22
Kiristtoosa Wodhanaw Maqqetteeddino
(Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Yoh 11:45-53)
Paasigaa geetettiyaa magaage Ukithaa Miyaa Baalay mateedda. + Qeesatuwaa kaappatuunne Muse higgiyaa xaafiyaawanttu Yesuusa wooti wodhanentto, wodhiyaa ogiyaa geeman koyyiino; shin asaw yayyiino. Xalahiikka tammanne laa77u kaalliyaawanttuppe ittuwaa gideedda Asqqorootu Yihudaan geleedda. Ikka biide, Yesuusa wooti aathi immanentto qeesatuwaa kaappatuwaannanne geeshsha golliyaa naagiyaawanttu kaappattuwaanna ittippe haasayeedda. Unttunttukka nashettiide, miishshaakka Yihudaw immanaw wuletteeddino. Ikka eeno geedda; asay baynna saan Yesuusa aathi immanaw injjetiyaa wodiyaa koyyee.
Yesuusi Ayihudatuwaa Paasigaa Maanaw Giigetteedda
(Mat 26:17-25; Mar 14:12-21; Yoh 13:21-30)
Magaage Ukithaa Miyaa Baalaa bonchchiya wodii gakkeedda; he wodiikka Paasigaw dorssaa shukkanaw bessiyaa wodiyaa. Yesuusi Phexiroosanne Yohaannisa, <<Paasigaa qumaa nuuni maanaadan biide giigissite>> giide kiitteedda.
Unttunttukka zaariide, <<Haqan giigissanaadan koyyay?>> yaagi oochcheeddino. 10 Ikka, <<Hinttenttu, katamaa geliyaa wode otuwaanna haathaa tookkeedda bitani * hinttenttunna gakettanawaa; I geliyaa golliyaa A kaalliide gelite; 11 He golliyaawaakka, <Tamaarissiyaawe neena, <<Taani, taana kaalliyaawanttunna ittippe Paasigaa qumaa miyaa imathaa kifili haqa bagganna de7ii?>> yaagee> giite. 12 He bitaniikka pooqiyaa bollan de7iyaa hiixetti utteedda aako kifiliyaa hinttentta bessanawaa; hewaanikka sa7aa giigissite>> yaageedda.
13 Unttunttu biide, Yesuusi goowaadankka bitaniyaa demmiide Paasigaa qumaa giigisseeddino. 14 Paasigaa qumay meetettiyaa saati gakko wode, tammanne laa77u kiitettowanttunna ittippe qumaa maanaw utteedda. 15 Ikka, <<Taana metuu gakkanaappe kasiyan hinttenttunna ha Paasigaa qumaa maanaw daro amottaadde de7ay. 16 Ayissi gooppe, ta hinttew odiyaawe, hawe Xoossaa kaawutethan polettana gakkanaw, taani laa7ethuwaa hawaappe miikke>> yaageedda.
17 Xuu7aa akkiide, Xoossaa galatiide, <<Hawaa heyte, hinttenttu gidduwan gishetti ushite. 18 Ayissi gooppe, ta hinttenttoo yaagay, Xoossaa Kawutethay yaana gakkanaw, hachcheppe doommaade woyiniyaa eessaa ushikke>> yaageedda.
19 Qassi magaage ukithaa akkiide, Xoossaa galateedda; he ukithaa menthi unttunttoo immiidde, <<Hawe hinttenttoo imettiyawe ta ashuwaa; hawaan taana qoppana mala hawaa miite>> yaageedda. 20 Kawuwaa moowaappe guyyiyan, kasewaadan xuu7aa denthi unttunttoo immiide, hawaadan yaageedda: <<Ha xuu7ay, ta hinttenttu diraw gussiyaa ta suuthaa qopethiyaa ooratha caaquwaa. + 21 Shin be7ite, taana aathi immanaw de7iyaa bitani gayitaan taananna ittippe mee. 22 Ayaw gooppe, taani Asaa Na7ay Xoossay goowaadan bay; shin taana aathiide immiyaa uraw aw aayyee>> yaageedda. 23 Unttunttu giddoppe hewaa oothanaw de7iyaawe oona gidanentto, barenttu giddon ooshaa doommeeddino.
Ubbaappe Aadhdhiyaawe Oonee? Yaagiyaa Ooshaa
24 Qassi barenttu giddoppe ooni aadhentto yaagettiyaa palumay unttunttu giddon keseedda. 25 Yesuusi unttuntta yaageedda: <<Ha alamiyaa mooddiyaawanttu barenttu asaa bolla godattiino; unttuntta mooddiyaawanttu keekatuwaa geetettiino. 26 Shin hinttenttu hawaadan hanoppite; yewuwaan qassi hinttenttuppe dhoqqa gideeddawe hintte ubbaappe guxxiyawaa; hinttentta moddiyaawekka, hinttenttoo qoomaadan hano. +
27 <<Qumaa maanaw utteeddawaappenne qumaa asaw aathiyaawaappenne ooni bonchchettii? Qumaa maanaw utteeddawaa gidennee? Taani qassi hinttenttu giddon qumaa aathiyaa qoomaa mala. 28 Qassi taani paacettiyaa wodiyaan hinttenttu taananna ittippe minni eqqeeddawantta. 29-30 A kawutethaa oydiyaan uttana mala Ta aabbu taana sunthowaadan, Taani qassi Ta kawutethaan ta gaytaappe maanaadaaninne ushanaadan, tammanne laa77u Israa7eeliyaa yaratuwaa bolla pirddiidde, kawutethaa oydiyaan uttana mala hinttentta sunthaaddi>> yaageedda.
Phexiroosi Kaadanawaa Yesuusi Kasetiide Odeedda
(Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Yoh 13:36-38)
31 Goday, <<Simoonaa, Simoonaa, taani odiyaawaa sisa; xalahii hinttentta asay zarggaa hal77iyaawaadan, hal77anaw Xoossaa woosseedda. 32 Shin taani ne ammanuu bayennaadan ne diraw gaannataaddi. Neeni taakko simmiyaa wode ne ishatuwaa minissa>> yaageedda. 33 Simooni zaariide, <<Godaw, taani neenanna qashettanawunne neenanna ittippe hayqqanaw giiga uttaaddi>> yaageedda.
34 Yesuusi qassi, <<Phexiroosa, taani new yaagay; hachche bilahiyan, kuttuu waassanaassi heezzu gede taana neeni, <A taani erikke> gaade kaadanaassa>> yaageedda. 35 Yesuusi barena kaalliyaawanttoo, <<Korojuu, qarcciitiinne caammay banttaan taani hinttentta kiitto wode, hinttenttoo ittibay paccowe de7ii?>> yaageedda.
Unttunttukka, <<Itti baynne nuussi pacci beenna>> yaageeddino.+
36 Ikka zaariide, <<Ha77i qassi korojuu de7iyaawe akki bo; qarcciiti de7iyaawekka hewaadan udo; baynnawe qay bare mayuwaa zali77iide mashshaa shammo. 37 Ayaw gooppe ta hinttew yaagay, <Hawe makkalanchchatunna ittippe paydetteedda> yaagetti Xoossaa Maxaafan xaafetteeddawe, taanan polettennaan attenna. E, taw geetetteeddawe ha77i polettanawaa>> yaageedda. +
38 A kaalliyaawanttu, <<Godaw, hawaan laa77u mashshay de7ee>> yaagina ikka, <<Hewe gidanawaa>> yaageedda.
Yesuusi Debre Zayte Deriyaan Woosseedda
(Mat 26:36-40; Mar 14:32-42)
39 Yesuusi katamaappe kesiide, hara gallassi biyaawaadankka Debre Zayte beedda. Qassi A kaalliyaawanttukka A geeduwaa beeddino. 40 He sa7aa gakkiide, <<Paaciyaan hinttenttu gelennaan attana mala, woossite>> yaageedda. 41 Shuchchaa olina gakkiyaasaa keena unttunttuppe haakki beedda. Gulbbatiide, 42 <<Ta Aabboo, neeni koyyiyaawaa gidooppe, ha metuwaa xuu7aa taappe digga; shin ta shene gidoppo; ne shene gidoppe attin>> yaagiide woosseedda. 43 Saluwaappe yiide minissiyaa kiitanchchay aw beetteedda. 44 Bare wozanaa giddon seelettiidde, darii woosseedda. I cawottiyaa cawuukka sa7aa bollan xokiyaa suuthaa malateedda.
45 Woosaappe denddiide, barena kaalliyaawanttukko guyye biide, unttunttu daroppe qaretteedda diraw, daaburiide gemi77ishowantta xeelliide, 46 <<Ayaw gemi77ishiitee? Paaciyaan gelennaadan denddi woossite>> yaageedda.
Yesuusi Bare Morkketuwaa Kushiyan Oyqetteedda
(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Yoh 18:3-11)
47 Yesuusi hewaa haasay de7ishshin, cora asay yeeddino. Tammanne laa77u A kaalliyaawanttuppe ittuwaa gideedda Yihudaa geetettiyaawe he asaa kaalethiide yeranaw Yesuusakko shiiqeedda. 48 Yesuusi qay, <<Yihudaw, neeni taana Asaa Na7aa yeraade aatha immay?>> yaageedda.
49 A yuushshuwaan de7iyaa A kaalliyaawanttu hanettiyaa yewuwaa be7o wode A, <<Godaw, ha asaa nuuni mashshaan qanxxanee?>> yaageeddino. 50 Unttunttuppe ittu, Qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa qoomaa shociide, A ushechcha haythaa qanxxi oleedda.
51 Yesuusi qay zaariide, <<Aggite, bashite>> yaageedda. Bitaniyaa haythaakka bochchiide patheedda. 52 Yesuusikka barekko yeedda qeesatuwaa kaappatoo, geeshsha golliyaa naagiyaawanttoo, sunthatuwaassinne gadiyaa cimatoo, <<Paanuwaa oyqqiyaawaadan mashshaanne xam77aa oyqqiide yiitee? 53 Geeshsha golliyan taani gallassaan, gallassaan hinttenttunna de7iyaa wode, taana oyqqibeykkita; shin ha77i hawe hinttenttu wodenne dhumaa wolqqaa wode>> yaageedda.
Phexiroosi Yesuusa Kaddeedda
(Mat 26:57-58, 69-72; Mar 14:53-54, 66-72; Yoh 18:12-18, 25-27)
54 Yesuusa oyqqi qachchiide, Qeesatuwaa ubbaa kaappuwaa golle afiide gelisseeddino. Phexiroosikka unttunttuppe guyye haakuwan unttunttu geeduwaa kaallee. 55 Dirssaa giddon tamaa eethiide, ittippe utti de7ishshin, Phexiroosi unttunttu giddon yiide utti aggeedda. 56 Tamay poo7iyaa bagganna Phexiroosi uttiide de7ishshin, itti ashikkaratta loytha xeellaade, <<Hawekka aananna ittippe de7ee>> yaagaaddu.
57 Phexiroosi qay, <<Hanne mishirattee, taani A erikke>> yaagi kaddeedda. 58 Guutha wodiyaappe guyyiyan, hara bitani Phexiroosa be7iide, <<Neeni unttunttunna gatho de7aa>> yaagina;
Phexiroosi qassi, <<Hawo bitanew, taani aananna gatho de7ikke>> yaageedda.
59 Itti saate gidiyaawaa gammi77iide hara bitani qonccissiide, <<I Galiilaa gade asa gidiyaa diraw, ha bitani aananna ittippe de7iyaawe tuma>> yaageedda. 60 Phexiroosi qassi, <<Ha bitanew, neeni giyawe ayentto taani erikke>> yaageedda. He wodiyan I birokka haasay de7ishshin, ellekka kuttuu waassi aggeedda. 61 Goday guyye simmiide, Phexiroosa xeelleedda. Phexiroosi Goday barena, <<Hachche kuttuu waassana gakkanaw, heezzu gede taana kaddanaassa>> geedda Godaa qaalay aw qofetti aggeedda. 62 Phexiroosi dirssaappe kare kesiide, seelettiide yeekkeedda.
63 Yesuusa oyqqeedda asay qilliicciinonne shociino. 64 A ayfiya goozzi baqqiide, <<Neena baqqeeddawe oonee? Nabiyaa gidooppe neena dechchawaa ane oda>> yaagiide A oochcheeddino. 65 Qassi A hara cora boriya boreeddino.
Yesuusa Pirddaw Afeeddino
(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Yoh 18:19-24)
66 Sa7ay wonttina gadiyaa cima asatuu, qeesatuwaa kaappatuunne Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu, Yesuusa barenttu shiiqeeddasaa afiide, 67 <<Kiristtoosi neenee? Ane nu oda>> yaageeddino.
Shin I, <<Taani hinttenttoo odooppe taana ammanikkita; 68 Qassi hinttentta taani oochchooppe odikkita; woy qashuwaappe taana billikkita. 69 Shin ha saatiyaappe doommin taani Asaa Na7ay, ha77ippe doommaade, wolqqaama Xoossaa ushechcha bagganna uttana>> yaageedda.
70 Unttunttu ubbay Yesuusa, <<Yaatina neeni Xoossaa Na7ee?>> yaageeddino.
Ikka zaariide, <<Taani Xoossaa Na7aa gidowaa hinttenttu haasayeeddita>> yaageedda. 71 Unttunttukka, <<Nuuni nu huuphew A doonaappe siseeddo; hawaappe sinthaw ay markkaa koshshii?>> yaageeddino.
+ 22:1 Kes 12:1-27 * 22:10 haathaa tookkeedda bitani: He wode he gaden asaa gollen kiitettiyaa attuma qoomay haathaa tookkooppe, he golli dure gidiyaawaa bessee. + 22:20 Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; 1Qor 11:23-25 + 22:26 Mat 23:11; Mar 9:35 + 22:35 Mat 10:9, 10; Mar 6:8, 9; Luq 9:3; 10:4 + 22:37 Isa 53:12