12
Lo77a Malatiyaa Iitatethaappe Naagettana Mala Seeraa
(Mat 10:26, 27)
He wodiyaan cora sha77aan paydettiyaa asay ittu ittuwaa yedhdhana gakkanaw shiiqi de7ishshin, Yesuusi barena kaalliyaawanttoo koyro odanaw doommiidde, <<Parisaawatuwaa irshshuwaappe naagettite; hawekka lo77a malatiyaa unttunttu immiyaa iita timirttiyaa. + Shin ayaaninne kametteedda yewuu qoncciyaa kesennaan attenna; qassikka geemmeedda yewuu erettennaan attenna. Hewaa diraw hintte dhumaani haasayowe ubbay, gallassi poo7uwan sisettanawaa; hinttenttu asay baynnasaan hini giso golliyaan haythaan saasukkowe ubbay dhoqqu geedda sisettiyaa qonccesaan awaajjettanawaa.
Itti Xoossaa Xalalaw Yayyana Bessee
(Mat 10:28-31)
<<Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hinttew yaagay; ha77i ashuwaa wodhiyaawantta, hewaappe kaalla qay ayaanne oothanaw danddayennawantta yayyoppite. Yewuwaan qassi hinttenttu oossi yayyanaw bessintto taani hinttentta erissana; hewekka wodhowaappe guyyiyaan gaannamiyan olanaw maatay de7iyaa Xoossaa xalalaw yayyite; E, aw yayyite yaagay.
<<Ichcheshu suunniyaa kafatuu santtimiyaan shamettikkinoyee? Hewanttuppe ittinnonne usa Xoossay dogenna. Shin haray atto hinttenttu huuphiyan de7iyaa binnanay ubbaykka paydetteeddawaa; hawaa diraw yayyoppite; hinttenttu cora suunniyaa kafatuwaappe dariita.
Yesuusan Ammaniyaawanttanne A Ixxiyaawantta
(Mat 10:32, 33; 12:32; 10:19, 20)
<<Taani hinttew oday; tabaa asaa sinthan markkattiyaawoo oossinne Taanikka Asaa Na7ay, qassi Xoossaa kiitanchchatuwaa sinthan markkattana; shin asaa sinthan taana kaddiyawantta taanikka asaa na7ay, qassi Xoossaa kiitanchchatuwaa sinthan kaddana.
10 <<Ta bolla, asaa na7aa bolla, boriyaa qaalaa haasayiyaawe de7ooppe A naaquu atto geetettana; shin Geeshsha Ayyaanaa bolla boriyaa qaalaa haasayiyaawe de7ooppe qay A naaquu atto geetettenna. +
11 <<Asay hinttentta Ayihude woossiyaa golliyaakko, gadiyaa ayissiyaawanttukkonne maatay de7iyaawanttu sintha pirddaassi shiishshiyaa wode, <Waagi zaaraneeshsha? Woy ayaa giide haasayaneeshsha?> yaagiide hirggoppite; 12 ayaw gooppe, hinttena Ayyaanaa Geeshshay hinttenttu he saatiyaan haasayanaw bessiyaabaa tamaarissanawaa>> yaageedda.+
Dure Bitaniyaa Boozatethaa Odiyaa Leemisuwaa
13 Asaa garssappe itti bitani Yesuusa, <<Tamaarissiyaawoo, nu aabbu hayqqina nuuni laattana mala atteeddabaa, taw gishana mala hayyagodo ta ishaw oda>> yaageedda.
14 Yesuusi qay, <<Ha bitanew, hinttenttu bollan pirddiyaawaa gidanaadanne hewaa hinttew gishanaadan taana oone suntheeddawe?>> yaageedda.
15 Gujjiidekka ubbatuwaa, <<Asaa shemppuwaassi shaluwaa duretethay de7uwaa immenna diraw, yaaretiyaawaappenne yorattiyaawaappe naagettite; duretethaa amuwaa ubbaappekka hinttena naagite>> yaageedda.
16 Kaalliiddekka hawaadan yaagi leemisuwaa unttunttoo odeedda: <<Aw de7iyaa biittay darissiide kathaa mokkeedda itti dure bitani de7ee. 17 Ha bitani, <Taw ta kathaa wothanaw gidiyaa sa7ay banttawaa diraw ayaa udooshsha?> yaagiide, bare wozanaan qoppeedda; 18 hawaadan yaagi maleedda; <Taani wootane gooppe, taw de7iyaa yeesiyaa kolaade, hara aakkiya yeesiyaa medhdhana yaagiide maleedda; hewaan ta kathaanne taw de7iyaa miishshaa ubbaa wothana. 19 Yaataade taana, <<Ne kaacay daro lo77a; new daro wodiyaassi gidiyaa maxuwaa shiishshaadda; simmi shemppaade ma, usha, nashetta>> gaana> yaageeddu.
20 <<Shin Xoossay A, <Ha boozaw, hachche qamma neeni hayqqaa. Yaatina ha neeni shiishsheedda maxuu ubbay oossi gidanawee?> yaageedda.
21 <<Barew biittaa bollan shaluwaa shiishshiyaawe, Xoossaa sinthan qay manqqo gideedda asay habitaniyaa mala>> yaageedda.
Ubba Wode Xoossaan Ammanettussaa Koshshee
(Mat 6:25-34)
22 Hawaappe kaalla Yesuusi barena kaalliyaawantta, <<Hawaa diraw, ta hinttew oday: hinttenttu paxa de7anaw ayaa maanee? Hinttenttu bollaassi ayaa mayyanee? yaagiide hirggoppite.
23 <<Gaasuukka, shemppuu qumaappe, qassi asatethay mayuwaappe aadhdhennee? 24 Ane quuratuwaa xeellite; unttunttu zerikkino; cakkikkino; unttunttoo kathaa shiishshiyaa sa7ay woy yeesii baawa; hanoppe attin, unttuntta Xoossay mizee; hinttenttu kafatuwaappe daroppe darikkitee? 25 Hinttenttuppe darii qoppiide daro wodiyaa de7anaw danddayiyaawe oonee?
26 <<Simmi hinttenttu ha laafabaa oothanaw danddayennawantta gidooppe ayaw harabaw hirggettiitee? 27 Ciishshatuu wooti dicciinontto ane xeellite; unttunttu kiitaan daaburikkino; puuttuwaa suqqikkino; gidoshshin taani hinttew odiyaawe, Solomone hewaa keena bonchchetteeddawaa * gidiide, he ciishshatuwaappe ittuwaa malaanne mayyibeenna.+ 28 Hinttenttoo laafa ammanuu de7iyaawanttoo, yaatooppe Xoossay hachche beettiide, wontti tamaan eexxanaw olettiyaa, denbban doliyaa maataa hawaadan mayizziyaawaa gidooppe, hinttentta wootiide unttunttuppe aathiide mayizzennee?
29 <<Hawaa diraw, <Ayaa maanee? Ayaa ushanee?> yaagiide ubba wode koyyoppitenne hirggoppite. 30 Ayaw gooppe, hawaa demmanaw ha alamiyaan de7iyaa Xoossaan ammanettenna asay hirggettiino. Hinttenttoo hawe ubbay koshshiyaawaa saluwan de7iyaa hinttenttu aawuu eree. 31 Hewaa haniyaawaa aggiide, Xoossaa kawutethaa koyyite; I hinttentta koshshiyaawaa ubbaa immanawaa.
Sa7aan Bare Duretethaan Ammanettowe Saluwan Waanii?
(Mat 6:19-21)
32 <<Hinttenttu guutha gidinttonne, saluwaa hinttenttu aawuu bare kawutethaa hinttenttoo immanaw nashetteedda diraw yayyoppite.
33 <<Hinttew de7iyaawaa zali77iide manqqoo immite; kayisuu shiiqennasaan, bil77aykka meennasaan, saluwan wurenna miishshaa dagayiidde, ecenna qarccitatuwaa hinttenttu huuphew wothite. 34 Ayaw gooppe, hinttenttu wozanay hintte miishshay de7iyaasaan de7anawaa.
Mino Oosanchchaa
35 <<Hintte xeessay danccettowaa, hintte xomppiikka po7eeddawaa gido.+ 36 Hinttenttukka, barenttu Goday yiide penggiyaa qoxxiyaa wode, ellekka dooyyanaw bullachchaappe simmana gakkanaw naagiyaa oosanchchatuwaa malatite.+ 37 Barenttu Goday soy yeedda wode beegotti de7ishshin demmiyaa he oosanchchatuu anjjetteeddawantta. Taani tumuwaa gay; I unttuntta, <Uttite> giide, bare danccuwaa minissiide unttunttoo qumaa aathiide shoobbanawaa. 38 Goday hekka bilahiyan woy hekka bilahiyappe kaalla yeedda wode, beegottiide gencci naagiidde beettiyaa qoomatuu anjjetteeddawantta. 39 Hawaa qay erite; kayisuu ay saatiyaan yintto golliyaawuu erintto, golli bookettiyaa wode co77u giide xeellennashshin.+ 40 Asaa na7ay qoppenna saatiyaan yaanawaa; hinttenttu giigetti naagite>> yaageedda.
41 Phexiroosikka <<Godaw, ha leemisuwaa neeni odiyaawe nuxalalaassee haraa ubbaassikka ittippe oday?>> yaageedda.
42 Godaykka, <<Simmi unttunttu bare soy asaw qumaa immanaw bessiyaa saatiyaan immana mala, A goday sunthiyaa ammanetteeddanne eranchcha miziyaa qoomay oonee?>> yaageedda. 43 Goday simmiyaa wode hawaadan kiitettiina demmiyaa qoomay I anjjetteeddawaa. 44 Taani hinttew tumuwaa oday; de7iyaa maxuwaa ubbaa bollan A sunthanawaa. 45 Yewuwaan qassi he qoomay, <<Ta goday elle yeenna; gami77anawaa>> yaagi bare wozanaan qoppooppenne attumanne macca qoomatuwaa shochchaa doommooppe, qaykka koyyowaadan muussaanne ushshaa, mathottussaakka doommooppe, 46 he qoomaa goday, I qoppenna gallassinne sidhibeenna saatiyaan yaanawaa; he wodiyan A qanxxereethiide, A gishuwaa maadaaraakka ammanennawanttunna ittisaa udanawaa.
47 Bare godaa sheniyaa eriide giigennawenne aasheniyaadan kiitettenna qoomay, I iita dhoobaa dhoobettanawaa. 48 Eribeennawe qay dhoobettanaw bessiyaawaa udeeddawe, guuthaa dhoobettee. Darobay imetteedda asaa ubbaappe, aappe darobay koyettee; wolqqaama hadaray imettowaappe, aappe darissiide koyettee.
49 Yesuusi, <<Taani yeeddawe, ha sa7aa bolla tamaa sathanaassa; ha77ikka eexxeeddentto, taana ay keena nashechchanaweeshsha. 50 Taani xammaqettana metuwaa xinqqatay polettana gakkanaw waanaade un77ettaytaa! + 51 Ha sa7aa taani yeeddawe, sarotethaa ahanaassa malatiiyee? Hinttew malatoppo. Taani yoowe, sarotaassi gidennaan shaakkanaassappe attin. 52 Ayaw gooppe, ha77ippe doommina itti golliyan de7iyaa ichcheshu asatuu shaakettanawantta; heezzatuu laa77atuwaa bolla, laa77atuukka heezzatuwaa bolla denddiide walaqettanawantta. 53 Aawuu na7aa bolla, na7aykka aawuwaa bolla, aatta naatti bolla, naattakka aatti bolla, bollotatta na7aa machchi bolla, na7aa machchakka bollotatti bolla, walassaan denddiide shaakettanawantta>> yaageedda. +
Wodiyaa Hanotaa Eruwaa
(Mat 16:2-3)
54 Qaykka Yesuusi asaassi, <<Away wulliyaa bagganna hintte shaariyaa be7ooppe, <Ha77i ha saatiyan hekko wolqqaama iray bukkana hanee> yaagiita; tumukka qay bukkee. 55 Duge bagganna carkkuu carkkoode, <Hachche shammanawaa> yaagiita; geetettowaadankka qay hanee. 56 Hintteno lo77a malatiyaa iitatoo, sa7aanne saluwaa xeelliide, hananawaa eriita; shin ha wodiyaabaa wooti eranaw danddaykkitee?
Sigatethaabaanne Mootuwaabaa
(Mat 5:25-26)
57 <<Wode hinttenttu xillo gideedda yewuwaa hinttenttoo ayaw pirddikkitee? 58 Ne morkkiyaanna ittippe pirddiyaa daannaa sinthan shiiqanaw boode, biro ogiyaa bolla de7ishshin sigetta digga. Hewe dhayooppe neena goochchiide pirddiyaa daannaakko afana; daannaykka polisew aathi immanawaa; polisii qasho gollen yegganawaa. 59 Taani new odiyaawe, wursethaa acuwaa ciggana gakkanaw hewaappe kesakka>> yaageedda.
+ 12:1 Mat 16:6; Mar 8:15 + 12:10 Mat 12:32; Mar 3:29 + 12:12 Mat 10:19-20; Mar 13:11; Luq 21:14-15 * 12:27 Solomone hewaa keena bonchchetteeddawaa: Ayihuda asay Solomone bare de7eedda laythaa ubbaan daro duretethaan de7eedda giide qoppiino. + 12:27 1Kat 10:4-7; 2Od 9:3-6 + 12:35 Mat 25:1-13 + 12:36 Mar 13:34-36 + 12:39 Mat 24:43, 44 + 12:50 Mar 10:38 + 12:53 Mik 7:6