14
Yesuusi Hargganchchaa Sambbataan Patheedda
Sambbata gallassi Parisaawatuwaa sunthatuwaappe ittuwaa golle Yesuusi qumaa maanaw geleedda wode, ayaa kiitettintto be7anaw asatuu naagide7iino. Bollay gaafina metootiyaa itti bitani Yesuusappe sinthanna de7ee. Yesuusi higgiyaa tamaarissiyaawanttanne Parisaawatuwaa, <<Sambbataan pathanaw danddayetti danddayettennee?>> giide oochcheedda.
Unttunttukka co77u geeddino. I he bitaniyaa bollaa bochchi pathiide A moyizzeedda. Yesuusi unttuntta, <<Hinttenttuppe harii woy booray ollaan kunddintto, Sambbataa giide elleelli kessennawe oonee?>> geedda. +
Unttunttukka ha yewuwaassi itti zaaruwanne immanaw danddayibeykkino.
Ashikketethaabaa
Yesuusi shoobettowanttu bonchchosaa dooriyaa wode xelliide, <<Ooninne bullachchaa xeesooppe, bonchchetteeddasaan uttoppa; ooni eri neeppe aathiide bonchchettowe xeesetteeddawaa gidanawaa. + Neenanne aanne xeesawe yiide, <Hawo, utuwaa aw yeedda> yaagina; hewodiyan yeellataade xadenna de7iyaasaan utuwaa doommaasa; 10 Yewuwaan qassi neeni xeeseetto wode neena xeesowe yiide, <Ta laggew, killi dhoqqasaan utta> gaana mala, baade ubbaappe hokasaan utta; he wode neenanna ittippe utteeddawanttu ubbatuwaa sinthan new bonchchuu imettanawaa; 11 Bare huuphiyaa dhoqqu udiyaa ubbay tooshettanawaa; bare huuphiyaa toochchiyaawanttu dhoqqu giino>> yaagi leemisuwaa unttunttoo odeedda.+
12 Yesuusi barena xeeseeddawaa zaariide, <<Neeni laaxaa woy kawuwaa giigisseedda wode, ne laggethatuwaa woy ne ishatuwaa woy dure ne shooratuwaa xeesoppa; ayaw gooppe, unttunttu neena barenttu taraan xeesiide kushiyaa ciggana danddayiino. 13 Shin ataalliyaabaa giigisseedda wode, hiyyeesatuwaa, gunddatuwaa, doomatuwaanne qooqatuwaa xeesa. 14 Unttunttu new kushiyaa zaaranaw danddayennawantta gidiyaa diraw, neeni anjjettanaassa. Xillatuu hayquwaappe denddiyaa wode Xoossay new kushiyaa zaaranawaa>> yaageedda.
Wolqqaama Baalaa Leemisuwaa
(Mat 22:1-10)
15 Yesuusi haasayaa wurssiyaa wode, qumaa maanaw utto asaappe ittuu hawaa sisiide, <<Xoossaa kawutethaa gayitaan uttiyaawe anjjetteeddawaa>> geedda.
16 Yesuusikka hawaadan geedda; <<Itti bitani daro lo77o kawuwaa giigissiide, cora asatuwaa xeeseedda. 17 Kawuwaa wodii gakkina, kase xeesettowantta, <Ha77i kawuu giigeedda, haayite> giide xeesana mala bare gollen kiitettiyaa qoomaa unttunttukko kiitteedda. 18 Shin ubbatuukka ittippe, beennaadan aggana mala woosseeddino; koyro bitani qoomaw odiidde, <Taani biittaa shammeedda diraw baade be7anaw koshshee; hewaa diraw hayya godo taw hanqqettoppaarikki> geedda.
19 <<Laa7ethiyaawe qassi, <Taani ichcheshu waatha booratuwaa shammeeddawantta waaxa be7anaw biya diraw, hayya godo taw hanqqettoppaarikki> geedda.
20 <<Haray qassi, <Taani machchatto akkeedda diraw, yaanaw daanddayabeykke> geedda.
21 <<Qoomaykka yiide bare godaw, hanowaa ubbaa odeedda. He wode Goday daro hanqqettiide, bare golliyan kiitettiyaa qoomaa, <Hini katamaa ogiyaanne loosso ogiyaa elleellaade kesa; manqqatuwaanne gunddatuwaa, doomatuwaanne qooqatuwaa haa akkaade ya> geedda.
22 <<A qoomaykka, <Godaw, neeni taana azazowaadan oothaaddi; shin ha77ikka hara asaa akkiyasay de7ee> geedda. 23 Godaykka bare qoomaa, <Ta gollii kumanaadan hini ogiyaappe kare bagganne dirssaa gaxaa ubbaa kesaade, asaa ta golle akkaade ya. 24 Ayaw gooppe, koyro ta golle shoobetteeddawanttuppe itti asaynne ta qumaa meenna> geedda>> yaageedda.
Yesuusa Kaallanaw Barena Yarshshussaa Koshshee
(Mat 10:37-38)
25 Cora asay Yesuusanna ittippe bide7iyaa wode, ikka asaakko guyye simmiide, 26 <<Ooninne taakko yiyaawe de7ooppe bare aabbanne aatto, bare machchattonne bare naanaa, bare ishatuwaanne michchatuwaa, bare de7uwaa ashshennaan taappe aathi dosooppe, taana kaalliyaawaa geetettanaw danddayenna. + 27 Ooninne bare masqqaliyaa tookkiide, ta geeduwaa kaallennaan dhayooppe, taana kaalliyaawaa gidanaw danddayenna. +
28 <<Hinttenttuppe ittuu shuchchaa golliyaa keexxanaw koyyooppe, kiitaa wurssanaw gidiyaa shaluwaa kasetiide utti heettennawe oonee? 29 Hewe dhayooppe, golliyaa doommiide, kiitaa wurssanaw wolqqay ixxooppe, 30 be7eeddawanttu ubbay, <Ha bitani keexxanaw doommeedda; shin kiitaa wurssanaw ixetteedda> giide qilliicciino.
31 <<Woy tammu sha77a olanchchatuwaa oyqqeedda itti kaatii, hara laatamu sha77a olanchchatuwaa oyqqeeddawanttunna olettanaw danddayooppenne koyronna, taani xoonanee xoonikkitaashsha giide utti qoppennee? 32 Barew danddayettennaan dhayooppe, olaw yiyaa yokko kaatii haakuwan de7ishshin kiittiide sigettanaw woossee. 33 Simmi hawaadankka hinttenttuppe ooninne barew de7iyaawaa ubbaa aggennawe, taana kaalliyaawaa gidanaw danddayenna.
Go77enna Maxiniyaabaa
(Mat 5:13; Mar 9:50)
34 <<Maxinii lo77a; shin loqiloqennaan dhayooppe, laa7etho A wooti loqiloqissanaw danddayettii? 35 Biittawukka lo77enna; tu7eyanawukka maaddennawaa gido diraw, asay A oli aggee. Sisiyaa haythay de7iyaawe hawaa siso>> yaageedda.
+ 14:5 Mat 12:11 + 14:8 Lem 25:6, 7 + 14:11 Mat 23:12; Luq 18:14 + 14:26 Mat 10:37 + 14:27 Mat 10:38; 16:24; Mar 8:34; Luq 9:23