15
Bayeedda Dorssaa
(Mat 18:12-14)
Itti gallassi, qaraxaa shiishshiyaawanttunne nagaranchchatuu ubbay Yesuusa sisanaw aakko shiiqeeddino. Parisaawatuunne Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu, <<Ha bitani, nagaranchchatuwaa shiishshiyaawaanne unttunttunna qumaa miyaawaa>> yaagiide zuuzummeeddino.+ Yesuusikka leemisuwan zaaruwaa hawaadan yaagi odeedda:
<<Xeetu dorssay de7iyaa uray hinttenttu giddoppe de7intto hewaappe ittuu bayintto udduppu tammanne udduppunuwaa denbban aggiide bayeeddawaa beettana gakkanaw koyyennawe oonee? Demmeedda wode nashechchaan bare hashiyaa bollan dorssaa tookki, bare golle simmiide, bare dosiyaawanttanne shooratuwaa ittippe xeesiide, <Bayeedda ta dorssaa demmo diraw, taananna ittippe nashettite> yaagiide odee. Hewaadankka nagaraa paaxethaa koshshenna udduppu tammanne udduppu xillatuwaappe aathiide nagaraa paaxiyaa itti nagaranchchaan saluwan daro nashechchay gidanawaa.
Bayiide Beetteedda Santtimiyaa
<<Qaykka tammu nahaasiyaa santtimii * de7iyaa mishiratta tammuwappe ittuu bayintto demmana gakkanaw xomppiyaa xomppaade, golliyaa pittaade loytha koyyennawunna iza oonee? Izakka demmeedda wodiyaan bare dosiyaawanttanne bare shooratuwaa ittippe xeesaade, <Taappe bayeedda santtimiyaa demmeedda diraw, taananna ittippe nashettite> yaagaade odaw. 10 Hewaadankka nagaraa paaxiyaa itti nagaranchchaa gaasotethaan Xoossaa kiitanchchatuwaa sinthan nashechchay hananawaa>> yaageedda.
Baya Na7aa
11 Gujjiide Yesuusi, <<Laa77u naanay de7iyaa itti bitani de7ee; 12 unttunttuppekka teefa na7ay, <Ne maxuwaappe taana gakkiyawaa imma> geedda. Aawuukka bare maxuwaappe naanatoo gisheedda. 13 Guutha wodiyaappe guyyiyan teefa na7ay barena gakkeeddawaa ubbaa shiishshi akkiide hini haako gade beedda; hewaan bare akkeedda miishshaa ubbaa laali wurssi aggeedda. 14 Ikka de7iyaawaa ubbaa wursseeddawaappe guyyiyan he gaden wolqqaama koshay geleedda; ikka metuwan un77ettussaa doommeedda. 15 Hawaa diraw he gaden de7iyaawanttuppe ittuwakko shiiqiide, <Taana new qoomaa oothaarikkii?> yaagina, bitaniikka bare gudunthaa wudiyaa heemmana mala A dembbaa yeddeedda. 16 Gudunthaa wudii miyaa hal77uwaa maanaw amotteedda; shin hewenttokka aw immiyaawe beettibeenna.
17 Bare bayizzuwaa ero wode, <Qumay xooniide sa7aan attiyaa ta aabboo oothiyaawanttu aappunee; shin taani hawaan koshaan hayqqana mataytaa? 18 Denddaade ta aabbukko baanne> hawaadan yaagana; <Ta aabboo, Xoossaakka neenakka naaqqaaddi; 19 Hannippe guyye ne na7aa yaagettaade xeesettanaw bessikke; new kiitettiyaawanttuppe ittuwaadan taana wothaarikkii gaana> geedda. 20 He man77iyankka denddiide bare aabbukko yeedda.
<<I biro haakuwan de7ishshin, aawuu be7iide, aw qaretteedda; aakko woxxi biide, A idimmi yereedda.
21 <<Na7aykka, <Ta aabboo, taani Xoossaakka neenakka naaqqaaddi; hannippe guyye ne na7aa geetettaade xeesettanaw bessikke> yaageedda.
22 Shin aawuu bare oosanchatuwaa, <Elleelli biide, ubbaappe dooretteedda lo77o mayuwaa ahiide, A mayizzite; A biradhdhiyan migiduwaa, A gediyankka caammaa wothite. 23 Modhdheedda korumaa ahiide shukkite; moytte, nashettoytte. 24 Ayaw gooppe, hawe ta na7ay hayqqeedda; shin ha77i paxeedda; bayeedda; shin ha77i beetteedda> yaagina, nashechchaa doommeeddino.
25 <<He wodiyaan, bayra na7ay gaden de7iyaawe yiide gollekko matiyaa wode, yethaanne duruwaa kooshunchchaa siseedda. 26 Ikka yewuu ayentto eranaw koyyiide, qoomatuwaappe ittuwaa xeesiide, <Hawe ayee?> giide oochcheedda. 27 Qoomatuukka, <Ne ishay saro yeedda diraw, ne aabbu modhdho korumaa aw shukkeedda> yaagi odeeddino.
28 <<Bayra na7ay hanqqettiide golle gelikke yaagi ixxina, aawuu karew keesiide, gelanaada woosseedda. 29 Shin I zaariide bare aabba, <Hekko hawaa keena wodiyaa qoomaadan new kiitettaaddi; ne azazowaappe ittuwanneekka pacissa beykke; ta laggethatuwanna ittippe nashettana mala haray atto itti deeshshaa bul77uwanne taw imma beykka; 30 shin hawe ne na7ay ne miishshaa caaratuwaanna ittippe diifissiide yiina, dhiiko booraa shukkaadda> yaageedda.
31 <<Aawuukka A, <Ta na7aw, neeni ubba gallassa taananna ittippe de7aa; taassa gideeddabay ubbaykka newaa. 32 Shin hawe ne ishay, hayqqeeddawe paxo dirawunne bayeeddawe beetto diraw, nuuni miiddinne ushiidde nashettanaw bessee> yaageedda>> giide odeedda.
+ 15:2 Luq 5:29-30 * 15:8 nahaasiyaa santtimii: Griike qaalaa bilethaani ittinna, itti gallassaa muumiyaa oothi peesheedda wolqqaa oosanchchaw cigettiyaa miishshaa keenaa gidiyaawaa odee. 15:22 migiduwaa … caammaa: Ha qaalatuu na7aa aabbu, A polo wozanaappe akkowaa bessiyaawantta. Migiduu, he na7ay gollen de7iyaa asatuwaa ubbaappe lo77o xeeletteeddawaa bessee. Caammay qay, I bare aabbussi aylle gidennaadan na7aa gidiyaawaa bessee. Ayllatuu hewode caammaa wothikkino.