13
Zeriyaawaa Leemisuwaa
(Mar 4:1-9; Luq 8:4-8)
Yesuusi he gallassi soyippe kesiide, abbaa gaxaan utteedda. Daro cora asay bare yuushshuwaan yuuyyi aadhdhiide shiiqina, wonggiriyaa giddo geliide utteedda; asay ubbay abbaa gaxaan eqqeedda. Asaassi leemisuwan darobaa hawaadan yaagiide odeedda; <<Itti bitani zerethaa zeranaw keseedda. I zerishshin, itti itti zerethay ogiyaa doonan wodhdheedda; yaatina kafuu yiide meedda. Qassi itti itti zerethay ancco gideedda biittaa bolla wodhdheedda; daro biittay baynna diraw, he zerethay ellekka doleedda. Shin away keseedda wode carshshay shulleedda; adussa xaphuwaa yeddibeenna diraw melii aggeedda. Itti itti zerethay agunthaa giddon wodhdheedda; hewaan doleeddawaa agunthay dicciide cuulleedda. Itti itti zerethay tu7e biittaan wodhdhiide doleedda; ittuu xeetu ayfiyaa, ittuu usuppun tammuwaa, ittuu hattamuwaa ayfeedda. Sisiyaa haythay de7iyaa uray siso!>> yaageedda.
Yesuusi Leemisuwan Odo Gaasuwaa
(Mar 4:10-12; Luq 8:9-10)
10 Yesuusa kaalliyaawanttu aakko shiiqiide, <<Neeni ayissi asaassi leemisuwan oday?>> yaageeddino.
11 Yesuusi zaariide, unttunttussi hawadaan yaageedda; <<Hinttenttussi saluwaa kawutethaa xuuraa erussay imetteedda; shin unttunttussi imettibeenna. 12 Ayissi gooppe, de7iyaawoo gujettana; aw daranawaa; shin baynnawaappe haray atto, he de7iyaawekka akettanawaa. 13 Taani unttunttu xeelliidde xeellennawaadan, sisiidde sisennawaadan haniyaa diraw, woy qassi akeekenna diraw unttunttoo leemisuwan oday.
14 <<Isiyaasi unttunttubaa hawaadan odowe polettanawaa;
<Hinttenttu sissaa sisana;
shin hinttenttoo gelenna;
hinttenttu xeelaa xeellana;
shin be7ikkita. +
15 Ayissi gooppe, ha asaa wozanay guzumeedda;
barenttu haythaa tullisseeddino;
barenttu ayifiyaakka ciilummeeddino.
Hawe baawentto, unttunttu barenttu ayfiyan be7ana;
barenttu haythaan sisana;
barenttu wozanankka akeekaanna;
unttunttu taakko, Xoossaakko simmana;
taanikka unttuntta pathana>
yaagee.
16 <<Shin hinttenttu ayfii xeelliyaa dirawunne hinttenttu haythaykka sisiyaa diraw, hinttenttu anjjetteeddawantta. 17 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; daro nabatuunne xillatuu hinttenttu be7iyaawaa be7anaw amotteeddino; shin be7ibeykkino. Hinttenttu sisiyaawaa sisanaw amotteeddino; shin sisibeykkino.
Yesuusi Zeriyaawaa Leemisuwaa Bilethaa Odeedda
(Mar 4:13-20; Luq 8:11-15)
18 <<Simmi kathaa zeriyaawaa leemisuwaa bilethay giyawaa sisite. 19 Kawutethaa qaalaa sisiide, akeekenna ooninne ogiyaa doonan wodhdheedda zerethaa mala; xalahiyaa kaappuu yiide, unttunttu wozanaan zeretteeddawaa maxi diggee. 20 Ancco biittaan wodhdheedda zerethay qaalaa sisiide, ellekka nashechchaan akkiyawantta malatee. 21 Shin he asatuu ha77issaappe attin, unttunttun xaphuu baawa; qaalaa gaasuwan metuu woy yedesay yiyaa wode, ellekka dhubetti aggiino. 22 Qassi agunthaa giddon wodhdheeddawe qaalaa sisiyaawaa bessee; shin ha sa7aa de7uwaassi hirggussaynne duretethaa siiqussay qaalaa cuullee; ha gasuwaan he zerethaykka ayfennaan atti aggee. 23 Tu7e biittaan zeretteeddawe, qaalaa sisiide, akeekiyaa asaa bessee; ikka ayfee; ittuu xeetuwaa, ittuu usuppun tammuwaa, ittuu hattamuwaa ayfee>> yaageedda.
Zaaringgiyaa Leemisuwaa
24 Yesuusi unttunttoo hara leemisuwaa hawaadan yaagiide odeedda; <<Saluwaa kawutethay bare goshshan lo77o zerethaa zereedda bitaniyaa malatee. 25 Shin qamma asay gemi77ishidiggina, A morkkii yiide, zarggaa zereeddawaa bolla zaaringgiyaa zeriide beedda. 26 Shin zarggay doli ayfeedda wode, zaaringgi he wode beetteedda.
27 <<A qoomatuu aakko yiide, <Godaw, neeni ne goshshan lo77o zerethaa zerabeykkii? Yaatina, zaaringgi haqappe yeeddee?> yaageeddino.
28 <<Hewaappe guyyiyan goday, <Hewaa morkkii ootheedda> yaageedda.
<<Qoomatuu, <Nuuni biide shoddanaadan dosay?> yaageeddino.
29 <<Shin I, <Aggite, zaaringgiyaa hinttenttu shoddiidde, zarggaanna shoddanita. 30 Bochchoppite; qoyciyaa wodii gakkanaw, ittippe diccino. Qoyciyaa wodii gakkoode, taani qoyciyaawantta, kasetiide zaaringgiyaa maxite; tamaan guuddanaw pochchiyan pochchiyan qachchite; shin zarggaa shiishshiide diyyiyan qolite> gaana>> yaageedda.
Sannaaficiyaa Geetettiyaa Mithatti Zerethaa Leemisuwaa
(Mar 4:30-32; Luq 13:18-19)
31 Yesuusi unttunttoo hara leemisuwaa yaagiide odeedda; <<Saluwaa kawutethay sannaaficiyaa geetettiyaa guutha mithatti ayfiya malatee; he mithatti ayfiya asay akkiide, bare goshshan zereedda. 32 He zerethatta hara zerethaa ubbaappe guuxxaw; shin dicceedda wode, hara atakilttiyaa ubbaappe daraw; kafuu yiide, izi qankkaan keexxiyaawaa keena wogga mithaa gidaaddu>> yaageedda.
Irshshuwaa Leemisuwaa
(Luq 13:20-21)
33 Qassikka Yesuusi hara leemisuwaa unttunttoo yaagiide odeedda; <<Saluwaa kawutethay itti mishiratta heezzu keriyaa dhiilliyaa akkaade, munaqqeedda munaqay ubbay denddana gakkanaw, aani tigeedda irshshuwaa malatee>> yaageedda.
Yesuusi Leemisuwan Tamariseedda Gaasuwaa
(Mar 4:33-34)
34-35 Yesuusi asaw he ubbaa leemisuwan odeedda; leemisuu baynnaan I ittibaakka odenna; nabii,
<<Taani unttunttoo haasayiyaa wode,
leemisuwan haasayay.
Alamii medhettoodeppe doommiide
geemmeedda yewatuwaa oday>> +
yaageeddawe polettana mala, hewaa I odeedda.
Yesuusi Zaaringgiyaa Leemisuwaa Bilethaa Odeedda
36 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi asaa aggiide, soy geleedda; A kaalliyaawanttu aakko biide, <<Goshshan de7iyaa zaaringgiyaa leemisuwaa bilethaa nuussi oda>> yaageeddino.
37 Yesuusi zaariide, hawaadan yaageedda; <<Lo77o zerethaa zeriyaawe Asaa Na7aa; 38 goshshay ha alamiyaa; lo77o zerethay Xoossaa kawutethaa asaa; zaaringgi xalahiyaa kaappuwaa naanaa. 39 Zaaringgiyaa zereeddawe morkkiyaa xalahiyaa; qoychchaa wodii, wodiyaa wurssethaa; qassi qoyciyaawanttu kiitanchchatuwaa.
40 <<Hewaa diraw, zaaringgiyaa maxiide, tamaan guuddiyaawaadan, wodiyaa wurssethaan hewaa mala gidanawaa. 41 Asaa Na7ay, kiitanchchatuwaa kiittanawaa; unttunttu A kawutethaa giddon nagaraw gaaso gidiyaa ubbatuwaanne iitabaa oothiyaawantta maxiide kessanawantta. 42 Yaatiide to7enna tamaan olanawantta; hewaan unttunttu yeekkanawanttanne achchaa dhaqanawantta. 43 He wode xillatuu barenttu aabbu kawutethaan awaadan poo7ana. Sisiyaa haythay de7iya uray siso!
Moogetteedda Miishshaa Leemisuwaa
44 <<Saluwaa kawutethay goshshaan moogetteedda miishshaa bessee; itti bitani he miishshaa demmiide, zaariide moogi aggeedda; daro nashettiidde biide, barew de7iyaawaa ubbaa zali77iide, he goshshaa shammeedda.
Inqquwaa Geetettiyaa Daro Al77o Shuchchaa Leemisuwaa
45 <<Qassi saluwaa kawutethay inqquwaa geetettiyaa daro al77o shuchchaa shammanaw koyyiyaa zali77anchchaa malatee. 46 He zali77anchchay daro al77o inqquwaa demmiide, biide barew de7iyaawaa ubbaa zali77iide, A shammeedda.
Dabbaa Leemisuwaa
47 <<Qassi saluwaa kawutethay ubba qommo moliyaa oyqqiyaa, abbaan yegetteedda dabbaa malatee. 48 Molii dabbaa kumeedda wode, moliyaa oyqqiyaa asatuu abbaappe gaxaa kesiide utteeddino; yaatiide lo77o moliyaa qoriide, yeggiyaa miishshaan yeggeeddino; shin iita moliyaa wora oleeddino. 49 Wodiyaa wurssethaan hewaadan hanana; kiitanchchatuu yiide, nagaranchchatuwaa xillatuwaa gidooppe qoriide, 50 to7enna tamaan olanawantta; hewaan unttunttu yeekkanawanttanne achchaa dhaqanawantta.
51 <<Hawe ubbay hinttenttoo geleeddee?>> yaagiide unttuntta oochcheedda.
Unttunttu, <<E,>> yaageeddino.
52 I, <<Hewaa diraw, saluwaa kawutethaa xuuraa loythi eriyaa, higgiyaa tamaarissiyaa ubbay, bare miishshaa shiishshi wotheedda golliyaappe ooratha miishshaanne eca miishshaa shaakki kessiyaa izawa malatee>> yaagi zaareedda.
Naazireeten Yesuusa Gakkeedda Ixuwaa
(Mar 6:1-6; Luq 4:16-30)
53 Yesuusi ha leemisatuwaa odi wurssowaappe guyyiyan, hewaappe denddiide, 54 bare katamaa Naazireete beedda. Ayihuda woosa gollen tamaarissiyaawaa siseedda asay maalalettiide, hawaadan yaageedda; <<Hawe ha aadho eratethaanne Xoossay oothiyaa malaataa oothanaw wolqqaa haqappe akkeeddee? 55 Hawe anaaxiyaa na7aa gidennee? A daaya Mayraamo gidekkee? A ishatuu Yayiqoobaa, Yooseefa, Simoonanne Yihudaa gidikkinoo? 56 A michchatuu ubbay nuunanna de7ikkinoo? Yaatina, I ha eraa ubbaa haqappe demmeeddee?>> yaageeddino. 57 Unttunttu I giyaabaa akkennaan ixxeeddino.
Shin Yesuusi he asaassi, <<Nabii bare gadiyaninne bare soy asaan bonchchettenna; shin harasaa ubbaan bonchchettee>> yaageedda. 58 Unttunttu ammanibeenna diraw, Yesuusi daro malaataa he saan oothibeenna.
+ 13:14 Isa 6:9-10 + 13:34-35 Maz 78:2