18
Manqqo Gideedda Am77attibaanne Makkalanchcha Daannaabaa
Yesuusi barena kaalliyaawnttoo, salettennaan ubba gallassi woossanaadan leemisuwan odeedda. Ikka, <<Itti katamaan Xoossaw yayyennawe, asaakka bonchchenna itti daannay de7ee. He katamaan am77e mishiratta de7aw. Izakka he daannaakko yaade, <Ta morkkewunne taw de7iyaa yewuwaa pirdda> yaagaaddu.
<<Daro wodiyaan iziw pirddennaan ixxeedda. Shin bare wozanaan qoppiide, <Taani, ubba Xoossaw yayyana dhayooppekka, asaakka qay bonchchana dhayooppe, ha am77e mishiratta taana labbanthiyaa dirawunne ubba wode taakko yaade taana daaburssenna mala, taani iziw pirddana> geedda.
<<He makkalanchcha daannay goowaa akeekite. Xoossay gallassinne qamma barentta maaddana mala, danddayaan aakko waassiyaa doorettawanttussi pirddenneyee? I unttunttoo ellekka zaarennee? Taani hinttenttoo yaagay; unttunttoo elleelli pirddana; shin Asaa Na7ay yiyaa wode ha biittaan ammanuwaa demmaneeshsha?>> yaageedda.
Otorettiyaa Parisaawiyaanne Barena Kawushisseedda Qaraxaa Qanxxiyaa Bitaniyaa
Barentta geeshsha giide ammanettiyaawanttoonne haraa ubbaa darii kadhiyaawanttoo, Yesuusi ha leemisuwaa odeedda: 10 <<Laa77u asatuu woossanaw geeshsha golliyaa * geleeddino. Hewanttuppe ittu Parisaawiyaa; ittu qay qaraxaa qanxxiyaawaa. 11 Parisaawii denddi eqqiide bare wozanaan woossiidde, <Xoossaw, taani hara asaadan: bonqqiyaawanttudan, makkaliyaawanttudan, woshummiyaawanttudan, woy hawaadan qaraxaa shiishshenna diraw neena galatay. 12 Saaminttaan laa77u kaalla xoomay; taani demmiyaa ubbaappe tammu kushiyaappe ittuwaa immay> yaageedda.
13 <<Shin qaraxiyaa bitani haakuwan eqqiide, bare ayfiyan pude saluwaa dhoqqu giide xeellanawukka koyyibeenna. Shin bare tiraa baqqiidde, <Xoossaw, taani nagaranchchaa; taana maara> yaageedda. 14 Taani hinttenttoo odiyaawe ayee gooppe, kase bitaniyaappe aadhdhiide ha bitani xillo gidiide bare golle simmeedda; barena dhoqqu oothiyaa ubbay kawushana; barena qay kawushissiyaa uray dhoqqu gaana>> yaageedda.
Yesuusi Guutha Naanaa Anjjeedda
(Mat 19:13-15; Mar 10:13-16)
15 Yesuusi bare kushiyaa wothiide anjjana mala asay guutha naanaa akkiide aakko yeeddino. A kaalliyaawanttukka be7iide, asaa ahenna mala geeddino. 16 Yesuusi qassi guutha naanaa barekko xeesiide, <<Guutha naanay taakko yaana mala aggite, diggoppite; Xoossaa kawutethay hawanttu malaassa. 17 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; Xoossaa kawutethaa guutha na7aadan akkennawanttu ubbay he kawutethaa mulekka gelenna>> yaageedda.
18 Yihudaa biittaa Mooddiyaawanttuppe ittu, <<Lo77o tamaarissiyaawoo, taani medhinaa de7uwaa laattanaw ayaa oothanaw bessii?>> yaagiide Yesuusa oochcheedda. 19 Yesuusikka aw, <<Ayaw taana lo77oo, yaagay? Itti Xoossaappe attin, lo77uu ooninne baawa; 20 Xoossaa azazatuwaa, <Woshummoppa, wodhoppa, wuu77oppa, wordduwaa markkattoppa, ne aabbanne ne daayo bonchcha yaagiyaawaa eraa> >> yaagiide zaareedda. 21 Bitani zaariide, <<Hawaa ubbaa, na7atethaappe doommaade naagaaddi>> yaageedda.
22 Yesuusikka hawaa sisiide, <<Ittibay neeni biroon oothennaani attowe de7ee; hewenneekka, new de7iyaawaa ubbaa zali77aade manqqatoo imma; hawaa oothooppe saluwankka neeni durettana; hewaappe guyye ta geeduwaa kaalla>> yaageedda. 23 He bitani qassi hewaa sisiide daro dure gido diraw daro kayyotteedda.
24 Yesuusikka ha bitani daro kayyottowaa be7iide, <<Dure asay Xoossaa kawutethaa gelanaw wooti metanddeeshsha! 25 Dure asay Xoossaa kawutethaa gelanawaappe gaaluu marppiyaa xoo7iyaanna aadhdhanawe matattee>> yaageedda. 26 Hewaa siseedda asay, <<Simmi ooni attanaw danddayii?>> yaageeddino.
27 Ikka qay zaariide, <<Asaw danddayettennawe Xoossaw danddayettee>> yaageedda. 28 Phexiroosi zaariide, <<Simmi nuuni nuussi de7iyaa ubbaa aggiide neena kaalleeddo>> yaageedda. 29 Ikka, <<Tumuwaa gay, Xoossaa kawutethaa diraw bare golliyaa, woy barena yelawantta, woy bare machchiyaa, woy bare naanaa, woy ishatuwaa aggeeddawe, 30 hawodiyan daro dakkuwaa, sintha yiyaa kawutethaanikka medhinaa de7uwaa akkennawe ooninne baawa>> yaageedda.
Yesuusi Bare Hayquwaabaa Heezzenthuwaa Odeedda
(Mat 20:17-19; Mar 10:32-34)
31 Yesuusikka tammanne laa77u barena kaalliyaawantta barekko xeesiide, <<Simmi Yeerusalaame baana; Asaa Na7aabaykka nabatuu maxaafan xaafetteeddabay ubbay yaani polettana. 32 Ayihude gidennawanttoo A aathi immana, qilliiccana, daro metothana, A bollan cuchchana; 33 shocowaappe guyyiyan wodhana, heezzenthiyaa gallassi I denddana>> yaageedda.
34 Unttunttukka ha yewuwaappe ayaanne akeekibeykkino; hayiquukka unttunttoo akeekettibeenna diraw I haasayobaakka eribeykkino. 35 Yesuusi Iyarkkokko mateedda wodiyaan, itti qooqa bitani woossiidde ogiyaa gaxaan utteedda. 36 Cora asay aadhdhiyaawaa sisiide, <<Hawe ayeeshsha?>> yaagi oochcheedda. 37 Asaykka aw, <<Naazireetiyaa Yesuusi hawaanna aadhdhiidde de7ee>> yaagi zaareeddino.
38 Ikka, <<Daawite na7aa Yesuusaa, taana maaraarikki>> giide waasseedda. 39 Aappe sinthanna biidde de7iyaawanttukka, co77u gaanaadan hanqqetteeddino. I qay, <<Daawite na7aw, taana maaraarikki>> giide darii waasseedda.
40 Yesuusikka eqqiide, barekko ahanaadan asaw odeedda. 41 Yesuusakko I mato wodiyaan, Yesuusi, <<Taani new ayaa oothanaadan koyyay?>> yaagiide A oochcheedda.
Ikka zaariide, <<Godaw, xeellanaw koyyay>> geedda.
42 Yesuusikka, <<Xeella, ne ammanuu neena patheedda>> yaageedda. 43 He wodiyankka xeellii aggeedda; Xoossaakka bonchchiidde A geeduwaa kaalleedda.
Asay ubbay bitaniyaa xeelliide, Xoossaa galateeddino.
* 18:10 woossanaw geeshsha golliyaa: Ayihuda asay ubba wode Geeshsha Golliyan wontta guuraaninne gallassa woossino.