12
Sambbataabaassi Shiiqeedda Ooshaa
(Mar 2:23-28; Luq 6:1-5)
Yesuusi he wode Sambbata gallassi, tisha banggaa giddonna aadhdhishshin A kaalliyaawanttu koshattiide, tisha banggaa duuthiide, muussaa doommeeddino. + Shin Parisaawatuu hewaa be7iide Yesuusa, “Be7a, neena kaalliyawanttu Sambbata gallassi oothanaw woga gidennabaa oothiino” yaageeddino.
Shin Yesuusi unttunttussi hawadaan yaageedda; “Daawitenne aananna de7iyaawanttu koshatteedda wode, Daawite ootheeddawaa nabbabibeykkitee? + Daawite Xoossaa golle geliide, qeesatuwaa xalalay maanaappe attin, iinne aananna de7iyaawanttu maanaw woga gidenna Xoossaassi yarshsheedda qumaa meedda. + Woy Sambbataa ubbaan Geeshsha Golliyan de7iya qeesatuu Sambbataa wogaa menthiyaawaa, qassi unttunttussi hewe bayizzo gidennawaa Muse higgiyan nabbabibeykkitee? + Shin taani hinttew oday; Geeshsha Golliyaappe aadhdhiyaawe hawaan de7ee. Xoossaa Maxaafay, ‘Taani maarotethaa koyyayppe attin, yarshshuwaa koyyikke’ yaagiyaawe waagiyaawentto hinttenttu eriitentto, bayizzuu baynna asaa bolla pirddikkita. + Ayissi gooppe, taani, Asaa Na7ay, Sambbataa Godaa” yaageedda.
Yesuusi Kushii Gunddeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mar 3:1-6; Luq 6:6-11)
Yesuusi hewaappe denddiide, Ayihuda woosa golle beedda. 10 Hewaan kushii gunddeedda itti bitani de7ee; Yesuusa mootanaw gaasuwaa koyyiyaa asatuu, “Sambbataan, hargganchchaa pathiyaawe wogee?” yaagiide A oochcheeddino.
11 Yesuusi unttuntta, “Hinttenttu giddon itti dorssay de7iya uray, he dorssay Sambbata gallassi ollaan kunddooppe, oyqqiide kessennawe oone? 12 Yaatina, asay dorssaappe wooti loythiide darennee! Hewaa diraw, Sambbata gallassi lo77obaa oothiyaawe woga” yaageedda. 13 Hewaappe guyyiyan bitaniyaa, “Ne kushiyaa piddi ootha” yaagina bitani piddi oothowaappe guyyiyan, A kushii yokko kushiyaawadankka paxi aggeedda. 14 Shin Parisaawatuu kare kesiide, Yesuusa wooti wodhanentto maqqetteeddino.
Xoossay Dooreedda Ayilliyaa
15 Shin Yesuusi unttunttu zoretaa eriide, hewaappe aggiide biya wode, daro asay A kaalleedda; harggeedda ubbaa patheedda. 16-17 Xoossay nabiyaa Isiyaasa bagganna odeeddawe polettana mala, Yesuusi asatuwassi, “Tabaa hara asaassi odoppite” yaageedda. 18 Xoossay Isiyaasa bagganna hawadaan yaageedda;
“Taani dooreedda ta ayillii,
taani siiqiyaa, taana nashechchiyaawe haweku.
Taani ta Ayyaanaa A bolla wothana.
I suure pirddaa asaw ubbaw odanawaa. +
19 I palumettenna; woy waasseenna.
Bare qaalaakka ogiyaan sissenna.
20 Suure pirdday xooni kesana gakkanaw,
tinccetteedda maqqaa menthenna *
qassi cuwattiyaa muqaaddaa qunccuutiyaakka I toyissenna.
21 Ayihuda gidenna asay ubbay
aabolla barenttu hidootaa wothana”
yaageedda.
Yesuusabaanne Bi7eel-Zeebulabaa
(Mar 3:20-30; Luq 11:14-23)
22 Hewaappe guyyiyan, amareedda asatuu iita ayyanay oyqqina duudeedda itti qooqa bitaniyaa Yesuusakko aheeddino; Yesuusi he duude bitaniyaa patheedda; bitaniikka haasayaanne xeelaa doommeedda. 23 Asay ubbay maalalettiide, “Laa hawe Daawite na7aa gidanddeeshsha?” yaageeddino.
24 Shin Parisaawatuu hewaa sisiide, “Ha bitani iita ayyaanatuwaa kaappuu ‘Bi7eel-Zeebuli’ barew wolqqaa immina, xalahatuwaa kessee” yaageeddino.
25 Shin Yesuusi unttunttu qofaa eriide, unttuntta hawadaan yaageedda; “Bare giddon shaakettiyaa kawutethay ubbay dhayana; qassi bare giddon shaakettiyaa katamay woy gollen de7iyaa asaykka minnenna. 26 Qassi Seexaanay Seexaanaa kessiyaawaa gidooppe, bare giddon shaakettee; yaatina, A kawutethay waaniide minni eqqanawee? 27 Taw Bi7eel-Zeebuli wolqqaa immina, taani xalahatuwaa kessiyaawaa gidooppe, hinttenttu asaw wolqqaa ooni immina xalahatuwaa kessanee? Hewaa diraw, unttunttu hintte bolla pirddana. 28 Shin Xoossaa Geeshsha Ayyaanay taw wolqqaa immina, taani xalahatuwaa kessiyaawaa gidooppe, simmi Xoossaa kawutethay hintte bolla yidiggeedda.
29 “Woy asay kasetiide, wolqqaama asaa qachchennaan de7iidde, A golle geliide, A miishshaa bonqqanaw waaniide danddayii? Qachcheeddawaappe guyyiyan, A miishshaa bonqqanaw danddayee.
30 “Ta bagga gidenna uray tawaa ixxee; qassi taananna ittippe shiishshennawe laalee. 31 Hewaa diraw, taani hinttew oday; Xoossay asaw ay nagaraa gidinakka, qassi ay bore gidinakka atto gaana; shin Geeshsha Ayyaanaa boriyaawaa atto geenna. 32 Ta bolla, Asaa Na7aa bolla, iitabaa haasayiyaa O nagaraanne Xoossay atto gaana; shin Geeshsha Ayyaanaa bolla iitabaa haasayiyaa O nagaraanne sa7aan gidina, saluwankka Xoossay atto geenna.
Lo77o Mithay Bare Ayfiyan Erettee
(Luq 6:43-45)
33 “Lo77o ayfiyaa demmanaw lo77o mithaa dichchanaw bessee; iita mithaa hinttenttu dichchooppe, iita ayfiyaa demmanita; ayissi gooppe, mithay erettiyaawe bare ayfiyaa ayfiyawaana. 34 Shooshshatoo, hinttenttu iita gidiidde, wooti lo77obaa haasayanaw danddayiitee? Ayissi gooppe, doonay wozanaa giddon kumeeddawaa haasayee. 35 Lo77o asay bare lo77o minjjuwaappe lo77obaa kessee; qassi iita asay bare iita minjjuwaappe iitabaa kessee. 36 Taani hinttenttoo oday; asay bare haasayeedda maaddenna haasayaa ubbaw pirddaa gallassi zaaruwaa immanawaa. 37 Ayissi gooppe, ne haasayay neena xillissana; woy ne haasayay ne bolla pirddissana” yaageedda.
Malaataa Be7anaw Shiiqeedda Ooshaa
(Mar 8:11-12; Luq 11:29-32)
38 Hewaappe guyyiyan, higgiya tamaarissiyaa itti itti asaynne Parisaawatuu zaariide Yesuusa, “Tamaarissiyaawoo, neeni malaataa oothishshin, nuuni be7anaw koyyeetto” yaageeddino.
39 Shin I zaariide, unttunttoo hawadaan yaageedda; “Ha wodiyaa asay iitanne Xoossaa ammanenna diraw, malaataa koyyee; nabiyaa Yoonaasa malaataappe attin, hara malaatay imettenna. 40 Yoonaasi wogga moliyaa uluwaan heezzu gallassaanne heezzu qammaa de7eeddawaadan, Asaa Na7aykka, biittaa giddon heezzu gallassaanne heezzu qammaa de7anawaa. 41 Nennewe asay Yoonaasi odeeddawaan barenttu nagaraappe simmeedda diraw, pirddaa gallassi denddiide, hinttentta mootanawantta; beyte, Yoonaasappe aadhdhiyaawe hawaan de7ee. 42 Duge bagga gadiya kaatatta Solomonew de7iyaa aadho eratethaa sisanaw sa7aa gaxaappe yeedda diraw, pirddaa gallassi denddaade, hinttentta mootanawunnu; beyte, Solomoneppekka aadhdhiyaawe hawaan de7ee. +
Iita Ayyaanay Asaa Garssa Simmiide Geliyaawaa
(Luq 11:24-26)
43 “Iita ayyaanay asaappe keseedda wode, barew shemppiyaasaa koyyiide, haathay baynna melasaanna yuuyyee; shin demmenna. 44 He wode, ‘Taani aggaade yeedda ta golle simmana’ yaagee; simmiide yiyaa wode, gollii mela de7iyaawaanne pitetti geeyyiide, giigi utteeddawaa demmee. 45 Hewaappe guyyiyan, biide bareppe iitiya laappu hara ayyaanatuwa akkiide yee; he ayyaanatuu geliide, hewaan de7iino. He bitaniyaa de7uu kasewaappe darii iitee. Ha wodiyaa iita asawukka qassi hewaadan hanana” yaageedda.
Yesuusa Daayonne A Ishatuwaa
(Mar 3:31-35; Luq 8:19-21)
46 Yesuusi daro asaw haasayishshin, A daayanne A ishatuu aananna haasayanaw koyyiide, karen eqqeeddino. 47 Hewaan de7iyaa asaappe ittuu A, “Ne daayanne ne ishatuu neenanna haasayanaw koyyiide, karen eqqeeddino” yaageedda.
48 Shin Yesuusi zaariide, “Ta daaya oone? Ta ishatuu oone?” yaageedda. 49 Bare kushiyan barena kaalliyaawanttukko xorssiide, “Beyte, ta daayanne ta ishatuu hawanttushi. 50 Ayissi gooppe, saluwan de7iyaa ta Aabbu sheniyaa oothiyaa ubbay, ta ishaa, ta michchattonne ta daayo” yaageedda.
+ 12:1 Zar 23:25 + 12:3 1Sa 21:1-6 + 12:4 Wog 24:9 + 12:5 Pay 28:9-10 + 12:7 Mat 9:13; Hos 6:6 + 12:18 Isa 42:1-4 * 12:20 A@ Tinccetteedda maqqaa menthenna; hawaa guussay, maaduu baynnawanttussinne daaburanchchatuwaassi Yesuusi keekanne garaa guussa. B@ Cuwattiyaa muqaaddaa qunccuutiyaakka I toyissenna guussay, Yesuusi daaburanchchatuwaassi guzuma gidennaadan keeka guussaa. + 12:42 1Ka 10:1-10; 2Od 9:1-12 12:47 Itti itti Geeshsha Maxaafaa bilethaan ha payduu baawa.