21
Am77atti Imotaa
(Mar 12:41-44)
Yesuusi dhoqqu giide xeelliyaa wode, dure asay geeshsha golliyan imotaa shiishshiyaa miishshaa giddon barenttoo de7iyaawaappe unttunttu yeggiyaa wode be7eedda. Qassikka itti hiyyeesaa am77e mishiratta laa77u sembberiyaa hewaan yeggiyaa wode be7iide, <<Ta hinttew tumuwaa gay, ha hiyyeesaa am77e mishiratta, ooppenne daruwaa immaaddu. Ha asay ubbay barenttoo palahowaappe immeeddino; shin iza bare hiyyeesatethaa wolqqaan barew de7iyaawaa ubbaa immaaddu>> yaageedda.
Geeshsha Golli Kolettanawaa Yesuusi Kasetiide Odeedda
(Mat 24:1-2; Mar 13:1-2)
A kaalliyaawanttuppe ittu ittuu, <<Geeshsha golli lo77o shuchchaaninnee baalaa shiiquwaa imotaan lo77eeddawaa>> yaagi haasayiyaa wode Yesuusi, <<Hawe hinttenttu be7iyaawe ubbay kolettennaan, shuchchay shuchchaa bollan keelettiide attenna wodii yaanawaa>> yaageedda. Unttunttukka, <<Tamaarissiyaawoo, simmi hawe hananawe awudee? Qassikka hawe hananaw mallay ayee?>> yaagiidi oochcheeddino.
Yesuusi Metuwaa Wodiinne Nashechchaa Wodii Yaanawaa Odeedda
(Mat 24:3-13; Mar 13:3-13)
Ikka, <<Ooninne balethennaadan naagettite; cora asay, <Taani Kiristtoosa> yaagiidde qassikka, <Wodii mateedda> yaagiidde ta sunthaan yaanawantta; hinttenttu qassi unttuntta kaalloppite. Olaa yewuwaanne asaa makkalaabaa sisiyaa wode dagammoppite; hawe koyro hananaw bessiyaawaa gido diraappe attin wursethay bira>> yaageedda.
10 Hewaappe kaalliide asaw, <<Asay asaa bolla, kawutethaykka kawutethaa bolla, denddanawaa; 11 wolqqaama biittaa qaathay hananawaa; koshaynne harggii, dumma dummasaan medhettanawaa; yashshiyaa yewuunne ubbaakka wolqqaama malaatay saluwaappe hananawaa.
12 <<Hawe ubbay hananaappe kasiyan qassi asay hinttentta oyqqanawantta, metoothanawantta; hini Ayihudatuwaa woosa golle asaw aathi immanawantta; qasho gollekka gelissanawantta; kaatatuwaa sinthaninne mooddiyaawanttu sinthan shiishshanawantta; hawe ubbay ta sunthaa gaasuwan hinttentta gakkanawaa. 13 Hawekka markkattanaw hinttew lo77o qaada gidanawaa. 14 Hawaa gidiyaa diraw, ay zaaruwaa immanee giidde koyrottiide hinttenttu un77ettenna mala hawaa wozanaa aathite. 15 Eqettiyaawanttu ubbay, eqettanawunne lakanaw danddayenna qaalaanne aadho cinccatethaa taani hinttenttoo immana.+ 16 Hinttentta yeleeddawanttunne hinttenttu ishatuu, hinttenttu dabbatuunne hinttenttu laggethatuukka attennaan hinttentta aathi immanawantta; hinttenttuppekka ittuwaa ittuwaa wodhanawantta. 17 Ta sunthaa diraw asaa ubbaa matan ixetteeddawantta gidanita. 18 Yewuwaan qassi hinttenttu huuphiyaa binnanaappekka ittinnanne bayukku. 19 Minni eqqiide hinttenttu shemppuwaa ashshiita.
Yesuusi Yeerusalaame Bayethaabaa Odeedda
(Mat 24:15-21; Mar 13:14-19)
20 <<Yeerusalaame olaa asaan doodetteedda wode, izi bayethay mateeddawaa erite. 21 He wode Yihudaan de7iyaawanttu deriyaakko baqatino; katamaan de7iyaawanttu qay hewaappe kesino; baalaagariyan de7iyaawanttukka yaa katamaakko geloppino; 22 Xoossaa qaalaan xaafetteeddawe ubbay polettanaadan hawe haluwaa kesiyaa wodiyaa. + 23 Biittaa bollan wolqqaama metuu hananawaa; ha77i de7iyaa asaa bollan hanqquu yaanawaa; hewaa diraw hewodiyan shahaarowanttoonne dhanthiyawanttoo aayyee! 24 Asay ubbay mashshaan hayqqanawantta; Xoossaa erenna gadiyaa ubbatuukka omodduwaan baanawantta; Yeerusalaamekka Ayihudaa gidennawanttu wodii polettana gakkanaw, unttunttun yedhetteeddawunno gidanawunnu.
Kiristtoosa Laa7etho Yuussaa
(Mat 24:29-31; Mar 13:24-27)
25 <<Awaa, agenaaninne xoolinttiyaa bolla malaatay hananawaa; abbaappenne beetaa kooshshaappe denddo gaasuwan biittaa bollan de7iyaa asay ubbay un77ettanawantta; hirgganawantta. + 26 Saluwaa wolqqay ubbay qaaxxiyaa * diraw asay yashshaaninne alamiyaa bolla ayee yaanaweeshsha yaagiidde naaguwaan daaburanawantta. 27 He wode Asaa Na7ay wolqqaaninne wolqqaama bonchchuwan shaariyaan yiyaa wode be7anawantta. + 28 Hinttenttukka, ha yewuu polettussaa doommiyaa wode, wozuu mato diraw sitti giide eqqite; pude dhoqqu giide xeellite>> geedda.
Balasiyaa Geetettiyaa Mithaa Leemisuwaa
(Mat 24:32-35; Mar 13:28-31)
29 Kaalliiddekka, hawaa yaagi leemisuwaa odeedda, <<Woddenthaappenne hara mithaa ubbaappe xeellite; 30 Haythay aacina be7iyaa wode, he wode bonii mateeddawaa hinttenttu eriita. 31 Hewaadankka qassi yewatuu polettiyaawaa be7iyaa wode, Xoossaa Kawutethatta mateeddawunno erite.
32 <<Taani hinttew tumuwaa gay; hawe ubbay polettana gakkanaw ha yeletay aadhdhenna. 33 Saluunne sa7ay aadhdhana; shin ta qaalay aadhdhenna. 34 Simmi zaway baynna de7uwan, ushshaa daruwanne de7uwaaban un77ettishshin hinttenttu wozanay leppennaadaninne he gallassay phiriyaadan qoppennaan hinttena gakkennaadan naagettite; 35 Hawe biittaa ubbaan de7iyaawanttu ubbatuwaa bollan gakkanawaa. 36 Simmi yiyaa iitabaa ubbaappe hinttenttu attanaadaaninne asaa na7aa sinthankka eqqanaw danddayana mala, ubba wode minni woossite>> yaageedda.
37 Yesuusi gallassi gallassi geeshsha golliyan tamaarissiide, qamma qamma Debre Zayte yaagettiyaa deriyaakko kesiide aqee. 38 Asay ubbay A sisanaw guuran yaa geeshsha golliyaa aakko yiino.
+ 21:15 Luq 12:11-12 + 21:22 Hos 9:7 + 21:25 Isa 13:10; Hiz 32:7; Iyu 2:31; Sax 6:12, 13 * 21:26 Saluwaa wolqqay ubbay qaaxxee: Hawaa guussay, beni wode asay, saluwan de7iyaa xoolinttii ubbay ayyaanaa wolqqaanna de7ee giide qoppee. + 21:27 Dan 7:13; Sax 1:7