23
Philaaxoosi Yesuusa oochcheedda
(Mat 27:1, 2, 11-14; Mar 15:1-5; Yoh 18:28-38)
Hewaan shiiqeedda ubbatuukka ittippe denddiide, Yesuusa Philaaxoosakko afeeddino. Unttunttukka, <<Habitani nu asaa balethiide, asay Roome biittaa kawuwaa Qeesaraw giiraa immenna mala diggiide, qassi, <Taani Kaatiyaa> yaagishshin demmeeddo>> yaagiide mootuwaa doommeeddino.
Philaaxoosikka Yesuusa, <<Hawo, Ayihudatuwaa kaatii neenee?>> yaagiide oochcheedda.
Yesuusi zaariide A, <<Neeni ga de7aasa>> yaageedda. Philaaxoosi qeesatuwaa kaappatuwaassinne asaassi odiidde, <<Taani ha bitaniyaa bollan aynne iita oosuwaa demma beykke>> yaageedda.
Gidoppe attin unttunttu, <<Ha bitani Galiilaappe doommiide, haray atto hawaa gakkanawukka, Yihudaa gadiyaa ubbaa bare timirttiyaan qaathiidde de7ee>> yaagiide minissi odeeddino.
Yesuusi Heroodisa Sintha Shiiqeedda
Philaaxoosikka hawaa sisiide, <<I Galiilaa asee?>> yaagiide eranaw oochcheedda. Philaaxoosi Heroodise mooddiyaa gadiyaappe Yesuusi yeeddawaa ereedda wode, Heroodisekka qay hewodiyan Yeerusalaamen de7iyaa diraw, aakko Yesuusa yeddeedda.
Heroodise daro wodiyaappe doommiide Yesuusa be7anaw amotti de7iyaa diraw, A be7eedda wode daroppe nashetteedda. Yesuusa waariyaa siseeddawaa diraw, I oorathabaa oothishshin be7anaw hidootaan gami77eedda. Heroodise Yesuusa darobaa oochcheedda; shin Yesuusi aw ayaanne zaaribeenna. 10 Qeesatuwaa kaappatuunne Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu hewaan eqqiide, Yesuusa loythi mootiidde de7iino. 11 Heroodisenne A wottaaddaratuu Yesuusa kadhiide, A bolla qilliicceeddino. Bonchchetteedda mayuwaa A mayizziide, Philaaxoosakko zaariide yeddeeddino. 12 Heroodisenne Philaaxoosi hawaappe kasenna morkkiyan de7iino; shin he gallassi sigetteeddino.
Yesuusa Hayqqana Mala Mooteeddino
(Mat 27:15-26; Mar 15:6-15; Yoh 18:39-19:16)
13 Philaaxoosi qeesatuwaa kaappatuwaa, ayissiyaawanttanne hara cora asaa ittippe xeesiide, 14 Hawaadan yaageedda, << <Ha bitani asaa makkalatethaw denthethee>, yaagiide taakko aheeddita; taakka hinttenttu sinthaan bidda xeellaade, hinttenttu shiishsheedda mootuwan itti balaanne A bollan demma beykke. 15 Qassi Heroodisekka A bollan aynne demmibeenna diraw, haa nuukko zaari yeddeedda; hinttenttu be7iyaawaadankka, habitani A hayqoo gathiyaabaa aynne udibeenna. 16 Hawaa diraw taani A muraade billana>> yaageedda. 17  *
18 Asay ubbay ittippe gidiide, <<Ha bitaniyaa yaa digga! Barbbaana giya Yesuusa nuussi billa!>> yaagiide cabbotteeddino. 19 Barbbaan katamaan walassaa denthiide, asaa wodheedda diraw, qashetteeddawaa.
20 Philaaxoosi Yesuusa billanaw koyyiide, asaw laa7ethuwaa gujjiide haasayeedda. 21 Shin unttunttu, <<Masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishaade kaqqa! Kaqqa!>> yaagi waasseeddino.
22 Philaaxoosikka heezzenthuwaa unttuntta, <<Ayaw? Habitani ootheedda iita oosuu ayee? Taani A hayqoo gathiyaa naaquwaa aynne aappe demmabeykke; hawaa diraw, A muraade billa yeddana>> yaageedda. 23 Shin unttunttu barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide, kaqettanaadaan darii waasseeddino. Unttunttu waasuukka Philaaxoosa qofaa laammeedda. 24 Hawaa diraw, Philaaxoosikka unttunttu ooshay simmanaadan Yesuusa bollan pirddeedda. 25 Asaa makkalaw denthethiiddenne shemppuwaa wodhiide, qashetteedda bitaniyaa bilettanaadan unttunttu woosso diraw, he bitaniyaa billeedda. Shin Yesuusa barenttu sheniyaadan koyyowaa oothana mala, aathi immeedda.
Yesuusi Masqqaliyan Kaqetteedda
(Mat 27:31-44; Mar 15:21-32; Yoh 19:17-27)
26 Yesuusa oyqqi afiidde de7ishshin, Simoona geetettiyaa Qereena bitani heeraappe yiidde de7ishshin demmiide, masqqaliyaa toossiide Yesuusanna baana mala udeeddino. 27 Daro cora asaynne yeekkiyaa maccawanttu guyyenna kaalliino. 28 Yesuusi guyye simmiide unttunttoo, <<Hintteno, Yeerusalaame maccawanttoo, hinttenttu huuphewunne hinttenttu naanaw yeekkiteppe attin, taw yeekkoppite; 29 <Mantha gideeddawanttunne yelibeenna uluu, dhanthibeenna dhanthay, anjjetteeddawantta> geetettiyaa wodii yaanawaa. 30 He wodiyan, <Zoozatoo, nu bolla woddite; zukkullatuwaakka, nuuna qosite> yaaganita. + 31 Simmi qayye mithaan hawaadan hanooppe, mela mithaan waanannawee?>> yaageedda.
32 Yesuusanna ittippe kaqettana mala, iita oosuwaa ootheedda hara laa77u asatuwaakka afeeddino. 33 Qeeraanew geetettiyaasaa gakkeedda wodiyaan, Yesuusa kaqqeeddino. Iitaa oothowanttakka, ittuwaa ushechchanna, yokkuwaa haddirssanna kaqqeeddino.
34 Yesuusi, <<Ta Aabboo, unttunttu barenttu oothiyaawaa erenna diraw, unttunttu nagaraa atto ga>> yaageedda.
Unttunttukka A mayuwaa saamaa yegettiide gishetti akkeeddino. 35 Asay eqqii xeellishshin, gadiyaa mooddiyaawanttu, <<Harantta ashshee; Xoossaan dooretteedda Kiristtoosi A gidooppe, ane bare huuphiyaa ashshennee?>> yaagiide qilliicceeddino.
36 Qassi wottaaddaratuukka shiiqiide qilliicceeddino; cammeedda woyiniyaa eessaa aw ahi immiide, 37 <<Hawo, neeni Ayihudaa kaatiyaa gidooppe, ne huuphiyaa ashsha!>> yaageeddino.
38 Huuphissannakka, <<Hawe Ayihudaa kaatiyaa>> yaagiyaa xaafuwaa xaafeeddino. 39 Iitaa oothiide kaqetteeddawanttuppe ittuu, boriiddinne toochchiidde, <<Hawo neeni Kiristtoosa gidikkii? Ane A gidooppe, ne huuphiyanne nuuna ashsha>> yaageedda.
40 Yokkuu qay A, <<Neeni hawaa malatiyaa pirddaa bolla de7aaddekka Xoossaw yayyikkii? 41 Nuuni kiitetteedda balaan muraa akkiidde de7eetto; nuussi bessiyaa muraa bollan de7eetto; shin ha bitani itti iitabaanne oothibeenna>> yaagi zaareedda.
42 I Yesuusa, <<Neeni ne kawutethaa wolqqaan yiyaa wode, taana qoppa>> yaageedda. 43 Yesuusikka, <<Taani new tumuwaa oday, hachche taananna ittippe gannatiyaan de7anaassa>> yaageedda.
Yesuusa Hayquwaa
(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Yoh 19:28-30)
44 He wode usuppun saate gidiyaa keena; hewaappe udduppu saatiyaa gakkanaw, biittaa ubbaa bollan dhuma gideedda. 45 Awaykka bare poo7uwaa diggeedda; geeshsha golliyaa gaariduukka peedhettiide laa77uwaa keseedda. 46 Yesuusikka daro dhoqqu geedda qaalaan waassiide, <<Ta Aabboo, taani ta shemppuwaa ne kushiyaan aatha immay!>> yaagi simmowaappe guyyiyan I hayqqeedda.
47 Xeetuwaa kaappuu haneedda yewuwaa be7eedda wode, <<Ha bitani tumakka xillo asa>> yaagiide Xoossaa galateedda. 48 Hawaa be7anaw ittisaa shiiqeedda asay ubbay haneedda yewuwaa be7iide, barenttu tiraa baqqiidde simmeeddino. 49 Yesuusa eriyaa asay ubbaynne Galiilaappe doommiide A kaalleedda maccawanttu hawaa xeelliide, haakuwan eqqeeddino.
Yesuusi Moogetteedda
(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Yoh 19:38-42)
50 Ayihudaa shanggatuwaa gideeddawanttuppe ittuu, Yooseefa geetettiyaa lo77anne xillo bitani de7ee. 51 Ha bitani shanggatuwaa maqquwaanne unttunttu oosuwan ittippetethaa oothibeenna. Xoossaa kawutethaa yuussaa hidootaan naagiidde de7ee. 52 Yooseefokka Philaaxoosakko biide, Yesuusa anhaa akkanaw woosseedda. 53 Akkanaadan geetettowaappe guyye, anhaa bollappe wothiide, lo77o mooguwaa mayuwaan xaaxiide, shuchchaappe woocettiide medhetteedda, ooninne kase moogetti beenna ollaa giddon wotheedda. 54 Gallassaykka sambbataa mokkanaw giigiyaa gallassaa; sambbataykka gelana hanee.
55 Galiilaappe doommiide Yesuusanna ittippe yeedda maccawanttu kaalliidde, duufuwan A anhaa wootiide wotheeddinontto be7eeddino. 56 Unttunttu hawaappe soy simmiide, shittuwanne okkiyaawaa anhaw giigisseeddino.
Higgiyaa maaraadan sambbata gallassi shemppeeddino.
* 23:17 Ha payduu, <<Philaaxoosaw Paasigaa Baalaa bonchchuwaa gallassaan itti uraa qashuwaappe billiyaa dooyay de7ee>> yaagee. Shin, Dawroothuwaa Geeshsha Maxaafaa Ooratha Caaquwaa gidduwaan ha payduu xaafetti beenna gaasuu, hara Geeshsha Maxaafatuwaa bilethatuwaan ubbatuwankka xaafetti beenna diraassa. + 23:30 Hos 10:8; Sax 6:16