16
Garssanna Sunthatethaa Akkeedda Cincca Bitaniyaa
Yesuusi barena kaalliyaawanttoo odiidde, <<Itti dure bitani, bare golliyaa ubbaa bolla suntheedda itti bitani de7ee; shin ha bitani A miishshaa bayizzee yaagiyaa zigirssay A gakkeedda; hewaa diraw bare suntheedda bitaniyaa xeesiide, <Hawe taani sisiyaa yewuu ayee? Hannippe guyye neeni ta Golliyaaninne ta miishshaa bolla taappe garssanna sunthettaade kiitettanaw danddayabeenna diraw, hachche gakkanaw kiitetteeddawaa heettaade sheedhdha> yaageedda.
<<Sunthetteeddawe bare wozanaan, <Ta goday taana sunthatethaappe kolana hanee; shin ta waanooshsha? Goshanaw wolqqay taw baawa; woossanaw qassi taw pokkee. Ta oothanabaa ta eray; I taana sunthatethaappe kessooppe, barenttu golle biina, taana mokkiyaa laggethatuwaa taani demmana> yaageedda.
<<Bare godaappe shaluwaa tal77eedda asatuwaa huuphiyan huuphiyan xeesiide, koyro bitaniyaa, <Neeni ta godaappe woysa keena shaluwaa tal77aaddii?> yaageedda.
<<Ikka, <Taani xeetu baareetaa kumeedda zaytiyaa tal77aaddi> yaageedda.
<<Sunthetteedda bitaniikka, Neeni paramana waraqataa hey; uttaade ellekka <Ishatama> gaade xaafa yaageedda.
<<Hewaappe hara bitaniyaa, <Neeni aappunuwa tal77aaddii?> yaageedda.
<< <Xeetu qun77aa zarggaa> yaageedda.
<<Sunthaykka, <Waraqataa hey; hosppun tamma gaade xaafa> yaageedda.
<<He sunthay cinccatethaan ootheedda diraw, A goday A galateedda; ayaw gooppe, ha alamiyaa asay barenttuwoo poo7uwaa asaappe aadhdheedda cinccatuwaa.
<<Taani hinttenttoo yaagay, <Ha alamiyaa shaluu wuriyaa wode, medhinaw wurenna golliyan hinttentta mokkana mala, ha miishshaan hinttenttoo laggiyaa demmite. 10 Laafa yewuwaan ammanetteeddawe, woggabaanikka ammanettee. Shin laafa yewuwaan ammanettibeennawe, woggabaanikka ammanettenna. 11 Simmi hinttenttu ha alamiyaa shaluwaan ammanettennawaa gidooppe, tumatethaa shaluwaa hinttenttoo oone hadara giide immanawe? 12 Hinttenttu hara asaa shaluwaan ammanettennawaa gidooppe, hinttenttu miishshaa oone hinttenttoo immanawe?> geedda.
13 <<Itti kaalla laa77u godatoo qoomatanaw danddayiyaawe ay qoomaykka baawa; ayaw gooppe, ittuwaa ixxiide, haraa dosee; woy ittuwaa bonchchiide, haraa kadhee; Xoossawunne shaloo modettanaw danddaykkita>> yaageedda. 14 Shaluwaa dosiyaa Parisaawatuu hawaa ubbaa sisiide, Yesuusa bolla qilliicceeddino. 15 Shin Yesuusi unttuntta, <<Hinttenttu asaa sinthan hinttentta xillo asa oothiyaawantta; shin Xoossay hinttenttu wozanaa eree; ayaw gooppe, asaa sinthan bonchchetteeddawe Xoossaa sinthan tuna gidee.
Muse Higgiyaabaanne Geluwaa Akaabaa
(Mat 5:31-32; 11:12-13; Mar 10:11-12)
16 <<Muse higgiyaanne nabatuu xaafeedda maxaafaa * Yohaannisa wodiyaa gakkanaw asay azazettiidde de7eeddino; hewaappe kaalla qay Xoossaa kawutethay odetteedda; asay ubbay yaa gelanaw keesettee. + 17 Shin higgiyaappe ittibay attiyaawaappe saluunne sa7ay aadhdhiyaawe matattee. +
18 <<Bare machchatto billiide hararo akkiyawe ubbay woshummee; qassi asinaappe biletteedda maccawunno akkiyawe ooninneekka woshummee. +
Dure Bitaniyaabaanne Manqqo Gideedda Ali7aazarabaa
19 <<Gatii loythiide al77o gideedda mayuwaa mayyiiddinne gallassaan gallassaan otoruwan nashettiidde de7iyaa itti dure bitani de7ee. 20 Qassikka kumentha asatethan maythay de7iyaa itti Ali7aazara geetettiyaa hiyyeesay, ha dure bitaniyaa kariyan giseedda. 21 Ha dure bitaniyaa samppaappe laaletteedda suuppaa maanaw amottee; haray atto kanatuukka yiide A maythaa laacciino.
22 <<Ha hiyyeesaa bitani hayqqina, kiitanchchatuu A Abraahaamo bagga bonchchosaa afeeddino; dure bitaniikka qassi hayqqiide moogetteedda. 23 Si7ooliyan daro seelettiidde de7ishshin, dhoqqu giide haakuwan Ali7aazara, Abraahaamo baggan de7iyaawaa be7eedda.
24 <<Ikka bare kooshshaa dhoqqu udiide, <Abraahaamo, ta aabboo, taw qaretta. Ha tamaa seelaan metoota de7iyaa diraw, Ali7aazar bare biradhdhiyaa xeeraa haathaan bochchiide, ta inxxarssaa irxxissanaadan hayyanaa taakko kiittaarikkii> yaageedda.
25 <<Abraahaamo qassi, <Ta na7aw, neeni paxa de7aadde, lo77o de7uwaa de7ina, Ali7aazar lo77enna meto de7uwaa de7eeddawaa qoppa. Ha77i qay I hawaani nashettiyaa wode, neeni metuwaa bolla de7aa.
26 << <Hawaappe haray qay, hawaappe yaa hinttenttukko aadhdhanaw koyyiyaawanttu aadhdhennaadan, yaani de7iyaawanttukka qassi haa nuukko pinnennaadan, nu giddoninne hinttenttu giddon wogga aafuu medhetteedda> yaageedda.
27 <<Dure bitaniikka, <Abraahaamo, simmi hewaa gidooppe, neeni Ali7aazara ta aabbu golle yeddana mala, neena woossay. 28 Ayaw gooppe, taw ichcheshu ishatuu de7iyaa diraw, unttunttu qay ha metuwasaa yeenna mala, unttunttoo Ali7aazar biide markkatto> yaageedda.
29 <<Abraahaamo qassi, <Musenne nabatuu xaafeedda maxaafay unttunttoo de7ee; he maxaafay giyaawaa unttunttu sisiino> yaageedda.
30 <<Dure bitani, <Hi77ii; Abraahaamo, ta aabboo, hewaa gidenna; shin itti bitani hayquwaappe denddiide, unttunttukko bintto, unttunttu barenttu nagaraa paaxiide, simmanawantta> yaageedda.
31 <<Abraahaamokka, <Unttunttu Musenne nabatuu xaafeedda maxaafaa sisennawaa gidooppe, haray atto itti uray hayquwaappe denddi yinttokka ammanikkino> geedda>> yaageedda.
* 16:16 Muse higgiyaanne nabatuu maxaafaa: Ayihudatuwaa Geeshsha Maxaafatuwaa; hewantta guussay Eca Caaquwaa maxaafaa. + 16:16 Mat 11:12, 13 + 16:17 Mat 5:18 + 16:18 Mat 5:32; 1Qor 7:10, 11