4
Yesuusi Paacetteedda
(Mar 1:12-13; Luq 4:1-13)
Hewaappe guyyiyan, xalahiyaan paacettana mala, Geeshsha Ayyaanay asay de7enna sa7aa Yesuusa afeedda. Yesuusi oytamu gallassaanne oytamu qammaa xoomowaappe guyyiyan koshatteedda. Xalahii yiide A, “Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe, ane ha shuchchatuwaa ukithaa gidana mala ga” yaageedda.
Shin Yesuusi zaariide, “Xoossaa maxaafaan, ‘Asay Xoossay haasayiyaa qaalaa ubbaan de7anaappe attin, ukithaa xalalaan de7enna’ yaagetti xaafetteedda” yaageedda. +
Hewaappe guyyiyan, xalahii Yesuusa geeshsha katamaa afi Geeshsha Golliyaa xeeraan essiide, “Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe, ane duge kundda. Ayissi gooppe, Xoossaa maxaafaan,
‘Xoossay bare kiitanchchatuwaa
new azazanawaa’
qassi ‘Unttunttu ne gedi shuchchaan dhubettenna mala,
barenttu kushiyan neena denthanawantta’
yaagetti xaafetteedda” yaageedda. +
Yesuusi zaariide A, “Qassikka Xoossaa maxaafaan, ‘Godaa ne Xoossaa paaccoppa’ yaagetti xaafetteedda” yaageedda. +
Qassi xalahii Yesuusa itti daro wolqqaama deriyaa xeeraa kessiide, ha alamiyaan de7iyaa kawutethaa ubbaanne unttunttu bonchchuwaa bessiide A, “Neeni taw gulbbataade goyinnooppe, taani hawaa ubbaa new immana” yaageedda.
10 He wode Yesuusi zaariide A, “Laa ha Seexaanaw haakka; ayissi gooppe, Xoossaa maxaafaan, ‘Godaw, ne Xoossaw goyinna; A xalalaa gosheta’ geetetti xaafetteedda” yaageedda. +
11 Hewaappe guyyiyan, xalahii Yesuusa aggina, kiitanchchatuu yiide, aw ootheeddino.
Yesuusi Bare Tamaarissiyaa Oosuwaa Galiilaan Doommeedda
(Mar 1:14-15; Luq 4:14-15)
12 Yohaannisi qashetteeddawaa Yesuusi siseedda wode, Galiilaa geetettiyaa gadiyaa beedda. 13 Naazireeteppe kesiide, Qifirinaahooma katamaa biide, yaani de7eedda; Qifirinaahoomi Zaabiloonaninne Nifttaaleeme gadiyan de7iyaa Galiilaa abbaa mataan de7ee. 14 Hawe haneeddawe nabiyaa Iisiyaasi,
15 “Zaabiloone gadiyaninne Nifttaaleeme gadiyan,
abbaa ogiyaan Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha baggan,
Ayihuda gidenna asay de7iyaa Galiilaan,
16 dhumaani de7iyaa asay
wolqqaama poo7uwaa be7eedda.
Qassi hayquwaa kuway de7iyaa gadiyan
utteeddawanttoo poo7uu keseedda”
yaageeddawe polettana malaassa. +
17 He wodiyaappe doommiide Yesuusi,
“Hintte nagaraa paaxite; ayissi gooppe,
saluwaa kawutethay matatteedda diraassa”
giide qaalaa oduwaa doommeedda.
Yesuusi Barena Kaalliyaa Oyddatuwaa Xeegeedda
(Mar 1:16-20; Luq 5:1-11)
18 Yesuusi Galiilaa Abbaa mataanna aadhdhiidde, laa77u ishatuu Phexiroosa geetettiyaa Simooninne A ishaa Inddiraasi, moliyaa oyqqiyaawantta gido diraw, dabbaa * abbaan yeggiyaawantta be7eedda. 19 Unttuntta, “Taana kaallite; taani hinttena moliyaa oyqqiyaawaadan asaa taakko ahiyaa ogiyaa tamaarissana” yaageedda. 20 Unttunttu ellekka barenttu dabbaa aggiide, Yesuusa kaalleeddino.
21 Yesuusi hewaappe sinthakko biidde, hara laa77u ishatuwaa, Zabiddiyoosa naanaa Yayiqoobanne A ishaa Yohaannisa be7eedda; unttunttu barenttu aawuwaa Zabiddiyoosanna haathaa bollan biyaa wonggiriyaa giddon barenttu dabbaa giigissiyaawantta be7iide, xeeseedda. 22 Unttunttu ellekka haathaan biyaa wonggiriyaanne barenttu aawuwaa aggiide, Yesuusa kaalleeddino.
Yesuusi Cora Asaa Tamaarisseeddanne Patheedda
(Luq 6:17-19)
23 Yesuusi Ayihuda woosa golletuwan tamaarissiidde, kawutethaa mishiraachchuwaa qaalaa odiiddinne qassi harggiyaa ubbaappenne sakuwaa ubbaappe asaa pathiidde, Galiilaa gadiyaa ubbaan yuuyyeedda. 24 A waarii Sooriyaa gadiyaa ubbaa gakkeedda; dumma dumma harggiyaan oyqettiide harggeedda asaa ubbaa, xalahatuwaan oyqetteeddawantta, yiicuwaa sakuu de7iyaawantta, qassi gunddeedddawantta asay Yesuusakko aheedda; I unttuntta patheedda. 25 Cora asay Galiilaappe, tammu katamatuwappe, Yeerusalaameppe, Yihudaappenne Yorddaanoosappe hefinthan de7iyaa gadiyaappe Yesuusa kaalleeddino.
+ 4:4 Zar 8:3 + 4:6 Maz 91:11-12 + 4:7 Zar 6:16 + 4:10 Zar 6:13 + 4:16 Isa 9:1-2 * 4:18 dabbaa: Hawaa guussay moliyaa phiranaw woy oyqqanaw haathaan yeggiyaa amaaraathuwan marabiyaa giyaawaa.