3
Xammaqiyaa Yohaannisi Qaalaa Odeedda
(Mar 1:1-8; Luq 3:1-18; Yoh 1:19-28)
1-2 He wode Xammaqiyaa Yohaannisi asaa, “Saluwaa kawutethay matatteedda diraw, hintte nagaraappe simmite” yaagiidde, Yihudaa mela biittaan odiidde yeedda. + Ayissi gooppe, nabiyaa Iisiyaase, Yohaannisabaa odiidde,
“Ittuu mela biittaan bare qaalaa dhoqqu udiide,
‘Godaa ogiyaa giigissite.
I hemettana loossuwaakka
aw sitti udite’ geedda”
yaageedda. +
Yohaannisaw gaaluwaa iskiyan dadetteedda mayuu de7ee; qassi bare xeessan dafuwaa dancceedda; I miyaa qumaykka booliyaanne bazzuwaa eessaa. + Asay he wode Yeerusalaameppe, Yihudaa gadiyaa ubba saappenne Yorddaanoosa Shaafaa heeran de7iyaa gadiya ubbaappe aakko yiino. Barenttu nagaraa paaxina, Yorddaanoosa Shaafan asaa xammaqeedda.
Shin Yohaannisi daro Parisaawatuunne * Saduqaawanatuu xammaqettanaw barekko yiyaawantta be7iide, “Ha shooshshatoo, Xoossaa hanqquu yaana haniyawaappe attana mala, hinttew oone odeeddawe? Simmi hintte, hinttenttu nagaraappe simmeeddawaa erissiyaa oosuwaa, oothite. Hintte hinttenttu wozanaan, ‘Abraahaame nu aabba’ giide qoppiyaawaa hinttew malatoppo. Ayissi gooppe, taani hinttenttussi oday; Xoossay ha shuchchatuwaappe Abraahaamossi naanaa udi denthanaw danddayee. 10 Beexi mithaa xaphuwan qanxxanaw giigi utteedda; lo77o ayfiyaa ayfenna mithaa ubbay qanxxettiide, tamaan yegettana.
11 “Hintte hinttenttu nagaraappe simmiyaawaa bessanaw, taani hinttena haathaan xammaqay; shin taappe guyyenna yiyaawe, hinttentta Geeshsha Ayyaanaaninne tamaan xammaqana. I taappe daro minnee; A caammaa tookkanawukka taani bessiyaa asa gidikke. 12 A kushiyan kathaa sexxiyaa layday de7ee. Uddummaan de7iyaa kaathaa loythi geeshshee; bare zarggaa diyyiyan qolana; shin dalaa to7enna tamaan guuddana” yaageedda.
Yesuusi Xammaqetteedda
(Mar 1:9-11; Luq 3:21-22)
13 Yesuusi he wode Yohaannisan xammaqettanaw, Galiilaappe Yorddaanoosa geetettiyaa shaafaa aakko beedda. 14 Shin Yohaannisi, “Taani neenan xammaqettanaw bessiyaa wode, neeni taakko yay?” yaagiide, A digganaw koyyeedda.
15 Shin Yesuusi zaariide A, “Nuuni xillotethaa oosuwaa ubbaa hawaadan polanaw bessiyaa diraw, ha77i taw eeno ga” yaageedda. Yohaannisikka aw eeno geedda.
16 Yesuusi xammaqettowaappe guyyiyan, ellekka haathaappe keseedda; saluu dooyettina, Xoossaa Ayyaanay haraphphiyaadan saluwaappe wodhdhiide bare bolla yiyaa wode be7eedda; 17 qassi saluwaappe, “Taani siiqiyaa, taana nashechchiyaa, ta Na7ay hawaa” yaagiyaa qaalay yeedda. +
+ 3:1-2 Mat 4:17; Mar 1:15 + 3:3 Isa 40:3 + 3:4 2Ka 1:8 * 3:7 Parisaawatuwaa, guussay Ayihuda asatuwaa kaalethiyaa asatuwaa giddoppe gidiide Geeshsha Qaalaan kase Eca Caaquwaa giddon de7iyaa Qaalaa Wogaa ubbaan ammaniyaawantta. 3:7 Saduqaawanatuwaa, guussay Ayihuda asatuwaa kaalethiyaa asatuwaa giddoppe gidiide Geeshsha Qaalaan kase Eca Caaquwaa giddon de7iyaa Qaalaa Wogaappe Muse xaafeedda koyro ichcheshu maxaafatuwaa giddon de7iyaa Wogatuwaa xalalaan ammaniyaawantta. 3:11 Geeshsha Ayyaanaaninne tamaan xammaqana, guussay Yesuusi yiide asaa garssa ayyaanaa asatethaa laammiyaawaa tamaarissiyaawaa. + 3:17 Dom 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 12:18; 17:5; Mar 1:11; Luq 9:35