19
Yesuusanne Zakkiyoosa
Yesuusi hini Iyyarkko katamaa geliide, hewaanna aadhdhi de7ee. Sunthay Zakkiyoosa geetettiyaa itti dure bitani hewaan de7ee. Ikka qaraxiyaawanttussi kaappuwaa. Zakkiyoosi Yesuusa geetettiyaawe haqawentto be7anaw koyyishshin qantha gideeddawaa diraw, asaa coratethaappe denddowaan be7anaw danddayibeenna. Yesuusi he ogiyanna aadhdhiyaa diraw, sinthaw aadhdhiide itti boo7iyaa bolla keseedda.
Yesuusi he sa7aa gakkiide, dhoqqu gi pude xeelliide, <<Zakkiyoosa, hachche ne gollen peeshanaw bessiyaa diraw elle wodhdha>> yaageedda. Ikka elleelli boo7iyaappe wodhdhiide, nashechchaan Yesuusa mokkeedda. Hewaan de7iyaa asaa ubbay hawaa be7iide, <<Hawe nagaranchchaa gollen geliide imatha gidiide shoobettana hanee>> giide ubbatuukka zuuzunthaa doommeeddino.
Zakkiyoosikka qassi eqqiide Godaa, <<Godaw, simmi taw de7iyaawaa ubbaappe baggaa hiyyesatoo immana; ooppenneekka wordduwan akkeeddawaa gidooppe, ooyddu dakkuwaa udaade zaarana>> yaageedda.
Yesuusikka Zakkiyoosaw odiidde, <<Neenikka Abraahaamo sheeshshaa gidiyaa diraw, hachche atotethay ha golle asaw yeedda. 10 Ayaw gooppe, Asaa Na7ay bayeeddawaa koyyanawunne ashshanaw yeedda>> yaageedda. +
Tammu Qoomatuwaa Leemisuwaa
(Mat 25:14-30)
11 Asay hawaa sisiidde de7ishshin Yesuusi, hini Yeerusalaame mato dirawunne unttunttoo Xoossaa kawutethay ha77ikka qoncciyaawaa malato diraw leemisuwaa odeedda. + 12 Hawaadan yaagi doommeedda; <<Itti wolqqaama bitani barew kaawutethaa bonchchuwaa akkiide simmanaw, hini haako gadiyaa beedda. 13 Bare qoomatuwaa giddoppe tammuwaa xeesiide, unttunttoo tammu miinaa * geetettiyaa miishshaa immowaashshin, <Taani simmaade yaana gakkanaw, hamiishshaan zali77ishshite> yaageedda.
14 <<Shin A gadiyaa asay A ixxo diraw, <Ha bitani nu bolla kawutanaadan nuuni koyyokko> yaagiide, guyyenna I de7iyaasaa asaa kiitteeddino. 15 Gidoppe attin, ha bitani kaate gidiide hini bare gade simmeedda. He qoomatuu huuphiyan huuphiyan I immo miishshaan zali77iide ay keena wodhisseeddinontto eranaw xeesisseedda.
16 <<Koyro qoomay shiiqiide, <Godaw, neeni taw immeedda tammu miinaa wodhiyaa tammuwaa demmaaddi> yaageedda. 17 A Goday A, <Hayyanaashsho! Neeni lo77o qoomaa; neeni guutha yewuwaan ammanetteeddawaa gidaade beetto diraw, tammu katamatuwaa bollan maatay new imetteedda> yaageedda.
18 <<Laa7ethiyaawekka shiiqiide, <Godaw, neeni taw immeedda ichcheshu miinaa geetettiyaa miishshay ichcheshuwaa wodhdheedda> yaageedda. 19 A Godaykka A, <New ichcheshu katamatuwaa bollan maatay imetteedda> yaageedda. 20 Hara heezzenthiyaa qoomay shiiqiide, <Godaw, curqqaan xaaxa wotheedda ne miishshaa hawaa be7a. 21 Ayaw gooppe, neeni wothabeennasaappe akkiyawaa; zerabeennawaa qoyciyaa meqethi baynna asa gidiyaa diraw, new yayyaaddi> yaageedda.
22 <<Godaykka, <Ha iita qoomay; neeni haasayo qaalaan ne bolla taani pirddana. Wothabeennawaa akkiyawaa, zerabeennawaa qoyciyaa meqethi baynna asa gidiyaawaa erooppe, 23 taani yaade ta miishshaa wodhiyaanna akkana mala, ayissi wodhissiyaawanttoo immabeykkii?> yaageedda.
24 <<Godaykka, hewaan eqqowantta, <Ha miishshaa aappe wothi akkiide tammu miinay de7iyaawoo immite> yaageedda. 25 Unttunttukka, <Godaw, aw tammu miinay de7ee> yaageeddino.
26 <<Ikka, <Taani hinttenttoo odiyaawe, de7iyaawoo ubbaw gujettanawaa; baynnawaappe qassi he de7iyaawekka akettanawaa. + 27 Yewuwaan qassi taani unttunttu bollan kawutennaadan koyyeedda ta morkkatuwaa taakko ahiide ta sinthaan shukkite> geedda>> yaageedda.
Yesuusi Daro Bonchchuwan Yeerusalaame Geleedda
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Yoh 12-19)
28 Yesuusi hawaa goowaappe kaalla hini Yeerusalaame kesanaw barena kaalliyaawanttuppe sinthatiide beedda. 29 Debre Zayte geetettiyaa deriyaa matan de7iyaa hini Beetefaagen Biitaaniyaa geetettiyaa heeraa katamatuwaakko shiiqeedda wode barena kaalliyaawanttuppe laa77atuwaa, 30 <<Hinttenttuppe sinthan de7iyaa qeeri katamatuwaa biite; yaa hinttenttu geliyaa wode, ooninne biro uttibeenna hare maray qashetti utteeddawaa demmanita; A billiide haa akki yiite. 31 Ooninne hinttentta, <Hawaa ayaw billiitee?> giide oochchooppe, <I bare godaw koshshiyaa diraassa> yaagite>> yaageedda.
32 Kiitetteeddawanttukka biide, Yesuusi unttunttoo odowaadan hanina demmeeddino. 33 Unttunttu hare maraa billiyaa wode be7iide hariyaa Goday, <<Hare maraa ayaw billiitee?>> yaageedda. 34 Unttunttukka, <<Godaw hawe koshshee>> yaagiide, 35 hare maraa Yesuusakko aheeddino; barenttu mayuwaa A bollan wothiide Yesuusa hariyaa togisseeddino. 36 Asaykka Yesuusi biya ogiyaa bolla barenttu mayuwaa hiixxeeddino.
37 I Debre Zayte geetettiyaa deriyaa dugethaa afiyaa ogiyaa mateedda wode, daro cora gideedda A kaalliyaawanttu be7eedda Xoossay ootheedda malaataw ubbaw nashettiide, barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide,
38 <<Godaa sunthaan yiyaa kaatii anjjetteeddawaa;
saluwan sarotay gido.
Qassi killi dhoqqa saluwan
de7iyaa Xoossay bonchchetto>>
yaageeddino. +
39 Asaa garssan de7iyaa itti itti Parisaawatuu Yesuusa, <<Tamarssiyaawoo, neena kaalliyaawantta co77u oothaarikki>> yaageeddino. 40 Ikka zaariide, <<Taani hinttenttoo oday, unttunttu co77u gooppe, shuchchaykka waassanawaa>> yaageedda. 41 Yesuusi Yeerusalaame mateedda wode, katamatto be7iide, yeekkiidde, 42 <<Ne sarotaw gidiyaawaa neeni hachche eraaddintto lo77a; shin ha77i hewe ne ayfiyaappe geemmeedda. 43 Ayaw gooppe, ne bolla yaana wodii de7ee; he wode neena ixxiyaawanttu ne yuushshuwaan dirssaa diriide, yaappenne haappenne dooddiide, neena un77ethiyaa wodii yaanawaa. 44 Neenanne ne dirssaa garssan de7iyaa ne asaa menthereethana. Xoossay neena be7anaw yeedda wodiyaa neeni erabeenna diraw, neena ixxiyaawanttu shuchchaa ubbaa ittuwaa ittuwaa bollappe denthiide laalanawaa>> yaageedda.
Yesuusi Geeshsha Golliyan Zali77iyaawantta Yedersseedda
(Mat 21:12-17; Mar 11:15-19; Yoh 2:13-22)
45 Hawaappe kaalla Yesuusi geeshsha golliyaa geliide, zali77iyaawantta hewaappe kesseedda. 46 Yesuusi zaariide, << <Ta golli Xoossaa woossiyaa golliya gidanawaa> geetettiide Xoossaa qaalaan xaafetteedda. Shin hinttenttu A paannuwaa gonggoluwaa ootheeddita>> yaageedda. + 47 Yesuusi ubba wode geeshsha golliyan tamaarissi de7ishshin, qeesatuwaa kaappatuu, Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttunne asaa ayissiyaawanttu A wodhanaw koyyiino. + 48 Shin asay ubbay A haasayaappe ittuunne attennaan sisi utto diraw, A wodhiyaa ogiyaa unttunttu dhayeeddino.
+ 19:10 Mat 18:11 + 19:11 Mat 25:14-30 * 19:13 miinaa: Miinaa geetettiyaawe, Griike qaalaan <Minas> giyaawaa. Hawaa bilethay, hewode de7iyaa oosanchcha asaw imettiyaa heezzu agenaa dirgguwaa. + 19:26 Mat 13:12; Mar 4:25; Luq 8:18 19:31 godaw: Haawaan godaw geetettowe, hare maraa godaappeshshin, Xoossaa gidenna. 19:36 mayuwaa hiixxeeddino: Hawaa guussay, Ayihuda asaa wogaan, eretteeddanne bonchchettiyaa asaw udettiyaa imathaa mokaa wogaa. + 19:38 Maz 118:26 + 19:46 Isa 56:7; Erm 7:11 + 19:47 Luq 21:37