5
Yesuusi Deriyaa Bollan Gidiide Tamaarisseedda Timirttiyaa
(Mat 5:1–7:29)
Yesuusi cora asaa be7iide, pude deriyaa kesiide utteedda. A kaalliyaawanttu aakko shiiqeeddino. Unttuntta hawaadan yaagi tamaarissuwaa doommeedda.
Tumu Anjjuwaa Akkiya Asatuwaa
(Luq 6:20-23)
“Barenttu ayyaanaa de7uwaan hiyyeesaa gideeddawaa
eriyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.
Kayyottiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta minissana. +
Ashikke gideeddawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
unttunttu sa7aa laattana. +
Xillotethaa koshattiyaawanttunne saamettiyaawanttu *
anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta kalissana.
Maariyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
Xoossay unttuntta maarana.
Wozanaa geeshshatuu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
unttunttu Xoossaa be7ana.
Asaa sigethiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta,
bare naanaa giide xeesana.
10 Xillotethaa diraw
yedersettiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.
11 “Hintte taana kaalliyaa diraw, asay hinttena boriyaa wodenne waayissiyaa wode, qassi hintte bolla iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyaa wode, hintte anjjetteeddawantta. 12 Hinttew saluwan wolqqaama woytay de7iyaa diraw, nashettite; hashshu giite; ayissi gooppe, asay hintteppe kase de7eedda nabatuwaa hewaadan yedersseeddino.
Maxiniyaanne Poo7uwaa Leemisuwaa
(Mar 9:50; Luq 14:34-35)
13 “Asaa ubbaassi hintte maxine mala; shin maxinii mal77ana dhayooppe, zaariide A wooti mal77ethanee? Kare olina, asay A yedhdhi hamettanaappe attin, sinthaw aynne maaddenna.
14 “Ha alamew hintte poo7o; deriyaa huuphiyan keexetteedda katamay geemmana danddayenna. 15 Xomppiyaa xomppiide, soyin de7iyaa asaa ubbaw poo7ana mala, dhoqqiyaa saan wotheeppe attin, kammiyaa miishshaa giddon qum77i wothiyaa asay ooninne baawa. 16 Hewaadankka, asay hintte oothiyaa lo77o oosuwaa be7iide, saluwan de7iya hintte Aawuwaa bonchchana mala, hintte poo7uu asaa sinthaan poo7o.
Muse Higgiyaabaa
17 “Taani Muse higgiyaanne nabatuu tamaarissiyaawaa dhayissanaw yeeddawaa hinttew malatoppo; taani polanaw yeeddawaappe attin, dhayissanaw yabeykke. 18 Ayissi gooppe, taani hinttew tumuwaa oday; saluunne sa7ay aadhdhana gakkanaw, qassi ubbabaykka polettana gakkanaw,§ higgiyaappe itti cachchaykka woy qeeri pidoliikka aadhdhenna. 19 Hewaa diraw, ha azazuwaa ubbaappe guuxxiyaa itti azazuwaa menthiyaa uray ooninne, qassi haratuukka barewaadan hananaadan tamaarissiyaa uray ooninne, saluwaa kawutethaan ubbaappe guutha gidana; shin azazuwaa oothiyaawenne haranttukka oothanaadan tamarissiyaawe ooninne saluwaa kawutethaan dhoqqa gidana. 20 Ayissi gooppe, hintte xillotethay Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu xillotethaappenne Parisaawatuwaa xillotethaappe darana dhayooppe, saluwaa kawutethaa hintte mule gelennawaa taani oday.
21 “Beni asaw, ‘Asaa wodhoppa; asaa wodheedda ooninne pirddettana’ geeddawaa siseeddita. + 22 Shin taani hinttew oday; bare ishaa hanqqettiyaa ubbay pirddettana; bare ishaa boriyaa ubbay shangguwaa pirddaw shiiqana; qassi bare ishaa, ‘Dhullowe’ giyaa ubbay Gaannamiyaa tamaa pirddaw shiiqana. 23 Hewaa diraw, neeni yarshshiyaasaan yarshshishshin, ne ishaa naaqqeeddabay new hewaan hassayettooppe, 24 ne yarshshuwaa hewaan aggaade ba; kasetaade ne ishaanna sigetta digga; hewaappe kaalla yaade, ne yarshshuwaa yarshsha.
25 “Neena mootiyaawaanna wodii de7ishshin elle aananna sigetta digga; hewe dhayooppe, I neena daannaa sintha aathana; qassi daannay neena polisew aathi immina, polisii neena qasho gollen yeggana. 26 Taani new tumuwaa oday; neeni itti santtimii attennaan, ne maggaccuwaa wurssaade ciggana gakkanaw, mulekka qasho golleppe kesakka.
Woshummaabaw Imetto Timirttiyaa
27 “ ‘Woshummoppa’ geeddawaa siseeddita. + 28 Shin taani hinttew yaagay; ‘Maccawunno xeelliide amottiyaa ubbay, bare wozanaa giddon he wode iinanna woshummeedda.’ 29 Ne ushechcha ayfii neena nagaraa oosisooppe, neeppe woocaade olaa agga; ayissi gooppe, ne bollay mulekka Gaannamiyaa tamaan olettiyaawaappe, aappe ittuu paccintto new lo77a. + 30 Qassi ne ushechcha kushii neena nagaraa oosisooppe, neeppe qanxxaade olaa agga; ayissi gooppe, ne bollay mulekka Gaannamiyaa tamaan olettiyaawaappe, aappe ittuu paccintto new lo77a.
Machchiyaa Yeddennaadan Imetto Timirttiyaa
(Mat 19:9; Mar 10:11-12; Luq 16:18)
31 “ ‘Qassi bare machchatto yeddiyaa ooninne izo yeddiyaa paramaa immo’ geetetteedda. + 32 Shin taani hinttew yaagay; ‘Bare machchatta woshummennaan de7ishshin yeddiyaa ooninne izo woshumma kessee; qassi asinay yeddeedda mishiratto akkiyawe ooninne woshummee.’ +
Caaqqennaadaan Imetto Timirttiyaa
33 “Qassi beni asaw, ‘Wordduwan caaqqoppa; shin ne Godaw caaqqeeddawaa pola’ geeddawaa siseeddita. + 34 Shin taani hinttew yaagay; ‘Ubbakka caaqqoppite’; saluu Xoossaa kawutethaa oydiyaa gidiyaa diraw, ‘Saluwan caaqqoppite’ 35 qassi sa7ay A gedi yedhdhiyaasaa gidiyaa diraw, ‘Sa7aan caaqqoppite’; qassikka, Yeerusalaame wolqqaama kaatiyaa katamaa gidiyaa diraw, ‘Yeerusalaamenikka caaqqoppite’ + 36 Neeni itti binnanaakka bootha woy karethaa kessanaw danddayenna diraw, ‘Ne huuphiyankka caaqqoppa.’ 37 Shin hintte, ‘E’ woy, ‘Gidenna’ giite; hawanttuppe haray Seexaanaappe yee.
Iitaa Iitan Zaarennaadan Immetto Timirttiyaa
(Luq 6:29-30)
38 “ ‘Ayifiyaa diraw ayifiyaa; achchaa diraw achchaa’ geeddawaa siseeddita. + 39 Shin taani hinttew yaagay; ‘Hinttew iitabaa oothiyaa uraw iitan zaaroppite; ooninne ne ushechcha bagga shayyiyaa baqqooppe, ne haddirssa bagga shayyiyaakka A bessa; 40 ne shaamiciyaa akkanaw itti uray neena mootooppe, he uraw ne kootiyaakka gujja imma. 41 Ooninne neena itti saatiyaa ogiyaa barenanna baanaadan wolqqanthooppe, aananna laa77u saatiyaa ogiyaa ba. 42 Neena woossiyaa uraw imma; qassi neeppe tal77ana koyyiyaa urawukka diggoppa.’
Morkkiyaa Siiqana Mala Imetto Timirttiyaa
(Luq 6:27-36)
43 “ ‘Ne laggethatuwaa siiqa; ne morkkiyaa morkka’ geeddawaa siseeddita. + 44-45 Shin taani hinttew yaagay; saluwan de7iyaa hintte Aawuwassi naanaa gidana mala, hintte morkketuwaa siiqite; hinttena sheqqiyaawantta anjjite; hinttena ixxiyaawanttoo lo77obaa udite; hinttena yederssiyaawanttoo, Xoossaa woossite; ayissi gooppe, iita asawukka lo77o asawukka Xoossay bare awaa awaxxissee; qassi xillatuwassikka nagaranchchatuwaassikka bare iraa bukissee. 46 Hintte hinttena siiqiyaawanttu xalalaa siiqooppe, hinttew ay woytay de7ii? Haray atto, nagaranchchatuukka hewaadan udiino. 47 Hintte hinttenttu ishatuwaa xalalaa sarotooppe, haratuu udiyaawaappe aadhdhiyaabaa ayaa udeedditee? Haray atto, Ayihude gidenna asaykka hewaadan udee. 48 Hewaa diraw, saluwan de7iyaa hintte Aawuu polo gidowaadan, hinttekka polo gidite. +
+ 5:4 Isa 61:2 + 5:5 Maz 37:11 * 5:6 Hawaa bilethay Xoossaw eeno giyaawantta woy lo77obaa woy tumobaa oothiyaawantta guussaa. 5:10 saluwaa kawutethay unttunttussa: Guussay he asatuu saluwaa kawutethaa laattanaw danddayiyaawantta gidiyaawaa bessee. 5:17 Muse higgiyaanne nabatuu tamaarissiyaawaa: Guussay Ayihudiyaa Geeshsha Maxaafaa; hewenneekka Eca Caaquwaa. § 5:18 Ubbabaykka polettana gakkanaw: guussay qaalay tamaarissiyaa ubbay tumatethaan qonccana gakkanaw. + 5:21 Kes 20:13; Zar 5:17 + 5:27 Kes 20:14; Zar 5:18 + 5:29 Mat 18:9; Mar 9:47 + 5:31 Zar 24:1-4; Mat 19:7; Mar 10:4 + 5:32 Mat 19:9; Mar 10:11-12; Luq 16:18; 1Qo 7:10-11 + 5:33 Wog 19:12; Pay 30:2; Zar 23:21 + 5:35 Isa 66:1; Maz 48:2 + 5:38 Kes 21:24; Wog 24:20; Zar 19:21 + 5:43 Kes 19:18 + 5:48 Kes 19:2; Zar 18:13