17
Nagaraabaa Yesuusi Odeedda
(Mat 18:6, 7, 21, 22; Mar 9:42)
Yesuusi barena kaalliyaawantta, <<Asaa balethiyaawe yeennaan attenna; shin balethiyaawaa ahiyaa uraw aw aayyee; He bitani ha guuthatuwappe ittuwaa balethiyaawaappe, gaacciyaa woxaa bare qoodhiyaan qashettiide abbaan mitettiyaawe aw lo77a. Hintte huuphew naagettite.
<<Ne ishay neena naaqqooppe, A zora. Qassi nagaraappe I simmooppe, aw atto yaaga. Itti gallassi I neena laappu gede naaqqiide, laappu gedekka, <Neena ta naaqqaaddi, taana maara> giidde neekko yooppe, aw atto ga>> yaageedda.
Kiitetteeddawanttukka Godaa, <<Nuussi ammanuwaa gujja>> yaagiide oochcheeddino.
Godaykka, <<Hinttew sannaaficiyaa ayfiyaa keena ammanuu de7intto, hinttenttu ha boo7iyaa, <Hawaappe shodettaade, abbaan tooketta> gintto hinttew eeno gaana>> yaageedda.
Qoomay Oothanaw Bessiyaa Oosuwaa
Qassikka Yesuusi, <<Hintteppe goshiyaawe woy miyaa heemmiyaa qoomay de7iyaa asay haqet de7ooppe, goshsha gadeppe woy miyaa gadeppe simmo wode ellekka, <Haaya shemppa akka, qumaa maanaw utta> yaagiyaawe oonee? Yewuwaan qassi, <Ta maana kawuwaa giigissa; ta maananne ushana gakkanaw minnaade taana eqqaade miza. Hewaappe guyye new ma, usha> yaagiyaawaa gidennee? He qoomay kiitetteeddabaa ootheedda diraw, he bitani galatanaw bessennee? 10 Hewaadankka hintte qassi asay hinttena kiitto oosuwaa ootheedda wode, <Nuuni maaddenna qoomatuwaa; nu ooso xalalaa ootheeddo> yaagite>> yaageedda.
Yesuusi Oolluu Oyqqeedda Tammu Asatuwaa Patheedda
11 Yesuusi Yeerusalaame biidde, Galiilaappenne Sammaariyaa giyaa gadatuwaappe gidduwanna aadhdheedda. 12 I itti guutha katamatto geliyaa wodiyaan, haakuwan eqqeedda tammu oolluwan oyqetteeddawanttu A be7eeddino. Unttunttukka haakuwan eqqiide, 13 barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, <<Yesuusa, Godaw, hayya godo nuuna pathaarikki!>> yaageeddino.
14 Yesuusi unttuntta be7iide, <<Biide, hinttenttu bollaa qeesatuwaa bessite>> yaageedda.
Unttunttukka qeesatuwaakko bide7iidde oolluwaappe paxeeddino. +
15 Unttunttuppe ittuu bare harggiyaappe paxeeddawaa be7iide, bare kooshshaa dhoqqu udiide, Xoossaa bonchchiidde simmeedda. 16 Galatiiddekka Yesuusa gediyaa matan gulbbateedda. He bitani Sammaariyaa asa.
17 Yesuusi zaariide, <<Tammuu paxibeykkinoo? Yaatina udduppunatuu haqan de7iinoo? 18 Ayihuda asa gidenna Sammaariyaa bitaniyaappe attin, Xoossaa bonchchanaw simmeeddawanttu baawa guussee?>> yaageedda. 19 Yesuusi A, <<Dendda ba; ne ammanuu neena patheedda>> yaageedda.
Xoossaa Kawutethaa Yuussaabaa
(Mat 24:23-28, 37-41)
20 Parisaawatuu itti gallassi, <<Xoossaa kawutethay awude yaanee?>> giide oochchina Yesuusi, <<Xoossaa kawutethay hinttenttu naagiyaa ogiyaan yeenna>> yaagi zaareedda. 21 Qassikka, <<Ooninne, <Xoossaa Kawutethay hawaan de7ee>, woy <Hewaan de7ee> gaanaw danddayenna; Xoossaa Kawutethay hinttenttu wozanaa giddon de7ee>> yaageedda.
22 Yesuusi barena kaalliyawanttoo odiidde, <<Asaa Na7ay qoncciyaa gallassatuwaappe ittuwaa be7anaw hinttenttu amottiyaa wodii yaana; shin be7ikkita. 23 Qassi unttunttu hinttena, <Haweku hawaana> woy <Hewaana> yaaganawantta. Shin unttuntta kaalliide, unttunttunna booppite. 24 Walqqanthay saluwan wolqqaamiyaa wode, ha gaxaappe hini gaxaa poo7uu po7iyaawaadan, asaa na7aa yuussaykka hewaadan hananawaa. 25 Shin koyrottiide Asaa Na7ay daro metuwaa metootanawunne he wodiyan de7iyaa yeletaan ixettanaw bessee.
26 <<Nohe wodiyaan hanowaadankka, Asaa Na7ay qoncciyaa gallassankka hewaadan hananawaa. + 27 Nohe markkabiyaa gelo gallassay gakkanaw unttunttu, miiddinne ushiidde, akkiiddinne akettiidde de7ishshin, bashshaa haathay yiide ubba asaakka bayizzeedda. +
28 <<Hewaadankka, Looxe * wodiyaan, asay miiddinne ushiidde, zali77iidde, tokkiiddinne golliyaa keexxiidde de7eeddino. 29 Shin Looxe, Sodoomaappe keso gallassaan qassi saluwaappe tamaynne eexxiyaa bonqqo shuchchay bukkeedda; ubbabaakka miide wursseedda. +
30 <<Asaa na7ay qoncciyaa gallassaankka hawaadan hananawaa. 31 He gallassaan, golliyaa huuphiyaan de7iyaawe, golle garssan de7iyaa miishshaa akkanaw wodhdhoppo; hawaadankka goshsha gaden de7iyaawe, guyye simmoppo. + 32 Ane Looxe machchattibaa qoppite! + 33 Bare shemppuwaa ashshanaw koyyiyaa ubbay, bayizzee; bare shemppuwaa bayizziyaa ubbay, de7uwan naagee. + 34 Ta hinttew odiyaawe ayee gooppe, he qammaan laa77u asatuu itti gisuwan gisanawantta; unttunttuppe ittuu akettina laa7ethiyaawe attanawaa. 35 Laa77u macca asatuu itti woxaan gaaccanawantta; ittinna akettina, ittinna attanawunnu. 36 Laa77u asatuu goshsha garssan de7iino; ittuu akettanawaa, laa7ethiyaawe attanawaa>> yaageedda. +
37 A kaalliyaawanttu Yesuusa, <<Godaw, hewe haqan hananawee?>> yaageeddino.
Ikka zaariide, <<Bakutay de7iyaasaa shorttii shiiqanawaa>> yaageedda.
+ 17:14 Wog 14:1-32 + 17:26 Dom 6:5-8 + 17:27 Dom 7:6-24 * 17:28 Nohe … Looxe: Xoossay biittaa bashshaa haathaan bayizzeedda wode, I Nohanne A golle asaa ashsheedda. Xoossay Sodoomaanne Gamooraa katamatuwaa, izin de7iyaa iitaa asatuwaa ubbaa tamaan bayizzeedda wode, Looxanne A golle asaa ashsheedda (Dom 19:1-29 xeellite). + 17:29 Dom 18:20-19:25 + 17:31 Mat 24:17, 18; Mar 13:15, 16 + 17:32 Dom 19:26 + 17:33 Mat 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luq 9:24; Yoh 12:25 + 17:36 Mat 24:40