3
Xammaqiyaa Yohaannisi Qaalaa Odeedda
(Mar 1:1-8; Luq 3:1-18; Yoh 1:19-28)
1-2 He wode Xammaqiyaa Yohaannisi asaa, <<Saluwaa kawutethay matatteedda diraw, hintte nagaraappe simmite>> yaagiidde, Yihudaa mela biittaan odiidde yeedda. + Ayissi gooppe, nabiyaa Iisiyaase, Yohaannisabaa odiidde,
<<Ittuu mela biittaan bare qaalaa dhoqqu udiide,
<Godaa ogiyaa giigissite.
I hemettana loossuwaakka
aw sitti udite> geedda>>
yaageedda. +
Yohaannisaw gaaluwaa iskiyan dadetteedda mayuu de7ee; qassi bare xeessan dafuwaa dancceedda; I miyaa qumaykka booliyaanne bazzuwaa eessaa. + Asay he wode Yeerusalaameppe, Yihudaa gadiyaa ubba saappenne Yorddaanoosa Shaafaa heeran de7iyaa gadiya ubbaappe aakko yiino. Barenttu nagaraa paaxina, Yorddaanoosa Shaafan asaa xammaqeedda.
Shin Yohaannisi daro Parisaawatuunne * Saduqaawanatuu xammaqettanaw barekko yiyaawantta be7iide, <<Ha shooshshatoo, Xoossaa hanqquu yaana haniyawaappe attana mala, hinttew oone odeeddawe? Simmi hintte, hinttenttu nagaraappe simmeeddawaa erissiyaa oosuwaa, oothite. Hintte hinttenttu wozanaan, <Abraahaame nu aabba> giide qoppiyaawaa hinttew malatoppo. Ayissi gooppe, taani hinttenttussi oday; Xoossay ha shuchchatuwaappe Abraahaamossi naanaa udi denthanaw danddayee. 10 Beexi mithaa xaphuwan qanxxanaw giigi utteedda; lo77o ayfiyaa ayfenna mithaa ubbay qanxxettiide, tamaan yegettana.
11 <<Hintte hinttenttu nagaraappe simmiyaawaa bessanaw, taani hinttena haathaan xammaqay; shin taappe guyyenna yiyaawe, hinttentta Geeshsha Ayyaanaaninne tamaan xammaqana. I taappe daro minnee; A caammaa tookkanawukka taani bessiyaa asa gidikke. 12 A kushiyan kathaa sexxiyaa layday de7ee. Uddummaan de7iyaa kaathaa loythi geeshshee; bare zarggaa diyyiyan qolana; shin dalaa to7enna tamaan guuddana>> yaageedda.
Yesuusi Xammaqetteedda
(Mar 1:9-11; Luq 3:21-22)
13 Yesuusi he wode Yohaannisan xammaqettanaw, Galiilaappe Yorddaanoosa geetettiyaa shaafaa aakko beedda. 14 Shin Yohaannisi, <<Taani neenan xammaqettanaw bessiyaa wode, neeni taakko yay?>> yaagiide, A digganaw koyyeedda.
15 Shin Yesuusi zaariide A, <<Nuuni xillotethaa oosuwaa ubbaa hawaadan polanaw bessiyaa diraw, ha77i taw eeno ga>> yaageedda. Yohaannisikka aw eeno geedda.
16 Yesuusi xammaqettowaappe guyyiyan, ellekka haathaappe keseedda; saluu dooyettina, Xoossaa Ayyaanay haraphphiyaadan saluwaappe wodhdhiide bare bolla yiyaa wode be7eedda; 17 qassi saluwaappe, <<Taani siiqiyaa, taana nashechchiyaa, ta Na7ay hawaa>> yaagiyaa qaalay yeedda. +
+ 3:1-2 Mat 4:17; Mar 1:15 + 3:3 Isa 40:3 + 3:4 1Kat 1:8 * 3:7 Parisaawatuwaa, guussay Ayihuda asatuwaa kaalethiyaa asatuwaa giddoppe gidiide Geeshsha Qaalaan kase Eca Caaquwaa giddon de7iyaa Qaalaa Wogaa ubbaan ammaniyaawantta. 3:7 Saduqaawanatuwaa, guussay Ayihuda asatuwaa kaalethiyaa asatuwaa giddoppe gidiide Geeshsha Qaalaan kase Eca Caaquwaa giddon de7iyaa Qaalaa Wogaappe Muse xaafeedda koyro ichcheshu maxaafatuwaa giddon de7iyaa Wogatuwaa xalalaan ammaniyaawantta. 3:11 Geeshsha Ayyaanaaninne tamaan xammaqana, guussay Yesuusi yiide asaa garssa ayyaanaa asatethaa laammiyaawaa tamaarissiyaawaa. + 3:17 Dom 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 12:18; 17:5; Mar 1:11; Luq 9:35