2
Awayfi Doliyaa Baggappe Yeedda Xoolinttiyaa Paydiyaa Asatuwaa
Yesuusi Yihudaa gadiyan Beeteliheeme geetettiyaa katamaan Heroodise kawutiide de7iyaa wode yeletteedda; hewaappe guyyiyan, xoolinttiyaa paydiyaa asay * awayfi doliyaa baggappe Yeerusalaame yiide, “Ayihuda kaatiyaa gidanaw yeletteedda na7ay haqan de7ii? Nuuni awayfi doliyaa bagganna keseedda A xoolinttiyaa be7iide, aw goyinnanaw yeeddo” yaagiide oochcheeddino.
Kaatiyaa Heroodise, hewaa sisiide dagammeedda; Yeerusalaamen de7iyaa asay ubbaykka wozanaa bayeeddino. Heroodise qeesatuwaa kaappatuwaa ubbatuwaanne Muse higgiyaa tamaarissiyaawantta xeesiide, “Kiristtoosi haqan yelettanddeeshsha?” yaagiide oochcheedda.
5-6 Unttunttu zaariide, “Yihudaa gadiyan Beeteliheeme katamaan yelettanawaa. Nabii,
‘Yihudaa gadiyan de7iyaa Beeteliheeme,
neeni Yihudaa gadiyan de7iyaa woliqqaama katamatuwaappe laafakka.
Isra7eeliya mooddiyaawe neeppe kesanawaa’
giide xaafeedda” yaageeddino. +
Hewaappe kaalla, Heroodise awayfi doliyaa baggappe yeedda asatuwaa geeman xeesiide, xoolinttii unttunttoo beetteedda wodiyaa unttunttuppe geeshshiide ereedda. Yaatiide Beeteliheeme unttuntta yeddiidde, “Biide na7aa loythi koyyite; A demmeedda wode taanikka baade aw goyinnanaadan, taanakka erissite” yaageedda.
Unttunttu kaatii geeddawaa sisi biidde ogiyaan awayfi doliyaa bagganna unttunttu kase be7eedda xoolinttiyaa be7eeddino; na7ay de7iyaasaa gakkiide eqqana gakkanaw, xoolinttii unttuntta kaaletheedda. 10 Unttunttu he xoolinttiyaa be7eedda wode, zaway baynna daro nashechchaa nashetteeddino. 11 Golle geliide, na7ay bare daayi Mayraaminna de7iyaawaa be7eeddino; gulbbatiide aw goyinneeddino; hewaappe kaalla, barenttu saaxiniyaa dooyyiide, worqqaa, ixaanaanne kawaraa aw imotaa shiishsheeddino.
12 Unttunttu Heroodisakko simmenna mala, Xoossay akumuwan unttuntta, “Hinttena erite” giina hara ogiyaanna barenttu gade simmeeddino.
Gibxe Betussaa
13 Unttunttu beeddawaappe guyyiyan, Godaa kiitanchchay akumuwan Yooseefoo beettiide, “Heroodise na7aa wodhanaw koyyiyaa diraw, denddaade na7aanne A daayo akkaade Gibxe gadiyaa beta; taani new odana gakkanaw, yaani de7ashsha” yaageedda.
14-15 Yooseefo qamma denddiide, na7aanne A daayo akkiide, Gibxe gadiyaa beedda; Goday nabiyaa bagganna, “Taani ta na7aa Gibxe gadiyaappe xeesaaddi” yaageeddawe polettana mala, Heroodise hayqqana gakkanaw I yaani de7eedda. +
Heroodise Qeeri Naanaa Wodhisseedda
16 Hewaappe guyyiyan, Heroodise awayfi doliyaa baggappe yeeddawanttu barena cimmeeddawaa ereedda wode, daro hanqqettiide, xoolinttii kase beetteedda wodiyaa unttunttuppe siseeddawaadan, wottaaddaratuwaa yeddiide, Beeteliheemeninne yuushshuwaan de7iya laa77u laythaa attuma naanaanne laa77u laythaappe garssanna de7iyaa attuma naanaa ubbaa wodhisseedda.
17-18 Nabiyaa Ermiyaasi,
“Yeekuunne zilassay Raama geetettiyaa katamaan sisetteedda;
Raaheela bare naanaw yeekkaw.
Unttunttu hayqqidiggo diraw,
agga giina, aggennaan ixxaaddu”
giide odeeddawe poletteedda. +
Gibxeppe Simaa
19 Heroodise hayqqeeddawaappe guyyiyan, Godaa kiitanchchay Gibxen Yooseefoo akumuwan beettiide 20 A, “Dendda; na7aanne A daayo akkaade, Isra7eeliya gadiya simma. Na7aa wodhanaw koyyiyawanttu hayqqidiggeeddino” yaageedda. 21 Yooseefo denddiide, na7aanne A daayo akkiide, Isra7eeliya simmeedda.
22 Shin Yooseefo Arkkelawoosi bare aawuwaa Heroodisa oydiyaan Yihudaa gadiyan kawuteeddawaa siseedda wode, yaa baanaw yayyeedda; Xoossay aw akumuwan hinttena erite giina, Galiilaa gadiya beedda. 23 Nabatuu, “Asay A, ‘Naazireetiyaa asa’ giide xeesana” yaageeddawe polettana mala, Naazireete geetettiyaa katamaa biide de7eedda. +
* 2:1 Xoolinttiyaa paydiyaa asaa guussay, eretteedda maaraa bilethaan eranchcha asatuwaa guussaa. + 2:5-6 Mik 5:2 2:11 ixaanaanne kawaraa: Ixaanay, maaddiyaa dhiilliyaa gidiide, tamaan yeggiyaa wode sawanaassa; kawaraykka sawoo maaddiyaa dhiilliyaa gidiide shittuwaadan maaddee. + 2:14-15 Hos 11:1 + 2:17-18 Erm 31:15 2:23 Hawaa geeddawe oonentto erettenna. + 2:23 Mar 1:24; Luq 2:39; Yoh 1:45