24
Yesuusi Hayquwaappe Denddeedda
(Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Yoh 20:1-10)
Saaminttaappe koyro gallassa, maccawanttu giigisseedda shittuwaa oyqqiide darii guuriide duufuwakko beeddino. Shuchchaykka duufuwaa doonaappe gonddorettina be7eeddino. Unttunttu duufuwaa garssa ollaa gelo wode, Godaa Yesuusa anhaa demmibeykkino. Maccawanttu sidhiidde de7ishshin, waciwaciyaa mayuwaa mayyeedda laa77u asatuu, qoppennaan unttunttu miyyiyaan eqqeeddino.
Maccawanttukka yashshaappe denddowaan sa7aa xeelliidde de7ishshin, laa77u asatuu, <<De7uwan de7iyaawaa, A ayaw hayqqowanttu giddoppe koyyiitee? 6-7 I denddeedda; hawaan baawa. Qaykka Galiilaan de7iyaa wodiyaan, <Asaa na7ay nagaranchchatuwaa kushiyan aadhdhi imettanawaa; masqqaliyaa bollan kaqettanawaa, heezzentho gallassi hayquwaappe denddanawaa> yaagettowaa qoppite>> yaageeddino.
Maccawanttukka he wode qaalaa akeekeeddino. Unttunttukka duufuwappe simmiide ha ubba yewuwaa tammanne itti kiitettowanttoonne unttuntta kaalliyaawanttoo ubbattoo odeeddino. 10 Hawaa Yesuusi kiittowanttoo odeeddawanttu: Magdalappe yeedda Mayraamo, Yohaanno, Yayiqooba daayo Mayraamonne unttunttunna ittippe de7iyaa hara Maccawantta. 11 Unttunttoo maccawanttu odiyaa qaalay qaajjiyaawaa malatina ammanibeykkino.
12 Shin he wode Phexiroosi denddiide duufuwakko woxxeedda. Yaa gakkiide hokki xeelliyaa wode, garssan mooguwaa mayo xalalay de7iyaawaa be7eedda. Hano yewuwankka maalalettiide, golle simmeedda.
Emaahuusa Ogiyaan Yesuusi Laa77u Asatuwassi Qoncceedda
(Mar 16:12, 13)
13 He gallassi Yesuusa kaalliyaawanttuppe laa77u asatuu Yeerusalaameppe laa77u saatiyaa haakkiyaa Emaahuusa geetettiyaa heeraa biidde; 14 ittu ittuwanna haneedda yewuwaa ubbaa haasay de7iino. 15 Unttunttu haasayiiddinne zorettiidde de7ishshin, Yesuusi bare huuphew yiide unttunttu miyyiyaa shiiqiide unttunttunna biidde de7ee. 16 Shin unttunttu bare ayfiyan xeelliidde A gidiyaawaa shaakki eranaw danddaybeykkino.
17 Yesuusi, <<Hinttenttu ogiyaa bollan ittu ittuwanna haasayiyaawe ayee?>> yaagi oochcheedda. Unttunttukka dagaman lechchummiide eqqeeddino. 18 Unttunttuppe ittuu Qeliyoophaa geetettiyaawe, <<Ha gidduwan Yeerusalaamen hano yewuwaa erennawe ne xalalay hagadew imathee?>> yaagi zaareedda.
19 Yesuusi, <<I ayee?>> yaagina, unttunttukka, <<Xoossaa sinthaninne asaa ubbaa sinthan qaalaaninne kiitaan mino nabiyaa gideedda Naazireetiyaa Yesuusabaa haasayeetto. 20 Aakka qeesatuwaa kaappatuunne nuuna mooddiyaawanttu hayquwaa pirddaw aathi immeeddino; masqqaliyaa bollan wodheeddino. 21 Nuuni kasenna, <Israa7eeliyaa asaa wozanawaa> yaagi hidootowe A; shin ha yewuu hanettiide aadhdhoodeppe heezzu qamma gideedda. 22 Nu giddoppe itti itti maccawanttu nuuna maalalisseeddino. Unttunttu guuraan hini duufuwaa beeddino, 23 shin Yesuusa anhaa unttunttu dhayo wode shiretti simmiide, <<I denddeedda; yaagiyaawaa kiitanchchatuu odishshin be7eeddo>> yaagi odeeddino. 24 Nu giddoppekka itti itti asay duufuwaa biide unttunttu goowaadan hanina be7eeddino; shin Yesuusa anhaa demmibeykkino>> yaageeddino.
25 Yesuusi unttunttoo, <<Hintteno, akeekenna asatoo, hinttenttu wozanaan nabatuu odowaa ubbaa elle ammanennawanttoo; 26 Kiristtoosi ha metuwaa akkanawunne bare bonchchuwaakko gelanaw bessennee?>> yaageedda. 27 Hewaappe simmiide Yesuusi Muse maxaafatuwaappenne Nabatuu xaafeedda maxaafatuwaappe doommiide, Xoossaa Maxaafatuwaa ubbaan xaafetteedda barebaa unttunttoo billiide odeedda.
28 Unttunttu bide7iyaa heeraa mateedda wode, Yesuusi harasaa biyaawaa malateedda. 29 He wode unttunttu A, <<Gallassay qammiidde de7iyaa diraw, omarssay mateedda; nuunanna ittippe aqa!>> yaagi minissi woosseeddino. Hawaa diraw, ikka unttunttunna ittippe aqanaw geleedda. 30 Unttunttu ittippe gayitaan utteedda wode, daabbuwaa denthiide anjjeedda; menthiide unttunttoo immeedda. 31 Unttunttu ayfiikka A akeekaanna mala dooyettina, Yesuusa gidiyaawaa ereeddino. Ikka unttunttu sinthaappe geemmeedda. 32 Unttunttukka ittu ittuwaa, <<Qadhdhaan ittippe nu de7ishshin, nuuna I haasayissiyaa wodiyaaninne Xoossaa maxaafatuwakka nuussi qonccissiide I odiyaa wodiyaan, nu wozanaa giddon tamaadan seellee gidennee?>> geetetteeddino.
33-34 He woddiyankka denddiide Yeerusalaame simmeeddino. Yesuusi kiitto tammanne ittatoonne unttunttunna ittippe de7iyaawanttoo, <<Goday tumuwaakka denddeedda, Simoonawukka beetteedda>> yaagiide hewaan ittippe shiiqi utteeddawantta demmeeddino.
35 He laa77atuu, qadhdhaan haneeddawaanne Yesuusi daabbuwaa menthiyaa wode wooti A ereeddinontto unttunttoo odeeddino.
Yesuusi Barena Kaalliyaawanttoo Beetteedda
(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Yoh 20:19-23; Kit 1:6-8)
36 Hawaa unttunttu haasay de7ishshin, Yesuusi unttunttu giddon eqqiide, <<Sarotethay hinttew gido>> yaageedda. 37 Unttunttoo moytilliyaa be7owaa malatina dagammiide, yashshaan kumeeddino. 38 Ikka unttuntta, <<Ayaw dagammiitee? Ayaa diraw hinttenttu wozanay sidhii? 39 Taani Yesuusa gidiyaawaa eranaw, ane ta kushiyaanne ta gediyaa be7ite; taanan hinttenttu be7iyaawaadan, moytillew ashuunne meqethay baawa. Ane taana hinttenttu kushiyaan oyqqi be7ite>> yaageedda.
40 Hawaa yaagi simmiide, bare kushiyaanne bare gediyaa besseedda. 41 Unttunttukka nashechchaappe denddowaan, ammanennaan maalaletti de7ishshin I, <<Hawaan meetettiyaawe hinttenttoo de7ii?>> yaagi unttuntta oochcheedda. 42 Unttunttukka, xiixetteedda moliyaappe laafa puruwaa aw immeeddino. 43 Ikka akkiide unttunttu sinthaan meedda.
44 Ikka, <<Taani hinttenttunna ittippe de7aadde, <Muse maxaafaan, nabatuwaa maxaafaaninne qaalaan xaafetto mazimuratun ta diraw xaafetteedda ubbay polettanaw bessee> yaagaade hinttenttoo odeedda yewuu hawaa>> yaageedda.
45 He wodiyankka Xoossaa Maxaafatuwan geetettowaa akeekaanna mala, unttunttu wozanaa dooyyeedda. 46 Unttunttoo, << <Kiristtoosa metuu gakkanawaa; heezzenthiyaa gallassi hayquwaappe denddanawaa. 47 A asunthan nagaraa paaxethaynne maarotaa demussay Yeerusalaameppe doommiide asaw ubbaw odettanawaa> yaagettiide xaafetteedda.
48 <<Hinttenttukka hawoo markkatuwaa. 49 Ta hinttenttoo, Ta aabbu qaalaa geleedda hidootaa yeddana; hewe gakkanawunne hinttenttoo wolqqay saluwaappe imettana gakkanaw, Yeerusalaame katamaan naagishshite>> yaageedda.
Yesuusi Saluwaa Simmiide Beedda
(Mar 16:19, 20; Kit 1:9-11)
50 Hawaappe guyyiyan, Biitaaniyaa geetettiyaa katamaa gakkanaw, unttuntta afeedda; bare kushiyaa micciide unttuntta anjjeedda. 51 Unttunttuppe shaakettiide, saluwaa beedda. 52 Unttunttu aw goyinniide, daro nashechchaan Yeerusalaame simmeeddino. 53 Qassi paccennaan Xoossaa galatiidde, Geeshsha Golliyan de7eeddino.