20
Yesuusa Maataa Bolla Denddeedda Ooshaa
(Mat 21:23-27; Mar 11:27-33)
Itti gallassi Yesuusi asaa geeshsha golliyan tamaarissiiddenne mishiraachchuwaa qaalaa odiidde de7iyaa wode, qeesatuwaa kaappatuunne Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu gadiyaa cimatuwanna ittippe Yesuusakko yeeddino. Unttunttukka, <<Ha yewuwaa neeni udiyaawe ay maataanentto oda; ha maataakka new immeeddawe I oonee?>> yaagiide oochcheeddino. Ikka, <<Ta hinttena itti ooshaa oochchiyawe de7iyaawaa ane zaarite. Yohaannisa xinqqatay Xoossaappee woy asaappee?>> yaagi oochcheedda.
Unttunttu bare giddon maqqettiidde, <<Xoossaappe gooppe, hewaa gidooppe <Ayaw ammanibeykkitee> nuuna yaaganawaa; <Asaappe> gooppe, asay ubbay Yohaannisi nabiyaa gidiyaawaa ammaniyaa diraw shuchchaan nuuna dechchanawantta>> yaageeddino. Hawaassi, <<Haqappe yeeddentto erokko>> giide aw zaareeddino. Yesuusikka, <<Hawaa gidooppe taakka, taani O maataan ha yewuwaa oothaytantto hinttenttoo odikke>> yaageedda.
Hawaappe simmiide Yesuusi asaw ha leemisuwaa yaagi oduwaa doommeedda: + <<Itti bitani daro woyiniyaa turatuwaa tokkeedda. Goshshanchchatuwassi kothaw immiide, I hini hara gadiyaa biide cora wodiyaa gami77eedda. 10 Woyini ayfiyaa ayfo wode, woyiniyaa goshshaa Goday barena gakkiyawaa ahanaadan itti qoomaa kothaawatuwakko kiitteedda. Kiitetti beeddawaakka dhoobbiide, mela kushiyaa yeddeeddino. 11 Hewaappe hara qoomaa kiitteedda. Unttunttu hewaakka qassi dhoobbiide, toochchiide, mela kushiyaa yeddeeddino. 12 Ha77ikka haraa heezzenthiyaa qoomaa kiitteedda. Unttunttukka qassi A masunthiide, hini kare oleeddino.
13 <<He woyiniyaa turaa Godaykka, <Simmi ayaa udoo? Ane ha77i ta dosiyaa na7aa kiittana; ooni eri A bonchchooppenne> geedda. 14 Goshshanchchatuu qassi na7aa be7eedda wode, <Hawe A laattiyaawaa gido diraw, hayite wodhoytte; hewaappe guyye, biittay nuussa gidanawaa> giide zoretteeddino. 15 Woyiniyaa turaa sa7aappe, hini karew kessiide A wodheeddino.
<<Woyiniyaa turaa Godaykka unttuntta ayaa oothanddeeshsha? 16 Yooppe he goshshanchchatuwaa, wodhanawaa; woyiniyaa turaa sa7aakka haranttoo immanawaa>> yaageeddino.
Asatuukka hawaa siso wode, <<Hawaa malabaa ahoppo>> yaageeddino. 17 Yesuusikka hini unttunttukko xeelliide,
<< <Simmi shuchchaa golliyaa keexxiyaawanttu kadheedda shuchchay,
I waanna golliyaa minissiyaa huuphe shuchchaa gideedda>
geetettiide xaafetteeddawaa bilethay ayee? + 18 Ha shuchchaa bollan kunddiyaa ubbay me7erettee; shuchchaykka A bollan kunddiyaa ubbay bunchchettanawaa>> yaageedda.
Giiraa, Giiranee Agganee Giyaa Ooshaa
(Mat 22:15-22; Mar 12:13-17)
19 Muse higgiyaa xaafiyaawanttunne qeesatuwaa kaappatuu Yesuusi haasayeedda leemisuu, unttunttu bollan geetettowaa ero diraw, he saatiyankka A oyqqanaw koyyeeddino. Shin asaw yayyeeddino. 20 Yesuusa, he gadiyaa mooddiyawaassinne A maataassi aathiide immanaw A doonaappe kesiyaa qaalaan oyqqanaw injjetiyaa wodiyaa naagiino. Hewaa diraw geeshshaa malatiidde oythanaw wochchiyaawantta kiitteeddino. 21 He kiitettowanttukka Yesuusa, <<Tamaarissiyaawoo, neeni tuma yewuwaa haasayiyaawaanne tamaarissiyaawaa, hewaadankka qay Xoossaa ogiyaa tumatethaan tamaarissiyaawaanne oossinne dummayennawaa nuuni ereetto. 22 Qassikka unttunttu, Roomaa kaatiyaa Qeesaarew giiraa cigganaw koshshii woy koshshennee?>> yaagi oochcheeddino.
23 I qassi unttunttu deshatethaa eriide, 24 <<Ane taana itti diinaariyaa * bessite; hewaa bollan de7iyaa misiliinnee xaafettowe oona bessii?>> geedda. 25 Unttunttukka, <<Qeesaarewaa>> giide zaareeddino. Inneekka, <<Hewaa gidooppe: Qeesaarewaa, Qeesaarew immite; Xoossaawaa, Xoossaw immite>> yaageedda. 26 Unttunttukka, I haasayeedda qaalaan asaa sinthan oyqqanaw danddayi beykkino. A zaaruwan maalalettiide co77u geeddino.
Hayquwaappe Dendduwaabaa Ooshaa
(Mat 22:23-33; Mar 12:18-27)
27 Saduqaawanatuppe ittu ittuu Yesuusakko yiide, ooshaa aw shiishsheeddino. + 28 Unttunttukka Yesuusa, + <<Tamaarissiyaawoo, itti bitani machchatto akkiide na7aa yelennaan hayyiyaawaa gidooppe, mishiratto hewaa ishay laataa akki na7aa yeliide bare ishaw zerethaa wothana mala Muse nuussi xaafeedda. 29 Itti wodiyaan laappu ishatuu de7iyaawanttuppe, bayray machchatto akkiide yelennaan hayqqii aggeedda. 30 Laa7ethiyaawekka izo laatteedda. 31 Heezzenthiyaawekka qassi izo akkeedda; laappunatuukka izo akkiide na7aa yelennaan hayqqeeddino. 32 Wursethaan mishirattakka hayqqaa aggaaddu. 33 Simmi laappunatuukka he mishiratto akkeedda diraw, hayquwaappe denddeedda wode, iza oossi machche gidanee?>> yaagi oochcheeddino.
34 Yesuusikka, <<Ha alamiyaa naanay akkiinonne akettiino. 35 Shin hayquwaappe denddiide, sinthappe yiyaa wodiyaan de7anaw bessiyaawanttu akkikkinonne akettikkino. 36 Unttunttu Xoossaa kiitanchchaa malatiide de7iyaa diraw, hewaappe simmiide hayqqikkino. Hayquwaappe denddiyaawantta gidiyaa diraw unttunttu Xoossaa naanaa. 37 Muse, Xoossay aw qoncceedda woraabaa xaafeedda taarikiyaa garssan, Godaa Xoossaa, <<Abraahaamo Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yayiqooba Xoossaa>> yaagiide xeesussay, hayqqawanttu denddiyaawaa bessee. + 38 Ubbaykka aw hayqqi beennawantta gidiyaa diraw, I hayqqibeennawanttu Xoossaappe attin, hayqqowanttuwaa gidenna>> yaageedda.
39 Itti itti Muse higgiyaa xaafeeddawanttukka, <<Tamaarissiyaawoo, lo77uwaa haasayaadda>> yaageeddino. 40 Hawaappe simmiide, ittuukka A oochchanaw xalowe baawa.
Yesuusi Oonee Giya Ooshaa
(Mat 22:41-46; Mar 12:35-37)
41 Hawaappe kaalla Yesuusi unttuntta, <<Asay Kiristtoosa wooti <Daawite na7aa> yaagiinoo? 42-43 Gasotethaynneekka, Daawite bare huuphew Mazimure Maxaafaa garssan,
<Goday ta Godaa, <<Taani ne morkketuwaa
ne gediyaappe garssanna de7anaadan oothana gakkanaw,
ta ushechchaan utta>> geedda>
yaageedda.
44 <<Simmi Daawite Kiristtoosa, <Godaa>, giide xeesiyaawaa gidooppe, wooti aw na7aa gidana danddayii?>> yaageedda.
Muse Higgiyaa Tamaarissiyaawanttuppe Naagettana Mala, Yesuusi Seereedda Seeraa
(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40)
45 Asay ubbay sisishshin barena kaalliyaawanttoo, 46 <<Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe naagettite; unttunttukka, adussa qamishiyaa mayyiide yuuyyanaw, geyay de7iyaasaan bonchcho sarotaa akkanaw, woossiyaa gollen bonchcho oydiyan uttanaw, shoobetteeddasan bonchchosaa koyyiyaawantta. 47 Hewanttukka am77atuwaa golliyaa kalloyiyaawantta; barentta bessanaw woosaa adussiyaawantta; unttuntta iita pirdday naage>> yaageedda.
+ 20:9 Isa 5:1 + 20:17 Maz 118:22 * 20:24 dinaariyaa: Hewode Roomaa biittaa asay go77ettiyaa miishshaa. + 20:27 Kit 23:8 + 20:28 Zar 25:5 + 20:37 Kes 3:6