13
Nagaraappe Simmenna Ubbay Dhayana
He wodiyaan itti itti asatuu Yesuusakko yiide Philaaxoosi Galiilaa asaa wodhiide unttunttu suuthaa yaarshshuwanna ittippe walakkeeddawaa aw odeeddino. Yesuusikka zaariide, <<Hawanttu Galiilaa asatuu hayqqeedda diraw, yaatina unttunttoo hara Galiilaa asaa ubbaappekka aadhdhiide nagaranchchatuwaa gidowantta malatiinoo? Taani yaagay, hawaadan gidenna; yewuwaan qassi hintte nagaraa paaxiide nagaraappe simmennaan ixxooppe, hinttenttu ubbatuukka hewaadan hayqqiita. Woy Salihooma gimbbii unttunttu bolla kunddiide, wodheedda tammanne hosppun asatuwaa Yeerusalaamen de7iyaawanttu ubbaappe aadhdhiide naaqqowantta malatiinoo? Hawaadan gidenna yaagay; yewuwaan qassi nagaraa paaxana dhayooppe ubbatuukka hawaadan bayanita>> yaageedda.
Yesuusikka hawaadan yaagi leemisuwaa odeedda, <<Itti bitanew woyiniyaa turaa goshshaa gaden toketteedda balasiyaa geetettiyaa ayfii meetettiyaa mithatta de7aw; he bitaniikka mithatta ayfaaddenttonne giide yeeddawe, aynneekka ayfiyaa demmibeenna. Woyiniyaa turaa naagiyaawaa I, <Taani ha balasiyaa geetettiyaa mithattippe ayfiyaa demmanaw heezzu laythaa simerettaade ayaanne demmabeykke. Hewaa diraw deka dentha digga; ayaw biittaa coo melissay?> yaageedda. Naagiyaawekka zaariide, <Godaw, taani I yuushshuwaa harumanaassinne pituwaa olanaassi, ha laythaa xalalaw basha. Sinthaw ayfooppe lo77a; shin ayfennaan ixxooppe dekettu> geedda>> yaageedda.
Yesuusi Quuna Mishiratto Sambbata Gallassa Patheedda
10 Yesuusikka itti Sambbataa gallassi Ayihudaa woosa gollatuwappe ittuwaan tamaarissi de7ee. 11 Hewaanikka tammanne hosppun laythaa kumenthaa tuna ayyaanay quunisseedda mishiratta de7aw. Izakka suuraade eqqanaw aynne danddayabeykku. 12 Yesuusikka izo be7eedda wode xeesiide, <<Ha mishirattee, ne harggiyaappe paxaadda>> yaageedda. 13 Yesuusi bare kushiyaa izi bolla wothina, hewode suura sitti ga eqqaade bare Xoossaa galataaddu.
14 Shin Ayihuda woosa golle kaappuu qassi Yesuusi Sambbataan patheeddawaa diraw hanqqetti zaarowaashshin asatuwaa, <<Kiitettanaw bessiyaa usuppun gallassatuu de7iino; he gallassatun yiide paxiteppe attin Sambbataan gidenna>> yaageedda. +
15 Godaykka zaariide, <<Ha lo77a malatiyaa iita asatoo, hinttenttuppe ittuunneekka Sambbata gallassi booraa magaduwappe woy hariyaa gaaxaataappe billiide haathaa ushshanaw afennee? 16 Hanna Abraahaamo yaraa gideeddawunna, tammanne hosppun laythaa kumenthaa xalahii qachcheeddawunna sambbata gallassi he qashuwaappe bilettanaw bessekkee?>> yaageedda. 17 Hawaa odeedda wode eqettiyaawanttu ubbay yeellateeddino; asay ubbay qay I ootheedda maalalissiyaa oosuwan ubbaan nashetteeddino.
Sannaaficiyaa Ayfiyaa Zerethaa Leemisuwaa
(Mar 4:30-32)
18 Yesuusikka, <<Xoossaa kawutethay ayaa malatii? I ayaa malatintto, taani hinttentta woota bessoo? 19 Xoossaa kawutethay sannaaficiyaa geetettiyaa qeeri mithatti ayfiyaa malatee. He mithatti ayfiyaa asay akkiide goshshaa garssan zereedda; zerettoonna diccaade wogga mithaa gidaaddu; yaatina saluwaa kafatuukka izi aacaa bolla barenttoo golliyaa keexxeeddino>> yaageedda.
Irshshuwaa Leemisuwaa
(Mat 13:33)
20 Yesuusikka zaariide, <<Xoossaa kawutethay ayaa malatintto, taani hinttentta woota bessoo? 21 Itti mishiratta heezzu keriyaa dhiilliyaa akkaade, munaqqeedda munaqay ubbay denddana gakkanaw, aani tigeedda irshshuwaa malatee>> yaageedda.
Un77a Penggiyaabaa
(Mat 7:13, 14, 21, 22)
22 Hewaappe kaalla Yesuusi Yeerusalaame biide, wogga katamaaninne qeeri katamaan de7iyaa asaa tamaarissiidde aadhdheedda. 23 He wode itti bitani shiiqiide A, <<Godaw, Xoossaa pirddaappe attiyaawanttu guutha asa xalalee?>> yaageedda.
Hewaappe guyye Yesuusi unttuntta,
24 <<Taani hinttenttoo oday; un77a penggiyaanna gelanaw baaxetite. Cora asay gelanaw koyyiino; shin danddaybeykkino. 25 Golliyaawuu denddiide, ipithaa qachchowaappe guyye hinttenttu karen eqqiide, <Godaw, Godaw, nuussi dooyyaarikkii> yaagiide xeessaa doommiyaa wode, ikka zaariide, <Haqappe yeedditentto, taani hinttentta erikke> yaaganawaa.
26 <<He wode hinttenttu, <Nuuni neenanna ittippe meeddo; usheeddo; neeni nu heerankka tamaarissaadda> yaaganawantta.
27 <<Yesuusi qassi, <Taani hinttenttoo oday; hinttenttu haqappe yeedditentto, taani hinttentta erikke; ubbatuukka makkalanchchatuu tamatappe haakkite> yaagaanawaa. +
28 <<Abraahaamo, Yisaaqi, Yayiqoobinne nabatuu ubbay hinttenttu karen eqqishshin, Xoossaa kawutethaan de7iyaawantta hinttenttu be7iyaa wode, hinttenttoo yeekonne achchaa dhaquwaa gidanawaa. +
29 <<Asay away doliyaasaappenne wulliyaasaappe, qassi killibaggappenne hirkkibaggappe yiide, Xoossaa kawutethaa gayitaan uttiino. 30 Be7ite; guyyeteeddawanttu, sinthatanawantta; sinthateeddawanttu qay guyyetanawantta>> yaageedda. +
Yesuusi Yeerusalaamen Ootheeddabaa
(Mat 23:37-39)
31 He wode Parisaawatuwaappe ittu ittu Yesuusakko yiide, <<Heroodise neena wodhanaw koyyiyaa diraw, hawaappe badigga>> yaageeddino.
32 Yesuusi zaariide, <<Biide he worakanaassi, <Hachchenne wontti iita ayyaanatuwaa kessana; hargganchchatuwakka pathana; heezzentho gallassi ta oosuwaa wurssana> yaagite. 33 Hanoppe attin nabii Yeerusalaameppe harasaan hayqqanaw bessenna diraw, taani hachche, wonttinne wonttipeeshi ogiyaa bolla de7anaw bessee.
34 <<Yeerusalaame katamaa asaw, Yeerusalaame katamaa asaw, Nabatuwaa wodhiyaawanttoo, hinttenttukko kiitettowantta shuchchaan caddiyaawanttoo, kuttatta bare maratuwaa bare qefiyaappe garssanna shiishsha haphphiyaawaadan, taani hinttenttu naanaa itti gadiyaa shiishshanaw aappu gede koyyaadditaa! Shin taana diggeeddita. 35 Be7ite; Xoossay hinttenttu golliyaa aynne olibeenna; taani hinttenttoo yaagay; hinttenttu, <Godaa sunthaan yiyaawe anjjetteeddawaa> gaana gakkanaw, taana be7ikkita>> yaageedda.
+ 13:14 Kes 20:9, 10; Zar 5:13, 14 + 13:27 Maz 6:8 + 13:28 Mat 22:13; 25:30; 13:28, 29; Mat 8:11, 12 + 13:30 Mat 19:30; 20:16; Mar 10:31