi akkiide, aw de7iyaa miishshaa gishetti akkee.
23 <<Ta bagga gidennawe taananna eqettee; taananna shiishshi beennawekka laalee.+
Tuna Ayyaanay Kase Yeggi Beedda Asaakko Simmiide Yiyaa Gaasuwaa
(Mat 12:43-45)
24 <<Tuna ayyaanay asaappe keseedda wode, barew shemppiyaasaa koyyiidde, haathay banttasaanna aadhdhi bee. Shemppiyaasaa demmennaan attooppe, <Taani kase yegga keseedda ta golliyaa simmana> yaagee; 25 simmiyaa wodekka golli pitettiide giigowaa demmee. 26 Hewaappe kaalla, biide haraa aappe iita laappu tuna ayyaanatuwaa akki yaa geliide, hewaan de7iino; he bitaniyaa de7uu koyrowaappe kaallawe iitowaa gidee>> yaageedda.
27 Yesuusi hawaa haasay de7ishshin, itti mishiratta cora asaa giddoppe bare kooshshaa dhoqqu oothaade, <<Neena yeleeddawunnanne dhantheedda ne daaya anjjetteeddawunno>> yaagaaddu. 28 Yesuusi qassi, <<Anjjetteeddawanttu Xoossaa qaalaa sisiide azazettiyaawantta>> yaagi zaareedda.
Xoossaappe Oosetto Malaataa
(Mat 12:38-42; Mar 8:12)
29 Cora asay shiiqo wode Yesuusi, <<Ha yeletay iita; ooratha malaataa koyyee; shin nabiyaa Yoonaasa malaataappe haray imettenna.+ 30 Gaasuukka Yoonaasi Nennewe katamaa asaw malaata gidowaadan, Taani, Asaa Na7aykka, ha yeletaw malaata gidana.+ 31 Away mokkiyaasaa xeelliyaa wode, ushechcha dugebagganna de7iyaa gadiyaa kaatatta Solomonew de7iyaa aadho eratethaa sisanaw biittaa gaxaappe yeedda diraw, pirddaa wode ha yeletaan denddaade pirddanawunnu; be7ite, Solomoneppekka aadhdhiyaawe hawaan de7ee.+ 32 Nennewe asay pirddaa wode hinttenttu bolla denddiide pirddanawantta; ayaw gooppe, unttunttu Yoonaasi odowaa sisiide barenttu nagaraa paaxi simmeedda diraassa; be7ite, Yoonaasappe aadhdhiyaawe hawaan de7ee. +
Bollaa Poo7issiyaa Xomppiyaa
(Mat 5:15; 6:22-23)
33 <<Soy geliyaa asaw poo7anaadan, Xomppiyaa xomppiide dhoqqasaan wothanaappe attin, geemasaan woy poo7uwaa kammiyaa yewuwaappe garssanna wothiyaawe ooninne baawa. + 34 Ne asatethaw ne ayfii xomppiyaa mala; ne ayfi paxa gidooppe ne kumentha asatethaykka poo7uwaa demmee; shin ne ayfii harggooppe ne kumentha asatethaykka dhumaa. 35 Akeeka; hewaa gidiyaa diraw, ne garssan de7iyaa poo7uu dhumennaadan naagetta. 36 Simmi ne asatethay ubbay poo7uwan kumeeddawaa gidooppenne, dhumeedda asatethay neenan baynnawaa gidooppe, ne asatethay ubbay, xomppii bare poo7uwaa ne bollan poo7issiyaawadan, ne bollan wagagga poo7uwaa gidanawaa>> yaageedda.
Yesuusi Parisaawatuwaanne Muse Higgiyaa Tamaarissiyaawantta Kunaaneedda
(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40; Luq 20:45-47)
37 Yesuusi haasayaa wurssowaappe kaalla, itti Parisaawe bitani bare gollen qumaa maanaadan ataalleedda; Yesuusikka ittippe geliide gayitaan utteedda. * 38 Parisaawiikka Yesuusa qumaa maanaappe kasiyan kushiyaa meecetti beennawaa be7iide maalalettina, 39 Godaykka, <<Hinttenttoo Parisaawatoo, xuu7aanne shaataa bolla bagga geeshshiita; shin hinttenttu garssay uuziyaaninne iitatethaan kumeedda. 40 Hinttenttoo eeyatoo! Bolla bagga medhdheeddawe garssaa medhdhibeennee? 41 Shin hinttenttu xuu7aaninne shaataa garssan de7iyaawaa hiyyeesatoo immite; hewode ubbabaykka hinttew geeshsha gidanawaa.
42 <<Shin hinttenttoo Parisaawatoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe, anuugaappenne xalotiyaappe, aguppiyaa do7uwaappe, tammu kushiyaappe itti kushiyaa Xoossaw immiita; shin tumu pirddaanne Xoossaa siiqiyaawaa hinttenttu aggiita. Yewuwaan qassi hewaa aggennaan hawaa oothanaw bessee. +
43 <<Hinttenttoo Parisaawatoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe, Ayihuda asaa woosa gollen bonchcho utuwaa, geyaa giddonikka bonchcho sarotaa koyyiita.
44 <<Asay erennaan bollanna hamettiyaa beettenna duufuwaa malatiyaa diraw hinttew aayyee!>> yaageedda.
45 Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe ittuu, <<Tamaarissiyaawoo, neeni hawaa yaaga haasayo diraw nuuna boraadda>> yaagi zaareedda.
46 Yesuusi, <<Hintteno higgiyaa eriyaawantto, henttew aayyee! Ayaw gooppe, asay tookkiide danddayenna deexo tookuwaa haraa toossiita; shin hinttenttu hintte huuphew biradhdhiyankka bochchikkita.
47 <<Hinttenttu aawotuu wodheedda nabatuwaa duufuwaa loythiyaa diraw hinttew aayyee! 48 Simmi hinttenttu aawotuu nabatuwaa wodhina, hinttenttu unttunttu duufuwaa bollan golliyaa keexxiyaa diraw, <Nabatuwaa oosuu lo77a> yaagiide, unttunttuwaa markkattiita. 49 Hawaa diraw, Xoossaa aadho eratethay, <Taani nabatuwaanne Yesuusi kiittowantta unttunttukko kiittana; unttunttukka hewanttuppe ittuwaa ittuwaa wodhanawantta; ittuwaa ittuwaa metoothanawantta> yaageedda. 50 Hawaa gidiyaa diraw, ha alami medhettoodeppe doommiide gukkeedda nabatuwaa suuthaw ha yeletay ooshettee. 51 Aabeelappe doommiide yarshshuwaasaappenne geeshsha golliyaappe gidduwan gukkeedda Zakkaraasa suuthaa gakkanaw koyettee. E! Taani gay; ha yeletay hawoo ooshettiyaawaa.
52 <<Hinttenttoo Muse higgiyaa eriyaawanttoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe eraa penggiyaa dooyyiyaa qulppiyaa akkeeddita. Hinttenttu hintte huuphewukka gelibeykkita; qassi gelanaw koyyiyaawanttakka diggeeddita>> yaageedda.
53 Yesuusi hewaappe kesowaappe guyyiyaan, higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu A ooshaan urggunthussaanne eqettussaa doommeeddino. 54 A doonaappe lo77ennabay kesooppe ooyqqanaw geeddiino; shin demmibeykkino.
+ 11:15 Mat 9:34; 10:25 + 11:16 Mat 12:38; 16:1; Mar 8:11 + 11:23 Mar 9:40 + 11:29 Mat 16:4; Mar 8:12 + 11:30 Yon 3:4 + 11:31 1Kat 10:1-10; 2Od 9:1-12 + 11:32 Yon 3:5 + 11:33 Mat 5:15; Mar 4:21; Luq 8:16 * 11:37 gaytaan utteedda: Qumaa maanaw utteedda guussa. + 11:42 Wog 27:30 11:51 Aabeelappe doommiide … Zakkaraasa: Ayihudatuwaa Maxaafatuwaa garssan doomethaa maxaafay koyro maxaafaa. Ikka, Aabeeli asaa ubbaappe koyruwaan ishay A wodheeddawaa odee. Ayihudatuwaa Geeshsha Maxaafatuwaan wursethaa maxaafay Laa7ethiyaa Oduwaa Maxaafaa. He maxaafaan Zakkaraasi wurssethaan hayqqeeddawaa odiyaa diraassa Luuqaasi Aabeelappe Zakkaraasa gakkanaw geeddawe.